Statuten

Bridgeclub Utrecht Oost - Statuten

Naam en zetel
Artikel 1
1.   De naam van de vereniging is Bridgeclub Utrecht Oost.
2.   De vereniging  is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Duur en verenigingsjaar
Artikel 2
1.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar en het lidmaatschapsjaar lopen van 1 september van een jaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar.

Doel
Artikel 3
1.  De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel door haar leden in alle opzichten te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort, daarvoor vaststellen.
2.  De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond bovengenoemde bond behoort;b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van
c. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities; en
d. verder alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Leden
Artikel 4
1.  Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld.
2.  Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Begunstigers
Artikel 5
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.

Toelating
Artikel 6
1.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2.  Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1.   Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Dit kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
d. door de dood van het lid;
2.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.  Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
8.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen begunstigers
Artikel 8
1.  De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd
2.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 9
1.  De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel I0
1.  Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2.  De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet v66r de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.
5.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6.  Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing
Artikel 11
1.  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een bij huishoudelijk reglement vastgesteld rooster. Een aftredend bestuurslid dat zich herkiesbaar stelt is terstond herkiesbaar.  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;
b. door schriftelijk bedanken.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur
Artikel 12
1.  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.opgemaakt, die door de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden
2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
3.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 13
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is te allen tijde bevoegd commissies op te heffen of daartoe benoemde personen te ontslaan.
4.  Het bestuur alsmede twee gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.
5.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of  zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording
Artikel 14
1.  Het verenigingsjaar loopt van een september van een jaar tot en met een en dertig augustus van het daaropvolgende jaar.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 15
1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.  Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende  verenigingsjaar;
c.  voorziening in eventuele vacatures;
d.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 vermelde oproepingstermijn.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 16
1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ledenregister bedoeld in artikel 4. Onder schriftelijk wordt ook verstaan hetDe oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens hetverzenden van de oproeping per mail.. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Toegang en stemrecht
Artikel 17
1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid  7, en geschorste bestuursleden.
2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3.  leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Voorzitterschap - Notulen
Artikel 18
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.  Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in achtgenomen.

Statutenwijziging
Artikel 20
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2.  Een  afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen wordt tegelijkertijd met de oproeping aan de leden toegezonden.
3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de  uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4.  Een statutenwijziging treedt direct na aanvaarding in werking.

Ontbinding
Artikel 21
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.  Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering ten minste twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid  iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
3.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend  voor door de algemene  ledenvergadering te bepalen zodanige doelen als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
4.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Huishoudelijk reglement
Artikel 22
1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling
Artikel 23

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1    E.R. Bakker (voorzitter)
2.   K.L.M.J. Goossens (secretaris)
3    J.H.B. Immikhuizen (penningmeester)

Utrecht, 3 april 2012