Huishoudelijk Reglement

Rookvrije Bridgeclub “Open Kaart” De Bilt

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(vastgesteld in ALV d.d. 30 september 2016)

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 1. De vereniging Rookvrije Bridge Club “Open Kaart”, hierna te noemen “de vereniging” en de aangesloten leden zijn gehouden niet te handelen in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, noch met de vastgestelde reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.
 2. Tijdens de bridgewedstrijden en andere bijeenkomsten, evenementen en dergelijke, welke door de vereniging zijn georganiseerd, mag er niet worden gerookt. Het bestuur behoudt zich het recht voor om na waarschuwing dienaangaande een besluit naar eigen goeddunken te nemen. Tegen dit besluit staat beroep open op de algemene ledenvergadering.
 3. De vereniging kiest domicilie op het door de secretaris aangegeven adres.
   

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

 1. Een persoon, die lid van de vereniging wil worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur. Ook leden van de vereniging hebben het recht kandidaat-leden voor te dragen aan het bestuur.
 2. Het bestuur beslist wanneer een kandidaat-lid met de verplichte kennismakingsperiode van twee weken mag beginnen. Op de eerste speeldag van de kennismakingsperiode stelt het bestuur de aanwezige leden in kennis van het voorgenomen lidmaatschap van het kandidaat-lid. De leden hebben gedurende de kennismakingsperiode de mogelijkheid om een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen voornoemd lidmaatschap bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist na afloop van de kennismakingsperiode over de toelating van het kandidaat-lid.
 3. Indien een beslissing over toelating is genomen, heeft het bestuur de verplichting om uiterlijk op de eerstvolgende speeldag de leden en het toegelaten lid hiervan in kennis te stellen.
 4. Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de naleving van de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, alsmede van de statuten en de reglementen van de vereniging. Elk lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van eventuele andere reglementen.
 5. Het toegelaten lid is verplicht een entreegeld te betalen, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
 6. De algemene ledenvergadering kan een ledenstop instellen.

   

BEGUNSTIGERS

Artikel 3

 1. Een persoon, die begunstiger van de vereniging wil worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur. Ook leden van de vereniging hebben het recht kandidaat-begunstigers voor te dragen aan het bestuur.
 2. Het bestuur beslist over de toelating van de kandidaat-begunstiger.
 3. Indien een beslissing over toelating is genomen, heeft het bestuur de verplichting om uiterlijk op de eerstvolgende speeldag de leden en de toegelaten begunstiger hiervan in kennis te stellen.
 4. De toegelaten begunstiger ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van eventuele andere reglementen.
 5. De rechten en verplichtingen van een begunstiger eindigen:
  1. door opzegging door de begunstiger;
  2. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een begunstiger zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  3. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een begunstiger in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  4. door overlijden van de begunstiger; en
  5. door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond.
 6. Opzegging door de vereniging en ontzetting geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging door de begunstiger of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.
 8. Wanneer de begunstiging in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

   

GELDMIDDELEN

Artikel 4

 1. De gewone leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, die door hen in één termijn moet worden voldaan. De betaling dient voor 1 november te geschieden.
 2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 3. De begunstigers zijn een jaarlijkse minimumbijdrage verschuldigd, die door hen in één termijn moet worden voldaan. De betaling dient voor 1 november te geschieden.
 4. De minimumbijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledervergadering vastgesteld.

   

BESTUUR

Artikel 5

 1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van de genoemde besluiten.
 2. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij roept de bestuursvergaderingen bijeen, leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. De voorzitter ondertekent de goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering, jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en technische commissie.
 3. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Hij stelt de agenda op van de algemene ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter en met inachtneming van de statuten en reglementen.
  De secretaris houdt notulen bij de van de bestuurs- en ledenvergaderingen en brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.
 4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij het doen van uitgaven groter dan een door het bestuur vastgesteld bedrag is de goedkeuring vereist van het bestuur. De penningmeester maakt jaarlijks, in overleg met het bestuur en ter behandeling in de algemene ledervergadering, de begroting op voor het eerstvolgende verenigingsjaar.
  Van de goedgekeurde begroting mag het bestuur niet zonder dringende noodzaak afwijken. Wel mag het bestuur binnen het totaalbedrag van de goedgekeurde begroting verschuivingen aanbrengen.
 5. Het lid van de technische commissie houdt zich bezig met alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie, -techniek en materiaalbeheer.
 6. Elk jaar treedt overeenkomstig het in lid 7 vermelde rooster een deel van het bestuur af. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen, zolang zij niet zes jaar onafgebroken lid van het bestuur zijn geweest.
 7. Het rooster van aftreden is als volgt:
  Eerste jaar:            voorzitter en – indien het bestuur uit vijf leden bestaat - bestuurslid a;
  Tweede jaar:          penningmeester en – indien het bestuur uit zes leden bestaat - bestuurslid b;
  Derde jaar:            secretaris en lid van de technische commissie en – indien het bestuur uit
        zeven leden bestaat – bestuurslid c;
  Vierde jaar:            als eerste jaar, enzovoorts.

