Nieuws van het bestuur (n.a.v. de laatste zes bestuursvergaderingen)
Geplaatst op dinsdag 1 mei 2018

              BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN   9 NOVEMBER 2018

 

ü  Algemeen:

ü  Piet van Rest is vanaf 1 oktober (op de maandagavond) een beginnerscursus gestart in De Koningshof.

ü  Tien keer per jaar wordt op een reguliere bridgeavond een bepaald bridgeprobleem besproken/uitgelegd. Vanuit het bestuur worden onderwerpen naar voren gebracht.

ü  Rob en Wil van Elst zijn bezig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het organiseren van een bridgeweekend.

ü  AVG: Vraag vanuit het bestuur: Wil ieder lid het AVG-formulier inleveren? Het bestuur heeft dit nodig.

 

ü  Financiën:

ü  N.a.v. de vraag: ‘Hoe kan geld uit de algemene reserves op een zinvolle wijze gebruikt worden?’  Dank aan degenen die een reactie hebben gegeven. Diverse opties zijn gehonoreerd. Zo heeft het bestuur besloten dat er bridgekleedjes aangeschaft kunnen worden. Ook wordt meer geld apart gehouden voor een volgend jubileum. Bij bijzondere drives zullen  - naast wijn – ook andere prijzen zijn te winnen. Daarnaast gaat een update plaatsvinden van de schudmachine.

ü  We moeten er als ABVM rekening mee houden dat door terugloop van het aantal leden er € 1.500 minder contributie binnenkomt.

ü  De onlangs overleden Ben Weltevrede heeft € 1.000 gestort als donatie. Ook is  € 335 ontvangen van de enthousiaste puzzelgroep De Slakken. Dank namens het bestuur!

 

ü  Huisvesting:

ü  Vanaf januari 2019 gaat het bestuur verder met het zoeken naar een passende bridgelocatie voor de donderdagavond. De kans dat we nog een jaar in De Brasserie kunnen blijven, is vrijwel nihil.

 

ü  Drives:

ü  Medewerkersdrive: Deze is wederom succesvol verlopen.

ü  De Kerstdrive is op 21 december.

ü  De Nieuwjaarsdrive is op 3 januari.

ü  Winterbridge: Alle middagen zijn volgeboekt.

ü  De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 11 januari 2019.

 

Arno van den Heuvel

 

BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN  14 SEPTEMBER 2018

 

ü  Algemeen: Op 23 september neemt de ABVM deel aan de ‘sportmarkt’ georganiseerd vanuit de gemeente. Vanaf 13.00 uur staan we met een kraampje op het marktplein. Flyers worden verspreid.

ü  Bij voldoende belangstelling start Piet van Rest vanaf 1 oktober (op de maandagavond) een beginnerscursus in De Koningshof.

ü  Tien keer per jaar wordt op een reguliere bridgeavond een bepaald bridgeprobleem besproken/uitgelegd, soms aan de hand van de week ervoor gespeelde spellen. We zoeken vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Vanuit het bestuur worden onderwerpen naar voren gebracht.

ü  Begeleiding op de avond zelf (voor beginnende bridgers) blijkt toch minder hard nodig te zijn.

ü  Rob en Wil van Elst gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het organiseren van ene bridgeweekend.

ü  De leden wordt gevraagd mee te denken wat hun wensen zijn hoe geld uit de algemene reserves op een zinvolle wijze gebruikt kan worden. Over elk voorstel wordt serieus nagedacht.

ü  Subsidie aanvraag bij Fonds Schiedam-Vlaardingen is niet gehonoreerd.

ü  Op de website staat informatie over de AVG.

 

Arno van den Heuvel

 

 

BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN 25 mei 2018:

 

ü  Algemeen:

Huisvesting: Voor de leden die het nog niet weten: Komend bridgejaar speelt de ABVM op de maandagavond in De Koningshof. Op de donderdagavond wordt er nog een jaar gespeeld in De Brasserie. Het bestuur blijft ook komend seizoen kijken naar mogelijkheden om ná volgend jaar op één locatie te bridgen.  

Bridgecursus: Het bestuur reageert positief op de initiatieven van Piet van Rest. De volgende afspraken zijn gemaakt: De eerste twee bridgerondes zal er een aparte beginnerslijn zijn. Begeleiding van andere leden is dan aanwezig. Voorstel: Als ‘vergoeding’ voor deze begeleiding krijgt een begeleider 55% als compensatie voor een gemiste speelavond. Uitleg volgt tijdens de A.L.V.

