Statuten

STATUTEN

 

 

VERENIGING EN DOELSTELLING

 

Artikel 1

 

De vereniging draagt de naam " Kontrakt Zoetermeer " en is gevestigd te Zoetermeer.

 

 

Artikel 2

 

De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht op 6 september 1983.

 

 

Artikel 3

 

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van speelbijeenkomsten, het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden en andere middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

 

Artikel 4

 

De vereniging bestaat uit gewone leden, ondersteunende leden en ereleden. Gewone leden zijn leden die deelnemen aan het verenigingsleven. Ondersteunende leden zijn leden die de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage. Ereleden zijn leden die wegens hun bijzondere betekenis voor de vereniging als zodanig zijn benoemd.

 

 

Artikel 5

 

Als gewoon lid of ondersteunend lid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Indien het bestuur iemand niet toelaat zal zij de leden hierover informeren waarna de algemene vergadering alsnog tot toelating kan besluiten bij meerderheid van tenminste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van tenminste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

Artikel 6

 

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, door royement of door overlijden. Opzegging van het lidmaatschap door gewone of ondersteunende leden kan slechts geschieden per eind van een seizoen, behoudens bijzondere situaties waarin het bestuur beslist. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk vier weken voor de laatste dag van een opzegdatum in het bezit van het bestuur dient te zijn.

Leden die naar de mening van het bestuur hebben gehandeld in strijd met één der in artikel 8 van deze Statuten omschreven verplichtingen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur gaat tot een dergelijke maatregel niet over dan na het betrokken lid te hebben gehoord. Het bestuur is verplicht binnen twee maanden na het besluit tot schorsing een algemene vergadering te beleggen. Deze vergadering besluit tot opheffing van de schorsing dan wel tot royement. Een besluit tot royement kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. Geschorste leden hebben het recht deze vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Tijdens de schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitoefenen. In afwijking van het hiervoor bepaalde, kunnen leden die hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen door het bestuur als lid worden afgevoerd.

 

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN

 

Artikel 7

 

Gewone leden hebben het recht aan alle door de vereniging gehouden activiteiten deel te nemen, het woord te voeren in de algemene vergadering, voorstellen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen en zaken.

Ondersteunende leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin een adviserende stem uit te brengen. Zij hebben tevens recht op toezending van de algemene publicaties zoals een eventueel verenigingsorgaan.

Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden.

 

 

Artikel 8

 

Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en naar de door de bevoegde organen genomen besluiten. Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen wanneer zij als lid van de vereniging optreden, dan wel aan door de N.B.B. georganiseerde wedstrijden deelnemen. Gewone leden zijn verplicht het entreegeld en de contributie te betalen die door de algemene vergadering worden vastgesteld. Ondersteunende leden zijn verplicht de door de algemene vergadering als minimum vastgestelde jaarlijkse bijdrage te betalen.

 

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 9

 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van gewone leden, bijdragen van ondersteunende leden en eventuele andere inkomsten.

 

 

BESTUUR

 

Artikel 10

 

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit tenminste drie gewone en/of ereleden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en uit ten hoogste negen leden. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd, de functies van de overige bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld.

Bestuursleden treden in de jaarlijkse algemene vergadering af en zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voor de tijd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.

 

Artikel 11

 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het is belast met de leiding van de vereniging en de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Het is voorts belast met de uitvoering van de besluiten van de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.

 

 

LEDENVERGADERING

 

Artikel 12

 

De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit.

Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van een verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. Aanvang en afloop van het verenigingsjaar zijn in het Huishoudelijk Reglement bepaald

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of op schriftelijke aanvrage bij het bestuur door ten minste tien gewone en/of ereleden onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De oproep tot een buitengewone algemene vergadering op aanvrage van de leden dient zo tijdig te geschieden dat de vergadering gehouden kan worden binnen vier weken na de aanvrage. Bij gebreke daarvan hebben de aanvragers het recht de vergadering bijeen te roepen.

De oproep tot een buitengewone of algemene vergadering, inhoudende de te behandelen onderwerpen, geschiedt tenminste veertien dagen tevoren door het bestuur. Het maakt daarbij gebruik van een eventueel verenigingsorgaan of van convocaties. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding

 

 

Artikel 13

 

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van tenminste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze Statuten uitdrukkelijk anders voorschrijven. Indien voor een besluit, strekkende tot een benoeming niet de vereiste meerderheid wordt behaald, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen daarvoor meer dan twee personen in aanmerking, dan geschiedt de herstemming tussen hen allen. Benoemd is degene die bij herstemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot. Bij staken van de stemmen over besluiten die niet tot een benoeming strekken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmingen geschieden mondeling of bij hand opsteken, tenzij de voorzitter dan wel vijf stemgerechtigde leden schriftelijk wil (willen) doen stemmen. Blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk maken hoe gestemd is, zijn niet geldig.

 

 

COMMISSIES

 

Artikel 14

 

Er is een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die door de algemene vergadering wordt benoemd. De leden worden voor een periode van één jaar benoemd en zijn terstond weer benoembaar. Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn.

De kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt verslag over haar bevindingen uit in de jaarlijkse algemene vergadering.

 

Artikel 15

 

Het bestuur is bevoegd commissies, die het voor de goede gang van zaken nodig acht, in te stellen. Het benoemt en ontslaat daarin de leden. Een afgevaardigde van het bestuur kan de vergadering van deze commissies bijwonen.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 16

 

De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze Statuten. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering. De oproep tot de vergadering waarin de voorgestelde wijziging aan de orde komt, dient de voorgestelde wijziging woordelijk te bevatten.

 

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

 

Artikel 17

 

Besluiten tot wijziging van deze Statuten kunnen door de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. De oproep tot de vergadering waarin de voorgestelde wijziging aan de orde komt, dient de voorgestelde wijziging woordelijk te bevatten.

 

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 

Artikel 18

 

Besluiten tot ontbinding van de vereniging kunnen door de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 19

 

 

In gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op

6 september 1983, en gewijzigd in de algemene vergadering

gehouden op 4 september 2007,

 

Voorzitter A. Noort

Secretaris H. Hofland