Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1:

Bridgevereniging BC Holy:

  • is opgericht op 15 april 1985;
  • is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond;
  • valt onder het district Delft;
  • is gevestigd te Vlaardingen;
  • is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder

     dossiernummer 40347137

 

Artikel 2:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

 

Artikel 3:

1. Leden worden aangenomen door het bestuur.

2. We onderscheiden gewone leden, leden van verdienst en ereleden.

    

Artikel 4:

Alle leden ontvangen bij toetredidng, een exemplaar van de Statuten,

het Huishoudelijk Reglement, Wedstrijdreglement en de Wedstrijd-

kalender van het lopende jaar.

 

Artikel 5:

Het bestuur is bevoegd personen de toelating tot lid te weigeren op

grond van bezwaren tegen de persoon (personen) in kwestie die door

het bestuur of na ingesteld beroep door de Algemene Ledenvergadering

als zwaarwegend worden beschouwd.

 

Artikel 6:

1. Het bestuur is bevoegd een grens te stellen aan het aantal spelende

    leden, wanneer de omstandigheden en de locatie deze eisen.

2. Wanneer een besluit als in lid 1 genomen is gedurende het lopende

    verenigingsjaar dient dit op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering

    te worden gemotiveerd.

 

Artikel 7:

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris

te gebeuren, uiterlijk 30 november van het lopende jaar.

 

Bestuur

 

Artikel 8:

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3, maar bij voorkeur 5 leden.

2. De functies welke in ieder geval binnen het bestuur ingevuld moeten

    worden zijn: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester,

    wedstrijdsecretaris.

3. Dubbelfuncties binnen het bestuur zijn mogelijk.

 

Artikel 9:

1. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen welke binnen de

    vereniging worden gehouden.

2. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging extern, of wijst een

    vervanger aan om hem te vertegenwoordigen.

 

Artikel 10:

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

Artikel 11:

1. De secretaris notuleert de vergaderingen.

2. De secretaris houdt een register bij van aspirant-leden, leden en

    ereleden.

3. De secretaris voert de correspondentie van BC Holy. Van alle uitgaande

    stukken wordt een afschrift bewaard.

 

Artikel 12:

1. De penningmeester beheert de financiën van BC Holy.

2. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie.

3. De penningmeester draagt zorg voor het financiële jaarverslag. Dit

    jaarverslag wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering welke aan

    het begin van het verenigingsjaar wordt gehouden.

 

Artikel 13:

De wedstrijdsecretaris heeft de leiding over de Technische Commissie indien

aanwezig.

 

Artikel 14:

1. De bestuursleden worden benormd voor een periode van 3 jaar en zijn

    herkiesbaar.

2. De bestuursleden zijn aftredend op de Algemene Ledenvergadering,

    volgens het onderstaande schema:

                                                  1e jaar: secretaris

                                                  2e jaar: penningmeester

                                                  3e jaar: voorzitter

3. De overige bestuursleden zijn eveneens na drie jaar aftredend. De 

    secretaris houdt hiervan een schema bij.

4. Dit schema is zo opgesteld dat voorkomen wordt dat meer dan 50% van

    het bestuur gelijktijdig aftredend is.

 

Artikel 15:

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of tenminste twee

    bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder gaval wordt binnen een maand

    na de Algemene Ledenvergadering een bestuursvergadering gehouden.

2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen

    bijgehouden.

3. Besluiten van de bestuursvergadering zijn pas geldig wanneer meer dan de

    helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 

Technische Commissie (T.C.)

 

Artikel 16:

De T.C. bestaat uit 3 leden.

 

Artikel 17:

De taken van de T.C. zijn de volgende:

1. Het organiseren van verenigingscompetitie en van andere interne en

    externe wedstrijden.

2. Het leiden van de wedstrijden zoals genoemd in lid 1.

3. Het opstellen van een wedstrijdreglement voor interne competities.

4. Het maken van een wedstrijdkalender voor het komende verenigingsjaar.

    Deze wedstrijdkalender wordt op de Algemene Ledenvergadering ter

    goedkeuring aangeboden en zo nodig toegelicht.

5. Het ad-hoc aanwijzen van een commissie van beroep voor interne

    competities en voor door de vereniging georganiseerde wedstrijden, als de

    situatie dat vereist.

6. Het samenstellen van teams welke BC Holy vertegenwoordigen. Hiertoe

    behoort het samenstellen van viertallen, de volgorde hiervan en de

    invallers.

7. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van

    de speelsterkte van personen, paren en viertallen noodzakelijk zijn.

8. Het bijhouden en verzorgen van de opgave van meesterpunten.

9. Het adviseren van het bestuur in alle aangelegenheden van

    wedstrijdorganisatie.

 

Artikel 18:

1. Beroep tegen beslissingen of handelingen van de T. C. is te allen tijde

    mogelijk bij het bestuur.

2. Dit beroep dient schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden.

3. Het bestuur beslist, na beide partijen gehoord te hebben. De uitspraak

    van het bestuur is bindend.

 

Roken

 

Artikel 19:

1. Hoewel er binnen BC Holy geen algemeen rookverbod bestaat, wil BC Holy

    het niet-roken stimuleren.

2. De leden zijn verplicht zich te houden aan de rookregeling zoals deze

    binnen BC Holy is afgesproken.

3. De rookregeling is de volgende: roken in de speelzaal is niet toegestaan.

4. Gedurende de speelavond zal er tussen de 3e en 4e ronde gepauzeerd worden.

 

Contributie

 

Artikel 20:

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 21:

1. De contributie dient, uitsluitend per bank, door de leden halfjaarlijks te

    worden voldaan uiterlijk voor 31 januari en 31 juli van het lopende

    verenigingsjaar.

2. De contributie voor de NBB wordt, uitsluitend per bank, separaat geïnd en

    moet voor 31 januari voldaan zijn.

 

Artikel 22:

Wanneer door een lid van de vereniging gedurende het lopende

verenigingsjaar het lidmaatschap, op wat voor manier dan ook,

wordt beëindigd vindt geen restitutie van de contributie plaats.

 

Slotbepaling

 

Artikel 23:

In alle gevallen waarein dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =