Statuten

 

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk

Statuten

Bladzijde

I

Naam, duur en doel der vereniging

2

II

Van de leden en donateurs

2

III

Van het bestuur

3

IV

Van de geldmiddelen

4

V

Van de algemene vergadering

4

VI

Van de commissies

4

VII

Van het huishoudelijk reglement

5

VIII

Slotbepalingen

5

 

Huishoudelijk Reglement

6

1

Het bestaan van onderafdelingen

6

Artikel  1

Onderafdelingen

6

2

Lidmaatschap

6

Artikel  2

Leden en donateurs

6

Artikel  3

Aanvang lidmaatschap

6

Artikel  4

Contributieplicht

6

Artikel  5

Contributie en donatie

7

Artikel  6

Schorsing

7

3

Het bestuur

7

Artikel   7

Bestuurssamenstelling

7

Artikel   8

Bestuursverkiezing

7

Artikel   9

Bestuursvergaderingen

8

Artikel 10

Begroting en financieel verslag

8

Artikel 11

Taken van de secretaris

8

Artikel 12

Taken van de penningmeester

8

Artikel 13

De kascommissie

8

Artikel 14

Financiële verliezen

9

Artikel 15

Financiële bevoegdheid van het bestuur

9

4

Technische commissies, arbiters en arbitragecommissie

9

Artikel 16

Benoeming

9

Artikel 17

Taken van de technische commissie

9

Artikel 18

Arbitrage en protestafhandeling

10

Artikel 19

Beroep

10

5

De algemene vergadering

10

Artikel 20

Datum en agenda

10

Artikel 21

Voorstellen van leden

10

Artikel 22

Presentielijst

11

Artikel 23

Stemmen

11

Artikel 24

Stemrecht

11

Artikel 25

Notulen

11

Artikel 26

Datum statutaire vergadering

11

6

Regels met betrekking tot commissies

11

Artikel 27

Benoeming en opheffen van commissies

11

7

Algemene bepalingen

12

Artikel 28

Wijzigen van reglementen

12

Artikel 29

Bekendheid met statuten en reglementen

12

Artikel 30

Lidmaatschap van bestuur of commissies

12

Artikel 31

 Slotbepaling

12

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van

donderdag 13 oktober 1966, nr. 199

nr. 1214

 

VERENIGING : Algemene Bridgevereniging Maassluis te Maassluis.

 

I.   Naam, duur en doel der vereniging

 

Art. 1.1  De vereniging draagt de naam: Algemene Bridgevereniging Maassluis en

is gevestigd in Maassluis. Zij wordt in deze statuten aangeduid als "de vereniging".

Art. 1.2   De vereniging is opgericht op 5 februari 1963 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Art. 2.     De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de bridgesport in de meest uitgebreide zin des woords.

Art. 3.     De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:

 1. Het beoefenen van de bridgesport.

 2. Het organiseren van competities, drives, e.d.

 3. Het in leven roepen, onderhouden of steunen van instellingen, die nuttig kunnen zijn voor het bereikenvan het doel van de vereniging.

 4. Haar invloed uit te oefenen ter plaatse, waar haar dit gewenst voorkomt, in zaken die verband houden met het doel der vereniging.

 5. Andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.

  Art. 4.     Het verenigingsjaar vangt aan op 1 juli, en eindigt op 30 juni.

   

  II.  Van de leden en donateurs

  Art. 5.     De leden der vereniging, uitsluitend zijnde natuurlijke personen, worden onderscheiden in:

                  a. Ereleden.

                  b. Gewone leden.

                  c. Jeugdleden.

  Art. 6.1   Ereleden zijn zij, die zich ten opzichte van de bridgesport of de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

  Art. 6.2   Gewone leden kunnen worden zij, die de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen onderschrijven.

  Art. 6.3   Jeugdleden kunnen worden zij, die de statuten en het huishoudelijk reglement kunnen onderschrijven, en niet ouder zijn dan 26 jaar.

  Art. 6.4   Om gewoon lid of jeugdlid te worden, moet men door twee stemgerechtigde leden die elk tenminste 1 jaar lid van de vereniging zijn, worden voorgedragen aan het bestuur.

  Art. 6.5   De naam van ieder kandidaat-lid wordt aan de leden bekendgemaakt; binnen drie maanden na deze bekendmaking kunnen bezwaren tegen toelating aan de secretaris worden toegezonden. Worden binnen de genoemde tijd geen bezwaren ingebracht, dan is de voorgedragene als lid toegelaten. Worden wèl bezwaren ingebracht, dan beslist het bestuur, waarbij tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen voor toelating wordt vereist.

  Art. 7.1   Als donateurs kunnen worden toegelaten alle natuurlijke- of rechtspersonen, die tot steun van het doel van de vereniging jaarlijks een door henzelf te bepalen bedrag, waarvan het minimum bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, in de kas der vereniging storten.

  Art. 7.2  Zij geven het verlangen tot inschrijving als donateur te kennen aan het bestuur, dat over de toelating beslist.

  Art.7.3    Leden van de vereniging kunnen tevens donateur zijn.

