Wedstrijdreglement BK Haddekik september 2013.

Wedstrijdreglement BK Haddekik september 2013.

 

Algemeen.

 

Artikel 1.

Op de speelavond wordt om 19.30 uur met bridgen begonnen. Iedere speler wordt daarom verzocht niet later dan 19.15 uur aanwezig te zijn voor inschrijving bij de wedstrijdleiding.

Artikel 2.

Bij verhindering voor een speelavond bestaat de verplichting zich af te melden. Afmelden dient te geschieden via de website. Indien dit niet mogelijk is kan telefonisch of per mail bij de secretaris worden afgemeld. Afmelden kan uiterlijk tot 17:00 uur op de betreffende speeldag.

Artikel 3.

De wedstrijdleiding wordt verzorgd door of namens de technische commissie (TC).

De TC stelt per avond een arbiter van dienst aan.

Artikel 4.

De speeltijd per ronde van vier spellen is 30 minuten. Na 25 minuten wordt er een signaal gegeven (bridgeklok) en mag er niet meer aan een nieuw spel worden begonnen.

De wisseltijd tussen de speelrondes bedraagt 2 minuten.

Artikel 5.

Gedurende het bieden en spelen dienen de boards op tafel te blijven liggen in de juiste windrichting. De biedkaartjes blijven op tafel liggen totdat er is uitgekomen.

Artikel 6.

Het is verplicht om arbitrage te vragen, als er iets mis gaat tijdens het bieden, het spelen of het gebruik van de bridge-mate, dan wel als er een onregelmatigheid wordt vermoed. Zelfstandig oplossen is niet toegestaan.

Artikel 7.

De arbiter dient altijd met respect te worden bejegend.

Indien men het niet eens is met een arbitrale beslissing, kan men in protest bij de protestcommissie. In het protestreglement is de gang van zaken bij een protest uitgewerkt.

Artikel 8.

Nakaarten is alleen toegestaan nadat alle spellen van een ronde zijn gespeeld. Aan andere spelers mag door nakaarten geen overlast worden veroorzaakt.

Artikel 9.

Indien op een speelavond meer dan twee keer het laatste spel van een ronde niet wordt gespeeld wegens tijdgebrek, wordt vanaf de derde keer telkens een halve top op de score van die avond in mindering gebracht. Bij het fout terugsteken van de kaarten geldt dezelfde strafmaat.

Artikel 10.

De uitslagen en belangrijke mededelingen zullen via de website en op een publicatiebord worden bekendgemaakt.

Artikel 11.

In de zaal mag gedurende de gehele speelavond niet worden gerookt. Roken is alleen buiten (beneden) toegestaan

Artikel 12.

Na de derde ronde op een speelavond is er een rookpauze van tien minuten. De klok wordt tijdens de rookpauze stilgezet.

 

Clubcompetitie.

 

Artikel 13.

Op de eerste clubavond na de jaarvergadering start de clubcompetitie, die bestaat uit 5 series van elk 6 speelavonden verspreid over het seizoen.

Artikel 14.

Afhankelijk van het aantal spelende leden wordt gespeeld in 2 of 3 poules. Dit wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen door de TC besloten. Om de doorstroming te bevorderen zal een maximaal aantal paren promoveren en degraderen

Artikel 15.

Voor de start van de competitie deelt de TC de poules in voor de eerste serie op basis van de speelsterkte van de paren. Dit geschiedt aan de hand van het resultaat van de laatste serie en de plaats op de ranglijst van het voorgaande seizoen. Voor de indeling van nieuwe leden/paren laat de TC zich leiden door de verwachte speelsterkte.

Artikel 16.

In de A-poule is het gebruik van systeemkaarten verplicht. Het raadplegen van spiekbriefjes en dergelijke is in de A-poule en in de B-poule niet toegestaan.

In alle poules is de stop- en de alerteerregel tijdens het bieden verplicht.

Artikel 17.

Bij 4, 5 of 6 gespeelde avonden per serie geldt het gemiddelde percentage. Wordt er door een paar minder dan 4 avonden in een serie gespeeld, dan wordt het totale percentage toch door 4 gedeeld.

