Concept Competitiereglement oktober 2019

Download reglement:

Concept Competitie Reglement Bridgeclub Maasland oktober 2019

Artikel 1: Toepassing van definities
Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor het begin van het speelseizoen wordt door het bestuur het wedstrijdprogramma bekend gemaakt. In dit reglement wordt verstaan onder

 

Vereniging Bridgevereniging “B.C. Maasland”
Bestuur De door de Algemene Ledenvergadering benoemde bestuursleden
Statuten Statuten van bridgevereniging “B.C. Maasland”
HR Huishoudelijk Reglement van Bridgevereniging “B.C. Maasland”
WL De door het bestuur benoemde wedstrijdleider
Technische Commissie Een door het bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden die het bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.
Parencompetitie Serie van een aantal competitierondes, bestaande uit (doorgaans) zes competitie-avonden, waarin gespeeld wordt om het clubkampioenschap.
Paren Een vaste combinatie van 2 of 3 spelers; als speler kunnen deelnemen alle leden, zoals gedefinieerd in de statuten.
Invaller Een bridgespeler die geen lid is van BC Maasland.
Gastpaar Een vaste of gelegenheidscombinatie van 2 spelers die als paar kunnen deelnemen aan een competitieavond zonder daarmee deel te nemen aan de lopende parencompetitie.
Kennisgeving Kennisgeving van verhindering vóór 17.30 uur van de betreffende speelavond aan de competitieleider. Voor die kennisgeving is het speciale telefoonnummer 06-22434866 beschikbaar waarop ook berichten ingesproken kunnen worden.
Arbitrage Commissie Een door het bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie bestaande uit een aantal leden die protesten tegen arbitrale beslissingen van de WL en/of dienstdoende arbiter behandelt.

 

Artikel 2: Wedstrijdkalender en Indeling

2.1 Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender omvat de volgende series wedstrijden:

 1. Een parencompetitie bestaande uit meerdere competitierondes om het clubkampioenschap.

Aan de plaatsing aan het eind van iedere competitieronde wordt een plaatsingscijfer toegekend. (Lijn A plaats 1: cijfer 1, plaats 2: cijfer 2 enz. ; In de volgende lijnen wordt doorgeteld Lijn B plaats 1: cijfer laatste Lijn A + 1 enz.)

 1. Eventueel een laddercompetitie (genaamd herfstcompetitie) parallel aan de districtsviertallen- competitie, primair bedoeld voor paren die niet aan de districtswedstrijden deelnemen.
 2. Een aantal bijzondere drives (b.v. opening seizoen, herfstvakantie, Sinterklaas, Kerst, Pasen, slotdrive). Hiervan wordt aangegeven of ze (ook) deel uitmaken van de parencompetitie.
 3. Een zomercompetitie bestaande uit een aantal speelavonden. Deze competitie staat open voor zowel leden als niet-leden. Het is een individuele competitie. Op basis van gemiddelde percentages en voldoende deelname (ten minste 6 keer) wordt de winnaar bepaald

 

Artikel 3: Indeling in lijnen

3.1 Aantal paren

Het aantal paren in de diverse lijnen wordt door de competitieleider bepaald.
De competitieleider streeft ernaar dat elke lijn uit ten minste 10 paren bestaat.

3.1.a      Paren, bestaande uit drie personen

 1. Paren bestaande uit drie personen, kunnen zich inschrijven als "paar" voor deelname aan de competitie van de BCM.
 2. Een drietallig paar mag zelf vrij bepalen welke twee spelers op een competitieavond van de BCM meespelen.
 3. Een speler die deel uitmaakt van een in sub a omschreven paar mag op de competitieavond, waarop het team uitkomt, naar bevindt van zaken van de        wedstrijdleider bij voorkeur niet als invaller optreden in dezelfde lijn en in ieder geval niet spelen tegen het eigen team.
 4. Elk lid van een paar, als in sub a omschreven betaalt de volledig voor hem of haar  geldende contributie aan de BCM

3.1.b      De introducee

Introducees kunnen na toestemming van de wedstrijdleider, lid worden voor de duur die de introducee aanvraagt. Het lidmaatschap komt dan overeen met dat van een gewoon lid met aanmelding bij de NBB en betaling van een deel contributie aan de BCM.
De introducee wordt daarna in overeenstemming met het competitie reglement ingedeeld.

3.2 Plaatsing

Een nieuw paar wordt als regel geplaatst in de laagste lijn. In geval van aantoonbare speelsterkte kan de competitieleider hiervan afwijken en het paar in een hogere lijn indelen.

3.3 Wijziging samenstelling van een paar

Een paar dat van plan is om in een nieuwe competitie in een andere samenstelling te gaan spelen moet dit minstens 14 dagen voor de aanvang van die competitie aan de competitieleider melden, anders blijft de oude samenstelling gehandhaafd.
Tijdens een competitieronde is geen splitsing van paren toegestaan.

