Statuten

 Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Veenendaalse Bridgevereniging, afgekort VBV.
 2. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als: "de vereniging".
 3. Zij heeft haar zetel te Veenendaal.

 

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar

Artikel 2

 1. De vereniging werd opgericht op dertig januari tweeduizend negen door het samengaan van de Bridgeclub Veenendaal, opgericht op vierentwintig april negentienhonderd achtenzeventig, en de Bridge Club Bel Air, opgericht op vier juni tweeduizend twee.
 2. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.

 

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin van het woord te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort, daarvoor vaststellen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;
  2. lid te zijn van het district waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort en
  3. het organiseren van één of meer (wekelijkse) bridgedrives en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. Ten minste een van de speelgelegenheden vindt plaats op een avond en op ten minste een van de wekelijkse speelavonden is het verboden in de zaal te roken.

 

Leden en Begunstigers

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, aspirant-leden, ereleden en leden van verdienste, alsmede begunstigers (donateurs). Gewone leden zijn leden die op één januari bij aanvang van het verenigingsjaar zesentwintig jaar of ouder zijn.
 2. Jeugdleden zijn leden die op één januari bij aanvang van het verenigingsjaar zestien jaar of jonger dan zesentwintig jaar zijn.
 3. Aspirant-leden zijn leden die op één januari bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan zestien jaar.
 4. Gewone leden en jeugdleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen; zij moeten de regelgeving en richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond als vermeld in statuten, huishoudelijk reglement en in spel- en wedstrijdreglementen naleven.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over de verkrijging van het lidmaatschap, mits deze niet in strijd zijn met het in deze statuten of de wet bepaalde.
 6. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
 7. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 8. Aspirant-leden, noch begunstigers zijn leden in de zin van de wet, van de statuten of de reglementen. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Register

Artikel 6

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, jeugdleden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

 

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door:

  1. opzegging door het lid;
  2. opzegging door de vereniging. Opzegging kan geschieden wanneer een lid niet meer aan de gestelde eisen voldoet, of zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede indien het lid wordt ontslagen;
  3. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, alsmede indien de Nederlandse Bridge Bond op één van deze gronden het lid niet toelaat of het lid ontslaat;
  4. overlijden van het lid;
 2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van beëindiging van de status begunstiger, mits deze niet in strijd zijn met het in deze statuten of de wet bepaalde.

 

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  1. de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie van de leden onderverdeeld in verschillende categorieën;
  2. de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage van de begunstigers;
  3. entreegelden;
  4. boetes;
  5. schenkingen;
  6. overige wettige baten.
 2. Leden kunnen bij huishoudelijk reglement in verschillende categorieën worden ingedeeld die een per categorie verschillende contributie betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie of bijdrage te verlenen.
 4. De ereleden, zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

 

Bestuur

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
 2. De verkiezing van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als zoveel leden overeenkomend met één tiende deel van de leden of, indien dit aantal lager, is zijn vijftien leden bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van de leden, volgens de in dit lid in de tweede volzin gehanteerde formule, moet uiterlijk zeven dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten
 6. Om voor verkiezing en benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

 

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid, niet zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester, kan meer dan één functie bekleden.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder van de in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek aftreden - Schorsing

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is gekozen of benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of benoeming af, onmiddellijk volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is twee maal herkiesbaar, indien een persoon ten minste één bestuursperiode geen bestuurder is geweest is deze persoon wederom overeenkomstig het hiervoor vermelde herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt verkozen of benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van het bestuurslid, door bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

 

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontstaan van voornoemde situatie, een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 6. De vereniging wordt voorts rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 7. Het bestuur kan een of meer bestuurders of derden volmacht geven de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 8. Hieronder kan behoren een machtiging aan de penningmeester alleen en zelfstandig te beschikken over de kas en de bank- en /of girorekening(en) ten name van de vereniging, al dan niet tot een bepaald bedrag.

 

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording

Artikel 14

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het verstreken boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Financiële Commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Financiële Commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De last van de Financiële Commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere Financiële Commissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tien jaren lang te bewaren.

 

Algemene Vergadering

Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, alsmede het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. décharge van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur en beleid voor zover dat uit de jaarstukken blijkt of anderszins aan de algemene vergadering kenbaar is gemaakt;
  3. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  4. voorziening in eventuele vacatures;
  5. voorstellen van het bestuur en de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 3. het bestuur overlegt op deze algemene vergadering tevens een financiële begroting voor het volgende verenigingsjaar, welke begroting mede dient als basis voor de vaststelling van de in het volgende verenigingsjaar te betalen contributie en andere bijdragen van leden en begunstigers.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één / tiende gedeelte van de stemmen of indien dit aantal lager is vijftien leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19.

 

Toegang en Stemrecht

Artikel 16

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
 4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

 

Voorzitterschap en Notulen

Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 18.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid van dit artikel bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering uitgebracht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 19

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door middel van een rondschrijven aan de op dat moment in het ledenregister bedoeld in artikel 6 ingeschreven leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

 

Statutenwijziging

Artikel 20

 1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge Bond.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden ter beschikking gesteld.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 21

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 22

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, door middel van een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort.