Privacyverklaring

 

Privacyverklaring BC Holy

 

(vastgesteld: 29 oktober 2019)

 

Bridgeclub Holy spelend in Schiedam en onder nummer 22039 aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna te noemen de NBB) respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om de lezer te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens binnen BC Holy en of de NBB gebruikt worden,

 

Uw relatie met BC Holy, het Bridge District Delft en de NBB 

BC Holy is lid van de NBB, omdat onze club de doelstellingen van de NBB zoals verwoord in artikel 3 van de Statuten van de NBB onderschrijft en mede bevordert onder meer door zijn eigen activiteiten en door gebruik te maken van de diensten van de NBB en het District Delft.

 

Als u lid wordt van BC Holy levert u gegevens aan de vereniging aan. Voor welke gegevens dat precies zijn zie de bijlage privacyverklaring (dit is een subpagina van de pagina privacyverklaring).

Deze gegevens neemt BC Holy op in haar ledenadministratie en deelt die tevens met de NBB. De NBB kent u op basis van genoemde gegevens een NBB Lidmaatschapsnummer toe.

Indien u al eerder bent ingeschreven via bijvoorbeeld een andere vereniging beschikt u al over een NBB-nummer. In dit geval stelt de NBB de gegevens die zij uit hoofde van dat lidmaatschap beschikt, mits deze actueel zijn, aan BC Holy ter beschikking, zodat deze niet nogmaals aangeleverd hoeven te worden.

 

Indien u geen lid bent van onze vereniging en ook niet beschikt over een langs andere weg verkregen NBB-lidmaatschapsnummer, maar wel deelneemt aan een drive waarbij het NBB Rekenprogramma wordt gebruikt geeft u bij inschrijving BC Holy, en daarmee ook de NBB, de voor uitvoering van haar activiteiten benodigde gegevens. In zo'n geval zijn zowel de privacyverklaring van BC Holy als die van de NBB van kracht.

 

Indien u lid bent van BC Holy levert de vereniging u verschillende diensten. Zo verzorgt de vereniging wekelijks een clubavond waarop competitie(s) worden gespeeld, ontvangt u vanuit de NBB maandelijks op uw huisadres het bondsblad “Bridge”. Ook houdt de NBB van de – op basis van uw resultaten tijdens het bridgen – door u vergaarde meesterpunten een registratie bij. 

 

Doeleinden waarvoor BC Holy, het District en de NBB-persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (het bevorderen van de bridgesport) al dan niet in samenwerking met District en NBB te bereiken noemen we het organiseren en faciliteren van:

 

Door BC Holy:

 • Het wekelijks organiseren van de clubavond (indeling leden in lijnen, klaarzetten e.d.)
 • Het periodiek organiseren van clubdrives (openingsdrive, Kerstdrive etc.) en jaarlijks van het landelijk Ruitenboertoernooi
 • Het bevorderen van de sociale structuur binnen de vereniging

 

Door BC Holy met de NBB samen

 • De lidmaatschapsovereenkomst met BC Holy en van BC Holy met de NBB, 
 • Alle vormen van vrijwilligers en kader-ondersteuning ten behoeve van BC Holy, het District en/of de NBB, incl. werving van vrijwilligers en kader 
 • De organisatie van bridge gerelateerde opleidingen
 • Het innen van contributiegelden van zowel BC Holy als de NBB
 • Onze clubwebsite: www.BCHoly.nl  en uw persoonlijke pagina: www.MijnNBB.nl

 

Door de NBB

 • Het opstellen van een meesterpuntenklassement, waaruit een rating ontstaat van alle bij de NBB aangesloten bridgers
 • De uitslagen Service (publiceren van (individuele) wedstrijd- en prestatie-gegevens)
 • De maandelijkse toezending op het huisadres van het verenigingsblad “Bridge”
 • Bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop: leden hebben hier korting
 • Uitwisseling van gegevens gebaseerd op overeenkomsten met o.a. de NBB en het District. Gedacht wordt aan:
  • De inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden op het moment dat u voor het eerst inlogt via MijnNBB bij de NBB of bij aan hem gelieerde organisaties
  • De inschrijfvoorwaarden die van kracht worden op het moment dat u deelneemt aan een bridgedrive die m.b.v. Het NBB Rekenprogramma© wordt ondersteund. Dit geldt overigens ook voor niet leden.

Door het tekenen van het Inschrijfformulier conformeert u zich aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijd Reglement en de Privacyverklaring van BC Holy en daarmee ook aan die van de NBB als gevolg van het lidmaatschap van BC Holy van de NBB. BC Holy, District en NBB verplicht zich tot het bieden van de hiervoor omschreven faciliteiten

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen nodig is. Het streven is uiterlijk twee jaar na uw vertrek deze gegevens te verwijderen, tenzij (bijvoorbeeld om fiscale redenen) deze gegevens wettelijk gezien langer bewaard moeten worden.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zowel met gegevens die in geautomatiseerde vorm verwerkt worden als met andersoortige vormen (denk bijvoorbeeld aan foto-materiaal, of filmpjes) om het niet te hebben over achterklap. De NBB heeft in haar geautomatiseerde systemen, waar wij gebruik van maken, voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen. Er zijn bovendien protocollen die in gang gezet worden mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen. 

Daarnaast worden binnen BC Holy procedures in acht genomen, die ervoor zorgen dat ook binnen de vereniging de kans op calamiteiten wordt geminimaliseerd. (zie de procedure “gegevensverwerking leden”)

Van alle handelingen met de persoonsgegevens in beheer bij BC Holy wordt een register bij gehouden. BC Holy belooft de door hem vergaarde gegevens voor geen ander doel te gebruiken dan in dit en overige documenten over dit onderwerp vermeld. Tevens zal hij alle maatregel treffen die gepast en nodig zijn om ongewenst gebruik van deze gegevens te voorkomen.

 

Uw rechten

U hebt het recht op inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij BC Holy, als bij het District en de NBB. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.MijnNBB.nl (Zie hiertoe ook de Gebruikershandleiding MijnNBB (dit is een subpagina van de pagina privacyverklaring).

U heeft tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken een verwerking te beperken. Ook kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van BC Holy, het District of de NBB  zich hiertegen verzet, kan zo'n bezwaar of verzoek worden afgewezen, In sommige gevallen heeft u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U heeft tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

Contact 

Heeft u nog vragen of een verzoek m.b.t. ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met onze clubsecretaris. Dit kan per e-mail: secretaris.holy@outlook.com of telefonisch: 06 – 54 90 63 27