Huishoudelijk Reglement

 

Huishoudelijk Reglement van de Algemene Bridge Vereniging Maassluis

 

Hoofdstuk 1: Het bestaan van Onderafdelingen

               

 Art.1.1  Binnen de vereniging kunnen onderafdelingen gevormd worden met een eigen competitie, en een eigen wedstrijdleiding. Op elke competitie is het internationale reglement "Spelregels voor wedstrijdbridge", vastgesteld door "The World Bridge Federation", zoals vertaald door de Nederlandse Bridge Bond, van toepassing. In gevallen waarin bovengenoemd reglement niet voorziet, is "Het competitiereglement van de ABVM" van toepassing.

               

 Art.1.2  Voor zover een onderafdeling dit toestaat op grond van de haar opgelegde normen, is elk lid gerechtigd aan de competitie van elk der onderafdelingen deel te nemen, echter met dien verstande dat het bestuur bevoegd is een ledenstop in te stellen bijv. in verband met ruimtegebrek. Indien een ledenstop is afgekondigd zal het secretariaat zorgdragen voor een wachtlijst, gebaseerd op een rangvolgorde naar aanmeldingstijdstip.

Opengevallen plaatsen worden via versterkte promotie opgevuld; de na versterkte promotie opengevallen plaatsen worden aan de hand van de wachtlijst opgevuld.

 

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap

               

Art.2.      Leden en donateurs          

De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Een lid dat naast lid van de ABVM ook lid is van een of meer andere, bij de NBB aangesloten bridgeverenigingen, wordt ook “dubbellid” genoemd. Een lid dat vaker dan 2x per 14 dagen deelneemt aan clubcompetities (dus zowel op maandag als op donderdag speelt) wordt aangeduid met de term "intern dubbellid". Ieder lid kan niet-leden introduceren na daartoe van het bestuur toestemming te hebben verkregen. Aan- en afmeldingen van het lidmaatschap dienen bij voorkeur schriftelijk bij het secretariaat te geschieden. Het secretariaat informeert de competitieleiding en de penningmeester.

               

Art.3.      Aanvang van het lidmaatschap     

Het lidmaatschap van leden en jeugdleden gaat in op de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van het secretariaat.

Ereleden krijgen bij hun benoeming een vanwege het bestuur ondertekende oorkonde uitgereikt.

               

Art.4.      Contributieplicht

Nieuwe leden die voor 15 januari contributieplichtig zijn geworden, zijn contributie verschuldigd over het gehele boekjaar. Leden die na 15 januari contributieplichtig zijn geworden betalen contributie naar rato. Leden die hun lidmaatschap beëindigen gedurende de looptijd van het boekjaar hebben geen recht op restitutie.

Art.5.      Contributie en donatie

De penningmeester zal ervoor zorg dragen dat zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de contributie de betreffende nota's worden verzonden. Deze dienen binnen 4 weken na verzending voldaan te zijn. Het bestuur is gerechtigd maatregelen te nemen tegen wanbetalers. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van diegene die in gebreke is gebleven.

Het bestuur legt jaarlijks een voorstel over de hoogte van het contributiebedrag voor leden, gezinsleden, interne dubbelleden en dubbelleden ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dubbelleden krijgen een korting op de door de vereniging af te dragen contributie aan de NBB. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Het bestuur is bevoegd de contributie voor bepaalde leden lager te stellen. De minimum bijdrage voor donateurs en niet spelende leden bedraagt de helft van de jaarlijkse contributie. Voor drives en bijzondere wedstrijden kan het bestuur een bijdrage vragen aan de deelnemers.

               

Art.6.      Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen bv. bij wangedrag, falsificatie of wanbetaling. Na het desbetreffende lid in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verweren, besluit het bestuur tot opheffing van de schorsing, dan wel doet het lidmaatschap eindigen door uitzetting.

Het desbetreffende lid kan hiertegen in beroep gaan bij de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk 3: Het bestuur

               

Art.7.      Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en ten hoogste vier andere leden. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden in functie gekozen door de algemene vergadering.

