Wedstrijd Reglement

 

Wedstrijdreglement B.C. Schiedam’59 (versie 10 november 2014)

 

 

1. Algemeen

Dit reglement geldt voor de interne competities van Bridgeclub Schiedam’59. Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt er gespeeld volgens de reglementen en de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

Dit reglement is opgezet als basisreglement, de Technische Commissie (hierna aan te duiden als TC) maakt de details voor aanvang van een seizoen bekend.

De Wedstrijdleider (WL) is belast met de organisatie van de speelavonden.

 

2. Aanvullingen op het NBB wedstrijdreglement

 

2.1 Systeemkaart

 

2.1.1 Ieder paar is verplicht de tegenstanders twee gelijke, voldoende en overzichtelijk ingevulde systeemkaarten voor te leggen.

2.1.2 Als een paar niet aan deze verplichting voldoet, mag de tegenstander er van uitgaan dat het in gebreke zijnde paar het Biedermeijer® Groen systeem hanteert zonder varianten.

 

2.2 Alerteer- en stopregel

De alerteer- en stopregel zijn van kracht. Bij arbitrages zal het belang van een overtreding van deze regels worden gerelateerd aan het niveau waarop de desbetreffende speler deelneemt aan de clubcompetitie.

 

3. Indeling van het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar voor de interne competities loopt van de eerste maandag van september tot de laatste maandag van mei. Indien dit om organisatorische redenen wenselijk is, kan het speeljaar doorlopen tot in de maand juni.

 

4. Indeling in competities

Tijdens het verenigingsjaar worden diverse competities georganiseerd. Een competitie bestaat uit een aantal avonden dat kan varieren van 1 tot 7. De TC bepaalt voor aanvang van het verenigingsjaar welke competities gespeeld worden, met de bijbehorende regelingen.

 

5. Aanvang van het spelen

Aanvang van de speelavonden is 19.45 uur. In bijzondere gevallen (bv. na de Algemene Ledenvergadering) kan hiervan worden afgeweken.

 

6. Afmelden

 

Bij verhindering dient men zich tijdig, voor 17.00 uur op de betreffende speeldag, af te melden. Afmelden kan op de volgende manieren:

  1. op de afschrijflijst die op alle speelavonden aanwezig is;
  2. per email bij de daarvoor aangewezen contactpersoon;
  3. telefonisch op de clubtelefoon;
  4. bij verhindering op het laatste moment (uitsluitend bij overmacht), door dit door te geven in de speelgelegenheid.

 

 

 

7. Spelen met invaller

Spelen met een invaller die geen lid is van de vereniging, is toegestaan na verkregen toestemming van de WL. Scores behaald met een invaller van buiten de vereniging worden behandeld als scores behaald in de originele samenstelling van een paar behalve voor het aanwijzen van de clubkampioen.

Indien wordt gespeeld met een invaller van binnen de vereniging, dan wordt de behaalde score voor beide betrokken paren behandeld alsof die door de originele paren is behaald, met dien verstande dat nooit minder behaald kan worden dan bij tijdige afmelding door het volledige paar zou zijn behaald volgens de regels die in het betreffende seizoen gelden.

De scores met invaller van binnen de vereniging blijven buiten beschouwing voor het clubkampioenschap maar worden wel meegenomen als een deelname voor beide paren.

 

8. Afwezigheid van een paar

Indien een paar zich tijdig heeft afgemeld voor een competitie, behoudt het paar het recht op indeling in de lijn waarop het voor de afmelding recht had. Bij niet tijdige afmelding volgt automatische degradatie, tenzij de WL anders beslist.

Bij afwezigheid na tijdige afmelding voor een deel van de competitie wordt door de WL zo nodig een vervangende score toegekend. Voor aanvang van het verenigingsjaar wordt bekend gemaakt op welke wijze deze scores behandeld worden.

 

9. Indeling in groepen

Bij aanvang van het seizoen dient de WL te streven naar een competitie-indeling in ongeveer even grote groepen die bestaan uit minimaal 12 paren. Om dit te bereiken kan de WL versterkte promotie/degradatie toepassen, maar alleen als dit voor aanvang van de betreffende competitie is bekendgemaakt.