Artikel 18.

Als gespeelde avond geldt iedere avond, dat minimaal één van de partners heeft gespeeld.

Artikel 19.

Als een paar op een speelavond verhinderd is wegens de externe viertallencompetitie dan wel in verband met andere verplichtingen namens bridgeklub Haddekik, dan wordt aan dat paar (indien nodig) het eigen gemiddelde toegekend.

Artikel 20.

Bij een oneven aantal paren kan de wedstrijdleiding een paar uit de B-poule (of C-poule)  verzoeken in te vallen in de naast hogere poule. Voor dit paar geldt het behaalde percentage, met een minimum van 50 procent. Gelegenheidsparen, samengesteld uit verschillende poules, worden ingedeeld in de poule waarin de hoogste geplaatste speler is ingedeeld. Een C en een A speler zullen worden ingedeeld in de A lijn. Beide spelers krijgen het behaalde percentage. Er geldt voor beide spelers geen minimum.

Indien er in 3 lijnen gespeeld wordt en er zijn in 2 lijnen een oneven aantal paren, dan kan een combitafel worden ingesteld. Het paar uit de hoogste lijn speelt de spellen op de combi tafel in de Noord-Zuid windrichting en het paar uit de lagere lijn speelt in de Oost West windrichting.

Artikel 21.

Verspreid over het seizoen kan een aantal vrije speelavonden (al dan niet met een speciaal thema)worden gepland waarbij zoveel mogelijk de bestaande poule-indeling wordt vermeden. Het resultaat op deze avonden behaald, heeft geen invloed op de competitie.

Artikel 22.

Indien een paar of één van beide partners tijdens een speelavond zonder dringende reden (dit ter beoordeling van de TC) het speelveld verlaat en daardoor het speelschema niet naar behoren afmaakt zal dit paar worden bestraft. Het paar krijgt voor de betreffende speelavond een percentage van 20 en de eerstvolgende wedstrijdavond is het paar uitgesloten van deelname.

 

Promotie en degradatie.

 

Artikel 23.

Promotie en degradatie is afhankelijk van het aantal lijnen waarin gespeeld wordt en het aantal paren dat per lijn is ingedeeld. Om de doorstroming te bevorderen wordt een maximaal aantal paren gepromoveerd naar de bovenliggende poule en een maximaal aantal paren zal degraderen naar de eerst lagere poule.

Afhankelijk van de omstandigheden is afwijkende degradatie en promotie mogelijk, dit ter beoordeling aan de TC.

Artikel 24.

Indien gedurende een seizoen van vaste partner wordt gewisseld, vindt indeling van bet nieuwe paar in de laagste poule plaats, tenzij beide partners daarvoor al in de A-poule dan wel in de B-poule waren ingedeeld.

Artikel 25.

Indien een paar dat normaliter in een hogere poule uitkomt, door langdurige ziekte of vakantie niet in staat is zich te handhaven in deze hogere poule, kan de TC en of het bestuur besluiten een uitzondering te maken op de promotie/degradatieregeling. Voorwaarde is dat het paar tenminste de voorliggende twee competitie series in de hogere poule gespeeld heeft.

 

Clubkampioenschap.

 

Artikel 26.

Het clubkampioenschap wordt vastgesteld aan de hand van  de behaalde scores in de vijf competitierondes. De gemiddelde score die voor het kampioenschap wordt gebruikt is dezelfde score die wordt gebruikt voor promotie en degradatie.

Een gemiddelde van het totaal van deze scores bepaald wie clubkampioen  wordt. Het paar met het hoogste percentage mag zich clubkampioen noemen.

 Artikel 27

De club stelt een wisselbeker beschikbaar. De namen van beide clubkampioenen zullen in de beker worden bijgeschreven. De wisselbeker blijft eigendom van de bridgeclub. De kampioenen krijgen een blijvend aandenken.

 

Slotbepalingen.

 

Artikel 28.

Het bestuur zal ervoor zorg dragen dat dit reglement voldoende onder de aandacht van alle leden wordt gebracht.

Artikel 29.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of tot kennelijke onrechtvaardigheid leidt, beslist het bestuur op voordracht van de TC.