Huishoudelijk Reglement

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

artikel 1 De Bridgeclub Quatre Mains en de aangesloten leden zijn gehouden niet te handelen in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, noch met de vastgestelde reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

 

artikel 2 De vereniging bestaat uit twee afdelingen:

- een avondafdeling bestaande uit leden die zich voor het bridgen op een avond hebben aangemeld,

- een middagafdeling bestaande uit leden die zich voor het bridgen op een middag hebben aangemeld.

 

LEDEN

 

artikel 3           1 De vereniging bestaat uit gewone leden en eventueel anders te noemen leden.

            2 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt onder vermelding van de afdeling waarin men wenst te spelen.

                        Lidmaatschap van beide afdelingen is mogelijk.

            3 Er bestaat geen onderscheid tussen de rechten en de plichten van leden van de avond- en die van de middagafdeling tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

            4 De leden van de vereniging zijn verplicht

- de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen,

- bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de richtlijnen

van de wedstrijdleiding.

 

artikel 4 Elk lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de door de Nederlandse Bridge Bond uitgegeven "spelregels in het kort".

 

artikel 5 De algemene vergadering kan een ledenstop instellen.

 

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP

 

artikel 6  1 Wanneer het bestuur een lid uit het lidmaatschap wil ontzetten, wordt aan het betrokken lid van het voornemen daartoe kennis gegeven onder de uitnodiging zijn lidmaatschap op te zeggen. Gaat het lid hier niet op in, dan neemt het bestuur het besluit tot ontzetting.

2 Het lid in kwestie heeft volgens artikel 5 lid 6 van de statuten recht van beroep bij de algemene vergadering. Deze wordt met het oog daarop door het bestuur bijeengeroepen zo spoedig mogelijk na de instelling van het beroep.

3 De ontzetting wordt van kracht zodra de beroepstermijn van de betrokkene is verstreken zonder dat beroep is aangetekend, of het beroep door de algemene vergadering met tenminste twee derde van de aldaar uitgebrachte geldige stemmen is verworpen. Het betrokken lid wordt van de uitspraak van de algemene vergadering onmiddellijk in kennis gesteld.

 

 

BESTUUR

 

artikel 7  1 Elk jaar treedt overeenkomstig het in lid 3 vermelde rooster een deel van het bestuur af; aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen zolang zij niet zes jaar onafgebroken lid van het bestuur zijn geweest.

2 a Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen voor de vrijkomende plaatsen in het bestuur. Kandidaatstellingen dienen tenminste 24 uur voor de aanvang van de desbetreffende algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend onder overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandida(a)t(en).

b onverminderd het in lid a gegeven recht draagt het bestuur voor alle vrijkomende plaatsen kandidaten ter verkiezing voor. Het bestuur streeft hierbij evenredige vertegen¬woordiging van de avond- en de middagafdeling na.

3 Het rooster van aftreden is als volgt:

le jaar: voorzitter en - indien het bestuur uit tenminste vier leden bestaat - bestuurslid a,

2e jaar: penningmeester en - indien het bestuur uit tenminste vijf leden bestaat - bestuurslid b,

3e jaar: secretaris en - indien het bestuur uit zes leden bestaat - bestuurslid c,

4e jaar: als eerste jaar, enz.

 

 

VERKIEZINGEN

artikel 8  1  Indien er evenveel kandidaten zijn als vacatures vindt er geen stemming plaats en zijn de kandidaten gekozen.

2  Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures vindt een schriftelijke stemming plaats. Gekozen zijn die kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

3  Bij staking van stemmen wordt een tweede keer gestemd over de personen die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

 

 

BESTUURSFUNCTIES

 

artikel 9           1 De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij roept het bestuur ter vergadering bijeen, leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger of een van de andere bestuursleden.

2 De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen. Hij voert de financiële administratie en brengt aan de algemene (jaar-)¬vergadering schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten. Hij stelt jaarlijks in overleg met het bestuur ter behandeling in een algemene vergadering de begroting voor het volgend jaar op.

