Wedstrijdreglement B.C. Sans Stress

 

B.C. Sans Stress

 

Wedstrijdreglement.

 

A.      Definitie.

Paar: waar in het reglement gesproken wordt van een paar, wordt bedoeld 2 spelers, die samen  spelen tegen 2 andere spelers, met dien verstande, dat een paar ook uit 3 spelers kan bestaan. Van een paar, dat uit 3 spelers bestaat, kunnen maar 2 spelers een wedstrijd spelen. In het geval een paar uit 3 spelers bestaat, beslist het paar, welke 2 spelers aan de wedstrijd deelnemen.  Een paar, dat uit 3 spelers bestaat, heeft dezelfde rechten en plichten als een paar, dat uit 2 spelers bestaat, met dien verstande, dat deze rechten en plichten door 2 van de 3 spelers kunnen worden uitgeoefend.

B.       Parencompetitie.

Indeling.

Elk paar heeft bij ongewijzigde samenstelling en bij het gelijk blijven van het aantal klassen recht op:

a.       Indeling in dezelfde klasse als waarin wordt gespeeld bij handhaving positie in de laatste competitie.

b.       Indeling in de naast hogere klasse bij promotie in de laatste parencompetitie.

c.        Indeling in de naast lagere klasse bij degradatie in de laatste parencompetitie.                                                                                                                                                                                                 

Indien beide spelers van een paar zich met een nieuwe partner aanmelden, verliest hij, die met de laagst geklasseerde speler samengaat, het recht op een plaats in de klasse waarin het voormalige paar speelde. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde klasse, dan zal de klasse indeling worden gehandhaafd, aannemende, dat er voldoende plaats is. Indien, dat laatste niet het geval is, dan zal degene, die het partnership breekt, een klasse lager dienen te spelen. Bij onduidelijkheid over het breken van het partnership, zullen beide nieuwe paren een klasse lager dienen te spelen, aannemende dat er voldoende plaats is. Hierbij is zo nodig de laatste volzin van dit artikel van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indien de nieuw aangemelde partners ten opzichte van de beide spelers lager geklasseerd zijn, verliezen beiden het recht op een plaats in de klasse, waarin het voormalige paar speelde.      Indien door het verbreken van het partnership en als gevolg daarvan vormen van een of meer nieuwe paren, het aantal leden het door het bestuur vastgestelde maximum overschrijdt, geldt het volgende: degene, die het partnership verbreekt, verlaat de vereniging en komt desgewenst onder aan de wachtlijst. Plaatsing onder aan de wachtlijst vindt niet plaats in de volgende gevallen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Er is geen sprake van een wachtlijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het partnership heeft tot het moment van verbreken tenminste drie aansluitende verenigingsjaren bestaan. In dat geval heeft degene, die het partnership verbreekt, het recht op een plaats boven aan de wachtlijst. Dit overigens in chronologische volgorde ten opzichte van hen die eerder, op grond van deze regeling, het recht verwierven op een plaats boven aan de wachtlijst. Indien het partnership op het moment van verbreken ten hoogste 1 jaar heeft bestaan, behoudt, in tegenstelling wat hiervoor is bepaald, degene, die de meeste jaren lid van de vereniging is, het recht op voortzetten van het lidmaatschap. In die situatie geldt voor het partnership een proefperiode, die ten hoogste 1 jaar kan duren. Indien het partnership langer dan 1 jaar bestaat, is er geen sprake meer van een proefperiode. Indien het lid, dat na beëindigen van het partnership in een proefperiode ten opzichte van het andere lid van het partnership het minste aantal jaren, maar wel tenminste 3 jaar lid van de vereniging is, dan heeft dat lid desgewenst het recht op een plaats boven aan de wachtlijst. Dit overigens in chronologische volgorde ten opzichte van hen, die eerder op grond van deze regeling, dan wel anderszins het recht verwierven op een plaats boven aan de wachtlijst. In andere gevallen heeft dat lid desgewenst recht op plaatsing onderaan de wachtlijst.

