Huishoudelijk Reglement dd. 11 september 2018.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT B.C. HELDEN

 

HOOFDSTUK 1

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1.      Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van de vereniging.

2.      De leden kunnen op de site van B.C. Helden de statuten, het huishoudelijk reglement, het competitiereglement, het jaarprogramma en de ledenlijst inzien.

 

HOOFDSTUK 2

 

DE CONTRIBUTIE

1.      Onder contributie wordt verstaan de door de leden te betalen jaarlijkse geldelijke bijdrage.

2.      De contributie voor een verenigingsjaar is gelijk aan die van het voorgaande jaar, tenzij tot wijziging wordt besloten in een ledenvergadering.

3.      De contributie dient voor 1 november van het verenigingsjaar te zijn voldaan.

4.      Indien en zolang een lid niet heeft voldaan aan zijn contributieverplichting, kan dat lid door het bestuur worden uitgesloten van deelname aan de verenigingsactiviteiten.

5.      De contributie kan voor verschillende categorieën leden op verschillende bedragen worden vastgesteld:

Ø  Indien de NBB onderscheid maakt tussen deze categorieën bij het bepalen van de hoogte van de verschuldigde afdracht per lid;

Ø  Indien categorieën worden bepaald op grond van een keuze uit mogelijkheden ten aanzien van de mate waarin aan de activiteiten van de vereniging wordt  deelgenomen.

6.      Het bestuur bepaalt naar redelijkheid de contributiebedragen voor leden die in de loop van het verenigingsjaar toetreden of gaan behoren tot een andere categorie zoals bedoeld is in het voorgaande lid.

 

HOOFDSTUK 3

 

HET BESTUUR

 

In aanvulling op het bepaalde in de statuten en het algemeen gebruik geldt binnen het
bestuur de volgende taakverdeling:

1.        De voorzitter
De voorzitter stimuleert en coördineert de werkzaamheden van het bestuur en draagt er in het algemeen zorg voor dat de vereniging vertegenwoordigd wordt.

2.        De secretaris
De secretaris voert namens de vereniging en het bestuur de correspondentie van algemene aard en bewaart van die correspondentie een afschrift. De secretaris beheert het verenigingsarchief. De secretaris houdt de ledenadministratie bij en verschaft de  penningmeester hieruit alle noodzakelijke gegevens.

3.        De penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en verzorgt de boekhouding. Daarnaast zorgt de penningmeester voor de inning van de vorderingen van de vereniging en verricht namens de vereniging betalingen of vergoedt rechtmatig verrichte betalingen aan anderen na zich ervan te hebben vergewist dat de algemene ledenvergadering en bestuur de nodige goedkeuring aan de uitgave hebben gehecht.

4.        De voorzitter van de Technische Commissie
De voorzitter van de Technische Commissie neemt q.q. plaats in het bestuur. Zijn voornaamste taak bestaat uit het informeren van en overleggen met de overige bestuurders betreffende technische aspecten.
  

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4

 

DE BESTUURSVERGADERING

 

1.      De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden en laat deze door de secretaris bijeenroepen. De voorzitter is verplicht een vergadering te
doen bijeen roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Wanneer de voorzitter nalaat een vergadering bijeen te roepen kan elk tweetal bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen.

2.      De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de
agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

3.      De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter dragen de aanwezige bestuursleden de leiding op aan een hunner.

4.      Besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

5.      Besluiten van een bestuursvergadering zijn slechts geldig indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

6.      De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.  De secretaris zendt het concept binnen twee weken na de vergadering aan de bestuursleden toe. Notulen of besluitenlijst worden door de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.

 

HOOFDSTUK 5

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 

1.        In dit reglement wordt met jaarvergadering aangeduid de algemene ledenvergadering, zoals  bedoeld in artikel 15van de statuten.

2.        Bij schriftelijke stemmen worden als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd des tembriefjes, waarop uitsluitend een keuze is aangegeven uit de in stemming gebrachte mogelijkheden: de woorden  "voor" of "tegen" dan wel de naam van de kandidaat.

3.        Naast onderwerpen, genoemd in de statuten, zullen door het bestuur op de agenda van de jaarvergadering worden geplaatst:

Ø  aftreden en benoeming van bestuursleden

Ø  de begroting van het lopende verenigingsjaar

Ø  de plannen voor verenigingsactiviteiten, opgesteld door bestuur en commissies.

 

HOOFDSTUK 6
 

DE COMMISSIES

 

1.      Het bestuur kan zich ter uitvoering van zijn taak laten bijstaan door commissies, welke door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur bepaalt en wijzigt de taakstelling van deze commissie in overleg met de leden van die commissie.

