Huishoudelijk Reglement

 

Preambule: De artikelen van dit reglement zijn ter bevordering van de leesbaarheid voorzien van cursief gedrukte titels. Deze titels maken geen deel uit van het reglement.

 

NBB - art1
Artikel 1

De Vereniging is Lid van de Nederlandse Bridge Bond, welke in dit Huishoudelijk Reglement en in andere reglementen en bepalingen wordt aangeduid met NBB.

 

Verenigingsjaar – art 2
Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

 

Lidmaatschap - art 3
Artikel 3
Zij, die als lid tot De Vereniging wensen toe te treden, geven hiervan kennis aan het bestuur, dat over de toelating beslist.
Indien het bestuur afwijzend beschikt over het verzoek om toelating, wordt het kandidaatlid hiervan door de secretaris schriftelijk in kennis gesteld.

 

Rechten - art.4
Artikel 4
Leden zijn gerechtigd de verenigingsbijeenkomsten bij te wonen, hebben stemrecht en het recht deel te nemen aan wedstrijden, welke De Vereniging organiseert. Ereleden en Dubbelleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij genieten tevens de rechten, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap van de NBB.  Starters hebben het recht verenigingsbijeenkomsten bij te wonen en hebben speelrecht. Zij hebben geen stemrecht. Donateurs hebben het recht verenigingsbijeenkomsten bij te wonen. Zij hebben geen speelrecht en geen stemrecht.

 

Verplichtingen – art 5
Artikel 5
Door het toetreden tot De Vereniging onderwerpen de leden zich aan de Statuten, Reglementen en bepalingen van De Vereniging. Zij zijn tevens gehouden aan de verplichtingen welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de NBB.

 

Schorsing – art 6
Artikel 6
Leden kunnen door het bestuur worden geschorst wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in Artikel 5 of wegens het zich schuldig maken aan handelingen of gedragingen, welke De Vereniging schaden of kunnen schaden. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het betrokken lid door de secretaris schriftelijk of elektronisch in kennis is gesteld van de redenen tot schorsing.
Het bestuur is verplicht binnen een maand na ingang van een schorsing een algemene ledenvergadering te beleggen welke beslist of de schorsing

 1. wordt opgeheven
 2. wordt gehandhaafd voor een bepaalde termijn
 3. wordt omgezet in een royement.

Het geschorste lid heeft het recht deze algemene ledenvergadering bij te wonen, doch is vervallen van de andere rechten, genoemd in artikel 4.
Het geschorste lid wordt binnen een week door de secretaris schriftelijk of elektronisch in kennis gesteld van de beslissing van de algemene ledenvergadering.

 

Taakomschrijvingen voorzitter - art.7
Artikel 7
De taak van de voorzitter omvat:

 1. het toezien op de naleving van de Statuten, Reglementen en bepalingen van De Vereniging
 2. het vaststellen van het algemeen beleid
 3. het vaststellen van de agenda's van de algemene ledenvergaderingen
 4. het leiden van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
 5. het ondertekenen van de notulen, nadat deze zijn goedgekeurd
 6. het vertegenwoordigen van De Vereniging bij alle daartoe in aanmerking komende gelegenheden.

De voorzitter is gerechtigd tot inzage van alle verenigingsbescheiden en tot het mede ondertekenen van alle stukken, die van De Vereniging uitgaan.

 

Taakomschrijvingen vice-voorzitter - art.8
Artikel 8
De taak van de vice-voorzitter omvat het bijstaan van de voorzitter in de uitoefening van diens taak en het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

Taakomschrijvingen secretaris - art.9
Artikel 9
De taak van de secretaris omvat:

 1. het voeren van de correspondentie van De Vereniging
 2. het bijhouden van de ledenlijst
 3. het beheren van het verenigingsarchief
 4. het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen
 5. het uitbrengen van een schriftelijk verslag aan de laatste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar.

 

Taakomschrijving penningmeester – art 10
Artikel 10
De taak van de penningmeester omvat:

 1. het beheren van de geldmiddelen van De Vereniging
 2. het nauwkeurig boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven
 3. het uitnodigen van de kascommissie om controle van de boekhouding uit te voeren
 4. het uitbrengen van een schriftelijk verslag aan de laatste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar.
 5. het opstellen van een begroting voor het volgende verenigingsjaar, welke aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt onderworpen.

 

Taakomschrijving Technische Commissie – art 11
Artikel 11 
De Technische Commissie (TC) draagt zorg voor alle taken die van belang zijn voor het ordentelijk verlopen van speelavonden en competities. In de TC hebben minimaal zitting de wedstrijdleider, de commissaris van het materiaal, de administrateur meesterpunten. De taak van de wedstrijdleider omvat het organiseren en leiden van de onderlinge competities volgens de regels welke zijn vastgelegd in het wedstrijdreglement.

 

Taakomschrijving commissie PR, Ledenwerving en Communicatie – art 12
Artikel 12 
De taak van de commissie PR, Ledenwerving en Communicatie omvat het zorgdragen voor reclame en publiciteit voor De Vereniging, ten behoeve van het werven van nieuwe leden.

 

Verkiezingen - art.13
Artikel 13
Verkiezingen kunnen slechts plaats vinden na voorafgaande kandidaatstelling. Alvorens tot stemming over te gaan, overtuigt de voorzitter zich er van, dat de kandidaten hun kandidatuur aanvaarden.
Is een kandidaat niet ter vergadering aanwezig dan dient de voorzitter in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat de kandidaat zijn kandidatuur aanvaardt.
Ieder lid is gerechtigd kandidaten voor te stellen. Wanneer voor een bepaalde functie slechts één kandidaat is gesteld, dan wordt deze geacht te zijn verkozen.
Wanneer voor een bepaalde functie twee kandidaten zijn gesteld, wordt de kandidaat op wie de volstrekte meerderheid der stemmen is uitgebracht, geacht te zijn verkozen. Bij staking der stemmen beslist het lot.
Wanneer voor een bepaalde functie meer dan twee kandidaten zijn gesteld, wordt de kandidaat op wie de volstrekte meerderheid der stemmen is uitgebracht, geacht te zijn verkozen. Is op geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen uitgebracht, dan vindt tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, herstemming plaats.

 

Contributie – art 14
Artikel 14
Op de laatste jaarlijkse algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar wordt de contributie voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

 

Financieel beheer – art 15
Artikel 15
Bij zijn financieel beheer heeft de penningmeester vrijheid van handelen binnen de grenzen van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting, met dien verstande, dat voor uitgaven groter dan € 500,-- de toestemming van de voorzitter is vereist.
Voor uitgaven die niet vallen binnen de grenzen van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting is de goedkeuring vereist van een daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering.

 

Vertegenwoordiging art.16
Artikel 16
Spelers, welke De Vereniging vertegenwoordigen bij de door de NBB georganiseerde wedstrijden worden in overleg met de betrokkenen gekozen door het bestuur. 
Aan spelers, welke De Vereniging vertegenwoordigen bij wedstrijden buiten het district van de
NBB waartoe De Vereniging behoort, kunnen de gemaakte reis- en verblijfkosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed.