Wedstrijdreglement

Download reglement:

WEDSTRIJDREGLEMENT

Bridgeclub Open Kaart De Bilt

geldig vanaf december 2016

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

1. Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de RBC Open Kaart, worden gespeeld volgens de actuele Spelregels, Wedstrijdreglementen en andere richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Eventuele afwijkingen dienen voorafgaande aan de competitie aangegeven te worden.

2. De speelavonden worden gehouden volgens een speelplan, dat voor aanvang van het seizoen aan de leden wordt verstrekt. Het speelseizoen loopt van september tot en met mei en bestaat uit ongeveer 30 speelavonden parenbridge (eventueel aangevuld met viertallen), en daarnaast uit een aantal incidentele drives, die vooralsnog buiten de competitiescores blijven.

3. De spelende leden mogen zelf aangeven met welke partner-medelid zij aan de competitie zullen deelnemen. Gewenste veranderingen in paar-samenstelling dienen tijdig gemeld te worden aan de wedstrijdleider.

4. De verdeling van de paren over de speellijnen zal plaats vinden conform de regels van “lijnindeling” in artikel 2.

Nieuwe leden starten altijd in de laagste lijn, tenzij dat paar in die lijn competitieverstorend zou werken. Dit ter beoordeling van de Technische Commissie.

5. Individuele leden dan wel paren, die langdurig afwezig zullen zijn (meer dan 3 speelavonden) dienen dit tijdig aan de wedstrijdleider bekend te maken.

6. De Technische Commissie stelt bij aanvang van het speelseizoen een Handleiding vast waaraan de deelnemende spelers zich dienen te houden. Deze betreffen alle details, die relevant zijn om de speelavonden resp. het competitieverloop zo geordend en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Deze Handleiding is beschikbaar via de website van Open Kaart (http://www.nbbclubsites.nl/clubs/2076 ).

7. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie.

8. De leden hebben het recht beroep aan te tekenen tegen een beslissing betreffende de arbitrage c.q. toepassing van de wedstrijdregels bij de Technische Commissie van de vereniging dan wel bij de Nederlandse Bridge Bond.

9. In voorkomend geval benoemt het Bestuur van de club incidenteel een zg. Protestcommissie, bestaande uit drie leden met minimaal diploma Clubleider A exclusief de omstreden arbiter. Deze Protestcommissie houdt aan het eind van de speelavond beraad om tot een besluit te komen.

Mocht de klager zich ook met dat besluit niet kunnen verenigen, dan rest hem of haar de weg via de NBB.

Het klagende lid dient diezelfde avond zijn klacht, conform artikel 92 van de Spelregels van de NBB, op een erkend protestformulier vast te leggen en in te dienen bij de betreffende arbiter onder betaling van het daarvoor geldende protestgeld.

Deze arbiter brengt binnen 48 uur dit protestformulier in bij de NBB met overlegging van zijn/haar commentaar en motivering van de omstreden beslissing .

 

 

PARENCOMPETITIE

Artikel 2 Indeling van speellijnen

 

1. Het aantal speellijnen is afhankelijk van het aantal leden, met maximaal 20 paren per lijn.

2. Als meetlat voor de lijnindeling gelden de prestaties uit het recente verleden, zoals die door het NBB Rekenprogramma (NBBR) inclusief het Rankingsysteem wordt berekend. Het Rankingsysteem staat beschreven op https://www.nbbclubsites.nl/ranking/manager.html .

Dit betekent:

a. bij aanvang van het seizoen: de ranglijst van het clubkampioenschap over het vorig seizoen;

b. in de loop van een seizoen: het resultaat van het Rankingsysteem dat is verkregen na afloop van de voorgaande speelavond.

3.Wisseling van paarsamenstelling kan effect hebben op de lijnindeling voor de eerstvolgende speelavond.

 

Artikel 3 Samenstelling van paren

 

1. De leden zijn binnen het ledenbestand en binnen de speellijn vrij om een partner te kiezen met wie een speelpaar gevormd wordt. Een dergelijk paar wordt aangeduid als “origineel paar” in tegenstelling tot combinatieparen.

2. Partnerkeus buiten het ledenbestand behoeft goedkeuring van de Technisch Commissie en dient te passen in het ledenbeleid van de Vereniging. Zie hierover in de “Handleiding”.

3. De door een speelpaar in de competitie verdiende “rankingpunten tbv het Clubkampioenschap”  kleven in principe aan het originele speelpaar. In artikel 6 worden de gevolgen bij partnerruil nader aangegeven.

 

Artikel 4 Invallers

 

1. Indien de eigen vaste partner is verhinderd kan het overblijvende paarlid (al dan niet in overleg met de wedstrijdleider of diens vervanger) onderzoeken of er een ander clublid beschikbaar is. Beschikbaar wil dan zeggen: vrij en passend. Is dit niet het geval dan kan een speler van buiten de club invallen.

2. Invallers van buiten de club behoeven vooraf toestemming van de wedstrijdleider.

3. De wedstrijdleider bepaalt in welke lijn mag worden gespeeld op grond van de veronderstelde speelkwaliteiten en overwegingen van het aantal paren per lijn.