 Indien door het niet deelnemen van een daartoe gerechtigd paar een plaats vrijkomt, beslist de wedstrijdcommissie over die plaats.   Indeling van de nieuwe paren geschiedt door de wedstrijdcommissie. Hierbij heeft de wedstrijdcommissie de bevoegdheid het    aantal paren in één of meer klassen te wijzigen en eventueel een   aangepaste promotie- en/of degradatieregeling toe te passen.             

       Clubkampioen.

Aan het eind van elke parencompetitie wordt een ranglijst opgesteld, gebaseerd op de gemiddelde score, behaald over de gespeelde avonden. Aan de hand van de ranglijst worden in elke groep plaatsingspunten toegekend volgens een vaststaande, te publiceren tabel. Het paar, dat over het hele seizoen het hoogste aantal plaatsingspunten heeft behaald, is clubkampioen. Indien twee of meer paren hetzelfde hoogste aantal plaatsingspunten hebben behaald, is het paar, dat gerekend over het hele speelseizoen het hoogste gemiddelde heeft behaald, clubkampioen. Indien ook dit gemiddelde gelijk is, is het paar, dat de meeste speelavonden aanwezig geweest is en gespeeld heeft, clubkampioen. Als ook dat gelijk is, is de eindstand in de laatste ronde van de parencompetitie bepalend.

 

C.       Viertallencompetitie.

Aan het begin van het seizoen zal door het bestuur worden bepaald of er een viertallen competitie zal worden gehouden. De vorming van viertallen geschiedt op vrijwillige basis. Degenen, die geen reservepaar kunnen vinden, worden na overleg  door de wedstrijdcommissie ingedeeld. Men speelt in de klasse, waarin parenwedstrijden worden gespeeld. Bij samenstelling van een viertal uit  twee klassen, beslist de wedstrijdcommissie. Als de viertallen competitie uit één lijn bestaat, worden de 4-tallen op volgorde van sterkte ingedeeld. Bij een onvolledige competitie (als niet alle 4-tallen elkaar als tegenstander treffen) wordt zoveel mogelijk getracht de sterkste 4-tallen tegen elkaar te laten spelen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat lager geklasseerde 4-tallen in deze competitie 2 maal tegen elkaar uitkomen.

 

D.      Laddercompetitie.

Vóór de aanvang van het seizoen zal door het bestuur worden bepaald of er een laddercompetitie zal worden gespeeld. Om voor het ladderkampioenschap in aanmerking te komen, geldt dat men meer dan 50% van de speelavonden met de vaste partner gespeeld moet hebben. Overigens geldt de standaardregel voor spelen met een invaller of afwezigheid van een paar. (E) Omdat er in een willekeurige indeling wordt gespeeld (alle lijnen door elkaar) geldt een correctieregeling.

Handicapregeling laddercompetitie.

Een nader door de wedstrijdcommissie te bepalen compensatie, die gerelateerd is aan het aantal paren dat meespeelt in de laddercompetitie en die gebaseerd is op de rangorde van het clubkampioenschap in het voorgaande seizoen.

 

E.       Promotie en degradatie.

In groepen van 12 paren degraderen/promoveren er 3 paren.

In groepen van 14 en 16 paren degraderen/promoveren er 4 paren.

De wedstrijdcommissie kan hiervan afwijken indien dit indelings-technisch noodzakelijk is, doch dient dit voor het begin van het seizoen kenbaar te maken.

 

F.       Invallers en afwezigheid van een paar.

Het is in de paren- en laddercompetitie toegestaan met een invaller te spelen. Het wordt op prijs gesteld, als U zelf voor een invaller zorgt. Alle invallers dienen tijdig aan de wedstrijdleiding te worden bekend gemaakt en wel uiterlijk vóór aanvang van de speelavond aan de wedstrijdleider. Het is in de 4-tallencompetitie toegestaan met een invaller te spelen, mits dit niet een duidelijke versterking betekent, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.

Afmelden:

Komt een paar niet, dan dient men hiervan kennis te geven aan (een lid van ) de wedstrijdcommissie. Afmelding moet uiterlijk plaatsvinden om 17.00 uur op de speeldag.

