Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Bridgeclub “De Slempers” - hierna aangeduid als ”de vereniging” - en haar leden mogen niet handelen in strijd met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, noch met de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 2
De vereniging is lid van de Nederlandse Bridge Bond. De leden van de vereniging zijn uit dien hoofde automatisch lid van deze bond met alle rechten en plichten van dien.

Artikel 3
De algemene vergadering van de vereniging stelt desgewenst het maximale aantal leden vast.

Artikel 4
Voor het aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging geldt de volgende procedure.
1. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld en worden overhandigd aan de secretaris.
2. De Technische Commissie (TC) beoordeelt of men wordt toegelaten als aspirant-lid.
3. Aspirant-leden mogen maximaal vijf achtereenvolgende speelavonden gratis op proef meespelen met de verenigingscompetitie.
4. Na afloop van de proefperiode adviseert de TC het bestuur over het lidmaatschap en deelt het advies mede aan de leden van de vereniging.
5. Leden kunnen desgewenst bij het bestuur bezwaar maken tegen toelating c.q. afwijzing.
6. Het bestuur beslist over de toelating.
7. Na toelating schrijft de secretaris het nieuwe lid in bij de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 5
Voor leden die als bridgepaar zijn toegelaten of samen met een zittend lid een bridgepaar vormen, geldt na aanneming als lid de verplichting tot het betalen van contributie pas vanaf het moment van eerste deelneming aan de bridgeavonden.

Artikel 6
Ieder lid ontvangt elektronisch of op verzoek schriftelijk een exemplaar van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Technisch Reglement van de vereniging en wordt geacht de bepalingen daarvan te kennen en dienovereenkomstig te handelen.

Artikel 7
De jaarlijkse contributie dient uiterlijk eind oktober van het verenigingsjaar te zijn betaald. Bij toetreding in de loop van een verenigingsjaar wordt de jaarlijkse contributie berekend op basis van het aantal nog te spelen zittingen van dat jaar.

Artikel 8
1. Besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend.
2. Bestuursbesluiten zijn bindend, zolang zij niet door een besluit van de algemene
vergadering ongedaan zijn gemaakt dan wel gewijzigd.

Artikel 9
Het bestuur bestaat ten minste uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, en de voorzitter van de Technische Commissie.

Artikel 10
De volgorde van het rooster van aftreding is als volgt:
1e jaar : Voorzitter en secretaris
2e jaar : Vicevoorzitter en penningmeester
3e jaar : Voorzitter Technische Commissie
4e jaar : Overige bestuursleden met uitzondering van de in artikel 9 genoemde 5e jaar : Als eerste jaar, enz.

Artikel 11
Het bestuur heeft de algemene leiding binnen de vereniging en beslist in voorkomende
gevallen met inachtneming van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Technisch Reglement.

Artikel 12
De voorzitter leidt bestuurs- en algemene vergaderingen, treedt op als woordvoerder bij vertegenwoordiging van de vereniging, sluit discussies als hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, coördineert de verschillende werkzaamheden van de bestuursleden en ziet toe op de naleving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 13
De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 14
De secretaris houdt de notulen bij van bestuurs- en algemene vergaderingen, beheert het archief, voert correspondentie namens het bestuur, houdt de ledenlijst bij en stelt het jaarverslag op conform het daartoe bepaalde in de statuten.

Artikel 15
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, is belast met de financiële werkzaamheden en is verplicht een adequate boekhouding te voeren van alle ontvangsten en uitgaven.
Aan het einde van het boekjaar stelt hij een balans en een staat van baten en lasten op.
Hij stelt tevens een begroting op voor het komende verenigingsjaar, welke door het bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Voorafgaand aan de jaarvergadering wordt de rekening en verantwoording namens de leden gecontroleerd door de Kascommissie, die daarover advies uitbrengt aan de algemene
vergadering.

Artikel 16
De voorzitter van de Technische Commissie zorgt voor de goede gang van zaken op de speelavonden, houdt toezicht op toepassing en naleving van de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond en ziet toe op de naleving van het geldende Technisch Reglement. Hij houdt de competitiestanden bij, zorgt voor publicaties ten aanzien van standen en speelavonden en stuurt de wedstrijdleiders c.q. arbiters aan. Hij brengt tijdens de jaarvergadering verslag uit aan de algemene vergadering.

Artikel 17
De taken van de bestuursleden worden in het bestuur onderling bepaald.

Artikel 18
Tussentijds aftredende bestuursleden zijn verplicht hun aftreden ten minste vier weken van tevoren aan het bestuur kenbaar te maken.

Artikel 19
Bestuursvergaderingen worden belegd op verlangen van de voorzitter of van twee of meer bestuursleden. De secretaris stelt de bestuursleden hiervan minstens 48 uur van tevoren in kennis onder vermelding van plaats en tijd en deelt de agenda mede.

Artikel 20
De jaarvergadering wordt bij voorkeur binnen drie maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
Andere algemene vergaderingen moeten binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek door de secretaris worden geconvoceerd en uiterlijk 14 dagen na convocatie worden gehouden.

Artikel 21
De agenda voor de jaarvergadering bevat in elk geval de volgende agendapunten:
 Notulen van de vorige Algemene Vergadering

 Ingekomen stukken.

 Jaarverslag opgesteld door de secretaris en jaarverslag van de Technische Commissie.

 Jaarverslag (balans en staat van baten en lasten) en begroting door de penningmeester.
 Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie.
 Vaststelling jaarcontributie.
 Verkiezingbestuursleden(indienvantoepassing).
 Rondvraag.

Artikel 22
Leden van de kascommissie mogen maximaal 3 achtereenvolgende jaren zitting in de commissie hebben.

Artikel 23
Bij schriftelijke stemmingen zijn de volgende stemmen ongeldig:
 Stemmen die de personen of zaken niet duidelijk aanwijzen.  Stembriefjes waarop onnodige toevoegingen voorkomen.

Artikel 24
De kandidaatstelling voor het bestuur wordt in de convocatie aan de leden opgenomen. Een voordracht door de leden moet vergezeld gaan van een door de kandidaat getekende verklaring dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Artikel 25
1. De Technische Commissie is een permanente commissie, waarvan de voorzitter door de algemene vergadering wordt benoemd.
2. Daarnaast bestaat de commissie uit ten minste twee door het bestuur benoemde c.q. herbenoemde leden van de vereniging.
3. De leden van de Technische Commissie assisteren de voorzitter der commissie in alle technische zaken verband houdende met het organiseren en uitvoeren van wedstrijden in welke vorm dan ook.
4. De Technische Commissie heeft een adviserende taak voor het bestuur.
5. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het Technisch Reglement, dat van toepassing is op alle wedstrijdzaken van de vereniging.

Artikel 26
1. Wijziging van het Technisch Reglement kan alleen geschieden bij besluit van de algemene vergadering op basis van een schriftelijk voorstel van het bestuur.
2. Voor vaststelling en wijziging van het Technisch Reglement is ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.
3. Het Technisch Reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en het Huishoudelijk Reglement der vereniging, noch met de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond en van het district waartoe de vereniging behoort.

Artikel 27
In gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 28
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van leden en introducees.

Artikel 29
Het is niet toegestaan in de speelruimte(n) te roken.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging op 16 november 2018.