Statuten

 

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

 

artikel 1           De vereniging draagt de naam Bridgeclub Quatre Mains.De vereniging heeft haar zetel in Bunnik.

 

DUUR

 

artikel 2           De vereniging is opgericht op 3 september 1981 voor onbepaalde tijd.  Het verenigingsjaar en het lidmaatschapsjaar lopen van 1 september van een jaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

artikel 3           De vereniging heeft tot doel de beoefening van het bridgespel door haar leden in alle opzichten te bevorderen.Zij tracht dit doel te bereiken door·           voor haar leden wekelijkse bridgebijeenkomsten te organiseren,·            ten behoeve van leden voor wie het bridgen in een rokerige omgeving op bezwaren stuit, het roken in de speelruimte(n) niet toe te staan,·           alle werkzaamheden te verrichten die ter bevordering van het doel nodig of nuttig blijken.

 

LIDMAATSCHAP

 

artikel 4           a.         De vereniging bestaat uit natuurlijke personen.b.          Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur; het bestuur beslist over de toelating.  Indien het bestuur niet tot toelating overgaat, kan de geweigerde de algemene vergadering vragen deze beslissing te herzien.c.         De leden zijn verplicht tot het betalen van een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.  De contributie is per verenigingsjaar verschuldigd.a. Regelingen inzake het stemmen en de te betalen contributie worden opgenomen in het huishoudelijk  reglement.

 

artikel 5           1.        Het lidmaatschap eindigt door a)          overlijden, b)    opzegging door het lid, c)         opzegging door de vereniging, d)  ontzetting uit het lidmaatschapsjaar 2.   Opzegging door het lid dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de vereniging.  Een lid is niet bevoegd zich door opzegging van zijn lidmaatschap te onttrekken aan een besluit waarbij de aan de leden opgelegde financiële verplichtingen zijn verzwaard.  3.            Opzegging door de vereniging kan geschieden indien een lid naar de eenstemmige mening van het bestuur zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Opzegging dient uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar plaats te vinden.  In het geval dat van de vereniging redelijke wijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap door onmiddellijke opzegging worden beëindigd. 5. Tot ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden besloten als een lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging, of de vereniging op onrechtmatige wijze benadeelt. 6.         Het behoort tot de bevoegdheid van het bestuur over te gaan tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap. a)     Van het besluit daartoe stelt het bestuur de betrokkene(n) ten spoedigste onder opgaaf van redenen schriftelijk op de hoogte. b)        Binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering.  Een besluit van de algemene vergadering tot opzegging/ontzetting of bevestiging van een bestuursbesluit daartoe behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.. 7.            Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor et gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

BESTUUR

 

artikel 6           1.         Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  De voorzitter wordt in die functie benoemd, de overige bestuursleden verdelen onderling de andere functies.2.    Bestuursleden worden door de algemene vergadering telkens voor een periode van ten hoogste drie jaar uit de leden benoemd.  In een tussentijdse ontstane vacature wordt tot de volgende algemene vergadering door het bestuur voorzien.3.       Het rooster van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.4.         Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen.  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.5.         Het bestuurslidmaatschap eindigt voortsa)            door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging,b) door bedanken.

 

 

 

 

DAGELIJKS BESTUUR EN VERANTWOORDING

 

artikel 7           1.         De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.2.     De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur of hun plaatsvervanger.

 

artikel 8           Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van registergoederen, het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

 

artikel 9           1.         Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen blijken.2.          Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar.3.     Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.  Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.  Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.4.      De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14, brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.6.           Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 1 en 2  tien jaar te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

artikel 10         1.         Het bestuur roept de algemene vergadering zo dikwijls bijeen als het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.  Tevens roept het bestuur een algemene vergadering bijeen als tenminste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden daarom vraagt, en wel binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek.  Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen overgaan op de wijze die in het volgende lid van dit artikel is bepaald of door middel van een advertentie in tenminste een in de gemeente Bunnik en omstreken veelgelezen periodiek.2.    De algemene vergadering wordt tenminste twee weken tevoren bijeengeroepen.  De wijze van bijeenroepen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.  De oproep behelst plaats, datum, aanvangsuur en agenda van de vergadering.  De termijn van bijeenroepen kan in spoedeisende gevallen worden teruggebracht tot zeven dagen.3.        In de vergadering bedoeld in artikel 9 lid 2 komen mede aan de orde·            de voorziening in een vacature,·           de benoeming van de leden van de in artikel 14 genoemde commissie,·            de vaststelling van de jaarlijkse contributie.4.    Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem.  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

artikel 11         Van een vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden die in dezelfde dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.

 

artikel 12         1.         De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.  Bij afwezigheid van beiden treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.  Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.2.           Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Bovendien geeft de voorzitter, indien gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel, de inhoud van het genomen besluit weer.3.           Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

BESLUITVORMING

 

artikel 13         1.         Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.2.   Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.  Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.  Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd over de personen die de meeste stemmen hebben behaald.  Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.  Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel in kwestie geacht te zijn verworpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KASCOMMISSIE

 

artikel 14         1.         Er is een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid.  Een lid van het bestuur kan van deze commissie geen lid of plaatsvervangend lid zijn.2.           De leden worden voor een periode van twee jaar en het plaatsvervangend lid voor een periode van een jaar door de algemene vergadering benoemd.  De leden treden af volgens een door henzelf op te maken rooster.  De leden zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.3.  Binnen acht en twintig dagen voor de algemene vergadering (jaarvergadering) onderzoekt de kascommissie de rekening en de financiële verantwoording van het bestuur en brengt dienaangaande verslag uit aan de algemene vergadering (jaarvergadering).4. De kascommissie heeft het recht inzage te vorderen van alle bescheiden die zijn voor de juiste uitoefening van haar taak nodig heeft.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

artikel 15         1.         De algemene vergadering kan bij het huishoudelijk reglement nadere regelingen treffen aangaande het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van stemmen, vergaderingen, commissies en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.2.    Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.3.      Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten.

 

STATUTENWIJZIGING

 

artikel 16         1.         Alleen de algemene vergadering is bevoegd tot wijziging van de statuten; het bijeenroepen van een dergelijke vergadering dient aan te kondigen dat bij die gelegenheid statutenwijzigingen aan de orde komt.2.   Een afschrift van een voorstel tot statutenwijziging, waarin woordelijk de bepleite verandering(en) is/zijn opgenomen, dient tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering tot na de afloop van de dag van de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen.  Hiervoor wordt zorg gedragen door degenen van wie de oproep tot de vergadering is uitgegaan.3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt.  Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van akte te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het gebied waarbinnen de vereniging haar zetel heeft.

 

 

 

 

ONTBINDING

 

artikel 17         1.         Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de aankondiging dat bij die gelegenheid ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.  Op deze vergadering moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Blijkt dit niet het geval, dan wordt niet eerder dan na zeven dagen doch binnen zes weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waar, ook als is niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig, tot ontbinding kan worden besloten.2.        Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 3.        Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging, tenzij de algemene vergadering twee of meer liquidateuren aanwijst.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden.4.        Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.5.            Na afloop van de liquidatie blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste liquidateur.

 

SLOTBEPALING

 

artikel 18         In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De statuten, oorspronkelijk vastgesteld bij notariële akte op 5 februari 1987 zijn per 23 juni 1993 bij notariële akte gewijzigd.

 

Bunnik, 23 juni 1993