Competitiereglement

BC Geldermalsen voor parenwed­strijden Uitgave januari 2011

 1. De wedstrijden wor­den gespeeld vol­gens de "spel­re­gels voor wed­strijd­brid­ge" van de Ne­der­land­se
  Brid­ge Bond (NBB).
 2. Elke competitieronde duurt een door het bestuur of de technische commissie (TC) vast te stel­len
  aantal speel­avonden.
 3. De wedstrijden vangen aan om 19.30 uur. Alle deelnemers zijn verplicht 5 minuten voor dit tijd­stip
  aanwe­zig zijn. Te laat komen kan worden bestraft overeenkomstig artikel 23 lid 1. van het
  Wedstrijdreglement van de NBB
 4. Er wordt gestreefd om in groepen van gelijke aantallen te spe­len. De groepen zijn van hoog naar laag
  ge­noemd: groep A, groep B enz. Een wedstrijd zal slechts door­gang vinden indien min­stens 8 paren
  aanwezig zijn.
 5. In elke groep zal de rangschik­king plaats heb­ben naar behaalde (gemid­delde) per­centa­ges.
 6. Aan het eind van iedere  competitieronde promoveert en degradeert 20% van de paren naar de
  eerstvolgende hogere, c.q. lagere groep. Het exacte aantal is afhankelijk van de groepsgrootte. Het
  bestuur of de TC heeft het recht om een versterkte of verminderde promotie en/of degradatie vast te
  stellen. Versterkte promotie/degradatie wordt voor aanvang van de competitieronde bekend gemaakt.
 7. Meesterpunten worden behaald volgens het schema van de Nederlandse Bridge Bond.
 8. Het spelen met een invaller, die geen lid is van de Bridgeclub Geldermalsen, is toegestaan. Zulks onder
  toestemming van het bestuur of de TC.
 9. Als een (gelegenheids-)paa­r op een wed­strijd­avond aanwe­zig is en aan de wed­strijd van die avond
  deelneemt, is het ver­plicht als paar voor hun plaats te spe­len.
 10. Als een (gelegenheids)paar bestaat uit spelers van 2 groepen, spelen zij in de groep van de hoogst
  ge­plaats­te, tenzij het om organisatorische redenen wenselijk is om van deze verplichting af te wijken.
  Voor beide spelers telt de behaalde score met als ondergrens zijn/haar eigen gemiddelde. Bij het
  spelen in een lagere lijn geldt voor de te behalen scores als bovengrens het eigen gemiddelde.
 11. Als een (gelegenheids)paar bestaat uit een speler van de club en een invaller van buiten de club geldt
  voor het clublid m.b.t. de te behalen score als ondergrens het eigen gemiddelde en als bovengrens de
  hoogst behaalde score in de betreffende competitieronde.
 12. Als een combipaar (2 spelers van dezelfde groep) met elkaar spelen, telt voor iedere speler de
  behaalde score met als ondergrens zijn/haar eigen gemiddelde.
 13. Het paar dat gedurende een competitieronde minder dan 50% van de uitgeschreven wedstrijdavonden
  samen heeft ge­speeld, kan niet promove­ren en kan geen clubkam­pi­oenspunten ontvangen.
 14. Indien een paar gedurende een competitieronde minder dan 50% van de uitgeschreven
  wedstrijdavonden samen heeft ge­speeld en krachtens art 13 uitgesloten wordt van promotie of
  clubkampioenschap, gaan deze rechten over op het eerstkomende paar in de groep dat wel aan de in
  artikel 13 vermelde voorwaarden voldoet.
 15. Wanneer een paar op een competitieavond niet aan­we­zig kan zijn, dient hiervan voor 17.00 uur van
  die avond bericht gegeven te worden aan één van de door de wed­strijdleiding aan­ge­we­zen personen.
 16. Indien een paar, zonder voorafgaand bericht van verhinde­ring, niet aanwezig is, zal voor die avond
  een score van 40% worden toege­kend.
 17. Spellen die na een spelronde niet of niet geheel zijn afgespeeld worden geteld als “Niet Gespeeld”.
  Het naspelen van een spel is slechts moge­lijk met uit­drukkelijke toestem­ming van de wed­strijdleider.
 18. Het (mede) veroorzaken van een onklaar bord (dra­ai­hand en foute kaartverdelingen) kan worden
  be­straft met aftrek van 20% van de top. Beide paren worden gestraft.
 19. Bij het verbreken van een partnership tij­dens of na de com­petitie, zal één van de spelers­/ speel­sters
  recht op plaats in de desbe­tref­fende groep be­houden. Zij dienen dit in beginsel onderling uit te maken
  wie de plaats behoudt en dienen dit schriftelijk aan het bestuur of de TC be­kend te maken.
  Kunnen zij niet tot overeen­stemming komen, dan zal het lot beslissen. Voor zover het verbroken
  partnership bestaat uit spe­lers, die voor de vorming van het paar recht hadden op een plaats in 2
  ver­schillende groepen en minder dan 3 competitierondes hebben samen­gespeeld, dan behoudt de
  speler die voor de vorming van dit paar in de hoog­ste groep speelde bij splitsing recht op de plaats
  in de huidige groep.
 20. De uitslag van een wedstrijdavond wordt definitief bij aanvang van de volgende wedstrijdavond.
 21. Voor iedere groep kan een arbiter aangewe­zen worden.
 22. Over arbitrages, waar­bij men het met de be­slis­sing van de arbiter oneens is, kan men binnen 3 dagen
  na de wed­strijd schriftelijk in verweer gaan tegen de genomen beslis­sing bij de wed­strijdleider.
 23. Verweerschriften over arbitrages zullen wor­den behan­deld door een arbitrage-com­missie of door
  het bestuur.
 24. Indien men het niet eens is met de beslissing van de arbitrage-commissie of van het bestuur,
  staat beroep open bij de arbitragecommissie van het district. Hiertoe dient een protestformulier te
  worden ingevuld en samen met € 15,00 aan het district te worden opgestuurd.
 25. Tijdens de bridgeavonden mag er in het gehele gebouw niet gerookt worden.
 26. In gevallen waarin dit reglement niet voor­ziet zal de TC of het bestuur beslissen.
 27. Met het verschijnen van dit reglement zijn alle eerdere regle­menten vervallen verklaard.