3.4 Handhaving plaats gewijzigd paar

Bij splitsing van een paar en indien beide spelers van dat paar recht hebben op een plaats in de lijn waarin het paar zou kunnen worden ingeschreven, doch indien zij zich elk met een nieuwe partner aanmelden, verliest degene, die met de laagst geklasseerde speler samengaat het recht op een plaats in die lijn. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde lijn of acht de competitieleider klassering niet mogelijk, dan beslist het lot.
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande kunnen de spelers een andere regeling treffen, waarbij de plaats in die lijn voor één van hen behouden blijft.

3.5 Recht op naast lagere lijn

De speler, die volgens het vorige artikel zijn plaats verliest, krijgt het recht op een plaats in de naast lagere lijn.

3.6 Versterkte degradatie/promotie

Zo nodig zullen door versterkte degradatie, c.q. promotie, in de eerstvolgende competitieronde de lijnen weer op normale grootte gebracht worden.

3.7 Plaatsen die vrijkomen

Indien door het niet deelnemen van een daartoe gerechtigd paar een plaats vrijkomt, beschikt de competitieleider over die plaats. De competitieleider kan die plaats in onderstaande volgorde toewijzen:

 1. aan een extra gedegradeerd paar; van extra degradatie is sprake, indien meer paren dan normaal - bijv. wegens inkrimping van de lijn - zijn gedegradeerd;
 2. aan nieuwe paren, die ontstaan na splitsing van oude paren, mits de nieuwe spelers van de paren het niveau hebben van de oorspronkelijke paren; of
 3. door extra promotie toe te passen.

3.8 Gedegradeerde paren

Een paar, of een speler daarvan, gedegradeerd in de vorige competitieronde, kan niet in aanmerking komen voor een beschikbare extra plaats in de oorspronkelijke lijn, uitgezonderd de in het vorige artikel onder 1. genoemde extra gedegradeerde paren of spelers.

3.9 Eliminatie zittafel

De competitieleider is bevoegd op een speelavond, ter wille van het elimineren van stilzittafels voor 2 lijnen, een samenspeeltafel in te stellen. De spelers uit de hoogste van de 2 lijnen aan de samenspeeltafel spelen altijd Noord-Zuid.

3.10 Indelen gastpaar

Het is aan de competitieleider om een gastpaar in te delen. De competitieleider houdt bij de indeling zo veel als mogelijk rekening met de sterkte van het gastpaar. Bij het indelen van een gastpaar ter opheffing van een stilzit, kan het gastpaar in een voor dat gastpaar te hoge of te lage speellijn worden ingedeeld.

 

Artikel 4: Invallen en verzuimen

4.1 Recht op spelen met vervanger met kennisgeving

Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van de competitie deel te nemen, is de overblijvende speler van het paar gerechtigd met een andere speler of een invaller uit te komen. Hiervoor is kennisgeving aan en toestemming van de competitie-leider vereist. Een invaller mag in principe – dat ter beoordeling van de competitieleider – geen kennelijke versterking van het oorspronkelijke paar vormen.
Als de competitieleider meent dat er sprake is van versterking dan kan hij het paar in een hogere lijn indelen. De voorkeur wordt gegeven aan een clublid als invaller. Een invaller  van buiten de vereniging mag ten hoogste 6 maal per seizoen invallen.

4.2 Aanwezigheid vervanger zonder kennisgeving

Wordt geen kennisgeving van het spelen met een invaller aan de competitieleider gedaan, dan kan de competitieleider besluiten dat het paar formeel zonder kennisgeving afwezig is. Het bepaalde in artikel 4.7 is dan van toepassing, echter met toepassing van een vermindering van 12% van het totaal van de door dit paar behaalde percentages (= 2 % korting op het competitiegemiddelde).

4.3 Spelen voor eigen score

Het is niet toegestaan een ander paar voor de eigen score te laten spelen.

4.4 Samenspelen van spelers uit verschillende paren

Indien 2 spelers van verschillende paren samenspelen, dan geldt de behaalde score voor beide paren. Komen deze 2 spelers uit verschillende lijnen, dan zullen ze worden ingedeeld in de lijn van de hoogst geklasseerde speler.

4.5 Score voor spelen met vervanger

Indien, met instemming van de competitieleider, gespeeld wordt met een vervanger geldt als competitiescore de zittingsscore met een minimum van 45% indien de betreffende vervanger lid is van de Bridgeclub Maasland.  Dit minimum van 45% geldt dus ook in het geval van een combipaar.
Indien de betreffende vervanger geen lid is van Bridgeclub Maasland geldt een maximum score van 55% en is er geen sprake van een minimum score.

4.6 Score bij afwezigheid met kennisgeving

Een paar dat, met kennisgeving aan de competitieleider, van een zitting wegblijft, krijgt bij de eerste afwezigheid een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar in de competitieronde behaalde en nog te behalen scores minus 3%. Bij de tweede afwezigheid wordt die aftrek 6%, bij de derde keer 9% en bij de vierde keer 12% (=0,5%, 1%, 1,5% resp. 2% korting op het competitierondegemiddelde).