Voor wat de parencompetitie geldt het volgende:

Spelen met een invaller:

De score behaald met een invaller bedraagt maximaal 5% meer of minder dan het gemiddeld behaalde percentage of nog te behalen percentage(s) over alle avonden, waarin is gespeeld in de oorspronkelijke samenstelling. Indien alle speelavonden van een ronde met een invaller is gespeeld, wordt geen correctie toegepast. Men is dan wel uitgeschakeld voor promotie. Degradatie  is wel mogelijk.

Afwezigheid beide spelers van een paar:

Indien beide spelers van een paar afwezig zijn: geldt de volgende gedragslijn:

       1 speelavond: het paar krijgt het gemiddelde over de te behalen en behaalde percentages.

       2e speelavond: het paar krijgt het gemiddelde over de te behalen en behaalde percentages.

3e speelavond: het paar krijgt voor de 3e speelavond waarop het afwezig is het gemiddelde als hierboven omschreven minus 5%. 

4e en volgende speelavonden: het paar krijgt voor de 4e en volgende speelavonden waarop het afwezig was het gemiddelde als hierboven omschreven minus 10%.

Afwezigheid beide spelers van een paar tijdens een hele competitieronde:                                                                                                 Indien een paar alle zittingen van een competitie afwezig is, behoudt dit paar- voor zover dit voor de eerste keer plaatsvindt- het recht op plaatsing in dezelfde lijn, als waarin het was geplaatst voordat het paar afwezig was.    Wel moet het paar tijdig, dus voordat de nieuwe competitie start, aan de wedstrijdcommissie aangeven dat het de betreffende competitie niet zal deelnemen. Indien een paar voor de tweede maal een competitieronde afwezig is,  volgt automatisch degradatie, met dien verstande, dat   als gevolg van deze omstandigheid slechts éénmaal degradatie zal plaatsvinden. Indien een paar één competitieronde afwezig is geweest, kan het géén clubkampioen worden.

       Indelingen combiparen en compensatieregelingen vaste paren in een andere lijn.

 Combipaar uit dezelfde lijn: Voor de scoreberekening voor beide spelers de normale invalregeling  hanteren,   t.w 5% + of –    van  het  eigen gemiddelde.

Combiparen uit verschillende lijnen: Indien een combipaar uit verschillende lijnen wordt samengesteld, dan geschiedt de indeling in een lijn door de wedstrijdcommissie. Voor de scoreberekening  voor beide spelers de normale invalregeling hanteren, t.w. 5% + of – van eigen gemiddelde.

Plaatsing vaste paren in een andere lijn: Afwijking maximaal 2 lijnen omhoog of omlaag geschiedt door de wedstrijdcommissie.

Compensatie bij het spelen in een hogere lijn: het eigen gemiddelde + 5 %, tenzij de behaalde avondscore hoger is, dan geldt de avondscore. Compensatie bij het spelen in een lagere lijn: de behaalde avondscore -5%, tenzij het eigen gemiddelde hoger is, dan geldt het eigen gemiddelde. Als het nodig is dat men niet in de naast hogere of lagere lijn wordt ingedeeld, geldt een correctie van 10%.

Plaatsing naar lagere lijn: in volgorde: de promovendi van de vorige parenronde van laag naar hoog.

Plaatsing naar hogere lijn: in volgorde: de degradanten van de vorige parenronde van hoog naar laag.

Indien alle speelavonden van een ronde als combipaar is gespeeld, wordt geen correctie toegepast. Men is dan wel uitgeschakeld voor promotie. Degraderen is mogelijk.

 

Afwijking bij een topintegraal competitie.

De score behaald met een invaller of als combipaar bedraagt maximaal 55% als de eigen score hoger is of minimaal 45% als de eigen score lager is. Bij afwezigheid geldt altijd een score van 45 %.

