Clubspelregels Quatre Mains

 

Clubspelregels Bridgeclub Quatre Mains (Versie januari 2012) 

 

Hantering spelregels

Op de club wordt gespeeld volgens de Spelregels van de Nederlandse Bridgebond. De spelregels schrijven voor, dat u bij iedere onregelmatigheid de arbiter roept.

 

Aanvang

Maandagmiddag 13.30 uur, aanwezig uiterlijk 13.25 uur

Donderdagavond 19.30 uur, aanwezig uiterlijk 19.25 uur

 

Tijdschema

Voor een ronde van 4 spellen zijn 30 minuten beschikbaar. Door middel van een klok wordt de resterende tijd aangegeven. Bij het ingaan van de laatste 7 minuten wordt een geluidssignaal gegeven. Bij het geluidssignaal, dat het einde van de 30 minuten aangeeft, moet u wisselen. De wisseltijd bedraagt 3 minuten.

Als u 5 minuten voor het einde nog aan een nieuw spel begint, is dat voor eigen risico. De wedstrijdleider heeft het recht dit te beoordelen en is gerechtigd het spel bij tijdsoverschrijding te annuleren.

 

De volgende regels gelden:

 

De juiste spellen/richting

Aan het begin van de zitting worden de spellen op de tafels gelegd, waar ze gespeeld moeten worden. Het is van belang, dat u aan de hand van uw loopbriefje bij het begin van elke ronde controleert of u aan de juiste tafel en in de goede speelrichting zit. Tevens is het van belang dat u altijd even kijkt of de juiste spellen op de tafels liggen. U bent zelf verantwoordelijk. Als de spellen samen met een andere tafel worden gespeeld, moeten ze door de spelers van de tafels met het hogere nummer gehaald en gebracht worden naar de tafel met het lagere nummer, waar de spellen in principe de hele zitting horen te liggen.

 

Het terugsteken van de speelkaarten

Het verkeerd terugsteken van de speelkaarten is strafbaar. Dergelijke problemen kunnen worden voorkomen door andermans kaarten niet aan te raken en ook in de pauze niet naar de spellen te kijken. Volgens artikel 90B van de spelregels van de Nederlandse Bridgebond zijn dit soort handelingen niet toegestaan.

 

Score invoer en uitslagberekening

Om de uitslagberekening met de bridgemate vlot en correct te laten verlopen is het van groot belang dat Noord de gegevens nauwkeurig invoert en Oost ze zorgvuldig controleert. Bij het fout invoeren van de bridgemates dienen deze direct gecorrigeerd te worden door de daartoe bevoegde personen.

Correcties in de bridgemates kunnen alleen plaatsvinden als de speelronde nog niet beëindigd is.

Zie toelichting over het gebruik van de bridgemate in het blauwe boekje.

Indien er zich aan het begin van een volgende speelronde problemen voordoen bij het invoeren, omdat een spel uit de vorige speelronde niet is ingevoerd, zal de wedstrijdleider dat alsnog doen en een arbitrale score van 40/40 toekennen.

 

 

Systeemkaarten

Bridgepartners maken afspraken over de manier waarop ze bieden en spelen.

Van zulke afspraken mag u niets voor de tegenstanders verborgen houden.

De systeemkaart is het gebruikelijke middel om de tegenstanders in te lichten over het door u en uw partner gebruikte bied- en speelsysteem.

Ieder clublid is verplicht een goed ingevulde systeemkaart ongevraagd ter beschikking van zijn tegenstanders te stellen.

Bridgeclub Quatre Mains assisteert desgewenst bij het invullen van een systeemkaart. De club biedt als service aan om de systeemkaarten of duplicaat daarvan op te bergen.

Voor een ronde begint heeft u de gelegenheid het biedsysteem van uw tegenstanders te bekijken. Tijdens het bieden en spelen mag u uw eigen systeemkaart niet inkijken, maar alleen die van de tegenstanders en slechts dan, wanneer u aan de beurt bent om te bieden of te spelen. Op dat moment mag u ook nog de betekenis van een bieding of speelwijze vragen aan de partner van degene die biedt of speelt. Als geboden is zoals op de kaart staat kan de arbiter op basis daarvan een beslissing nemen. Als er onduidelijkheden zijn in de bieding en er is geen kaart, dan zullen de onduidelijkheden uitgelegd worden in het nadeel van degenen die geen systeemkaart ter beschikking hebben.

De dummy mag (vrijwel) niets, dus ook niet de systeemkaarten raadplegen.

 

U kunt een systeemkaart downloaden:

Ga naar https://www.bridge.nl/kennisbank/systeemkaarten/

 

Arbitrage

Bij iedere onregelmatigheid tijdens het spelen moet arbitrage worden gevraagd bij de daartoe aangewezen arbiter(s). Eigen arbitrage is niet toegestaan.

 

Alerteer- en stopregel

Het gebruik van de alerteer- en stopregel is zowel voor uzelf als voor de tegenstanders van groot belang. Het gebruik van deze kaarten is verplicht.

Alerteren is bedoeld als hulpmiddel bij het aan de tegenstanders geven van uitleg over de eigen biedafspraken en biedgewoonten. Bovendien moeten die biedingen gealerteerd worden waarvoor een gegronde reden bestaat om aan te nemen, dat de tegenstander tegen wie men op dat moment speelt, deze bieding niet zal begrijpen zonder waarschuwing. De partner van degene die een bieding doet die gealerteerd moet worden, attendeert de tegenstanders hierop door het tonen van de alertkaart uit de biddingbox.

N.B. De alerteerkaart moet gebruikt worden voor biedingen tot en met 3 SA. Voor een bod op vierniveau of hoger mag de kaart niet meer gebruikt worden, behalve in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

De STOP-kaart legt u op tafel voordat u een  sprongbod doet. Na enige tijd haalt u de stopkaart weg. Na een sprongbod mag de volgende bieder pas bieden als de stopkaart is weggehaald.

 

 

Wedstrijdvormen

 

1. De parencompetitie bestaat uit 6 rondes van 5 zittingen.

 

2. De parenrondes worden afgewisseld met topintegraalwedstrijden. De topintegraalcompetitie heeft 5 zittingen.

 

3. Naast deze activiteiten organiseert Quatre Mains een interne viertallencompetitie die niet op de reguliere clubavond of -middag wordt gespeeld. (zie blauwe boekje)

 

4. Tenslotte is er de jaarlijks terugkerende minimarathon, waarbij de deelnemers via een individuele wedstrijd en een parenwedstrijd kunnen strijden om de QM bridgebeker.

 

Parencompetitie

1. Promotie- en degradatieregeling

De onderlinge parencompetitie wordt zowel op maandag als op donderdag gespeeld over vijf wedstrijden (zittingen); dit is een speelronde. Er wordt gespeeld in twee of meer poules: A, B, C.

25% van de paren (afgerond naar beneden) promoveert of degradeert.

 

• Bij een groep die uit minder dan 16 paren bestaat promoveren/degraderen 3 paren

• Bij een groep van 16 t/m19 paren promoveren/degraderen 4 paren.

• Bij een groep van 20 t/m 23 paren promoveren/degraderen 5 paren..

N.B.: bij A(16p) en B(15p) en C(15p): tussen A en B: 4 paren en tussen B en C: 3 paren

 

(ipv: Als een poule uit minimaal 16 paren bestaat, geldt het volgende: de vier paren die per speelronde en per poule het hoogst eindigen, promoveren naar een hogere poule. De vier paren die het laagst eindigen degraderen naar een lagere poule.

Als een poule uit minder dan 16 paren bestaat, geldt het volgende: de drie paren die per speelronde en per poule het hoogst eindigen, promoveren naar een hogere poule. De drie paren die het laagst eindigen degraderen naar een lagere poule.)

 

Voor alle poules van de donderdagavond en van de maandagmiddag geldt: een paar moet tenminste driemaal samen gespeeld hebben om te kunnen promoveren. Deze voorwaarde geldt niet voor degradatie. Een speler zonder partner kan nooit promoveren, wel degraderen.

 

Als twee paren aan het eind van een speelronde precies gelijk geëindigd zijn op een plaats die voor promotie of degradatie in aanmerking komt, raadpleegt de wedstrijdleider de uitslag van de zittingen in die speelperiode. Deze computeruitslag, op twee cijfers achter de komma nauwkeurig, bepaalt welk paar promoveert of degradeert. Is er op grond van bovenstaand criterium geen beslissing mogelijk, dan beslist de TC.

 

2. Scorebepaling bij afwezigheid

 

Bij verhindering van één van de partners heeft de andere speler het recht met een ander te spelen. Het is toegestaan spelers van buiten de eigen club mee te laten spelen. Het verdient echter aanbeveling, bij voorkeur eerst na te gaan of er spelers van de eigen club beschikbaar zijn. De poule waarin men speelt wordt door de wedstrijdleider bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van beiden. De score die wordt behaald, bedraagt minimaal 47,5% en maximaal 52,5% voor een invaller van buiten de club en 55% voor een invaller van binnen de club.

Als een paar of een speler ingedeeld wordt in een hogere lijn dan is de ondergrens 50%.

Wanneer een paar afwezig is om redenen die de vereniging betreffen (zoals het spelen van een viertallenwedstrijd of het bijwonen van een bonds- of districtsvergadering) geldt de volgende regel:

Het desbetreffende paar krijgt zijn eigen gemiddelde over de lopende speelperiode, maar minimaal 50%.

