Statuten

 

Preambule: De artikelen van dit reglement zijn ter bevordering van de leesbaarheid voorzien van cursief gedrukte titels. Deze titels maken geen deel uit van het reglement.

 

Naam en zetel - art.1
Artikel 1

De vereniging draagt de naam Bridgeclub "Schiedam ‘59" en is gevestigd te Schiedam. Zij wordt in deze statuten en in de daaruit voortvloeiende reglementen en bepalingen aangeduid als: De Vereniging.

 

Oprichtingsdatum - art.2
Artikel 2
De Vereniging is opgericht op 9 december 1959 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Opheffing van De Vereniging kan slechts plaatsvinden door een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering, indien 2/3 der stemgerechtigde leden hun stem voor opheffing uitbrengt.

 

Doel - art.3
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de uitoefening van het bridgespel te bevorderen en de vaardigheid van haar leden in het bridgespel te vergroten.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van competities voor haar leden.
 2. het geven van cursussen in het bridgespel aan haar leden
 3. het spelen van wedstrijden met soortgelijke verenigingen
 4. het propageren van het bridgespel
 5. andere wettige middelen die haar ten dienste staan.

 

Leden - art.4
Artikel 4
De leden van De Vereniging kunnen de volgende status hebben:

 1. gewone leden
 2. dubbelleden
 3. starters
 4. ereleden
 5. donateurs.

Gewone leden zijn de oprichters van De Vereniging en zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
Dubbelleden zijn leden die behalve lid van De Vereniging ook lid zijn van een andere bij de NBB aangesloten vereniging.
Starters zijn leden die een starterscursus bridge volgen bij De Vereniging, en die door het bestuur bepaalde privileges toegekend kunnen krijgen ter promotie van De Vereniging.
Ereleden zijn zij, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en de benoeming hebben aanvaard.
Donateurs zijn zij, die De Vereniging jaarlijks steunen met een geldelijke bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Einde van lidmaatschap - art.5
Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijk bedanken bij de secretaris
 2. overlijden
 3. royement door de algemene ledenvergadering.

 

Bestuur - art 6 
Artikel 6
De Vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, die de volgende functies bekleden:

 1. voorzitter
 2. secretaris
 3. penningmeester
 4. vertegenwoordiger technische commissie
 5. vertegenwoordiger commissie PR, ledenwerving en communicatie

Het aantal bestuursleden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Wanneer het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, kunnen functies gecombineerd worden. Een van de bestuursleden zal zijn/haar functie combineren met die van vice-voorzitter. Niet combineerbaar zijn de functies secretaris en penningmeester, vice-voorzitter en penningmeester of voorzitter met enig andere functie. 
Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen voor de periode van één jaar.
De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

Vertegenwoordiging - art 7
Artikel 7
De voorzitter of zijn plaatsvervanger vertegenwoordigt De Vereniging in en buiten rechte. Als plaatsvervanger treedt op één der overige bestuursleden in de volgorde als genoemd in artikel 6 van deze statuten.

 

Commissies - art 8
Artikel 8
Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door bijzondere commissies. De benoeming en de taak van deze commissies wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

 

Jaarvergadering en verantwoording - art 9
Artikel 9

 1. Binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering ) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet , onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur , tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De kascommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere kascommissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kascommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van De Vereniging nodig geacht worden.

 

Algemene LedenVergadering - art.10
Artikel 10

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door aan alle leden een elektronische of schriftelijke mededeling te zenden.
 2. Behalve de in art. 9 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na een ontvangst van een verzoek als in lid 10-b bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

 

Stemrecht - art 11
Artikel 11

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De donateurs en de starters hebben geen stemrecht. De gewone leden, dubbelleden en ereleden hebben ieder één stem. Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.
 2. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dat verlangt.

 

Verloop vergadering – art 12
Artikel 12

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

Inkomsten – art 13
Artikel 13
De inkomsten van De Vereniging bestaan uit:

 1. contributies
 2. donaties
 3. schenkingen
 4. andere baten.

 

Huishoudelijk Reglement – art 14
Artikel 14
De organisatie en de inrichting van De Vereniging wordt, voor zover deze statuten zulks niet doen, geregeld bij Huishoudelijk Reglement of andere reglementen en bepalingen. Deze reglementen en bepalingen, die worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, mogen niet in strijd zijn met de statuten.

 

Wijzigingen - art.15
Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering , waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na die algemene ledenvergadering.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste twee derden van het totaal aantal stemgerechtigden van De Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Slotbepaling - art.16
Artikel 16
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.