               

Art.8.      Bestuursverkiezing

Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering. Degene(n) die de absolute meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt geacht gekozen te zijn. Indien geen der kandidaten bij de eerste stemming voldoende stemmen heeft verkregen, volgt er een herstemming tussen de twee kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht in de eerste stemming. De leden van het bestuur hebben telkens voor twee jaar zitting. Op de algemene vergadering, zoals vermeld in artikel 14 van de statuten, treedt een gedeelte van het bestuur af volgens een zodanig schema dat voorzitter en secretaris nooit gelijktijdig aftreden. De aftredende leden zijn driemaal herkiesbaar en kunnen daarna 2 jaar geen bestuursfunctie vervullen. Eventueel optredende vacatures worden op de eerstvolgende algemene vergadering opgevuld. Het lid dat de leeggekomen plaats opvult, richt zich naar het aftredingrooster als ware hij/zij gekozen op het moment dat degene die de vacature veroorzaakt heeft, gekozen is.

Het bestuur zal bij de algemene vergadering kandidaten stellen voor de aftredende bestuursleden. Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn aangemeld.

 

Art.9.      Bestuursvergaderingen

De vergaderingen van het bestuur worden belegd door of namens de voorzitter; het tijdstip daarvan wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 dagen tevoren aan de bestuursleden bekend gemaakt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De vergadering kan slechts doorgaan indien 2/3 van het totaal aantal bestuursleden aanwezig is. De voorzitter is verplicht een vergadering te beleggen binnen 9 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van één der bestuursleden, welk verzoek het te behandelen onderwerp dient te bevatten. In de bestuursvergadering worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter in spoedeisende gevallen.

               

Art.10.   Begroting en financieel verslag

Het bestuur dient jaarlijks op de algemene vergadering een financieel verslag in over het afgelopen boekjaar, en een begroting voor het komende boekjaar. Deze verslagen liggen gedurende 14 dagen voorafgaande aan de algemene vergadering ter inzage.

               

Art.11.   Taken van de secretaris

De secretaris is belast met het opstellen van de notulen en eventuele besluitenlijsten van vergaderingen, de behartiging van alle inkomende en uitgaande correspondentie, en het voorleggen aan het bestuur van alle onderwerpen die een beslissing eisen van het bestuur. De secretaris verzorgt de ledenadministratie en het archief.

 

Art.12.   Taken van de penningmeester

De penningmeester is belast met de inning en administratie van de contributie van de leden en alle verdere financiële zaken die betrekking hebben op de vereniging. Hij verzorgt alle uitgaven waartoe hij door het bestuur gemachtigd is. Daar waar zulks geboden is, pleegt hij overleg met het bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het afsluiten der boeken, ultimo juni van elk jaar, en voor het opstellen van de begroting voor het komende boekjaar. Hij legt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken voor de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af aan het bestuur. Hij adviseert het bestuur t.a.v. het financieel beleid, en is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor een doelmatig beheer van de gelden van de vereniging.

 

Art.13.   De kascommissie

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden, en een reservelid voor deze commissie. Leden en reservelid van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie controleren in overleg met de penningmeester diens rekening en verantwoording, en de balans per 30 juni. De kascommissie is gerechtigd van alle boeken en bescheiden m.b.t. de financiën van de vereniging kennis te nemen.  De commissie legt haar bevindingen neer in een schriftelijke verklaring, gericht aan het bestuur, ter voorlezing op de algemene ledenvergadering. De leden van de kascommissie treden af in diezelfde algemene vergadering; één der leden is herkiesbaar, het andere lid wordt opgevolgd door het op vorige jaarvergadering benoemde reservelid. Een lid mag maximaal twee jaar achtereenvolgens lid zijn van de kascommissie.

 

 Art.14.  Financiële verliezen

Onverhoopte verliezen, voor zover niet voortspruitend uit zorgeloos of frauduleus beheer, worden gedragen door de kas der vereniging.

               

Art.15.   Financiële bevoegdheid van het bestuur

Het bestuur is gebonden de onkosten tot de noodzakelijke te beperken. Geen verplichtingen mogen worden aangegaan die het kapitaal en de andere bezittingen van de vereniging te boven gaan.