2.      In een commissie, zoals bedoeld in het vorige lid, hebben tenminste die  bestuursleden zitting die een taak hebben op het terrein waarop de commissie werkzaam zal zijn. Eventuele andere commissieleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

3.      Het bestuur maakt de instelling, taak en samenstelling van deze commissies aan de ledenbekend.

 

A)    Technische Commissie (TeCo)

a.       De TeCo bestaat uit een voorzitter, die q.q. bestuurslid is, en daarnaast uit meerdere leden (technisch kader minimaal CLA) die de taken behorende bij het lidmaatschap van een TeCo uit kunnen voeren, waaronder wedstrijdleider CLB), contactpersoon (aan- en afmeldadres), verzorging materiaal en arbitrage.

b.      De TeCo dient de plannen die ze uit wil voeren ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.

c.       Taken TeCo  

Ø  het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in  clubverband, de paren- en viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen de club.

Ø  het rangschikken van de bekende paren in de diverse lijnen

Ø  het opstellen van viertallen in de landelijke , regionale en districtscompetitie

Ø  het maken van een jaarprogramma.

Ø  het maken van een jaarverslag waarin de uitslagen van alle competities en   wedstrijden vermeld dienen te worden.

Ø  het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband.

Ø  overige technische werkzaamheden
 

B)    Vertrouwenscommissie

De leden van de vertrouwenscommissie willen een luisterend oor zijn voor alle leden voor alle mogelijke opmerkingen en vragen. Daarbij wordt volledige vertrouwelijkheid verzekerd. De leden van de commissie kunnen desgevraagd helpen bij het zoeken en vinden van een geschikte partner. Leden van de bridgeclub die een partner of nieuwe partner zoeken, kunnen zich melden bij de leden van de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie stelt aanbevelingen op voor het aangaan en de ontbinding van een partnerschap.

Het aangaan van een partnerschap.

Bij het aangaan van een partnerschap zijn de volgende punten belangrijk:

-          Welke ambities heeft men: wil men alleen voor de gezelligheid bridgen of juist zo goed mogelijke resultaten boeken.

-          Welke vormen van bijscholing wil men gaan volgen.

-          Hoe gaat men om met kritiek van de partner over het bieden en afspelen.

-          Het opstellen van een systeemkaart.

-          Wanneer zijn er evaluatiemomenten en hoe en waar worden die gehouden. De commissie adviseert om na twee tot drie maanden een eerste evaluatie te houden en daarna jaarlijks in een af te spreken maand. Het einde van de competitie is een goed moment.

-          Bij de evaluatie kunnen de hierboven gemelde punten onderwerp van bespreking zijn.

De ontbinding van een partnerschap.

-          De ontbinding van een partnerschap vindt bij voorkeur plaats na een afgesproken evaluatie over de gemaakte afspraken bij het aangaan van het partnerschap.

-          Een gesprek over ontbinding van een partnerschap is voor niemand plezierig maar vraagt zorg en zorgvuldigheid. Een persoonlijk gesprek is sterk aan te bevelen. Ontbinding aan het einde van een bridgeavond, per telefoon en mail is niet goed.

-          Vermijd ontbinding van het partnerschap na een incident. Tel eerst tot tien, in dit geval wacht een week.

-          Vraag zo nodig advies aan een van de leden van de vertrouwenscommissie.

-          Mocht besloten worden om het partnerschap te beëindigen, geeft elkaar de tijd om een nieuwe partner te zoeken en blijf tot die tijd samen spelen.

 

 

 HOOFDSTUK 7

 

DE BEGROTING

 

1.      Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur als begroting een raming van de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring voor. De vergadering is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de voorgelegde begroting.

2.      In de begroting moet zijn voorzien in het voldoen aan reeds bestaande verplichtingen.

Lasten die reeds zijn ontstaan op grond van het bepaalde in lid 3 moeten zijn opgenomen.

3.      Voor een tijdstip na het verenigingsjaar waarop de laatst goedgekeurde begroting betrekking heeft gaat het bestuur slechts verplichtingen aan zover het voor de vereniging gebruikelijke verplichtingen betreft, tenzij aan de leden kennis is gegeven van het voornemen tot het aangaan van de verplichting.

4.      Het bestuur zal uitgaven die leiden tot een overschrijding van een of meer begrotingsposten met meer dan 20% van het begrotingstotaal niet doen dan nadat aan de leden van het voornemen kennis is gegeven.  

5.      Wanneer binnen een week na een kennisgeving zoals bedoeld onder 4 tenminste een tiende van de leden bezwaar maakt tegen de voorgenomen uitgaven of verplichtingen, dan zullen deze pas mogen worden gedaan respectievelijk worden aangegaan nadat een algemene vergadering daaraan goedkeuring heeft verleend.

 

 

HOOFDSTUK 8

 

SLOTBEPALING

 

1.      Kennisgeving aan de leden wordt gedaan door verspreiding of door het geven van inzage en aankondiging daarvan. Dit gebeurt door het bestuur van de vereniging op zodanige wijze, dat de kennisgeving geacht mag worden ten minste alle leden te bereiken, die de kennisgeving wensen te ontvangen.

2.      In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.