 

G.      Strafbepalingen.

De volgende straffen kunnen worden toegepast:

Te laat komen: bepaling geldt voor de duur van één seizoen: men dient op de speelavonden vóór 20.00 uur aanwezig te zijn; om 20.00 uur beginnen de wedstrijden.

a.       Minder dan 5 minuten: 1e keer een waarschuwing, 2e keer straf alsof men meer dan 5 minuten te laat was.

b.       Meer dan 5 minuten te laat: score minus 5%.

c.         Bij onaangekondigd te laat komen krijgt het paar dat te laat komt, na het verstrijken van meer dan een halve ronde, een arbitrale score. Dit geldt eveneens voor het betreffende nevenpaar.

Afmelden: bepaling geldt per speelavond.

Te laat afmelden: -5%;   niet afmelden : -10%;   niet melden van een invaller: -5%.

Te langzaam spelen: bepaling geldt per speelavond.

De gemiddelde speeltijd is 7 minuten per spel en 2 minuten per wissel. Bij tijdoverschrijding geldt de volgende straf: 1e keer een waarschuwing, 2e keer 1% minder op de totale score, 3e en volgende keren twee procenten per overtreding in mindering op totale score.

 

H.      Verdere bepalingen.

Noord behoort te noteren en oost behoort te controleren. Bij onjuiste notitie kunnen beide partijen worden gestraft met het in mindering brengen van een procent per overtreding op de totale score. Fouten bij het vastleggen van de score kunnen tot het einde van de desbetreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd. Bij het onklaar maken van de boards worden beide paren gestraft met het in mindering brengen van een procent  per overtreding op de totale score.

 

I.         Slotbepaling.

In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Dit reglement is vastgesteld tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 5 september 2013.

 

Tabel A (plaatsingspunten voor het kampioenschap)

 

                A lijn       B lijn       C lijn       Dlijn

1             100         75           55           36

2             90           67           50           32

3             80           59           44           28

4             70           52           38           24

5             60           44           32           20          

6             50           37           27           17

7             45           33           24           14          

8             40           29           21           11          

9             35           26           19           9

10           30           22           16           7

11           25           18           13           5

12           21           14           10           3            

13           18           11           8             2            

14           16           9             7             1            

15           14           7             5             0            

 

B.C. Sans Stress

 

Wedstrijdreglement.

 

A.      Definitie.

Paar: waar in het reglement gesproken wordt van een paar, wordt bedoeld 2 spelers, die samen  spelen tegen 2 andere spelers, met dien verstande, dat een paar ook uit 3 spelers kan bestaan. Van een paar, dat uit 3 spelers bestaat, kunnen maar 2 spelers een wedstrijd spelen. In het geval een paar uit 3 spelers bestaat, beslist het paar, welke 2 spelers aan de wedstrijd deelnemen.  Een paar, dat uit 3 spelers bestaat, heeft dezelfde rechten en plichten als een paar, dat uit 2 spelers bestaat, met dien verstande, dat deze rechten en plichten door 2 van de 3 spelers kunnen worden uitgeoefend.

B.       Parencompetitie.

Indeling.

Elk paar heeft bij ongewijzigde samenstelling en bij het gelijk blijven van het aantal klassen recht op:

a.       Indeling in dezelfde klasse als waarin wordt gespeeld bij handhaving positie in de laatste competitie.

b.       Indeling in de naast hogere klasse bij promotie in de laatste parencompetitie.

c.        Indeling in de naast lagere klasse bij degradatie in de laatste parencompetitie.                                                                                                                                                                                                 