Paren die niet promoveren of degraderen behouden het recht op de groep waarin zij speelden.

Paren die promoveren krijgen recht op een plaats in de naast hogere groep, paren die degraderen in de naast lagere groep.

 

10. Promotie/degradatie

Promotie- en degradatieregelingen worden voor aanvang van het verenigingsjaar bekend gemaakt. Om organisatorische redenen behoudt de WL de mogelijkheid om af te wijken. Dat zal dan vooraf bekend gemaakt worden.

 

10. Aanwijzing clubkampioen en slemkampioen

Voor aanvang van het verenigingsjaar maakt de TC bekend op welke wijze de clubkampioen en de slemkampioen wordt aangewezen.

 

11. Protesten

 

11.1 Belanghebbende paren kunnen tegen een arbitrale beslissing binnen 10 minuten na afloop van de zitting bij de WL protest aantekenen. De beslissing van een arbiter kan ook door de WL of door de arbiter zelf voor beoordeling en eventuele herziening worden voorgedragen.

11.2 Voor de behandeling van een protest of een verzoek om herziening vormt de WL een protestcommissie ad hoc van minstens twee of bij voorkeur drie leden met kennis van zaken (minimaal CLB niveau). Bij de arbitrage direct betrokken leden maken geen deel uit van de commissie. De WL kan zitting nemen in de commissie tenzij hij zelf de desbetreffende arbitrale beslissing heeft genomen of deze voor herziening heeft voorgedragen.

11.3 Tegen de beslissing van de protestcommissie is voor alle betrokkenen binnen een week na bekendmaking beroep mogelijk bij het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend, behoudens beroep op grond van NBB-regels.

 

Vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2012.

Door vaststelling van dit Wedstrijdreglement vervallen alle eerdere versies.

 

 

Aanvullende Regels voor Seizoen 2014-2015

 

 

 

1. Competitie met oneven aantal paren

Als in twee groepen een oneven aantal paren groter dan 8 aanwezig is, wordt voor die groepen een combinatietafel gevormd. De spellen aan een combinatietafel worden in elke ronde gespeeld door een NZ-paar uit de hoogste en een OW-paar uit de laagste van beide groepen.

Als in drie groepen een oneven aantal paren groter dan 8 aanwezig is wordt er een combitafel gevormd door twee aaneensluitende groepen (A/B of B/C) ter beoordeling van de WL.

 

2. Promotie en degradatie

Na elke competitie degraderen en promoveren 2 paren uit elke groep. Wanneer een combipaar of een paar met een speler van buiten de club een degradatie- of promotieplaats inneemt komt het eerstvolgend paar in aanmerking.

Bij gelijk eindigen promoveren of degraderen alle paren die gelijk geëindigd zijn. Omdat dat de groepsgrootte doet veranderen wordt dat in de daaropvolgende competitie gecorrigeerd door extra promotie en/of degradatie.

Om organisatorische redenen behoudt de WL de mogelijkheid om af te wijken. Dat zal dan vooraf bekend gemaakt worden.

 

3. Aanwijzing clubkampioen

Elke avond kunnen kampioenspunten worden verdiend, afhankelijk van de lijn waarin gespeeld wordt en de plaats die op die avond behaald wordt. De te behalen punten zijn, vanaf de winnaar van de lijn naar beneden:

In de A-lijn: 1-2-3-4-5 etc.

In de B-lijn: 9-10-11-12 etc.

In de C-lijn:18-19-20-21-22 etc.

Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van alle scores met een vereist minimum van 16 deelnames. Het paar met de laagste score is de clubkampioen.

 

4. Aanwijzing slemkampioen

Voor het bieden en maken van een slem worden punten toegekend die mede afhangen van het aantal paren dat dat slem geboden en gemaakt heeft.

Klein slem: 1 punt

Groot slem: 3 punten

Het paar met het hoogste aantal punten is de slemkampioen.