Statuten

Artikel 1:

Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: BRIDGEVERENIGING DE SPRINTER en is gevestigd te Zoetermeer.

 

Artikel 2: Duur en Verenigingsjaar

 1. De vereniging is opgericht op vijfentwintig maart negentienhonderdzesenzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van een augustus tot en met eenendertig juli daaropvolgend.

 

Artikel 3: Doel en Middelen

De vereniging stelt zich ten doel de animo voor en de vaardigheid in het bridgespel te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het regelmatig houden van bridgewedstrijden.

 

Artikel 4: Leden

De vereniging kent uitsluitend gewone leden, slapende en ereleden.

 

Artikel 5: Lidmaatschap

Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men mondeling of schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Zij behoeft hiervoor een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen. Men is eerst definitief als lid geaccepteerd nadat het inschrijvingsformulier is ingevuld en ondertekend is ingeleverd.

 

Artikel 6: Einde Lidmaatschap

A. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris. Hiervoor geldt een opzegtermijn van vier weken, tenzij redelijkerwijs niet kan worden gevergd deze opzegtermijn in acht te nemen. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waar bij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
 3. door opzegging namens de vereniging bij aangetekende brief door het bestuur. Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Voor de opzegtermijn geldt ook hier het vermelde onder lid 2;
 4. door royement, krachtens besluit van de algemene vergadering en bekend gemaakt bij aangetekende brief door het bestuur. Het royement kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. B. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of door royement staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Van het besluit van deze vergadering wordt betrokkene zo spoedig mogelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. C. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 7: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf meerderjarige natuurlijke personen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
 3. Het bestuur wordt benoemd voor de tijd van één jaar. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 4. Bij tussentijdse vacatures wordt een nieuw lid benoemd indien een/derde van de leden de wens daartoe te kennen geeft. Hiervoor zal een algemene vergadering worden belegd.
 5. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid ontslaan of schorsen indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

      a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

      b. door bedanken als lid van het bestuur.

 

Artikel 8: Bestuursfuncties en Besluitvorming van het Bestuur 

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdleider aan. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die - na vaststelling - door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
 3. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot standkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van, en de besluitvorming door, het bestuur worden aangegeven.

 

Artikel 9: Bestuurstaak en Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
 4. Het behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

      I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het

     verrichten van investeringen een bedrag te boven gaande van vijfentwintig honders euro

     ( € 2500,-- );

     II. a. het verhuren en op andere wijze in gebruik geven van onroerende goederen;

         b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging een krediet wordt erleend:   

         c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,

            waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend

            krediet;

        d. het aangaan van dadingen;

        e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch

           met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen en conservatoire

           rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

        f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze

           goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten 

     rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. De

     vertegenwoordiging kan ook aan een daartoe gemachtigd ander bestuurslid worden

     overgedragen.

 

Artikel 10: Rekening en Verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering als bedoeld in artikel 11 zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge. 
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 

Artikel 11: Algemene Vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
 2. Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

      a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

      b. jaarverslag van de secretaris;

      c. jaarverslag van de penningmeester;

      d. verslag van de kascommissie;

      e. vaststelling van de begroting;

      f. vaststelling van de contributie;

      g. verkiezing bestuursleden;

      h. verkiezing leden van de kascommissie;

      i. rondvraag.

 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

     oordeelt.

 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als

     bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het

     bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

     Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de

     verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in tenminste

     één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

 

Artikel 12: Toegang en Stemrecht

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem. Geen toegang hebben geschorste leden tot de algemene vergadering, uitgezonderd die algemene vergadering waarin hun schorsing of royement wordt behandeld. 
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of partner of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Van een dergelijk besluit wordt door de secretaris melding gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de personen die de meeste of zonodig, de meeste en op een na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmen aantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 8.  Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd, en vindt een nieuwe herstemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 13: Voorzitter, Notulen, Bijeenroeping

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 14.

 

Artikel 14: Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 15: Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het bestuur is bij de ontbinding van de vereniging belast met de vereffening. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

 

Artikel 16: Huishoudelijk Reglement

 1. De algemene vergadering kan huishoudelijke en andere reglementen vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement, noch elk ander reglement mag in strijd met de wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van reglementen kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 17: Inschrijving

 1. De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
 2. De bestuurders dragen zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

 

Opgemaakt door notaris Jacobs d.d. 9 juli 1980