Verdere afspraken voor de beginnerslijn: men speelt 3 spellen per half uur, de nieuwe leden mogen hun aantekeningen erbij houden, en er is halverwege een pauzemoment. Na genoemde twee bridgerondes (eind november) spelen de nieuwe leden in de laagste lijn, onder dezelfde voorwaarden zoals deze gelden voor de andere leden.

Daarnaast zal de ABVM haar leden op 10 avonden herhalings- en verdiepingsonderwerpen aanbieden. Tijd: van 19.00 tot 19.30 uur. Aan een lijst met mogelijke onderwerpen wordt gewerkt.

Verder doet Piet van Rest een oproep voor een tweede cursusleider.

ü  Financiën:

Vanuit het bestuur komt er een actie om subsidie aan te vragen bij het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Dit wordt gedaan omdat we volgend bridgejaar op twee locaties spelen, en dat brengt extra kosten met zich mee.

ü  Technische commissie:

Het nieuwe wedstrijdrooster komt z.s.m. op de site.

Op de maandag begint de competitie op 27 augustus; de donderdagcompetitie gaat op 30 augustus van start. De A.L.V. (Algemene Leden Vergadering) staat voor maandag 10 september op de agenda, samen met de openingsdrive.

Voorstel (op de A.L.V.) wordt gedaan om niet meer mee te doen aan Ruitenboer vanwege geringe belangstelling aan vervolgronde.

Ander voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en een te verwachten negatief resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve.

 

Deel 2 van deze vergadering vindt plaats op 29 juni 2018.

Aan bod komt dan in ieder geval: de nieuwe AVG, punten de nog niet besproken commissies. En wat verder ter tafel komt.

 

 

Arno van den Heuvel

 

 

BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN 20 april 2018:

ü  Algemeen:

Huisvesting: Inmiddels is het duidelijk dat we komend bridgeseizoen op de maandagavond spelen in De Koningshof, namelijk in de theaterzaal. Voor de donderdagavond zijn er nog 3 opties: Koningshof, Brasserie, Hooftzaak.

Enquête: Op de enquête is massaal gereageerd. Duidelijk is geworden dat op de vrijdagavond spelen geen optie is. Te veel leden willen dat niet. Verder vinden de meeste leden het geen probleem om (iets) meer contributie te betalen, indien dat nodig is. 

Bridgecursus: Nieuwe afspraken: Het bestuur reageert positief op de initiatieven van Piet van Rest. Nieuwe leden zijn voor de A.B.V.M. immers erg belangrijk. Het bestuur staat welwillend tegenover het verzoek om beginners te ondersteunen. Bij toerbeurt kan ieder spelend lid hieraan meewerken. Wie dit doet (en een avond dus niet speelt voor de competitie) krijgt standaard 55%. Verder concludeert het bestuur dat een beginnerslijntje  groot genoeg zijn, indien daar speciale afspraken voor worden gemaakt.  Piet onderzoekt hoe groot het enthousiasme is bij hen. Wordt vervolgd.

ü  Financiën:

Voor het komend jubileum (over 5 jaar) wordt jaarlijks € 700,- gereserveerd.  Dat biedt meer armslag. Op de A.L.V. wordt hiervan melding gemaakt.

ü  Technische commissie:

Met ingang van het nieuwe seizoen worden de speelkaarten 3 keer i.p.v. 2 keer vervangen, dit in verband met een sneller dan verwachte slijtage van de kaarten.

Aanpassing afspraak: Het nieuwe seizoen start op maandag 27 augustus 2018. De Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) plus de openingsdrive vindt echter plaats op maandag 10 september. Hiervoor wordt gekozen omdat op 27 augustus twee bestuursleden afwezig zijn.

Op de A.L.V. wordt het voorstel gedaan volgend jaar niet meer mee te doen aan Ruiten Boer. Er zijn te weinig leden die, nadat ze zich hadden geplaatst, ook daadwerkelijk een tweede ronde wilden spelen.

Het bestuur heeft met elkaar van gedachten gewisseld over de nieuwe wet op de privacy – A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) -,  die 25 mei 2018 ingaat. De richtlijn van de N.B.B. wordt afgewacht. Tijdens de A.L.V. komt het bestuur hierop terug.

ü  Evenementencommissie:

MSV drive: Daar heeft onze vereniging ook dit jaar weer aan meegedaan. Net als vorig jaar was het gezellig en waren er veel prijzen te verdelen.  

Koningsdrive: Ook deze was wederom goed georganiseerd, en dus heel geslaagd.

De A.B.V.M. geeft zich op voor een kraam op 23 september. Het is een onderdeel van “de dag van sport en bewegen”. Locatie: Markt te Maassluis.

