Huishoudelijk Reglement

Bridgevereniging Sans Stress

Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Oprichting.
De bridgevereniging Sans Stress is opgericht 6 september 1990.

 

Hoofdstuk 2

Leden

Artikel 2. Leden.

Leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen en hun verschuldigde contributie (en eventueel entreegeld) hebben voldaan.

a. Om als lid te worden toegelaten, moeten gegadigden een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het secretariaat d.m.v. het daarvoor bestemde formulier.

b. Toelating tot lidmaatschap van de vereniging zal, behalve van de volgorde van aanmeldingsdatum, eveneens afhankelijk zijn van:

1. Een door een eventueel ingestelde ledenstop bepaald maximum aantal leden.

2. De speelsterkte van de kandidaat i.v.m. eventueel wenselijke versterking van het clubniveau en/of

3. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, t.w. voor 1 oktober. Is de contributie dan niet ontvangen dan kan schorsing van het lidmaatschap volgen en eventueel kan dan art. 7 lid 1c van de statuten van toepassing worden verklaard.

Artikel 3. Leden van verdienste.

Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of tenminste 10 gewone leden benoemd.

 

Artikel 4. Begunstigers.

Het bestuur kan besluiten een lid als begunstiger te registreren bij een verwachte afwezigheid voor een periode van tenminste een half en ten hoogste anderhalf verenigingsjaar. Na de hiervoor genoemde periode zal bedoelde begunstiger bij voorrang weer worden toegelaten als lid tenzij en zolang een ledenstop van kracht is.

Leden, die als gevolg van het verbreken van het partnership het speelrecht verliezen en overeenkomstig de regels in het wedstrijdreglement op de wachtlijst geplaatst worden, kunnen zich als begunstiger laten registreren. Bij het weer toegelaten worden als volwaardig lid is de volgorde van de wachtlijst bepalend. Begunstigers betalen een bijdrage die jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

 

Artikel 5. Publicaties.

Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement, van het dan geldig zijnde wedstrijdreglement, van het eventuele clubblad en van andere door de vereniging uit te geven publicaties.

 

Artikel 6. Ledenstop.

Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden dit wenselijk maken.

 

Hoofdstuk 3.

Bestuur

 

Artikel 7. Bestuurssamenstelling.

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de wedstrijdsecretaris.

 

Artikel 8. Bestuursleden.

1. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden de bestuursleden gekozen uit de gewone leden.

2. Het bestuur stelt hiertoe een voordracht, maar elk lid kan schriftelijk voor de Algemene Vergadering tegenkandidaten stellen onder overlegging van een door die kandidaat getekende bereidverklaring.

3. Elke verkiezing is geheel vrij.

4. Bij elke kandidaatstelling wordt de betreffende kandidaat zonder verdere stemming als gekozen beschouwd.

5. Bij een tussentijdse vacature wordt hierin door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

6. De VOORZITTER leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij vertegenwoordigt de vereniging zo daartoe aanleiding bestaat.

7. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt een der andere bestuursleden hem.

8. De SECRETARIS voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging. Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en verricht voorts alle werkzaamheden die volgens bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.

9. De PENNINGMEESTER beheert de geldmiddelen van de vereniging, doet de uitgaven die door het bestuur zijn goedgekeurd en draagt zorg voor de financiële administratie.

10. De PENNINGMEESTER is gerechtigd om over de financiën van de vereniging te

beschikken en om de financiële stukken te tekenen. Hij is verplicht desgewenst aan de

andere bestuursleden opening van zaken te geven.

11. De WEDSTRIJDSECRETARIS wordt in zijn taakuitoefening bijgestaan door de

wedstrijdcommissie.

 

Hoofdstuk 4.

Vergoeding Kosten

 

Artikel 9. Declaraties.

Leden van het bestuur, alsmede leden van commissies en andere door het bestuur met een taak belaste leden, hebben het recht op vergoeding uit de verenigingskas van de door hen voor het uitoefenen van hun taak gemaakte kosten. Het budget van de verschillende commissies staat onder toezicht van het bestuur.

De declaraties moeten gespecificeerd zijn en voor iedere uitgave de datum hiervan vermelden. Heeft de penningmeester bezwaar tegen een ingediende declaratie en wenst de declarant deze niet te herzien, dan beslist het bestuur over het al of niet uitbetalen.

 

Hoofdstuk 5.

Commissies

 

Artikel 10. Kascommissie.

Degenen die door de Algemene Vergadering, volgens art. 15 sub 4. van de Statuten, zijn benoemd tot lid van de kascommissie, mogen deze niet langer dan twee achtereenvolgende jaren bekleden. Ieder jaar dient een van de beide leden van de kascommissie te worden vervangen.

 

Artikel 11. Andere commissies – Algemeen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid de uitvoering van haar taken (niet haar verantwoordelijkheid voor die taken) aan hiervoor in te stellen commissies te delegeren, indien en voor zover dit niet strijdig is met de bepalingen van de Statuten.

Behalve voor de wedstrijdcommissie, waarvan de taakstelling in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement is omschreven, stelt het bestuur de taakomschrijving op voor de andere door haar ingestelde commissies (zoals b.v. de evenementencommissie, de redactiecommissie en eventueel een ballotagecommissie).

