Huisregels

HUISREGELS VOOR DE LEDEN, versie maart 2018

 

ALGEMEEN

Zoals bij veel zaken moet je onderling afspraken maken om een wedstrijd voor alle betrokkenen geordend, efficiënt en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Dit geldt voor zowel de spelers alsook voor de wedstrijdleiding!
Met onderstaande regels wordt niet alleen geprobeerd dit te bereiken, maar tevens de leden zoveel inzicht te leveren, dat zij desgewenst in staat zijn zaken beter te begrijpen.

Omdat inzichten en ervaringen andere inzichten kunnen doen ontstaan zijn deze regels los van het Wedstrijdreglement opgemaakt, zodat tussentijdse aanpassingen eenvoudig zijn aan te brengen. Het gaat hierbij om detail uitwerkingen van de regels uit het wedstrijdreglementen.

 

NIEUWE LEDEN

Als voorwaarden voor toetreding gelden vooralsnog de volgende criteria:

 • passend in het huidige spelniveau van een van de speellijnen
 • bereid zijn te spelen in spelsfeer zoals in de club te doen gebruikelijk.

Is er een wachtlijst dan gelden de volgende regels:

 • hoogste prioriteit: huidige leden die uit elkaar gaan en dus zonder partner zijn, hebben voorrang boven wachters, dus mag een lid gaan samenspelen met iemand die niet op de wachtlijst staat;
 • op één na hoogste prioriteit: spelers die zich al verdienstelijk hebben gemaakt door regelmatig in te vallen.

 

AANMELDING bij WEDSTRIJDLEIDER

 • we gaan ervan uit dat leden aanwezig zijn tenzij ze zich uiterlijk op de speeldag vóór 16.00 uur hebben afgemeld via bcopenkaart@gmail.com. In heel dringende gevallen is het telefoonnummer 0646163922 beschikbaar

Is slechts één van de partners afwezig, dan kan het lid dat wel wil spelen dit van te voren melden in het schrift. De wedstrijdleider kan dan contact opnemen over een eventueel beschikbare andere speler om een combipaar te vormen. Geen bericht dan is er geen speler. U mag ook zelf een andere speler zoeken . Instemming van de wedstrijdleider vóóraf is dan alleen geboden, wanneer díe speler geen lid is van onze club.

 • de wedstrijdleider kan speelparen, die niet in de originele samenstelling spelen in een andere speellijn indelen.

 

SPEELREGELS

 • gespeeld wordt volgens de regels vastgelegd in het Wedstrijdreglement van de club.

     Hieronder alleen enkele praktische uitwerkingen daarvan.

 • kenmerkend en ook algemeen gewaardeerd is de inmiddels gebruikelijke speelsfeer van onderlinge welwillendheid en ontspanning enerzijds en het toch spelen volgens de algemeen geldende regels anderzijds. Het clubstreven blijft ieder lid op zijn/haar niveau kans bieden het bridgespel naar genoegen te spelen.
 • de wedstrijdleider bepaalt zowel het aantal speelronden als het aantal te spelen spellen per tafel.
 • na iedere set van meestal 4 spellen wordt van tafel en van tegenspelers gewisseld volgens het loopbriefje, dat vooraf verstrekt is.
 • iedere speler dient te beschikken over een volledig ingevulde systeemkaart. Desgewenst kan een medelid of de wedstrijdleider helpen bij het invullen daarvan. Systeemkaarten zijn op de club voorhanden.
 • voor elke speelronde(tafel) is 30 minuten beschikbaar waarin 4 spellen gespeeld kunnen worden. Afwijkingen daarvan worden vooraf medegedeeld.
 • vanaf 5 minuten voor de afloop van die 30 minuten mag niet meer met het 4e spel begonnen worden, omdat anders de tafelwisseling tot vertraging leidt op het spelschema en ook de andere spelers ophoudt. Overigens heeft een niet gespeeld spel slechts beperkte invloed op de eindscore.
 • de partner van de bieder (speler) dient te alerteren wanneer een bieding een conventie betreft en dus niet reëel is of wanneer verwacht mag worden dat de tegenspelers de betekenis niet kennen. Deze speler moet desgevraagd uitleg geven over de strekking van die bieding.
 • de speler dient het stopkaartje te tonen ingeval een sprongbieding plaats gaat vinden.
 • de score van ieder gespeeld spel dient direct na het einde van het spel door de Noordspeler ingevoerd te worden in het scorekastje. Zorgvuldigheid in deze is dringend geboden! Dit kan voorkomen, dat er zonodig andere maatregelen getroffen moeten gaan worden. De Oostspeler is gehouden die invoer te controleren. Zonder dat is er geen recht op reclamatie.
 • het is nadrukkelijk niet de bedoeling, zolang er nog gespeeld moet worden, dat spellen worden nagespeeld dan wel uitgebreid besproken worden. Dit om vertraging in de tafelwisseling als ook om rustverstoring van het spel aan andere tafels te voorkomen. 
 • de scoreberekening verloopt als volgt:
  1. de wedstrijdpunten worden in de computer omgezet in zg. Matchpunten per windrichting
  2. de hoogste score per windrichting krijgt een aantal punten gelijk aan het aantal spelparen in de lijn min 2 (bij even aantal paren) resp. min 3 ( bij oneven aantal paren)
  3. nummer 2 en volgenden krijgen telkens 2 punten minder
  4. de laatste krijgt 0 matchpunten
  5. bij gelijke scores worden de beschikbare Matchpunten opgeteld en gedeeld door de betreffende paren
  6. teneinde de scores van alle tafels binnen de lijn vergelijkbaar te krijgen, worden de behaalde Matchpunten omgezet in procenten van het maximum haalbare aantal Matchpunten
  7. een niet-gespeeld spel levert beide paren een neutrale score van 50% op.
  8. een stilzit heeft tot gevolg, dat het maximum haalbare aantal Matchpunten navenant daalt, zodat de procenten uiteindelijk gelijk blijven. Het heeft dus geen effect op de rangordening.
 • voor aanvang van de speelavond meldt de wedstrijdleider wie de arbiter voor spelkwesties en wie de arbiter voor problemen met het scorekastje die avond zullen zijn. Het is niet de bedoeling tijdens het spelen in discussie te gaan met de arbiter over de aanbevolen oplossing dan wel over de opgelegde strafscore.
 • ingeval oneven aantal aanwezige speelparen beslist de wedstrijdleider over instellen van een combitafel. Het paar uit de A-lijn speelt altijd Noord-Zuid en het paar uit de B-lijn dus Oost-West.
 • de regels betreffende het NBB Rankingsysteem bepalen welk speelpaar speelt in welke lijn. De wedstrijdleider kan hiervan afwijken als sprake is van spelen met invallers van zowel binnen als buiten de club.
 • de keuze van de tegenstanders voor een speelavond wordt uitgevoerd door de computer. Daartoe zijn verschillende keuzesystemen  mogelijk. Vooralsnog heeft de Technische Commissie gekozen voor een systeem, dat zoveel mogelijk variatie in tegenstanders mogelijk maakt. Het systeem werkt automatisch en kiest de tegenstanders willekeurig.

