Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement BC Het Lint

 

Vereniging: Bridgeclub Het Lint  opgericht op 25 augustus 2011.

 

 

Naam, zetel, duur

Artikel 1.

1.De vereniging draagt de naam : Bridgeclub Het Lint.

2.Zij is gevestigd in De Meern.

3.De vereniging is opgericht op 25 augustus  2011 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doelstelling

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van speelbijeenkomsten al of niet in competitieverband, het organiseren van clubwedstrijden en andere middelen die voor dit doel bevorderlijk zijn.

 

Lidmaatschap

Artikel 3.

De vereniging bestaat uit gewone leden en ''wachtleden''. Gewone leden zijn leden die deelnemen aan verenigingsactiviteiten. ''Wachtleden'' zijn leden die zich wel hebben aangemeld maar die doordat het maximum aantal leden is bereikt, nog niet tot de vereniging toegelaten kunnen worden.

''Wachtleden'' kunnen op verzoek van de spelleiding deelnemen aan een speelbijeenkomst.

 

Artikel 4.

Nieuwe leden worden altijd ingedeeld in de C-lijn. In bijzondere gevallen beslist het Bestuur.

 

Artikel 5.

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid.

b. door opzegging van het lid. Opzegging moet schriftelijk of via e-mail aan de secretaris gedaan worden.

c. door ontzetting (royement), deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Leden die naar de mening van het bestuur hebben gehandeld in strijd met een in artikel 7 omschreven verplichting, kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur hoort eerst het betrokken lid, voor zover mogelijk, alvorens het besluit te nemen.

Tijdens een schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitvoeren.

 

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 6

Gewone leden hebben het recht aan alle door de vereniging gehouden activiteiten deel te nemen, het  woord te voeren in de algemene vergadering, voorstellen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen en zaken.

 

Artikel 7

Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen wanneer zij als lid van de vereniging optreden.

Gewone leden zijn verplicht de contributie te betalen die door de algemene leden vergadering(ALV) wordt vastgesteld.

 

Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de gewone leden, en andere op rechtmatige wijze verkregen inkomsten.

 

Bestuur

Artikel 9

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en een lid van de technische commissie.

De bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een termijn van vier jaar.

De taken worden door het bestuur onderling vastgesteld.

Ieder jaar treedt een gedeelte van het bestuur af  in de ALV, volgens een door het bestuur op te maken functie gebonden rooster van aftreden.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, maar kunnen niet meer dan één maal herkozen worden. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien voor de tijd tot aan de eerstvolgende ALV.

 

Artikel 10

Het bestuur kan kandidaten stellen voor de vacatures in het bestuur. De namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de oproep tot de algemene leden vergadering(ALV) waarin in de vacature(s) wordt/worden voorzien.

Ook kunnen de gewone leden kandidaten voorstellen om te voorzien in een vacature. Deze kandidaatstelling moet uiterlijk 14 dagen voor de ALV aan de secretaris schriftelijk worden aangemeld en vergezeld zijn van tenminste tien handtekeningen van de ingeschreven leden.

Artikel 11

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur is verplicht de besluiten van de organisatie waarbij de vereniging is aangesloten uit te voeren. Het is voorts belast met de handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement en met de uitvoering van de besluiten van de ALV.

 

Algemene leden vergadering (ALV)

Artikel 12

De ALV oefent de hoogste macht uit in de vereniging.

Jaarlijks, op een speelbijeenkomst voor 15 oktober, wordt de ALV gehouden. Alleen gewone leden hebben toegang tot de vergadering.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

Buitengewone ALV's  worden gehouden op voorstel van het bestuur of op schriftelijke aanvraag bij de secretaris door tenminste tien gewone leden, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Uiterlijk 14 dagen voor een ALV ontvangen de gewone leden een oproep met plaats en datum..

De oproep voor een buitengewone ALV moet zo tijdig zijn dat deze uiterlijk vier weken na de aanvraag gehouden kan worden.

De leiding van de buitengewone ALV berust bij de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding .

 

Artikel 13.

Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden. Zijn op meer dan één personen hetzelfde aantal stemmen uitgebracht, dan geschiedt herstemming over deze personen. Benoemd is zij/hij die bij herstemming de meeste stemmen heeft gekregen. Staken de stemmen, dan beslist het lot .

Stemmingen over zaken worden mondeling gehouden, tenzij de voorzitter dan wel tenminste een stemgerechtigd lid schriftelijk wil stemmen.

Bij verkiezingen van personen wordt voor ieder te vervullen functie een afzonderlijke schriftelijke stemming gehouden.

Blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk maken hoe gestemd is, zijn niet geldig.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

Commissies

Artikel 14

Door de ALV wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit tenminste twee leden. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kascommissie. Leden kunnen niet meer dan twee jaar in de kascommissie worden benoemd. Elk jaar treedt er een van de leden af en wordt er een nieuw lid benoemd.

 

Artikel 15

De technische kant van de vereniging wordt geleid door een technische commissie van tenminste  vier leden.

De leden worden door het bestuur benoemd.

Eén van de leden van de technische commissie maakt deel uit van het bestuur en geeft leiding aan de commissie.

De taken van de technische commissie worden vastgesteld in overleg met het bestuur.

 

Artikel 16

Het bestuur is bevoegd adviseurs/ commissies, die het voor de goede gang van zaken nodig acht, aan/in te stellen. .