 

Hoofdstuk 4:       Technische commissie, arbiters en arbitragecommissie

               

Art.16.   Benoeming

De technische commissie, en de leden van de arbitragecommissie worden jaarlijks door het bestuur benoemd, met kennisgeving daarvan aan de algemene vergadering.

 

Art.17.   Taken van de technische commissie

De technische commissie heeft de volgende taken:

 • het opstellen van het jaarlijkse competitierooster.

 • het coördineren van de deelname vanuit de ABVM aan externe wedstrijden.

 • het maken van de groepsindelingen per avond.

 • het registreren en per avond in de groepsindeling verwerken van afmeldingen.

 • het controleren en berekenen van de resultaten van de clubcompetitie, alsmede het zorgdragen van publicatie ervan in de media.

 • het leveren van bijdragen op bridgetechnisch gebied in het verenigingsorgaan.

 • het aangeven van normen t.a.v. biedsystemen die door de ABVM op haar clubcompetitie worden geaccepteerd.

 • het verzorgen van spelmateriaal.

 • het in gereedheid brengen van de speelzaal.

 • het (evt. per avond) aanwijzen van leden die zullen optreden als wedstrijdleider en arbiter.

  Eén bestuurslid van de ABVM neemt namens het bestuur zitting in de Technische Commissie. Dit bestuurslid doet iedere bestuursvergadering verslag van het handelen van de Technische Commissie.

  De Technische Commissie kan voor het uitvoeren van delen van haar taak de hulp inroepen van leden van de vereniging die geen deel uitmaken van de commissie.

  Het door de Technische Commissie opgestelde Competitie- rooster wordt door het bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

  Een verenigingslid dat optreedt als arbiter kan tevens lid zijn van de arbitragecommissie, met dien verstande dat hij/zij terugtreedt als lid van de arbitragecommissie in gevallen waar protest wordt aangetekend tegen een door hem/haar genomen arbitrale beslissing.

   

  Art.18.   Arbitrage en protest afhandeling

  Een door de Technische Commissie aangewezen lid dat fungeert als arbiter is bevoegd te beslissen in arbitragegevallen. Tegen een dergelijke beslissing is protest mogelijk bij de arbitragecommissie. De te volgen procedure is vastgelegd in het competitiereglement van de ABVM.

                 

  Art.19.   Beroep

  Het bestuur is bevoegd, voor zover in dit reglement niet uitdrukkelijk anders is bepaald, kennis te nemen van alle voorkomende problemen of geschillen. Tegen een beslissing, genomen door de Technische Commissie is beroep mogelijk bij het bestuur. Dit beroep dient binnen acht dagen schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend.

   

   

  Hoofdstuk 5:       De algemene vergadering

                 

  Art.20.   Datum en agenda

  De datum en de agenda van een algemene vergadering worden tenminste 14 dagen van tevoren bekendgemaakt. Het bestuur is bevoegd daarna nog punten aan de agenda toe te voegen, mits deze aanvulling voor de vergadering bekend wordt gemaakt.

                 

  Art.21.   Voorstellen van leden

  Leden kunnen te allen tijde voorstellen indienen bij het bestuur. Indien echter een lid na de eerste openbaarmaking in artikel 20 genoemd een voorstel in de algemene vergadering aan de orde wenst te stellen, geeft hij/zij hiervan tenminste 7 dagen voor deze vergadering schriftelijk kennis aan de secretaris. Het voorstel moet van een toelichting zijn voorzien. Het bestuur beslist of het voorstel in de eerstvolgende, of de daaropvolgende vergadering, of in het geheel niet aan de orde zal worden gesteld, en stelt de voorsteller op de hoogte van het genomen besluit.

   

                 

  Art.22.   Presentielijst

  Ieder lid dat een algemene vergadering bijwoont, tekent met zijn/haar naam in op een lijst die door het bestuur gereed gelegd wordt in de vergaderzaal.