 

3 De secretaris voert namens het bestuur de correspondentie van de vereniging. Hij houdt notulen van wat in de vergaderingen behandeld wordt. Hij beheert het archief en voert de ledenadministratie; deze laatste taak kan hij delegeren aan een ander bestuurslid, mits niet de penningmeester. Voorts verricht hij alle werkzaamheden die volgens de bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.

4 De overige leden van het bestuur zijn voorzitter, penning¬meester en secretaris bij hun werkzaamheden behulpzaam en vervangen hen waar en wanneer dit nodig of wenselijk wordt geacht.

 

artikel 10   1 Het bestuur heeft tot taak de belangen van de vereniging te behartigen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement.

2 Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verant¬woording schuldig aan de algemene vergadering en geeft daarover alle door de algemene vergadering verlangde inlichtingen.

3 Het bestuur voert de besluiten van de algemene vergadering uit.

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN

 

artikel 11   1 Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts genomen worden, indien tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.

2 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit verlangen.

 

 

STEMMEN

 

artikel 12

1 Als niet geldige stemmen worden beschouwd

 a blanco stembriefjes en onthoudingen,

 b stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen,

 c stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te kiezen aantal personen of waarop namen van personen voorkomen die niet kandidaat gesteld zijn,

 d ondertekende stembriefjes.

2 De beslissing of bovenvermelde gevallen zich al dan niet voordoen berust bij het bestuur of bij een door de vergadering ingesteld stembureau, dat van de beslissing mededeling doet aan de vergadering.

 

 

ALGEMENE VERGADERING

 

artikel 13

1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen zoals geregeld is in artikel 10 van de statuten.

2 De oproeping vindt plaats door overhandiging van de vergaderstukken aan de leden dan wel door toezending daarvan aan hun adres, bekend bij de secretaris.

3 Leden die de algemene vergadering een voorstel willen laten behandelen, dienen dit drie weken voor de vergadering  schriftelijk bij het bestuur in.

4 Tot de in de algemene vergadering te behandelen agendapunten behoren in ieder geval

 a de notulen van de vorige vergadering,

 b mededelingen en ingekomen stukken,

 c alle ingekomen voorstellen, met adviezen van het bestuur,

 d jaarverslagen van secretaris en penningmeester,

 e balans bij het afsluiten van het afgelopen jaar en staat van   baten en lasten over dat jaar,

 f decharge van het bestuur voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid,

 g de begroting voor het komende jaar,

 h de contributie voor het komende verenigingsjaar,

 i verkiezing van leden van het bestuur.

 

5 De agendapunten d tot en met i zijn slechts van toepassing op de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 van de statuten (z.g. 'Jaarvergadering").

 

 

            COMMISSIES

 

artikel 14 Er is een kascommissie krachtens artikel 14 van de statuten.

 

artikel 15

1 Er is een technische commissie die jaarlijks door het bestuur wordt samengesteld.

2 Deze commissie bestaat uit tenminste twee leden, onder wie bij voorkeur tenminste een bestuurslid.

3 De taak van deze commissie bestaat uit

 a het organiseren van de clubcompetitie en van andere interne wedstrijden,

 b het optreden als wedstrijdleider bij (mede) door de Bridgeclub Quatre Mains georganiseerde wedstrijden,

 c het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speelsterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang worden geacht.

4 De technische commissie adviseert het bestuur in alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en wedstrijdtechniek, voorzover zij daarmee niet reeds krachtens het vorige lid is belast.

5 Tegen beslissingen van de technische commissie kan bij het bestuur uitsluitend schriftelijk beroep worden aangetekend.

 

 

 

SLOTBEPALING

artikel 16 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

--------------------------------------------------

Aangepast in verband met wijziging Statuten per 23 juni 1993.

 

Bunnik, 23 juni 1993

--------------------------------------------------

Colofon: Tekst ingescand uit oorspronkelijke rode boekje en met OCR-programma Omnipage SE 2.0 in tekst omgezet door HH Schipper tbv publicatie op de website (februari 2009)