Wedstrijd Reglement

Wedstrijdreglement B.C. Schiedam’59 (versie 4 september 2017)

 

 

1. Algemeen

Dit reglement geldt voor de interne competities van Bridgeclub Schiedam’59. Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt er gespeeld volgens de reglementen en de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

Dit reglement is opgezet als basisreglement, de Technische Commissie (hierna aan te duiden als TC) maakt de details voor aanvang van een seizoen bekend.

De Wedstrijdleider (WL) is belast met de organisatie van de speelavonden.

 

2. Aanvullingen op het NBB wedstrijdreglement

 

2.1 Systeemkaart

 

2.1.1 Ieder paar is verplicht de tegenstanders twee gelijke, voldoende en overzichtelijk ingevulde systeemkaarten voor te leggen.

2.1.2 Als een paar niet aan deze verplichting voldoet, mag de tegenstander er van uitgaan dat het in gebreke zijnde paar het Biedermeijer® Groen systeem hanteert zonder varianten.

 

2.2 Alerteer- en stopregel

De alerteer- en stopregel zijn van kracht. Bij arbitrages zal het belang van een overtreding van deze regels worden gerelateerd aan het niveau waarop de desbetreffende speler deelneemt aan de clubcompetitie.

 

3. Indeling van het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar voor de interne competities loopt van de eerste maandag van september tot de laatste maandag van mei. Indien dit om organisatorische redenen wenselijk is, kan het speeljaar doorlopen tot in de maand juni.

 

4. Indeling in competities

Tijdens het verenigingsjaar worden diverse competities georganiseerd. Een competitie bestaat uit een aantal avonden dat kan variëren van 1 tot 7. De TC bepaalt voor aanvang van het verenigingsjaar welke competities gespeeld worden, met de bijbehorende regelingen.

 

5. Aanvang van het spelen

Aanvang van de speelavonden is 19.30 uur. In bijzondere gevallen (bv. na de Algemene Ledenvergadering) kan hiervan worden afgeweken.

 

6. Afmelden

 

Bij verhindering dient men zich tijdig, voor 17.00 uur op de betreffende speeldag, af te melden. Afmelden kan op de volgende manieren:

 1. op de afschrijflijst die op alle speelavonden aanwezig is;
 2. per email bij de daarvoor aangewezen contactpersoon;
 3. telefonisch op de clubtelefoon;
 4. bij verhindering op het laatste moment (uitsluitend bij overmacht), door dit door te geven in de speelgelegenheid.

 

 

 

7. Spelen met invaller

Spelen met een invaller die geen lid is van de vereniging, is toegestaan na verkregen toestemming van de WL. Scores behaald met een invaller van buiten de vereniging worden behandeld als scores behaald in de originele samenstelling van een paar behalve voor het aanwijzen van de clubkampioen.

Indien wordt gespeeld met een invaller van binnen de vereniging, dan wordt de behaalde score voor beide betrokken paren behandeld alsof die door de originele paren is behaald, met dien verstande dat nooit minder behaald kan worden dan bij tijdige afmelding door het volledige paar zou zijn behaald volgens de regels die in het betreffende seizoen gelden.

De scores met invaller van binnen de vereniging blijven buiten beschouwing voor het clubkampioenschap maar worden wel meegenomen als een deelname voor beide paren.

 

8. Afwezigheid van een paar

Indien een paar zich tijdig heeft afgemeld voor een competitie, behoudt het paar het recht op indeling in de lijn waarop het voor de afmelding recht had. Bij niet tijdige afmelding volgt automatische degradatie, tenzij de WL anders beslist.

Bij afwezigheid na tijdige afmelding voor een deel van de competitie wordt door de WL zo nodig een vervangende score toegekend. Voor aanvang van het verenigingsjaar wordt bekend gemaakt op welke wijze deze scores behandeld worden.

 

9. Indeling in groepen

Bij aanvang van het seizoen dient de WL te streven naar een competitie-indeling in ongeveer even grote groepen die bestaan uit minimaal 12 paren. Om dit te bereiken kan de WL versterkte promotie/degradatie toepassen, maar alleen als dit voor aanvang van de betreffende competitie is bekendgemaakt.

Paren die niet promoveren of degraderen behouden het recht op de groep waarin zij speelden.

Paren die promoveren krijgen recht op een plaats in de naast hogere groep, paren die degraderen in de naast lagere groep.

 

10. Promotie/degradatie

Promotie en degradatieregelingen worden voor aanvang van het verenigingsjaar bekend gemaakt. Om organisatorische redenen behoudt de WL de mogelijkheid om af te wijken. Dat zal dan vooraf bekend gemaakt worden.