  Art. 8.1   Leden en donateurs hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.

  Art. 8.2   De ereleden, gewone leden en jeugdleden hebben stemrecht.

  Art. 9.1   Het lidmaatschap gaat verloren door:

                  a.  Opzegging.

  b.  Overlijden.

                  c.  Uitzetting.

  Art. 9.2   Opzegging moet schriftelijk geschieden aan het adres van het secretariaat van de vereniging, dat hiervoor bericht van ontvangst zendt. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging geschied is.

  Art. 9.3   Uitzetting wordt uitgesproken door het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement; tegen deze uitspraak staat beroep open op de algemene vergadering.

  Art. 9.4   Het donateurschap eindigt door:

                  a.  Opzegging.

                  b.  Overlijden.

   

   

  III. Van het bestuur

   

  Art.10.    Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, dat tot taak heeft de belangen van de vereniging in de ruimste zin des woords te behartigen.

  Art. 1.1   Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden; het maximum aantal wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

  Art. 1.2   Het bestuur wordt gekozen uit en door de stemgerechtigde leden der vereniging op een wijze, en voor een tijdvak, in het huishoudelijk reglement te bepalen.

  Art.12.    De voorzitter en de secretaris zijn belast met de dagelijkse leiding. Zij vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.

   

   

   

 6. Van de geldmiddelen

   

  Art.13.1 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit, contributies van leden, bijdragen van donateurs, schenkingen en andere baten.

  Art.13.2 Het bedrag der contributies van de leden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

  Art.13.3 Het bedrag der bijdragen van de donateurs wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

   

 7. Van de algemene vergadering

   

  Art.14.    Het bestuur brengt jaarlijks vóór 30 september in een algemene vergadering verslag uit omtrent de handelingen en bevindingen der vereniging in het afgelopen jaar, en legt tevens de rekening en verantwoording van de penningmeester over dat jaar ter vaststelling voor, nadat deze rekening op de in het huishoudelijk reglement te omschrijven wijze is nagezien.

  Art.15.    Behalve de in artikel 14 genoemde algemene vergadering wordt op door het bestuur te bepalen plaats en tijd een algemene vergadering belegd:

  a. Indien het bestuur zulks nodig oordeelt.

  b. Op aanvraag van een aantal stemgerechtigde leden, dat  groter moet zijn dan 6 en dat, voor zover het aantal stemgerechtigde leden meer dan 60 bedraagt, tenminste overeen moet komen met 1/10 deel van het totale aantal stemgerechtigde leden. Deze leden dienen daarbij de voorstellen, welke zij in behandeling wensen te brengen, aan het bestuur mede te delen. Blijft het bestuur in gebreke binnen 6 weken aan een zodanig verzoek gevolg te geven, dan hebben bedoelde leden het recht zelf daartoe over te gaan. Bij afwezigheid van het bestuur is de vergadering bevoegd een lid uit haar midden met de leiding te belasten.

  Art.16.    Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden alle besluiten in de algemene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

  Art.17.    Al hetgeen overigens op de algemene vergadering betrekking heeft wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

   

  VI.  Van de commissies

   

  Art.18.   Voor bepaalde doeleinden kunnen commissies worden ingesteld. In het huishoudelijk reglement worden algemene regelen omtrent deze commissies opgenomen. Voor iedere commissie kan een afzonderlijk reglement worden vastgesteld.

   

   

  VII. Van het huishoudelijk reglement

   

  Art.19.    Tot nadere regeling van punten, in deze statuten genoemd, alsmede van andere punten, wordt door de algemene vergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld. De bepalingen hiervan mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

   

  VIII. Slotbepalingen

   

  Art.20.1 Wijziging van deze statuten kan alleen worden voorgesteld door het bestuur of een aantal stemgerechtigde leden, dat groter dan 6 moet zijn, en dat, voor zover het aantal stemgerechtigde leden meer dan 60 bedraagt, tenminste overeen moet komen met 1/10 deel van het totale aantal stemgerechtigde leden.

  Art.20.2 De voorgestelde wijzigingen worden ter kennis van de leden gebracht, en in een tenminste 14 dagen later te houden algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vastgesteld. De gewijzigde statuten treden in werking zodra daarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen.

  Art.21.    De vereniging kan slechts worden ontbonden, indien op een daartoe bijeengeroepen vergadering 2/3 van alle aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvóór verklaren, en ter vergadering ten minste 3/4 van alle stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig zijn. Indien aan deze laatste eis niet is voldaan, wordt na tenminste 2 en ten hoogste 6 weken opnieuw een algemene vergadering belegd, waarin het besluit tot ontbinding met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Het voorstel tot ontbinding moet tenminste 1 week vóór de algemene vergadering ter kennis van de stemgerechtigde leden zijn gebracht.

  Art.22.    Bij ontbinding der vereniging wordt omtrent de bezittingen der vereniging door de algemene vergadering beslist, met inachtneming van de voorschriften van Art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 9 september 1966 nr.45.

  Mij bekend,

  De Minister van justitie,

   

  Namens de minister:

  Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,

   

  Th. van Sasse  van Ysselt.