Technisch Reglement

Technisch reglement van Bridgeclub De Slempers

Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op parencompetities van Bridgeclub De Slempers, doch kan ook op andere competities van toepassing worden verklaard door het bestuur.
Artikel 2
De wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente uitgave van “Internationale Spelregels voor wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond.
Artikel 3
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Tegen deze beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het Bestuur.
Artikel 4
De organisatie en de leiding van de clubcompetitie is in handen van de TC.
Artikel 5
Vóór de aanvang van elk seizoen (rond 1 september) worden de leden door de TC geïnformeerd over:
- het aantal en de samenstelling van de lijnen;
- de data van de speelavonden.
Artikel 6
De speelavonden vangen aan om precies 19.30 uur. De deelnemers dienen uiterlijk tien minuten voor dit tijdstip aanwezig te zijn.
Artikel 7
Afzegging kan geschieden tot uiterlijk 17.00 uur van de dag voorafgaand aan de speeldag bij de presentiemanager. In het geval van een uit een driemanschap bestaand bridgepaar wordt er steeds van uitgegaan dat 2 van de 3 leden op een speelavond aanwezig zijn. Wanneer van een paar een lid afzegt of van een driemanschap 2 leden afzeggen, wordt er van uitgegaan dat het overgebleven lid aanwezig is.
Artikel 8
De TC stelt aan het begin van het seizoen een computer-team samen. Dit zijn de rekenmeesters voor dat seizoen.
Artikel 9
Op speelavonden van de club dient elk paar ongevraagd 2 volledig ingevulde systeemkaarten ter beschikking van de tegenspelers te stellen. Dit geldt ook voor de aspirant-leden.
Artikel 10
Meesterpunten worden toegekend conform de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond volgens het reglement Meesterpunten.

1 Wedstrijdvorm

Art. 11
De competitie wordt georganiseerd volgens het NBB-rankingsysteem.
De indeling voor elke competitiezitting wordt bepaald op basis van de ranking van de aanwezige paren. De ranking van een paar is de som van de rankings van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren.
Art. 12
De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 5, 6 of 7 meest recente resultaten. Dat zijn de 5, 6 of 7 laatste avonden die een speler aanwezig was. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten volgens door de TC vastgestelde tabellen die het scoringspercentage omzetten in rankingpunten.
Art.13
Jaarlijks wordt op voordracht van de TC door het bestuur beslist welke formule voor de toekenning van de rankingpunten per lijn worden gehanteerd, of er gerekend wordt met de laatste 5, 6 of 7 meest recente zitting resultaten en wat het minimum aantal met elkaar gespeelde zittingen zal zijn om clubkampioen te kunnen worden (75%).
Art.14
Voor iedere speelavond geldt een speeltijd van 30 minuten per 4 spellen (of overeenkomstig). Deze 30 minuten zijn exclusief de wisseltijd van 2 minuten.
De tijd zal worden bijgehouden door gebruikmaking van een klok. Vijf minuten vóór het verstrijken van de speeltijd zal een signaal worden gegeven. Indien men met het laatste spel niet binnen de 30 minuten klaar is, moet het spel als NG ingevoerd worden.
Vorming bridgeparen Artikel 15
Een bridgepaar bestaat uit 2 of 3 leden.
Artikel 16
Leden die geen partner hebben, krijgen zo mogelijk door de TC een partner toegewezen. Omtrent de lijnindeling van een dergelijk bridgepaar beslist de TC. Deelname aan de clubcompetitie is niet mogelijk als het lid met deze toewijzing niet akkoord gaat of als de TC geen partner kan toewijzen vóór de aanvang van de clubcompetitie. Wordt er tijdens de competitie alsnog een paar gevormd, dan speelt dit paar mee in de competitie maar buiten mededinging voor het clubkampioenschap, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13.
Artikel 17
1. Zonder tegenbericht gaat de TC ervan uit dat in vergelijking met de voorafgaande competitie geen wijziging in een bridgepaar is opgetreden.
2. Wijzigingen in de samenstelling van het bridgepaar dienen vóór 1 augustus van het lopende jaar bij de TC bekend te zijn.
3. Een lid wordt op de invaller lijst geplaatst indien het betreffende lid op bovengenoemd tijdstip geen bridgepaar heeft kunnen vormen.

Artikel 18

Besluiten leden van de club de samenstelling van hun bridgepaar te wijzigen, dan worden zij ingedeeld op basis van hun rankingpunten.
Artikel 19
Krijgt een van de leden een nieuwe partner van buiten de club, dan wordt dit paar in de clubcompetitie zo mogelijk een lijn lager ingedeeld dan de lijn waarin het lid van de club speelde.
Invaller bepalingen
Artikel 20
In principe zorgt de presentiemanager voor invallers. Leden mogen slechts op verzoek of in overleg met de presentiemanager zelf voor een invaller zorgen. De invallers worden eerst gezocht in de eigen lijn. Is dit niet mogelijk, dan wordt in de andere lijn gezocht. Ook niet-leden kunnen als invaller worden uitgenodigd.
Artikel 21
Invallers die niet tot een vast partnerschap binnen de vereniging behoren, krijgen van de TC een kwalificatie A, B enz., waarbij A de grootste sterkte aangeeft.
Artikel 22
Worden spelers uit verschillende lijnen tot een tijdelijk partnerschap gevormd, dan beslist de TC in welke lijn dit partnership zal spelen.
Verzuim
Artikel 23
Een paar dat zonder voorafgaande kennisgeving een wedstrijd verzuimt, krijgt voor die wedstrijd de laagste rankingscore van de laagste lijn.
Arbitrage en straffen Artikel 24
Voor elke onregelmatigheid is het verplicht arbitrage te vragen.
Artikel 25
Eigen arbitrage is niet toegestaan en wordt ongedaan gemaakt en bestraft overeenkomstig de in artikel 2 genoemde regelgeving.
Artikel 26
Onjuist invoeren van de score in de bridgemate, die van invloed is op de score van de andere paren in de lijn wordt bestraft met 0,5% aftrek voor beide paren. Per spellijn/ronde zal de straf voor dezelfde fout niet meer bedragen dan in totaal 1%.

3 Clubkampioen

Artikel 27
Algemeen clubkampioen wordt het paar dat aan het eind van het seizoen de hoogste gemiddelde ranking heeft over de met elkaar behaalde rankingpunten en een voldoend aantal keren met elkaar heeft gespeeld. Bij gelijke stand is de hoogte van de gemiddelde parenranking aan het eind van het seizoen doorslaggevend..
Artikel 28
Het paar dat clubkampioen wordt, krijgt aan het einde van het seizoen een wisselbeker uitgereikt. Op de beker worden de namen van het winnende paar gegraveerd.

Bijlage 1 – Definities en afkortingen TC
Technische Commissie.
Presentiemanager
Regelt voor iedere verenigingsavond de aanwezigheid van de leden en zorgt per avond voor een evenwichtige samenstelling van de lijnen. Bij hem of haar moet bij verhindering via het formulier op de website van de NBB of via de clubtelefoon (0639122214) worden afgezegd.
Meesterpunten
De door de NBB voor iedere speelavond toegekende punten aan de individuele leden voor de door hen geleverde bridgeprestatie.

Bijlage 2 – Toelatingscriteria
Bij de Slempers wordt gespeeld volgens het Acol biedsysteem.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van bridgeclub De Slempers op 6 september 2019.
Voorzitter: Lia Bruijnes Secretaris: Nienke Lettinga