Arbitrage protocol

De situatie waarvoor arbitrage wordt gevraagd, wordt behandeld door de door de vereniging aangestelde arbiter. De uitspraak van de arbiter is vatbaar voor beroep. Indien een paar, dan wel beide paren niet instemmen met het oordeel van de arbiter, wordt overleg gepleegd met tenminste één andere arbiter binnen de vereniging.

Is, dan wel zijn de arbiters van mening dat hij/zij niet de nodige kennis bezit(ten) om de arbitragezaak te beoordelen, dan wel wanneer blijkt dat de arbiters het onderling niet eens zijn, dan wordt de arbitragezaak ter beoordeling voorgelegd aan de Districts Kompetitie Leider (DKL). De uitspraak van de DKL is bindend. De score wordt zo nodig aangepast.

In afwijking van het vorenstaande kan een paar, dan wel kunnen beide paren beroep tegen de uitspraak van de arbiter instellen bij het bestuur. Het bestuur behandelt het beroep naar beste eer en geweten. Het bestuur kan hierbij advies van een of meer deskundige derden inwinnen. De uitspraak van het bestuur is bindend. De score wordt zo nodig aangepast.

In plaats van het instellen van beroep bij het bestuur kan een paar, of kunnen beide paren beroep instellen bij het district. De kosten hiervan komen voor rekening van het paar, dan wel de paren die dit beroep instellen. De uitspraak van het district is bindend. De score wordt zo nodig aangepast. In het geval in een arbitragezaak één paar beroep instelt bij het bestuur en één paar beroep instelt bij het district, gaat de uitspraak van het district boven de uitspraak van het bestuur.

Zowel van het instellen van beroep bij het bestuur, als voor het instellen van beroep bij het district moet uiterlijk 30 minuten na het beëindigen de wedstrijd kennis worden gegeven aan de wedstrijdleider. Indien niet binnen deze tijd kennis is gegeven van het instellen van beroep, vervalt het recht om in beroep te gaan.