   Art.23.  Stemmen

  Bij stemming ter algemene ledenvergadering, hetzij deze schriftelijk of mondeling geschiedt, worden de stemmen steeds opgenomen door één der leden van het bestuur, met een lid buiten het bestuur, beiden door de voorzitter aangewezen. Tenzij de vergadering anders beslist, geschiedt de stemming over personen schriftelijk, en over zaken mondeling. Een voorstel wordt geacht aangenomen te zijn indien het de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

                 

  Art.24.   Stemrecht

  Elk lid dat op de vergadering aanwezig is heeft een stem. Met inachtneming van artikel 8 lid 2 der statuten hebben alleen ter vergadering aanwezige leden stemrecht.

                 

  Art.25.   Notulen

  Van iedere algemene vergadering wordt door de secretaris de notulen gemaakt, die na goedkeuring door het bestuur zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het voorstel tot goedkeuring van deze notulen als punt op de agenda geplaatst.

                 

  Art.26.   Datum statutaire algemene vergadering

  De algemene vergadering, bedoeld in artikel 14 der statuten, wordt in de maand augustus of september gehouden.

   

  Hoofdstuk 6:       Regels met betrekking tot commissies

                 

  Art.27.   Benoemen en opheffen van commissies

  Het bestuur kan commissies instellen. Bij besluit hiertoe wordt de taak van de commissie vastgesteld, en worden algemene richtlijnen gegeven voor de uitvoering van de taak. Commissies, die niet met name in dit reglement worden benoemd, kunnen door het bestuur ook weer worden opgeheven, zonder dat de algemene vergadering zich daarover behoeft uit te spreken. Het opheffen van een wèl in het huishoudelijk reglement genoemde commissie dient op dezelfde manier te gebeuren als het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement (zie artikel 28). De leden van een commissie worden na overleg door het bestuur voor een periode van hoogstens een jaar benoemd. Zij zijn terstond opnieuw benoembaar. Het bestuur maakt de instelling of opheffing alsmede wijziging in de samenstelling van een commissie bekend. De voorzitter en de secretaris van iedere commissie worden, indien dit niet door het bestuur is geschied, aangewezen door de commissie zelf.

  De commissie dient voor 1 mei elk jaar (of indien de clubcompetities na 1 mei eindigen, binnen een week na het beëindigen van de competitie) bij het bestuur verslag uit te brengen over de handelingen en de bevindingen van het afgelopen jaar.

                 

  Hoofdstuk: 7       Algemene bepalingen

                 

  Art.28.   Wijzigen van reglementen

  Het bestuur is verplicht eventuele voorstellen tot het aanbrengen van wijzigingen in het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement of het competitiereglement aan de algemene vergadering voor te leggen. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement die niet op initiatief van het bestuur worden voorgelegd aan de  algemene vergadering, dienen te worden ondersteund door tenminste 10% van het totale aantal stemgerechtigde leden, met een minimum van 6 leden (bij minder dan 60 stemgerechtigde leden), en bij een groter aantal stemgerechtigde leden dan 150, met een minimum van 15 leden.

  Een voorstel tot wijziging van reglementen moet tenminste 4 weken voor de algemene vergadering waarin het voorstel kan worden behandeld, schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat het voorstel onder vermelding van zijn oordeel aan de algemene vergadering voorlegt.

                 

  Art.29.   Bekendheid met statuten en reglementen

  Ieder lid ontvangt eenmaal gratis een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en het competitiereglement van de ABVM. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van de statuten en de reglementen.

                 

  Art.30.   Lidmaatschap van bestuur of commissies

  In het bestuur of in een commissie kunnen geen twee personen zitting hebben die in de eerste graad aan elkaar verwant zijn (door geboorte, huwelijk of een anderszins langdurige relatie), dit om in geval van niet unaniem te nemen beslissingen de onafhankelijkheid van de verschillende leden zoveel mogelijk te waarborgen. Zij kunnen wel deel uitmaken van verschillende commissies dan wel van een commissie en het bestuur.

                 

  Art.31.   Slotbepaling.

  In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur, en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene vergadering.