ü  De volgende vergadering van het bestuur is op vrijdag 25 mei 2018 bij Gijs Jongh.

 

Arno van den Heuvel

 

 

 

 

BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN 9 maart 2018:

 

ü  Algemeen:

Huisvesting: Momenteel zijn er gesprekken met zowel De Hooftzaak als met de Koningshof. Het bestuur bekijkt welke van de twee locaties de beste mogelijkheden biedt. We hopen zo snel mogelijk (binnen een maand) een beslissing te nemen. Eventueel zal tijdens de bridgeavonden aan de leden worden voorgelegd welke opties de leden zelf het meest aantrekkelijk vinden.   

Bridgecursus: Op verzoek van Piet van Rest is hij ook aanwezig bij deze vergadering. Hij geeft het bestuur uitleg over de bridgecursus, waarmee hij ruim twee maanden geleden is gestart. Ook wordt gesproken over verdere begeleiding van deze groep. We gaan dit actief doen. De ABVM vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe leden.

Afspraak 1: De cursisten blijven nog 9 avonden spelen/oefenen in De Furie. Zij betalen hiervoor € 15. Oude ‘beginners’ kunnen eventueel aansluiten.

Afspraak 2: Tijdens de zomerbridge kan worden meegespeeld in een apart beginnerslijntje.    

ü  Financiën:

Het 55-jarig bestaan is succesvol geweest. De locatie – Delta Hotel – was uitstekend. De jubileumcommissie heeft goed op de kosten gelet. Er is geen tekort. Voor het komend jubileum (over 5 jaar) wordt wel jaarlijks € 700,- gereserveerd.  Dat biedt meer armslag.

ü  Technische commissie:

De zomerbridge is geregeld: Arnold van Dijk, Aad van Velzen, Rob en Wil van Elst, Ben Giffard en Jaap Denkers zullen de wedstrijdleiders zijn.

Het nieuwe seizoen start op maandag 27 augustus 2018 met de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de Openingsdrive.

ü  Evenementencommissie:

ü  Als onderdeel van de reguliere competitie is in maart meegespeeld aan Ruiten Boer. Vijf  paren hebben zich geplaatst voor de halve finale en gaan naar Zoetermeer.

Viertallen: Was dit jaar geen doorslaand succes; volgend jaar staat dit niet meer op de speelkalender.

Viering 55 jaar ABVM: Zeer geslaagd. De jubileumcommissie ontving veel complimenten!

Winterbridge: Deze is succesvol afgesloten met een batig saldo.

MSV drive: Daar doet de ABVM dit jaar weer aan mee. Meedoen kost € 10,- . De datum wordt nog meegedeeld.

Koningsdrive: Op 26 april. Er komt een aanmeldingslijst. Voor € 17,50 kan men van een heerlijke maaltijd genieten.

ü  De volgende vergadering van het bestuur is op vrijdag 20 april 2018.

 

Arno van den Heuvel

 

 

BELANGRIJKE PUNTEN N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN 12 januari 2018:

 

ü  Algemeen:

Huisvesting: Het bestuur is druk bezig met het vinden van een nieuwe locatie.  Op dit moment wordt onderzocht of De Koningshof en/of De Hooftzaak eventuele opties zijn. Zodra we als bestuur meer weten, zullen we dit communiceren naar de leden.

Bridgecursus: Piet van Rest is al ruim 2 maanden bezig met de bridgecursus. Piet begeleidt een enthousiaste groep nieuwe bridgers. Hij verzorgt de lessen in De Furie.   

ü  Financiën:

Alle leden hebben inmiddels hun contributie betaald.  

ü  Technische commissie:

De afgelopen weken gaven de wedstrijdleiders uitleg over de nieuwe spelregels. Ook op de website is informatie hierover te vinden.

Er is aandacht gevraagd voor de cursus wedstrijdleider. Tot nu toe heeft één lid zich hiervoor opgegeven.

In februari wordt voor één keer viertallen gespeeld.

In maart staat voor het eerst sinds jaren Ruiten Boer weer op de agenda.

De kastjes worden nagekeken; nieuwe speelkaarten worden besteld.

ü  Evenementencommissie:

Viering 55 jaar ABVM: Inmiddels hebben zich 58 paren aangemeld. Een geweldig aantal! Ook voor het diner ’s avonds is de belangstelling groot. 63 personen hebben zich hiervoor opgegeven. We gaan uit van een succesvolle en gezellige dag.

Winterbridge: Alle zondagen zitten vol, en zowel de maaltijden als de sfeer zijn uitstekend.

ü  De volgende vergadering van het bestuur is op vrijdag 9 maart 2018.

 

Arno van den Heuvel