Huishoudelijk reglement

Download reglement:

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement. Wanneer u dit document wilt uitprinten kunt u op bovenstaand link klikken.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB KAMERIK - KOCKENGEN

vastgesteld 26 april 2010

 

Artikel 1 - Algemeeen

De vereniging stelt zich ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen door het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Centraal hierbij staat de wekelijkse clubavond die in de maanden september tot en met april op de dinsdagavond wordt georganiseerd met als locatie Zaal het Lokaal in Kockengen.

Aanvang 19.30 uur.

Er wordt gepeeld volgens het geldend wedstrijdreglement van de Nederlandse bridge Bond.

Gedurende het seizoen worden er ook speciale drives georganiseerd die niet in het nelang zijn voor de competitie maar wel tot doel hebben de onderlinge band te verstevigen.

In de maanden mei, juni, juli en augustus worden, indien mogelijk, vrije brdigeavonden georganiseerd voor leden en niet-leden. Voor die avonden is inschrijfgeld verschuldigd.

Ondanks het competitieve karakter van de speelavonden staat respect voor de partner en de tegenstander voorop waardoor de kenmerkende sfeer binnen de vereniging gehandhaard kan blijven en de leden op ontspannen wijze kunnen deelnemen aan de verenigigngsavond.

 

Artikel 2 - Lidmaatschap

1.   Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die gehouden zijn

      de bepalingen van de statuten, het huishoudelijke reglement en het  

      wedstrijdreglement na te leven.

2.   Personen, die lid willen worden, geven hiervan kennis aan het bestuur.

      Zij moeten passen binnen de sfeer van de bridgeclub en dienen enige

      bridgekennis te hebben.

3.   Het bestuur beslist over toelating met dien verstande dat geen toelating

      plaatsvindt indien twee of meer bestuurasleden bezwaar maken tegen

      toelating.

4.   Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar een aanvang

      neemt zal de contributie  naar rato in rekening worden gebracht.

5.   Invallers, die door de wedstrijdleider worden gevcragd tijdens de club-

      avond, zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.

6.   Indien een bridgepaar om welke reden dan ook op enig moment niet

      met elkaar wil doorgaan dan kunnen betreffende personen desgewenst

      op de wachtlijst / invallerslijst geplaatst worden.

7.   Het bestuur is gevrijwaard van iedere inspanningsverplichting to het

      vormen van bridgeparen.

8.   Een lid verliest zijn lidmaatschap indien er niet meer wordt voldaan aan

      de uitgangspunten die in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.

      Daarbij valt te denken aan het niet tonen van respect voor de bridge-

      partner en/of tegenstander, arbiter, wedstrijdleider enz., het niet passen

      in de clubcultuur, dan wel het niet volgen van de beslissingen van het

      bestuur op basis van degeldende reglementen en wanbetaling.

9.   Het voltallig bestuur beslist over de opzegging van het lidmaatschap.

      Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

10. Een lid waarvan het lidmaatschap door het bestuur is opgezegd kan

      binnen 14 dagen bezwaar maken bij een door het bestuur benoemde

      commissie van 3 personen gevormd uit de actieve leden van de club.

11. Leden kunnen desgevraagd inzage krijgen in de wachtlijst / invallerslijst

      en voldoende zelf het initiatief nemen bij het zoeken van een vaste

      partner.

      Nieuw geformeerde paren worden in principe geplaatst in de laagste

      speellijn.

12. De wedstrijdleider kan hiervan afwijken indien de bridge-ervaring en

      speelsterkte van het nieuw geformeerde paar daartoe aanleiding geeft.

13. Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 2 maanden voor het

      einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 3 - Contributie

1.   De hoogte van de contributie zal jaarlijks tijdens de jaarvergadering

      worden vastgesteld.

2.   De contributie dient uiterlijk binnen 4 weken na aanvang van het

      betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan.

3.   Desgewenst kan het bestuur met individuele leden afspraken maken tot

      het betalen in meerdere termijnen.

 

Artikel 4 - Taken van de voorzitter en het bestuur

1.   Toezien op de naleving van de statuten, reglementen en andere

      bepalingen van de vereniging.

2.   In nauw overleg met de overige bestuursleden en TeCO invulling geven

      aan het algemeen beleid.

3.   In samenspraak met de secretaris  opstellen van de agenda voor de

      algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering.

4.   De voorzitter leidt de vergadering.

5.   Het vertegenwoordigen van de vereniging bij alle daarvoor in

      aanmerking komende gelegenheden.

6.   De voorzitter is gerechtigd tot inzage in alle verenigingsbescheiden.

7.   Het bestuur benoemt een technische commissie (TeCo). Leden van deze

      commissie benoemen een van hen tot voorzitter. Deze zal ook de

      bestuursvergaderingen bijwonen.

8.   Ook benoemt het bestuur westrijdleiders en arbiters en een materiaal-

      commissaris.

9.   Genoemde benoemingen zijn voor 3 jaar. Aftredende functionarissen

      zijn terstond herkiesbaar. Dit geldt ook voor leden van de TeCo.

 

Artikel 5 - Taak secretaris

1.   Het voeren van de correspondentie van de vereniging.

2.   Het bijhouden van de ledenlijst.

3.   Het beheren van het veenigingsarchief.

4.   Het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene

      ledenvergaderingen.

5.   Het uitbrengen van het schriftelijk verslag van het afgesloten

      verenigingsjaar aan de ledenvergadering.

6.   Het bijhouden van rooster van aftreden van bestuursleden.

7.   Het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

Artikel 6 - Taak penningmeester

1.   Het innen van de contributie en donaties.

2.   Het inzichtelijk beheren van de geldmiddelen.

3.   Het uitbrengen vsn een schriftelijk verslag aan de ledenvergadering.

4.   De penningmeester heeft ten aanzien van het financieel beheer een

      beperkte vrijheid van handelen. Voor betalingen boven  1000 is

      medeondertekening door de voorzitter of secretaris vereist. 

 

Artikel 7 - Taak wedstrijdleider

1.   Het zorgdragen voor een goed verloop van de speelavond en het 

      indelen in speellijnen.

2.   Het vaststellen van de zaalindeling.

3.   Het verstrekken van loopbriefjes.

4.   Het corrigeren van foutieve invoer via de bridgemate.

5.   Het bijhouden van competitiestanden en publicatie daarvan op de 

      eerstvolgende verenigingsavond.

6.   Het invulling geven aan het speltechnische karakter van de  

      speciale drives.

7.   Het up-to-date houden van het gebruikte computerprogramma.

 

Voor het uitoefenen van de werkzaamheden heeft de wedstrijdleider de

beschikking over scoreverwerkingsprogramma bridge-it en bridgemates,

die gebruikt worden voor de vastlegging van de contracten en de scores.

 

Artikel 8 - Taak materiaalcommissie

Het controleren en waar nodig vervangen van het spelmateriaal in nauw

overleg met de penningmeester en binnen de grenzen van de begroting

voor het betreffende verenigingsjaar.

 

Artikel 9 - Taak technische commissie

1.  Deze commissie initieert en organiseert de onder artikel genoemde

     speciale drives. Dit binnen het aan de commissie door het bestuur

     verleende budget.

2.  Het maken van het speelprogramma voor het hele seizoen.

3.  Doet voorstellen met betrekking tot het wijzigen van de wedstrijd-

     reglement.