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

De ALV stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht door de ALV.

De oproep tot de vergadering waarin de voorgestelde wijziging(en) aan de orde komt(en), dient de voorgestelde wijziging(en)  letterlijk te bevatten.

 

 

Wijziging van de statuten , ontbinding van de vereniging

Artikel 18

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen indien in de oproep tot de vergadering de voorgestelde wijziging woordelijk is vermeld.

Een besluit tot wijziging van deze statuten, of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid  van de uitgebrachte geldige stemmen.

Indien tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, zal tevens worden besloten over de bestemming van een batig saldo dan wel over de wijze waarop een nadelig saldo zal worden vereffend.

 

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en/of het  huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement

 

Vastgesteld door de Algemene leden vergadering (ALV) van BC Het Lint op 25 augustus 2011

 

Vereniging

Artikel 1

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een aanvulling op de statuten van de vereniging met de naam Bridgeclub Het Lint aangeduid als BC Het Lint.

 

Activiteiten

Artikel 2

Gedurende het seizoen houdt BC Het Lint wekelijks een speelmiddag, waarop gewone leden het bridgespel kunnen spelen in een intern competitieverband

Artikel 3

BC Het Lint geeft periodiek een nieuwsbrief uit met wetenswaardigheden.Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden.

 

Bestuur

Artikel 4

Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer,

a. de algemene leiding van BC Het Lint,

b. de leiding van de vergaderingen,

c. het voeren van het woord  namens BC Het Lint.

 

Artikel 5

Tot de taak van de secretaris behoort onder meer,

a. het maken van verslagen van de bestuurs- en algemene vergadering,

b. het voeren van de correspondentie namens BC Het Lint, na overleg met de voorzitter,

c. het uitbrengen van verslag over de belangrijke gebeurtenissen uit het verenigingsleven in de ALV of in de Nieuwsbrief.

d. het bijeenroepen van vergaderingen,

e. het samenstellen en bijhouden van een ledenlijst in samenspraak met de technische commissie.

f. stelt de penningmeester op de hoogte van mutaties van het ledenbestand.

 

Artikel 6

Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer,

a. het beheren van de geldmiddelen van BC Het Lint,

b .het bijhouden van de administratie van de inkomsten en uitgaven van BC Het Lint.                     

c. het jaarlijks opstellen van een begroting van de inkomsten en uitgaven van BC Het Lint,             

d. het opstellen van een regeling contributie-inning voor BC Het Lint.

e. het uitbrengen van een verslag over de geldelijke aangelegenheden van BC Het Lint in de ALV.                

 

Artikel 7

Tot de taak van de Technische Commissie, TC, behoort onder meer,

a .het  verbeteren van het spelpeil  bv. door  organiseren van cursussen,

b .het toezien op een goed en gezellig verloop van de speelmiddag,

c. het voorbereiden en leiden van de speelmiddagen

d. het maken en publiceren van spelreglementen met betrekking tot het onder b en c genoemde.

e. het publiceren van speel resultaten ,

f. het beheren en het aanschaffen van materiaal en apparatuur benodigd, voor de speelmiddagen in  

   overleg met het bestuur,

g. het uitbrengen van een verslag van de TC aan het bestuur.     

   

Artikel 8

De kascommissie heeft tot taak de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie over het jaar, waarover verantwoording aan de ALV wordt gedaan, op juistheid te controleren en hierover verslag te doen aan de ALV, met het advies tot het al dan niet dechargeren van de leden van het bestuur en de penningmeester inzake het door hen gevoerde financiële beleid.

 

Artikel 9

In de jaarlijkse ALV zullen onder meer behandeld worden,

a. het jaarverslag van de secretaris,

b. het jaarverslag van de penningmeester,                                                                                            

c. het verslag van de kascommissie,

d. het bestuursbeleid

e. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement,

f. de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende verenigingsjaar,

g. het vaststellen van de contributie,

h. de benoeming van het bestuur,

i. de benoeming van de kascommissie,

j. onderwerpen die door leden ten minste vier weken voor de vastgestelde datum bij de secretaris

   zijn ingediend.   

 

Opzegging

Artikel 10

Het lidmaatschap geldt voor een jaar en kan opgezegd worden per 1 juli. Opzegging dient, met  inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk of per e-mail bij de secretaris te geschieden. Restitutie contributie is niet mogelijk. In bijzondere gevallen beslist het Bestuur.

 

Deelname aan-en afmelding bij speelmiddagen.

Artikel 11

Leden die deelnemen aan de speelmiddagen moeten 10 minuten voor aanvang van de speelmiddag aanwezig  zijn.

 

Artikel 12

Afmelding uiterlijk 1 dag voor de speelmiddag.

 

Artikel 13

De leden moeten zich op de speelmiddagen houden aan de aanwijzingen van de TC.

 

Artikel 14

Het bestuur heeft het recht leden die zich niet houden aan de bepalingen in artikel 11 t/m13  voor een termijn van twee weken te schorsen. Indien het lid zich ook hierna niet houdt aan de bepalingen kan het bestuur in overweging nemen over te gaan tot schorsing vermeld in artikel 5c van de statuten.

 

Slotbepalingen

Artikel 15

Alle leden van BC Het Lint ontvangen een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden op 25 augustus 2011.