4. Er wordt gestreefd op niet-competitie speelavonden bij voorkeur geen invallers van buiten de club toe te staan. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

5. Op feestavonden wordt een besloten karakter beoogd en is de toegang uitsluitend voor leden.

6. Aan invallers van buiten de club, zal vooralsnog geen vergoeding van kosten worden gevraagd, tenzij deze invallers geen NBB lid zijn, dan dient EUR 0,50 per keer te worden betaald, het bedrag dat door de club dient te worden afgedragen aan de NBB.

 

Artikel 5 Wedstrijdscores

 

1. De scores, die per gespeelde ronde resp. per wedstrijd verkregen worden, zijn uitgedrukt in percentages van het mogelijk te behalen totaal aantal matchpunten. De berekening van die score vindt plaats via het NBBR.

2. De scores worden vervolgens via het Rankingsyteem omgezet in zogenaamde rankingpunten. Deze rankingpunten gelden per speler, ongeacht of deze behoort tot een origineel paar of tot een combinatiepaar.

3.De competitiestand per origineel paar wordt bepaald door de som van de rankingpunten van elk van beide spelers

4. Indien een paar in zijn geheel afwezig is worden voor die speelavond geen rankingpunten toegekend.

 

Artikel 6 Clubkampioenschap parenbridge

 

1. Het Rankingsysteem berekent op basis van de ranking per paar en per individuele speler doorlopend de stand voor het clubkampioenschap “paren”, resp. “individueel”. De ontwerpers van het Rankingsysteem adviseren om het clubkampioenschap te berekenen voor die paren die aan tenminste 60% van het totaal aantal meetellende speelavonden in een seizoen hebben deelgenomen. Bij 30 speelavonden is dat aantal dus 18. Een ander aantal is echter mogelijk, zulks ter beoordeling van de Algemene Ledenvergadering.

2. Een andere instelbare variabele is het aantal (slechte) resultaten dat mag vervallen bij de berekening van het clubkampioenschap. Dit aantal is vastgesteld op 5. Dat betekent dat als een paar resp. een individuele speler meer dan 18 avonden meespeelt steeds het slechtste resultaat vervalt tot een maximum van 5. De uitvoering van de berekeningen en beoordelingen worden overgelaten aan de Technische Commissie, uiteraard met behoud van het recht van beroep conform artikel 1 lid 8.

6. Andere drives zoals openings- , kerst-, lente- en slotdrive dan wel viertallenbridge, Ruitenboer e.d. tellen niet mee voor het clubkampioenschap.

 

Artikel 7 Arbitrage en straffen

 

1. De arbitrage conform de richtlijnen van de NBB wordt uitgevoerd door arbiters, die bij de NBB zijn opgeleid.

2. Ingeval een speler een incorrectie op de speelwijze van zichzelf dan wel van een tegenstander aan zijn/haar speeltafel meent te constateren dient de aangewezen arbiter te worden geroepen.

3. Het invullen van de bridgemates dient door de Noordspeler te geschieden en het controleren ervan door de Oostspeler. Ingeval een fout is gemaakt bij de invoering in het scorekastje van het behaalde wedstrijdresultaat dient de daartoe aangewezen arbiter te worden geroepen om het technische probleem op te lossen. Een fout bij het invoeren van de scores, kan nog gewijzigd worden tot 5 dagen na de speelavond, mits de wedstrijdleider ervan overtuigd is, dat de score onjuist is.

4. De tijd, waarin een ronde moet zijn beëindigd, wordt door de wedstrijdleider bekend gemaakt.
5. Naspelen van een spel kan alleen na overleg met de wedstrijdleider en zal meestal niet worden toegestaan.

6. In die gevallen waarin de arbiter niet tot een voor de spelers aanvaardbare oplossing kan komen dienen de gegevens bewaard te worden en na afloop aan de andere arbiters voorgelegd te worden.

7. De beslissing van de arbiter en de daar mede samenhangende eventuele strafscore is tijdens het spelen bindend. Beroep daartegen is achteraf mogelijk bij de Technische Commissie en desgewenst via een Protest Commissie . Zie artikel 1 lid 8 en lid 9.

8. Klachten inzake spelgedrag in het algemeen, dan wel over individuele medeleden of arbiters kunnen achteraf aan de clubvoorzitter vertrouwelijk kenbaar gemaakt worden. Eventuele consequenties worden bepaald door de Technische Commissie in overleg met het bestuur.

 

 

VIERTALLEN BRIDGE

 

Ingeval de Algemene Ledenvergadering beslist tot het regelmatig spelen volgens het systeem van Viertallenbridge dient de Technische Commissie daaromtrent nadere uitwerking te geven aan spelregels, scoreregistratie, verwevenheid met de Parencompetitie, paarkeuze ed.

 

KOFFERBRIDGE

 

Dit betreft een vrijblijvende activiteit waarvan naar behoefte door leden en niet-leden gebruik gemaakt kan worden.

Regels hieromtrent staan vermeld in de Handleiding van de Technische Commissie.