Privacyverklaring dd. 11 september 2018.

 

Privacyverklaring Bridgeclub B.C. Helden

 

Inleiding

Bridgeclub B.C. Helden spelend in Helden en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna NBB) onder clubnummer 23010, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de NBB en het bridgedistrict

B.C., Helden is lid van de NBB omdat onze club het doel van de NBB (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de NBB gebruik maken. De NBB kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, District Noord- en Midden-Limburg.
Indien u lid wordt van B.C. Helden, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de NBB.
Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de NBB uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.
Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken, dan verkrijgen wij en de NBB via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

 

Indien u lid bent van B.C. Helden leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de NBB zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De NBB koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de NBB beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 

 

 

 

 

 

1)       Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de NBB gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de NBB.

Doeleinden waarvoor B.C. Helden en de NBB persoonsgegevens verwerken

 

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de NBB, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

ü   onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de NBB, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;

ü   de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);

ü   onze Clubwebsite, www.nbbclubsites.nl/club/23010;

ü   toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;

ü   alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de NBB, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;

ü   de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;

ü   eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);

ü   afspraken uit overeenkomsten met ons of de NBB, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
- de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn - die ook verwijzen naar de reglementen van de NBB);
- de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de NBB en/of bij de NBB gelieerde organisaties;
- de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.

ü   onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de NBB;

ü   het verwezenlijken van historische doelen.

 

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de NBB die aan B.C. Helden, ons bridgedistrict en de NBB ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 

 

1)       De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de NBB ter beschikking is gesteld. B.C. Helden heeft geen andere eigen website.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de NBB deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

B.C. Helden en de NBB bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de NBB heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze  worden verwerkt. Bovendien heeft de NBB over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de NBB over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de NBB. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de NBB zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris:

Arnoud Bruijns bruijns.arnoud3@gmail.com

 

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website. Bekijk ook de Privacyverklaring van de NBB: www.bridge.nl.