Huishoudelijk reglement

 

 

Huishoudelijk reglement van bridgeclub Geldermalsen (versie 13-05-2011)
 
Artikel 1 Algemeen
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en het competitiereglement.
 
Artikel 2 Vereniging
De vereniging houdt in principe wekelijks op donderdag een speelavond waarop de leden een onderlinge dan wel een wedstrijd van de Nederlandse Bridgebond spelen.
 
Artikel 3 Contributie en bijdrage
1. De contributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.
2. De contributiebetaling gaat in op de eerste dag van de maand waarin het lid tot de
   vereniging is toegelaten.
3. De jaarlijkse contributie dient binnen 30 dagen, na verzoek tot betaling, overgemaakt te worden naar
   de bankrekening van de vereniging, welke beheerd wordt door de penningmeester.
4. Het contributiejaar is van 1 januari t/m 31 december.
 
Artikel 4 Taakverdeling bestuur
Voorzitter
1. Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer: 
a. de algemene leiding van de vereniging;
b. de leiding van de vergaderingen;
c. het voeren van het woord namens de vereniging.
Vice-voorzitter
2. Tot de taak van de vice-voorzitter behoort onder meer: 
a. de vice-voorzitter ondersteunt waar mogelijk de voorzitter;
b. bij afwezigheid van de voorzitter neemt hij of zij diens taken waar.
Secretaris
3. Tot de taak van de secretaris behoort onder meer: 
a. het voeren van de correspondentie namens de vereniging;
b. het bijeenroepen van vergaderingen;
c. de notulering van vergaderingen;
d. het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verenigingsleven
    in de jaarlijkse algemene vergadering;
e. het samenstellen en het bijhouden van een lijst van leden;
f.  het informeren van belanghebbende bestuursleden over mutaties in de ledenlijst;
g. het informeren van de leden;
h. de zorg over het archief waarin alle ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken
    worden verzameld;
i.  het houden van aantekeningen van alle besluiten genomen in bestuurs- en algemene
   vergaderingen.
 
Penningmeester
4. Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer: 
a. het beheren van de geldmiddelen van de vereniging;
b. het bijhouden van de financiële administratie;
c. het innen van contributies van de leden;
d. het uitbrengen van een verslag over de financiële aangelegenheden van de
   vereniging in de jaarlijkse algemene vergadering;
e. het indienen van een begroting betreffende het aangevangen verenigingsjaar in de
   jaarlijkse algemene vergadering;
f. minimaal eenmaal per jaar inzage geven van alle boeken en bescheiden aan de kascommissie.
g. De penningmeester behoeft bij uitgaven van meer dan € 200,-, behoudens door het
    bestuur vastgestelde vaste lasten, de toestemming van het bestuur.
h. De penningmeester is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk
   tenzij overmacht kan worden bewezen.
 
Wedstrijdleiding
5. Bestaat uit minimaal 3 leden die uit haar midden een voorzitter WL benoemen en;
a. is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de bridgewedstrijden;
b. krijgt de beschikking over een eigen budget, bestemd voor materiaal;
c. legt verantwoording af aan de algemene vergadering door middel van haar jaarverslag;
d. stelt een jaarprogramma vast, rekening houdend met de eventuele wensen van het
   bestuur en/of leden;
e. is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van het materiaal.
f. verzorgt de administratie van de meesterpunten;
g. deelt nieuwe leden eventueel op speelsterkte in bij de interne competities;
h. organiseert de wekelijkse clubavond;
i.  organiseert de specifieke interne drives;
j.  organiseert de zomerdrives, met uitzondering van de vaststelling en de incasso van
    de bijdrage van de niet-leden;
k. zorgt voor de vereiste wedstrijdleiding en arbitrage tijdens de wedstrijden;
l.  berekent de uitslagen van de diverse wedstrijden;
m.verzorgt de publicatie van de uitslagen naar de website en de media
n. houdt de standen van de diverse competities bij;
 
De WL is verantwoordelijk voor alle nog niet genoemde zaken die betrekking hebben op de organisatie van wedstrijden van Bridgeclub Geldermalsen.
 
Artikel 5 Regels van orde
1.  het afmelden voor de wekelijkse speelavond dient bij de wedstrijdleider van die avond te
    geschieden voor 17.00 uur conform artikel 15 van het competitiereglement;
2.  de leden worden geacht minimaal 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig conform
    artikel 3 van het competitiereglement;
3.  op de internetsite staat vermeld wie de wedstrijdleider van betreffende speelavond is en men
    dient zich bij voorkeur via internet af te melden;
4.  een speelavond bestaat uit 6 speelrondes van 4 spellen; 
5.  elke speelronde duurt 30 minuten (inclusief 2 minuten wisseltijd);
6.  na de 3e ronde is er een pauze van 15 minuten;
7.  de wedstrijdleider zal er naar streven om 11.00 uur de bridgeavond te besluiten;
8.  de wedstrijdleider heeft de bevoegdheid om de speelavond in te korten als daar aanleiding toe is;
9.  van de leden wordt verwacht dat zij de concentratie niet verstoren, ook als ze zelf klaar zijn
    met hun speelronde;
10.de klok zal per speelronde 3x een signaal afgeven, namelijk bij aanvang, 5 minuten voor het
    einde en als de speelronde afgelopen is;
    bij het 2e signaal mag er niet meer aan een nieuw spel begonnen worden, tenzij de wedstrijdleider
    hier toestemming voor geeft;
11.als het niet lukt om 1 of meerdere spellen binnen de gestelde tijd te spelen, dan dienen
    deze als NG (niet gespeeld) ingevoerd te worden;
 
Artikel 6 Ledenvergadering
Er wordt 2x per jaar een ledenvergadering bijeengeroepen.
 
Eenmaal aan het begin van het seizoen met als doel:
1. contributievastelling voor het volgende kalenderjaar;
2. goedkeuring te verkrijgen voor het speelschema en het competitievoorstel voor het volgende
   kalenderjaar;
 
Eenmaal aan het begin van het volgende kalenderjaar met als doel:
1.   goedkeuring te verkrijgen voor de notulen van de vorige algemene vergadering;
2.   goedkeuring te verkrijgen voor het jaarverslag van de secretaris;
3.   goedkeuring te verkrijgen voor het jaarverslag van de penningmeester;
4.   goedkeuring te verkrijgen voor het jaarverslag van de wedstrijdleiding;
5.   goedkeuring te verkrijgen voor het verslag van de kascommissie;
6.   de benoeming van een nieuwe kascommissie;
7.   de benoeming van bestuursleden;
8.   de presentatie van de bestuursvoorstellen;
9.   behandeling van onderwerpen, die door de leden zijn aangedragen. De onderwerpen van leden
      moeten tenminste zeven dagen, vóór de datum van de vergadering, schriftelijk zijn ingediend
      bij het bestuur;
10. gelegenheid te geven voor een rondvraag.
 
 
Artikel 7 Slotbepaling
1. De statuten, het competitiereglement en het huishoudelijk reglement zijn openbaar en geplaatst
    op onze internetsite. Alle leden van de vereniging worden geacht op de hoogte te zijn van de
    inhoud van deze documenten;
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering
    via een schriftelijk voorstel
    door tenminste een derde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van
    het bestuur.