Indien beide spelers van een paar zich met een nieuwe partner aanmelden, verliest hij, die met de laagst geklasseerde speler samengaat, het recht op een plaats in de klasse waarin het voormalige paar speelde. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde klasse, dan zal de klasse indeling worden gehandhaafd, aannemende, dat er voldoende plaats is. Indien, dat laatste niet het geval is, dan zal degene, die het partnership breekt, een klasse lager dienen te spelen. Bij onduidelijkheid over het breken van het partnership, zullen beide nieuwe paren een klasse lager dienen te spelen, aannemende dat er voldoende plaats is. Hierbij is zo nodig de laatste volzin van dit artikel van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indien de nieuw aangemelde partners ten opzichte van de beide spelers lager geklasseerd zijn, verliezen beiden het recht op een plaats in de klasse, waarin het voormalige paar speelde.      Indien door het verbreken van het partnership en als gevolg daarvan vormen van een of meer nieuwe paren, het aantal leden het door het bestuur vastgestelde maximum overschrijdt, geldt het volgende: degene, die het partnership verbreekt, verlaat de vereniging en komt desgewenst onder aan de wachtlijst. Plaatsing onder aan de wachtlijst vindt niet plaats in de volgende gevallen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Er is geen sprake van een wachtlijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het partnership heeft tot het moment van verbreken tenminste drie aansluitende verenigingsjaren bestaan. In dat geval heeft degene, die het partnership verbreekt, het recht op een plaats boven aan de wachtlijst. Dit overigens in chronologische volgorde ten opzichte van hen die eerder, op grond van deze regeling, het recht verwierven op een plaats boven aan de wachtlijst. Indien het partnership op het moment van verbreken ten hoogste 1 jaar heeft bestaan, behoudt, in tegenstelling wat hiervoor is bepaald, degene, die de meeste jaren lid van de vereniging is, het recht op voortzetten van het lidmaatschap. In die situatie geldt voor het partnership een proefperiode, die ten hoogste 1 jaar kan duren. Indien het partnership langer dan 1 jaar bestaat, is er geen sprake meer van een proefperiode. Indien het lid, dat na beëindigen van het partnership in een proefperiode ten opzichte van het andere lid van het partnership het minste aantal jaren, maar wel tenminste 3 jaar lid van de vereniging is, dan heeft dat lid desgewenst het recht op een plaats boven aan de wachtlijst. Dit overigens in chronologische volgorde ten opzichte van hen, die eerder op grond van deze regeling, dan wel anderszins het recht verwierven op een plaats boven aan de wachtlijst. In andere gevallen heeft dat lid desgewenst recht op plaatsing onderaan de wachtlijst.

 Indien door het niet deelnemen van een daartoe gerechtigd paar een plaats vrijkomt, beslist de wedstrijdcommissie over die plaats.   Indeling van de nieuwe paren geschiedt door de wedstrijdcommissie. Hierbij heeft de wedstrijdcommissie de bevoegdheid het    aantal paren in één of meer klassen te wijzigen en eventueel een   aangepaste promotie- en/of degradatieregeling toe te passen.             

       Clubkampioen.

Aan het eind van elke parencompetitie wordt een ranglijst opgesteld, gebaseerd op de gemiddelde score, behaald over de gespeelde avonden. Aan de hand van de ranglijst worden in elke groep plaatsingspunten toegekend volgens een vaststaande, te publiceren tabel. Het paar, dat over het hele seizoen het hoogste aantal plaatsingspunten heeft behaald, is clubkampioen. Indien twee of meer paren hetzelfde hoogste aantal plaatsingspunten hebben behaald, is het paar, dat gerekend over het hele speelseizoen het hoogste gemiddelde heeft behaald, clubkampioen. Indien ook dit gemiddelde gelijk is, is het paar, dat de meeste speelavonden aanwezig geweest is en gespeeld heeft, clubkampioen. Als ook dat gelijk is, is de eindstand in de laatste ronde van de parencompetitie bepalend.

 

C.       Viertallencompetitie.

Aan het begin van het seizoen zal door het bestuur worden bepaald of er een viertallen competitie zal worden gehouden. De vorming van viertallen geschiedt op vrijwillige basis. Degenen, die geen reservepaar kunnen vinden, worden na overleg  door de wedstrijdcommissie ingedeeld. Men speelt in de klasse, waarin parenwedstrijden worden gespeeld. Bij samenstelling van een viertal uit  twee klassen, beslist de wedstrijdcommissie. Als de viertallen competitie uit één lijn bestaat, worden de 4-tallen op volgorde van sterkte ingedeeld. Bij een onvolledige competitie (als niet alle 4-tallen elkaar als tegenstander treffen) wordt zoveel mogelijk getracht de sterkste 4-tallen tegen elkaar te laten spelen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat lager geklasseerde 4-tallen in deze competitie 2 maal tegen elkaar uitkomen.