Dergelijke commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur blijft verantwoordelijk tegenover de Algemene Vergadering.

 

Artikel 12. Wedstrijdcommissie.

Het bestuur benoemt de leden van de wedstrijdcommissie op voordracht van de wedstrijdsecretaris.

De wedstrijdcommissie benoemt een wedstrijdleider en een voorzitter uit haar midden.

De taken van de wedstrijdcommissie zijn:

1. Het opstellen van de reglementen voor de interne competities alsmede de daarvoor geldende promotie- en degradatieregeling.

2. Het organiseren van en leiding geven aan de interne clubcompetities en andere wedstrijden.

3. Het bestuur van advies dienen bij het vaststellen van de teams die de vereniging afvaardigt; hiertoe behoort het samenstellen van paren en/of viertallen en het aangeven van de volgorde hiervan, alsmede het aanwijzen van de invallers hiervoor.

4. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen van de interne competitie en andere wedstrijden.

5. Het vaststellen van de speelsterkte van de individuele spelers, de paren den de viertallen.

6. De registratie en administratie van de meester-punten.

7. Het opstellen in overleg met andere commissies van de activiteiten- en wedstrijdkalender voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Het Bestuur stelt bedoelde reglementen resp. activiteiten- en wedstrijdkalender, zoals vermeld in lid 1 en 7 vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Beroep tegen de door de wedstrijdcommissie genomen besluiten betreffende de punten genoemd onder 2, 3, 4, 5 en 6 kan schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. De beslissing van het bestuur in deze is bindend. Bij weigering van een lid om de door het bestuur overgenomen adviezen te accepteren c.q. op te volgen, kan het gestelde in artikel 7 en 8 van de Statuten van toepassing zijn.

 

Hoofdstuk 6

Vergaderingen

 

Artikel 13. Bestuursvergaderingen.

a. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering van het bestuur. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.

b. Besluiten van de bestuursvergadering zijn slechts geldig indien drie bestuursleden aanwezig zijn.

c. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo vaak als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder geval wordt binnen een maand na iedere Algemene Vergadering een bestuursvergadering gehouden. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.

d. Op stemmingen in bestuursvergaderingen is artikel 19 lid 4, 5 en 6 van toepassing.

 

Artikel 14. Algemene Vergadering.

a. De Algemene Vergaderingen worden onderscheiden in:

1. Jaarlijkse

2. Buitengewone

b. Leden, die enig voorstel door de jaarlijkse Algemene Vergadering wensen te doen behandelen, moeten dit schriftelijk ondersteund, uiterlijk drie weken voor de vergadering, bij de secretaris indienen.

c. Uiterlijk twee weken voor de jaarlijkse Algemene Vergadering moeten de kandidaatstelling door het bestuur, de ingekomen voorstellen van de leden, het financieel verslag en de agenda van die vergadering aan de leden toegestuurd zijn.

 

Artikel 15. Stemmingen.

a. Leden, die aan stemmingen in een Algemene Ledenvergadering wensen deel te nemen moeten, indien zij aanwezig zijn, de presentielijst getekend hebben, of een volmacht (door hen getekend) laten overleggen door een van de aanwezige de presentielijst getekend hebbende stemgerechtigde leden, ingevolge artikel 17 lid 4 van de Statuten.

 

b. De voorzitter benoemt de stemcommissie, die de stembriefjes opent en die beslist over de gelegenheid van iedere uitgebrachte stem. Als niet uitgebrachte stemmen worden beschouwd:

1. blanco stembriefjes

2. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen.

3. stembriefjes waarom meer namen voorkomen, dan het aantal te verkiezen personen waarover de stemming gaat.

4. ongetekende stembriefjes.

c. De stemcommissie doet mededeling aan de Algemene Vergadering van deze beslissing(en) en maakt de uitslag bekend.

 

Artikel 16. Agenda.

De gewone orde van werkzaamheden van de jaarlijkse Algemene Vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering.

3. Mededeling van de ingekomen stukken.

4. Verslag van de secretaris over de werkzaamheden en activiteiten en de toestand van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar.

5. Rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.

6. Verslag van de wedstrijdleider over het afgelopen verenigingsjaar.

7. Verslag van de kascommissie.

8. Aanbieding van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar, inclusief vaststelling bijdrage begunstigers, entreegeld en contributie.

9. Mededelingen en voorstellen betreffende de activiteiten en wedstrijdkalender en de reglementen voor de interne competities door de wedstrijdleider.

10. Mededelingen en voorstellen van het bestuur.

11. Verkiezing van het bestuur.

12. Verkiezing van de nieuwe kascommissie.

13. Verkiezing overige commissies.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

 

Artikel 17. Roken.

Het bestuur is gerechtigd het roken op speelavonden te reguleren op zodanige wijze dat daarbij evenwichtig rekening gehouden wordt met de wensen van rokers en niet rokers. Een voostel ter zake zal door de Algemene Vergadering bekrachtigd moeten worden.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

 

Artikel 18. Onvoorzien.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 19. Wijziging.

Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda van de Algemene Vergadering waarin zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.