 

10. Aanwijzing clubkampioen en slemkampioen

Voor aanvang van het verenigingsjaar maakt de TC bekend op welke wijze de clubkampioen en de slemkampioen wordt aangewezen.

 

11. Protesten

 

11.1 Belanghebbende paren kunnen tegen een arbitrale beslissing binnen 10 minuten na afloop van de zitting bij de WL protest aantekenen. De beslissing van een arbiter kan ook door de WL of door de arbiter zelf voor beoordeling en eventuele herziening worden voorgedragen.

11.2 Voor de behandeling van een protest of een verzoek om herziening vormt de WL een protestcommissie ad hoc van minstens twee of bij voorkeur drie leden met kennis van zaken (minimaal CLB niveau). Bij de arbitrage direct betrokken leden maken geen deel uit van de commissie. De WL kan zitting nemen in de commissie tenzij hij zelf de desbetreffende arbitrale beslissing heeft genomen of deze voor herziening heeft voorgedragen.

11.3 Tegen de beslissing van de protestcommissie is voor alle betrokkenen binnen een week na bekendmaking beroep mogelijk bij het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend, behoudens beroep op grond van NBB-regels.

 

Vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2012.

Door vaststelling van dit Wedstrijdreglement vervallen alle eerdere versies.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende Regels voor Seizoen 2017-2018

 

 

12. Competitieindeling

 1. Met ingang van seizoen 2017-2018 wordt de parencompetitie gespeeld volgens het NBB clubrankingsysteem
 2. De te behalen rankingpunten zijn gerelateerd aan de tijdens een zitting behaalde percentages. (zie bijlage A)
 3. Paren worden voor een zitting ingedeeld op basis van hun actuele ranking. (zie bijlage A)
 4. Een paar/speler zonder speelresultaten wordt ingedeeld door de TC.

 

13. Parenkampioenschap

 1. Parenkampioenschap wordt berekend volgens het NBB-Clubrankingsysteem.
 2. Het kampioenspaar wordt het paar dat tijdens de competitiezittingen het hoogste gemiddelde rankingpunten heeft behaald waarbij:
  1. alleen de resultaten behaald in de vaste samenstelling meetellen;
  2. minimaal 50% van competitiezittingen in de vaste samenstelling gespeeld is.

 

14. Slemkampioen

Voor het bieden en maken van een slem worden punten toegekend:

 1. klein slem: 1 punt;
 2. groot slem: 3 punten.

Alle behaalde slempunten in alle competities worden meegeteld. Het paar met het hoogste aantal punten is de slemkampioen.

 

 

 

Bijlage A: Berekening en gevolgen van rankingpunten

Berekening rankingpunten

Per speelavond krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde M van rankingpunten. Voor het behalen van een gemiddelde score van 50 % bij parenwedstrijden worden M rankingpunten toegekend. Voor beter scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij behalen van een score T (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een score t, M-Bpunten. (B = 20) T en t worden bepaald per wedstrijdvorm. Voor andere scores hoger of lager dan T of t, worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal.

Er gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen:

A-lijn: 80

B-lijn: 70

C-lijn: 60

Er gelden de volgende scores T en t :

T=63,5%

t=36,5%

 

Dit betekent dat iemand die in de B-lijn speelt de bij de volgende percentages, de volgende ratingpunten haalt:

36,5%            50,0

50,0%            70,0

55,0%            77,4

63,5%            90,0

67,5%            95,9

In de A-lijn geldt dus dat meer dan 63,5% overeenkomt met 100 punten en een hoger percentage meer dan 100 punten oplevert.

 

Bij speelavonden met parenwedstrijden (enkele zitting van +/- 24 spellen) krijgen de meespelende spelers rankingpunten voor het door hun behaalde resultaat in de gespeelde lijn.

 

Zittingen met afwijkende hoeveelheid lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden gemiddelde M en breedte B van elke lijn gerekt naar rato van de aantal gespeelde lijnen.

 

 

 

Actuele ranking

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar 6 meest recent behaalde rankingpunten. Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan 6 keer rankingpunten behaald heeft, kent de TC een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.

 1. Bij begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een Rv toe gebaseerd op de 6 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen.
 2. Bij nieuwe spelers en bij invallers (bijv. donateurs of introducés) bepaalt de TC een Rv zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.

Rankings worden berekend over zes scores (N = 6).

De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club.

Groepsindeling

Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere (meestal drie) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt ernaar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren en sterkte te hebben.