Statuten

STATUTEN 

 

 

Naam en Zetel 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Bridgeclub De Slempers". 

Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". De vereniging heeft haar zetel te Driebergen-Rijsenburg. 

 

Oprichtingsdatum en verenigingsjaar 

Artikel 2

De vereniging werd op 17 april 1998 voor onbepaalde tijd opgericht. 

Het verenigingsjaar, het lidmaatschapsjaar en het boekjaar lopen van 1 september van een jaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

 

Doel 

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel door haar leden te bevorderen in overeenstemming met de regels die de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a) lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond; 
b) lid te zijn van het district waartoe de vereniging krachtens de indeling van de 

Nederlandse Bridge Bond behoort; en 

c) het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door activiteiten te ontplooien of te stimuleren die voor de beoefening van het bridgespel voor haar leden nuttig, nodig of aangenaam kunnen worden geacht. 

 

Soort leden Artikel 4

1. De vereniging kent twee soorten leden, te weten: aspirant-leden en leden. 
2. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die hebben aangegeven lid van de vereniging te willen worden. Zij hebben ten aanzien van de vereniging geen financiële verplichtingen.  
3. Leden zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen. Zij zijn verplicht tot het jaarlijks betalen van contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld in de jaarvergadering. Regels omtrent de betaling daarvan zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Toelating 

Artikel 5

De toelating van leden en aspirant-leden geschiedt conform de procedure die daartoe is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Register 

Artikel 6

Het bestuur houdt een register bij met naam, adres en andere relevante gegevens van de aspirant-leden en leden. 

 

 

 

Einde van het lidmaatschap 

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a) door schriftelijke opzegging door het lid; 
b) door schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
c) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 
d) door overlijden van het lid; 
e) door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond. 
2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het lopende verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken voor het verstrijken van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de in de opzegging genoemde opzegdatum. 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging omdat een lid zijn verplichtingen niet nakomt of omdat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.  

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.  

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de contributie voor het gehele lidmaatschapsjaar verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken. 

 

Geldmiddelen 

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

  

 

 

 

Bestuur 

Artikel 9

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vier jaar worden benoemd, waarvan de voorzitter van de Technische Commissie en de voorzitter van de vereniging, hierna te noemen ”de voorzitter”, in functie. De benoeming geschiedt uit de leden.  
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10% of meer van het aantal leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.  

Een voordracht door 10% of meer van de leden moet ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
6. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn. 
7. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur 

Artikel 10

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
2. Tijdens vacatures mogen bestuursleden meer dan één functie bekleden. 
3. Het bestuur kan uit zijn midden een vervanger aanwijzen voor de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitter van de Technische Commissie. 
4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. 
5. In overeenstemming met wat de wet hierover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend. 
6. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

  

Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek aftreden – Schorsing 

Artikel 11

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens het in het Huishoudelijk Reglement opgenomen rooster van aftreding. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn desgewenst herkiesbaar. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden, bedanken of opzegging van het lidmaatschap van de vereniging. 
4. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijnvoorganger in. 

 

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging 

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd. Voor de speltechnische zaken wordt het bestuur ter zijde gestaan door de Technische Commissie. 
4. Het bestuur is, ongeacht goedkeuring van de algemene vergadering, niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk te maken of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde te verbinden. 
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a) hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden; 
b) hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid. 

  

Jaarverslag – Rekening en Verantwoording 

Artikel 13

1. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de vereniging op een zodanige wijze te registreren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen blijken. 
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
5. De benoeming van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 ten minste vijf jaren lang te bewaren. 

 

Algemene Vergadering

Artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In het Huishoudelijk Reglement wordt  vermeld, welke onderwerpen daarin verplicht aan de orde moeten komen. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste 10% van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken met opgave van de te behandelen onderwerpen.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de gestelde voorwaarden in artikel 18 van deze statuten.  

 

Toegang en Stemrecht 

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.  
4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de algemene vergadering. De machtiging dient te zijn ondertekend door het machtigende lid.  
5. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen. 

 

Voorzitterschap en Notulen 

Artikel 16

1. Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter treedt een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger als voorzitter op.  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt. De inhoud van deze notulen wordt ter kennis van de leden gebracht en dient door hen te worden goedgekeurd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

  

Besluitvorming van de algemene vergadering 

Artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Krijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.  

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  

Als bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt of indien bij verkiezing van personen zich meerdere kandidaten hebben gemeld. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een unaniem besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

  

Bijeenroeping algemene vergadering 

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De oproeping dient ten minste 7 dagen voor de vergaderdatum naar alle leden te zijn verzonden. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20. 

  

Statutenwijziging  Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

Zolang de vereniging is aangesloten bij de NBB, mogen de statuten van de vereniging geen bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de NBB en van het district waartoe de vereniging behoort. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de algemene vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  

Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 

OntbindingArtikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen. 
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. 

  

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 21

1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste een derde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur. 
3. Voor vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement is ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
4. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort. 

 

  

Inhoudsopgave

 

Artikel  Betreft

Naam en zetel 
Oprichtingsdatum en verenigingsjaar 
Doel 
Soort leden 
Toelating 
Ledenregister 
Einde lidmaatschap 
Geldmiddelen 
Bestuur 
10 Bestuursfuncties en besluitvorming 
11 Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden en schorsing 
12 Bestuurstaak en vertegenwoordiging
13 Jaarverslag en rekening en verantwoording 
14 Algemene vergadering 
15 Toegang en stemrecht 
16 Voorzitterschap en notulen 
17 Besluitvorming van de algemene vergadering 
18 Bijeenroeping algemene vergadering 
19 Statutenwijziging 
20 Ontbinding 
21 Huishoudelijk Reglement 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging op 8 mei 2015.