Een paar dat met kennisgeving afwezig is vanwege het feit dat het op de speelavond de vereniging vertegenwoordigt in een competitie van het district krijgt het eigen gemiddelde met een minimum van 55%.

4.7 Score bij afwezigheid zonder kennisgeving

Een paar, dat zonder kennisgeving van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar in deze competitieronde  behaalde en nog te behalen scores minus 24% (= 4% korting op het competitierondegemiddelde). Het bestuur is bevoegd, indien daartoe een bijzondere aanleiding bestaat, de in dit artikel genoemde korting niet te laten toepassen.

4.8 Degradatie door afwezigheid

Indien een paar in minder dan 3 zittingen in de juiste samenstelling aanwezig is, degradeert dit paar ongeacht het in deze competitieronde behaalde resultaat. Ook als een paar in een competitieronde 2 maal zonder kennisgeving afwezig is volgt automatisch degradatie. Het bestuur is bevoegd, indien daartoe een bijzondere aanleiding bestaat, de in dit artikel genoemde degradatie niet te laten doorgaan doch is niet bevoegd het paar te laten promoveren.

4.9 Afwezigheid gedurende gehele competitieronde

Indien het voor een paar onmogelijk is een hele competitieronde aanwezig te zijn en deze afwezigheid door het paar ten minste één week voor aanvang van de competitie schriftelijk bij de competitieleider wordt gemeld, zal men zich handhaven in de lijn waarin men is ingedeeld.
Deze regeling wordt voor een paar maximaal twee maal in één seizoen toegepast.

 

Artikel 5: Inrichting van de competitie

5.1 Speelschema

De competitieleider bepaalt het schema volgens welke zal worden gespeeld evenals het aantal zittingen en het aantal spellen per zitting.
Dit Competitie Reglement is gebaseerd op 6 zittingen per competitie.
De competitieleider is bevoegd om de in dit reglement genoemde sancties, kortingen etc. aan te passen aan een eventueel afwijkend aantal zittingen per competitieronde.

5.2 Aantal promoverende en degraderende paren

Aan het einde van iedere competitieronde zal de laagst geklasseerde 25% van de paren in een lijn degraderen en zal de hoogst geklasseerde 25% van de paren in een lijn promoveren naar de naast  lagere c.q. hogere lijn (zie echter artikel 6). Indien 25% niet een geheel aantal paren oplevert, zal er naar beneden worden afgerond (voorbeeld: 3,75 paren wordt dus 3 paren).
Tussen 2 lijnen met een verschillend aantal paren zal de promotie aangepast kunnen worden aan de degradatie. Een paar dat in een competitieronde minder dan 4 zittingen heeft gespeeld of minder dan 2 zittingen speelde in de juiste samenstelling komt niet voor promotie in aanmerking.

5.3 Systeemkaarten

Systeemkaarten zijn verplicht in de door het bestuur aan te wijzen lijnen. Een paar dat geen systeemkaart heeft, is verplicht voor de aanvang van de zitting alsnog een systeemkaart in te vullen. In de overige lijnen wordt het gebruik van systeemkaarten aanbevolen.

5.4 Aangewezen lijnen

Het bestuur verplicht het gebruik van systeemkaarten in de lijnen A en B.

 

Artikel 6: Straffen en protesten

6.1 Protesten

Het voornemen protest aan te tekenen tegen een door de arbiter genomen beslissing moet kenbaar worden gemaakt aan die arbiter binnen 30 minuten na het beëindigen van de zitting. Het protest moet vervolgens, binnen tweemaal 24 uur daarna, schriftelijk bij de desbetreffende arbiter worden ingediend. Die zendt het protest, aangevuld met zijn schriftelijke beschouwingen, door aan de arbitragecommissie die dit protest dient te behandelen.

6.2 Arbitragecommissie

Uitspraken van de arbitragecommissie worden schriftelijk ter kennis van partijen gebracht.

6.3 Protesten van niet wedstrijd technische aard

Protesten van andere dan wedstrijd technische aard moeten binnen 8 dagen worden ingediend bij het bestuur dat hierover beslist en deze beslissing schriftelijk ter kennis van partijen brengt.

6.4 Te laat komen

 1. Onder te laat komen van een paar wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van een of beide spelers op het moment dat als begin van een ronde is aangekondigd. Het laten spelen van een invaller waarvan de competitieleider geen kennisgeving heeft ontvangen, heft het te laat komen niet op.
 2. De straf voor te laat komen is een arbitrale score van 40% over de spellen die als gevolg van het te laat komen niet gespeeld kunnen worden en 60% voor de wachtende tegenstander.
 3. Een paar waarvan een tegenstander te laat is moet de competitieleider waarschuwen.
 4. De competitieleider is bevoegd, indien een speler of een paar één ronde of meer te laat komt, het recht op de plaats vervallen te verklaren als het beloop van de zitting dit wenselijk maakt. Artikel 4.7 is dan van toepassing.