 

MEESTERPUNTEN

In de ledenvergadering 2007 is besloten de club aan te sluiten bij het systeem van toekenning van Meesterpunten bij de Bridge Bond. Die punten staan daarom los van onze eigen competities.

Uw individuele paarscore uit alle door U gespeelde wedstrijden- ook buiten de club- worden door de Bond met "meesterpunten" beloond. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte en het aantal deelnemers aan een wedstrijd. Grofweg betekent het, dat uw score boven de 50% tot meesterpunten leidt

Die punten worden in de loop van de tijd steeds opgeteld. Op de website van de bond, alsook op de wikkel van het bridgeblad wordt uw puntentotaal tot heden vermeld.

Op de website ziet u ook wat anderen aan punten hebben opgebouwd. Omdat iedereen op een willekeurig moment gaat meedoen is de puntenlijst niet meer dan een overzicht en dus geen rangordening. Er is dus feitelijk geen andere conclusie aan die lijst te verbinden, dan dat de betrokkene regelmatig boven de 50% scoort.

Toch blijkt in de praktijk, dat leden het leuk vinden daaraan deel te nemen.

De Bond stimuleert dit door bij diverse punttotalen Titel Insignes toe te kennen.

 

SLEM-COMPETITIE

Als een extraatje wordt bijgehouden welke slem-biedingen en slemscores in de loop van een speelseizoen per speelpaar zijn voorgekomen, ongeacht de speellijn.

Dit wordt op twee manieren gewaardeerd:

 1. alleen de wedstrijdscores van de behaalde slemcontracten. Geen aftrek bij down gaan. In de Slemstand op de internet site te vinden onder “Score
 2. slempunten per gespeeld contract met pluspunten voor de gehaalde contracten en minpunten voor niet gehaalde contracten:
  • klein slem troefcontract    : geboden en gemaakt   :         +2  punten
  • klein slem sans contract    : geboden en gemaakt   :         +3 punten
  • klein slem troef of sans     : down                           :         min 1 punt       
  • groot slem troefconcract   : geboden en gemaakt    :        +5 punten
  • groot slem sans contract   : geboden en gemaakt    :        +6 punten
  • groot slem troef of sans    : down                            :        min 2 punten.

In de slemstand op de internet site te vinden onder “Punten”.

NB De slempunten/scores die zijn behaald door combiparen worden toegedeeld aan beide originele paren.

 

KOFFERBRIDGE

 • tarief voor gebruik van de koffers is voor 2007/08 vastgesteld op € 4  per week en/of per ingevulde speelronde. Dit ter dekking van de kosten van zowel het materiaal alsook van het voorsorteren der kaarten- de uitslagverwerking en de bekende fles wijn voor de winnaar. Eventueel overschot wordt in de clubkas gestort.
 • elke koffer bevat 24 spellen. De samenstelling is uitgezocht en dient voor iedere gebruiker hetzelfde te blijven . De kaarten mogen dus niet geschud worden!! en moeten bovendien in dezelfde windrichting terug gestoken worden!!
 • na het spelen wordt u verzocht de score op de scorelijst in te vullen, zodat uzelf in staat bent uw score te vergelijken met die van vorige spelers.
 • na ca 10 keer spelen zal de coördinator bekend maken wie de beste score heeft behaald en dat aan de betrokkenen mededelen.
 • de leentijd wordt bij het afhalen afgesproken.
 • behaalde scores worden niet meegeteld in de competitiestand, omdat:
  1. ook buitenstaanders hieraan mee kunnen doen
  2. niet alle leden van de club eraan deelnemen.

 

RUITENBOER

Deelname aan de RuitenBoer competitie van de Bridge Bond wordt gezien als een clubactiviteit. De resultaten van die zitting tellen mee voor de clubcompetitie.