   

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 6

 1. Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 2. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt betreffend voorstel tijdens de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld of voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
 3. Indien minder dan drie bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
 4. De Secretaris stuurt het verslag van een bestuursvergadering ter goedkeuring rond aan de bestuursleden met een commentaar termijn van maximaal 2 weken. Eventuele tekstwijzigingen worden doorgevoerd door de Secretaris. Indien geen van de bestuurleden bedenkingen heeft tegen de laatste versie van de tekst is het verslag daarmee vastgesteld.

   

TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 7

 1. Het bestuur benoemt een van de leden van de vereniging tot  wedstrijdleider. Deze benoeming wordt bekrachtigd door de algemene ledenvergadering. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar maar is wederzijds opzegbaar indien omstandigheden dit vereisen. Herbenoeming voor telkens een periode van drie jaar is mogelijk.
 2. De wedstrijdleider dient het examen Clubleider B met goed gevolg te hebben afgelegd of tenminste de duidelijke intentie te hebben dit diploma te behalen.
 3. De technische commissie bestaat naast de wedstrijdleider uit tenminste twee leden.
 4. De wedstrijdleider is de voorzitter van de technische commissie.
 5. Op voordracht van de wedstrijdleider aan het bestuur worden de overige leden van de technische commissie door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar. De leden treden af volgens een door henzelf op te stellen rooster. De leden zijn direct herkiesbaar.
 6. De wedstrijdleider maakt jaarlijks, in overleg met het bestuur en ter behandeling in de algemene ledenvergadering een wedstrijdkalender voor het eerstvolgende jaar.
 7. De wedstrijdleider kan zich te allen tijde laten vervangen door een van de overige leden van de technische commissie.
 8. De taken van de technische commissie bestaan onder andere uit:
  a. Het ontwerpen en periodiek bijhouden van een wedstrijdreglement. Dit reglement wordt op voorstel van de technische commissie via het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld en beschikbaar gesteld via de website van de vereniging.
  b. Het organiseren van parencompetities, alsmede op besluit van de ALV andere wedstrijdvormen en het verlenen van medewerking bij bijzondere wedstrijden;
  c. Het optreden als wedstrijdleider bij (mede) door de vereniging georganiseerde wedstrijden; in overeenstemming met de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond zoals neergelegd in de artikelen in Hoofdstuk X van de Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007 van de Nederlandse Bridge Bond
  d. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen van de clubcompetitie en andere interne wedstrijden. Een definitieve uitslag wordt bekend gemaakt op de eerstvolgende clubavond, inclusief het beschikbare stellen van de scorekaartjes ter inzage door de leden;
  e. Het leiding geven aan de uit clubleden gevormde viertallen, die deelnemen aan de competitie van de Nederlandse Bridge Bond en het stimuleren hiervan;
  f. Het opstellen, onderhouden en beheren van het wedstrijdmateriaal;
  g. Alle overige taken en bevoegdheden overeenkomstig de daartoe bij het wedstrijdreglement vast te stellen regels.
 9. Tegen beslissingen van de technische commissie, anders dan die genomen zijn op grond van de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond, kan bij het bestuur uitsluitend schriftelijk beroep worden aangetekend binnen vier weken na bovengenoemde beslissing.

   

COMMISSIES

Artikel 8

 1. Er is een kascommissie krachtens artikel 14 van de statuten.
 2. Er is een technische commissie krachtens artikel 7 van het huishoudelijk reglement.
 3. Er is een evenementencommissie.
 4. Het bestuur kan, al dan niet op voorstel van de algemene ledenvergadering, commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten van het bestuur of van de algemene ledenvergadering, alsmede leden van deze commissies ontslaan.
 5. De samenstelling, taak, (financiële) bevoegdheden en werkwijze van de commissies genoemd in het vorige lid, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur geregeld.
 6. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, maar blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

   

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

 1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk regelement en andere reglementen niet voorzien.
 2. Dit reglement treedt terstond in werking na de goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 3. Wijzigingen of aanvulling op de bepalingen in dit reglement worden terstond van kracht na de vaststelling in een algemene ledenvergadering, tenzij het daartoe strekkende besluit anders bepaalt.
 4. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarop, in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen.