Concept-verslag Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2018.
Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 - 18:46 door Cor Loeffen

           

                        CONCEPT                   

                                   

Verslag Algemene Ledenvergadering bridgeclub “Brits Bridge”

 

Datum:            22 januari 2018 om 19.30 uur in Hoës van Bree

 

Aanwezig:        90 leden

Afwezig :          11 leden

Notulist :          Frank Jeene

1.            Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet eenieder welkom. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar met hoogtepunten maar ook met veel verdriet. We hebben afscheid moeten nemen van de heren Jos Knapen, Jan Boots en mevrouw Liza van der Vondervoort-Louwers. Zij worden herdacht door staand het nemen van een minuut stilte.
 

a.    Huldiging Clubkampioen
Er wordt overgegaan tot de prijsuitreiking van de winnaars van de clubparencompetitie 2017.

C-lijn: Nel Peeters en Netje Peeters,
B-lijn: Herman Vaessen en Bert Loosman,
A-lijn: Clubkampioen 2017 Elsbeth Cobben en Ton Jacobs.
Onder applaus van de leden worden allen gefeliciteerd door de voorzitter en ontvangen een fles wijn.

 

 

2.            Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen binnengekomen stukken of mededelingen
 

3.            Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
 

4.            Jaarverslag 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt verder goedgekeurd met dank aan de secretaris.
 

5.            Verslag van de kascommissie
Theo Heijnen doet namens de kascommissie verslag: de commissie heeft de financiële administratie van 2017 gecontroleerd en alles keurig in orde bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren. De voorzitter bedankt Peter Vriens voor de werkzaamheden en stelt de vergadering voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Onder applaus van de leden wordt dit aangenomen.
 

6.            Jaarverslag van de penningmeester
Het jaarverslag bestaat uit het exploitatieoverzicht 2017 en het vermogensoverzicht per
31-12-2017. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De overzichten worden goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

 

7.            Vaststellen begroting 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de voorgelegde begroting 20187. De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat en in 2018 conform deze begroting gewerkt zal worden.
 

8.            Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Peter Vriens. Er hebben zich tot vlak voor de vergadering geen leden aangemeld voor de functie van penningmeester, daarmee is Peter Vriens volgens de statuten herkozen. De vergadering bevestigt dat met een applaus.
 

9.            Commissies

a.    Verkiezing lid Kascommissie
The Heijnen is aftredend, als blijk van waardering voor zijn inzet van de afgelopen drie jaar wordt hij bedankt met een fles wijn en applaus. Chrisje den Doop geeft aan toe te willen treden tot de Kascommissie. De vergadering beslist aldus.
De Kascommissie bestaat uit: Henny Bongaarts, Jose Bijker en Chrisje den Doop.

 

b.    Technische commissie
In het afgelopen jaar heeft Chrisje den Doop haar functie als voorzitter binnen het TC neergelegd. Chrisje wordt onder dankzegging en applaus gefêteerd met een fles wijn. Paul Janssen heeft haar functie als voorzitter overgenomen. De vrijvallende stoel Van Paul wordt ingevuld door Gerard Otten
De TC bestaat uit: Paul Janssen (Vz), Cor en Ine Loeffen, Corrie Joppen en Gerard Otten.

 

c.     Commissie Peel en Maas bridgetoernooi
Hierin zijn geen wijzigingen opgetreden.
De commissie bestaat uit: Peter Maas, Cor en Ine Loeffen en Frank Jeene.

 

10.         Jaarprogramma 2018
Peter Maas geeft aan dat het kaarten in zaal Niens tijdens de zomer onder voorbehoud is, omdat het nog niet helemaal zeker is dat de zaal dan ook beschikbaar is in verband met een mogelijke verbouwing.
 

11.         Rondvraag
 

a.    Jose Bijker vraagt of het mogelijk is om een brandveiligheidsoefening te organiseren. De voorzitter geeft aan dit een goed idee te vinden en dit in overleg met het MFA-bestuur te organiseren.
 

12.         Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.20 uur.

 

 

 

Peter Maas                                                       Frank Jeene

voorzitter                                                        secretaris