 

D.      Laddercompetitie.

Vóór de aanvang van het seizoen zal door het bestuur worden bepaald of er een laddercompetitie zal worden gespeeld. Om voor het ladderkampioenschap in aanmerking te komen, geldt dat men meer dan 50% van de speelavonden met de vaste partner gespeeld moet hebben. Overigens geldt de standaardregel voor spelen met een invaller of afwezigheid van een paar. (E) Omdat er in een willekeurige indeling wordt gespeeld (alle lijnen door elkaar) geldt een correctieregeling.

Handicapregeling laddercompetitie.

Een nader door de wedstrijdcommissie te bepalen compensatie, die gerelateerd is aan het aantal paren dat meespeelt in de laddercompetitie en die gebaseerd is op de rangorde van het clubkampioenschap in het voorgaande seizoen.

 

E.       Promotie en degradatie.

In groepen van 12 paren degraderen/promoveren er 3 paren.

In groepen van 14 en 16 paren degraderen/promoveren er 4 paren.

De wedstrijdcommissie kan hiervan afwijken indien dit indelings-technisch noodzakelijk is, doch dient dit voor het begin van het seizoen kenbaar te maken.

 

F.       Invallers en afwezigheid van een paar.

Het is in de paren- en laddercompetitie toegestaan met een invaller te spelen. Het wordt op prijs gesteld, als U zelf voor een invaller zorgt. Alle invallers dienen tijdig aan de wedstrijdleiding te worden bekend gemaakt en wel uiterlijk vóór aanvang van de speelavond aan de wedstrijdleider. Het is in de 4-tallencompetitie toegestaan met een invaller te spelen, mits dit niet een duidelijke versterking betekent, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.

Afmelden:

Komt een paar niet, dan dient men hiervan kennis te geven aan (een lid van ) de wedstrijdcommissie. Afmelding moet uiterlijk plaatsvinden om 17.00 uur op de speeldag.

Voor wat de parencompetitie geldt het volgende:

Spelen met een invaller:

De score behaald met een invaller bedraagt maximaal 5% meer of minder dan het gemiddeld behaalde percentage of nog te behalen percentage(s) over alle avonden, waarin is gespeeld in de oorspronkelijke samenstelling. Indien alle speelavonden van een ronde met een invaller is gespeeld, wordt geen correctie toegepast. Men is dan wel uitgeschakeld voor promotie. Degradatie  is wel mogelijk.

Afwezigheid beide spelers van een paar:

Indien beide spelers van een paar afwezig zijn: geldt de volgende gedragslijn:

       1 speelavond: het paar krijgt het gemiddelde over de te behalen en behaalde percentages.

       2e speelavond: het paar krijgt het gemiddelde over de te behalen en behaalde percentages.

3e speelavond: het paar krijgt voor de 3e speelavond waarop het afwezig is het gemiddelde als hierboven omschreven minus 5%. 

4e en volgende speelavonden: het paar krijgt voor de 4e en volgende speelavonden waarop het afwezig was het gemiddelde als hierboven omschreven minus 10%.

Afwezigheid beide spelers van een paar tijdens een hele competitieronde:                                                                                                 Indien een paar alle zittingen van een competitie afwezig is, behoudt dit paar- voor zover dit voor de eerste keer plaatsvindt- het recht op plaatsing in dezelfde lijn, als waarin het was geplaatst voordat het paar afwezig was.    Wel moet het paar tijdig, dus voordat de nieuwe competitie start, aan de wedstrijdcommissie aangeven dat het de betreffende competitie niet zal deelnemen. Indien een paar voor de tweede maal een competitieronde afwezig is,  volgt automatisch degradatie, met dien verstande, dat   als gevolg van deze omstandigheid slechts éénmaal degradatie zal plaatsvinden. Indien een paar één competitieronde afwezig is geweest, kan het géén clubkampioen worden.

       Indelingen combiparen en compensatieregelingen vaste paren in een andere lijn.

