Wedstrijd reglement

Download reglement:

Hieronder vindt u het wedstrijdreglement. Wanneer u dit document wilt uitprinten kunt u op bovenstaande link klikken.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  PARENCOMPETITIE BC KAMERIK – KOCKENGEN

ingaande seizoen 2010-2011

 

Tijdens het spelen van de competitieavonden gelden onderstaande regels:

 

Artikel 1

Er wordt gespeeld volgens  de regels van de NBB, neergelegd in “Spelregels voor wedstrijdbridge 2007”, daarbij geldt o.a. dat:

  1. de stopregel  gehanteerd moet worden, d.w.z. ieder sprongbod wordt vooraf gegaan dooreen stopkaartje waarna de volgende speler 10 tellen nadenkt (of doet alsof zij/hij nadenkt}
  2. er een alerteerverplichting is. Dit houdt in dat ieder bod in een kleur dat iets anders aangeeft dan tenminste een vierkaart in de genoemde  kleur  ofwel dat niet de bereidheid toont een contract in de genoemde  kleur te spelen moet worden gealerteerd. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor openingen van 1♣ en 1♦. Deze biedingen worden niet gealerteerd als zij minimaal een driekaart beloven
  3. biedafspraken en gewoonten die niet mogen worden gealerteerd zijn: elk doublet en elk bod op vier niveau of hoger en alle daarop volgende biedingen mogen niet gealerteerd worden, tenzij het biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde gerekend vanaf het openingsbod.

 

Artikel 2

Voor het spelen van 4 spellen zijn 32 minuten beschikbaar, na 25 minuten gaat er een zoemer af, daarna mag niet meer worden begonnen met een nieuw spel. De WL zal in principe, voor het niet gespeelde spel, een  arbitrale score toekennen. In geval dat er, naar de mening van de WL, bij herhaling te langzaam wordt gespeeld kan de WL een straf toekennen.

 

Artikel 3

Voor aanvang van het spel worden de eerste vier spellen, die zich op de speeltafel bevinden, geschud in het bijzijn van minimaal één van de tegenspelers. Elke speler is verplicht vóór aanvang van het spel zijn kaarten, met de beeldzijde naar de tafel, te tellen en bij onregelmatigheid de WL roepen.

Artikel 4

De noordspeler voert het gespeelde spel in de bridgemate in en laat het ingevoerde door de oostspeler controleren die, indien akkoord met ingevoerde, dit op de bridgemate moet bevestigen. Indien er spellen van een andere tafel moeten worden geleend zijn de vaste spelers van tafel 7 ( paar 13) en tafel 8 (paar 16) verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en halen en brengen de spellen van en naar de leentafel.

Nadat de laatste ronde is gespeeld is de zuidspeler verantwoordelijk voor het opruimen van het materiaal. De zuidspeler brengt het spelmateriaal naar de, door de materiaalbeheerder aangegeven, plaats waar het wordt ingezameld.

 

Artikel 5

Om stilzit tafels zoveel mogelijk te voorkomen kan het voorkomen dat een paar vier spellen moet spelen aan een combitafel tegen een paar uit een andere lijn. Het paar uit de hoogste lijn speelt dan altijd NZ en het paar uit de laagste lijn speelt altijd OW.

 

Artikel 6

Na elke competitieronde (vijf avonden) is de volgende promotie / degradatie regeling van toepassing:

In de A lijn degraderen de onderste vier paren naar de B lijn.

In de B lijn promoveren de bovenste vier paren naar de A lijn en degraderen de onderste vier paren naar de C lijn.

In de C lijn promoveren  de bovenste  vier paren naar de B lijn.

In overleg met de voorzitter TeCo kan de WL van bovenstaande regeling afwijken, dit moet hij overigens vóór de start van de competitieronde waarbij de afwijkende  regeling geldt aan de spelers in die lijn kenbaar maken.

 

Artikel 7

Indien een paar tijdens een competitieronde drie of meer keer niet aanwezig kan zijn mag een paar één competitieronde missen mits dit twee of meer weken voorafgaande aan de betreffende competitieronde bij de WL wordt gemeld. Het paar kan dan in de betreffende competitieronde niet promoveren of degraderen. Indien één speler van een paar drie of meer keer niet aanwezig kan zijn kan de overblijvende speler de WL verzoeken één gehele competitieronde beschermd te mogen spelen. Dit moet echter twee of meer weken voorafgaande aan de betreffende ronde bij de WL worden gemeld. Het paar kan dan in de genoemde competitieronde niet promoveren of degraderen. Voor het clubkampioenschap geldt dan voor die ronde een gemiddelde score. In geval van ziekte van een speler, die vier weken of langer ziek is, kan de WL de overblijvende speler toestemming geven om één competitieronde beschermd ter spelen; ook dan is promotie of degradatie niet mogelijk.

 

Artikel 8

Als een speler, om wat voor reden dan ook, tijdelijk met een andere partner moet spelen wordt er beschermd gespeeld. Voor het bepalen van behaalde percentage gelden de volgende regels:

  1. combipaar, spelers uit dezelfde lijn:  behaalde score, minimum 47,5%, maximum 55%
  2. speler in hogere lijn: behaalde score, minimum eigen gemiddelde, niet minder dan 47,5%
  3. speler in lagere lijn: behaalde score, maximum eigen gemiddelde, niet meer dan 55%, niet minder dan 45%.
  4. paar in hogere lijn: behaalde score met als minimum het eigen gemiddelde
  5. paar in lagere lijn: behaalde score met als maximum het eigen gemiddelde
  6. spelen met een invaller: behaalde score, minimum 47,5%, maximum 55%

 

Artikel 9

Als een paar afwezig is worden de volgende percentages toegekend:

telkens per ronde:  eerste avond 47,5%   tweede avond 45% en elke volgende avond 42,5%

 

Artikel 10

Een ieder heeft de verplichting, indien hij of zij om welke reden dan ook verhinderd is, dit vroegtijdig bij de WL kenbaar te maken uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de clubavond. Tevens dient men zelf de partner te informeren. Als deze zelf wel wilt spelen wordt er in overleg met de WL naar een vervangende partner gezocht.

 

Artikel 11

Als men zonder bericht van verhindering wegblijft van een competitieavond zijn de eerder genoemde regelingen niet van toepassing. In principe kent de WL het laagste percentage toe dat die avond in de betreffende lijn is gescoord.

Artikel 12

Indien er zich problemen voordoen waarin dit reglement niet voorziet zal de WL, in overleg met de voorzitter TeCo en minimaal één lid van het bestuur, een beslissing nemen.