 Combipaar uit dezelfde lijn: Voor de scoreberekening voor beide spelers de normale invalregeling  hanteren,   t.w 5% + of –    van  het  eigen gemiddelde.

Combiparen uit verschillende lijnen: Indien een combipaar uit verschillende lijnen wordt samengesteld, dan geschiedt de indeling in een lijn door de wedstrijdcommissie. Voor de scoreberekening  voor beide spelers de normale invalregeling hanteren, t.w. 5% + of – van eigen gemiddelde.

Plaatsing vaste paren in een andere lijn: Afwijking maximaal 2 lijnen omhoog of omlaag geschiedt door de wedstrijdcommissie.

Compensatie bij het spelen in een hogere lijn: het eigen gemiddelde + 5 %, tenzij de behaalde avondscore hoger is, dan geldt de avondscore. Compensatie bij het spelen in een lagere lijn: de behaalde avondscore -5%, tenzij het eigen gemiddelde hoger is, dan geldt het eigen gemiddelde. Als het nodig is dat men niet in de naast hogere of lagere lijn wordt ingedeeld, geldt een correctie van 10%.

Plaatsing naar lagere lijn: in volgorde: de promovendi van de vorige parenronde van laag naar hoog.

Plaatsing naar hogere lijn: in volgorde: de degradanten van de vorige parenronde van hoog naar laag.

Indien alle speelavonden van een ronde als combipaar is gespeeld, wordt geen correctie toegepast. Men is dan wel uitgeschakeld voor promotie. Degraderen is mogelijk.

 

Afwijking bij een topintegraal competitie.

De score behaald met een invaller of als combipaar bedraagt maximaal 55% als de eigen score hoger is of minimaal 45% als de eigen score lager is. Bij afwezigheid geldt altijd een score van 45 %.

 

G.      Strafbepalingen.

De volgende straffen kunnen worden toegepast:

Te laat komen: bepaling geldt voor de duur van één seizoen: men dient op de speelavonden vóór 20.00 uur aanwezig te zijn; om 20.00 uur beginnen de wedstrijden.

a.       Minder dan 5 minuten: 1e keer een waarschuwing, 2e keer straf alsof men meer dan 5 minuten te laat was.

b.       Meer dan 5 minuten te laat: score minus 5%.

c.         Bij onaangekondigd te laat komen krijgt het paar dat te laat komt, na het verstrijken van meer dan een halve ronde, een arbitrale score. Dit geldt eveneens voor het betreffende nevenpaar.

Afmelden: bepaling geldt per speelavond.

Te laat afmelden: -5%;   niet afmelden : -10%;   niet melden van een invaller: -5%.

Te langzaam spelen: bepaling geldt per speelavond.

De gemiddelde speeltijd is 7 minuten per spel en 2 minuten per wissel. Bij tijdoverschrijding geldt de volgende straf: 1e keer een waarschuwing, 2e keer 1% minder op de totale score, 3e en volgende keren twee procenten per overtreding in mindering op totale score.

 

H.      Verdere bepalingen.

Noord behoort te noteren en oost behoort te controleren. Bij onjuiste notitie kunnen beide partijen worden gestraft met het in mindering brengen van een procent per overtreding op de totale score. Fouten bij het vastleggen van de score kunnen tot het einde van de desbetreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd. Bij het onklaar maken van de boards worden beide paren gestraft met het in mindering brengen van een procent  per overtreding op de totale score.

 

I.         Slotbepaling.

In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Dit reglement is vastgesteld tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 5 september 2013.

 

Tabel A (plaatsingspunten voor het kampioenschap)

 

                A lijn       B lijn       C lijn       Dlijn

1             100         75           55           36

2             90           67           50           32

3             80           59           44           28

4             70           52           38           24

5             60           44           32           20          

6             50           37           27           17

7             45           33           24           14          

8             40           29           21           11          

9             35           26           19           9

10           30           22           16           7

11           25           18           13           5

12           21           14           10           3            

13           18           11           8             2            

14           16           9             7             1            

15           14           7             5             0