Als een paar of een speler van een paar afwezig is om redenen die de vereniging betreffen(bijv. extern 4-tallen) dan gelden de volgende regels:

1. Als beide spelers van een paar 4-tallen: eigen gemiddelde maar minimaal 50%.

2. Als 1 speler 4-talt en zijn partner speelt paren: actuele score begrensd tussen de

50% en 55%

3. Als 1 speler 4-talt en zijn partner zegt af: 50%.

N.B.: Deze regels gelden ook voor spelers die voor een andere club extern 4-tallen. Dit is omdat veel bridgers lid zijn van meerdere clubs en je slechts voor één club extern kunt 4-tallen.

 

(ipv: Wanneer een speler van een paar afwezig is om redenen die de vereniging betreffen en zijn partner komt wel spelen, krijgt hij de behaalde score met een minimum van 50%. Wanneer zijn partner niet komt spelen wordt de gebruikelijke afwezigheidsscore toegepast.)

 

Wanneer een paar afwezig is gelden de volgende percentages:

-     eerste maal: het eigen gemiddelde, maar maximaal 47,5%;

-     tweede maal: het eigen gemiddelde , maar maximaal 45%;

-     derde maal: het eigen gemiddelde , maar maximaal 42,5%;

-     vierde maal: degradatie.

 

Wanneer een paar afwezig is zonder zich afgemeld te hebben kan de TC, na overleg, besluiten dit paar een score van 25% toe te kennen voor de betreffende zitting.

 

(ipv: Wanneer een paar afwezig is zonder zich afgemeld te hebben krijgt het paar een score van 25%).

 

Het is mogelijk om als paar één volledige competitieperiode (vijf zittingen, paren) afwezig te zijn zonder de plaats in de poule te verliezen. U moet zich, als u van deze regeling gebruik wilt maken, uiterlijk één week van tevoren schriftelijk afmelden bij de voorzitter van de TC. U hebt die competitieronde geen speelrecht.

N.B. Als er in die periode van vijf zittingen tussendoor nog een andere wedstrijd gespeeld wordt (viertallen, butler, topintegraal), moet u zich ook daarvoor afmelden indien u afwezig bent

Bij langdurige onvoorziene afwezigheid van (een lid van) een paar beslist de TC met meerderheid van stemmen over de scorebepaling en plaatsing in de poule.

 

Topintegraalcompetitie

 

Als een van beide partners verhinderd is, mag met een ander gespeeld worden en zijn de daarvoor geldende regels van kracht.

 

Zowel voor de parencompetitie als voor de topintegraalcompetitie geldt:

 

In onvoorziene gevallen, waarin onmiddellijk een besluit vereist is, beslist de wedstrijdleiding. In andere onvoorziene gevallen beslist de TC met gewone meerderheid van stemmen. Indien nodig is beroep bij het bestuur mogelijk.

 

Poule-indeling nieuw bridgejaar

 

Per speelperiode worden per paar punten toegekend, afhankelijk van de eindstand van die periode. Per jaar worden die punten opgeteld en de eindstand daarvan bepaalt de poule-indeling (A, B, C) aan het begin van het volgende bridgeseizoen.

 

Als tijdens of aan het begin van het seizoen een nieuw paar gevormd wordt, geldt het volgende:

-     als beide partners van een paar gaan spelen met iemand die al lid is van Bridgeclub Quatre Mains, krijgt ieder de helft van de tot dan toe behaalde jaarrangpunten en bepaalt de stand op de jaarranglijst, of zo nodig de TC, in welke poule men gaat spelen;

-     als beide partners van een paar met een nieuw lid gaan spelen, beslist de TC in welke poule men gaat spelen, rekening houdend met de stand op de jaarranglijst;

-     als een van beide partners met een nieuw lid gaat spelen en de andere met iemand die al lid is, beslist de TC in welke poule men gaat spelen, rekening houdend met de stand op de jaarranglijst.

Een paar dat uit nieuwe leden bestaat begint in principe in de laagste poule, tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het betreffende paar indeling in een hogere groep rechtvaardigt.

 

Een paar dat voor een ronde heeft afgezegd krijgt het gemiddelde van de door hen gespeelde rondes.

 

 

Verder geldt het volgende:

-     als iemand zich aanmeldt zonder partner krijgt hij geen speelgarantie.

-     iemand raakt (in de loop van het seizoen) zijn partner kwijt. Deze leden houden hun speelrecht gedurende dat seizoen mits er een invaller beschikbaar is.

-     Het partnerschap gaat (in de loop van het seizoen) uit elkaar. Deze leden kunnen gevraagd worden als invaller te spelen .

 

 

 

 

 

De puntentoekenning voor de jaarstand is per speelperiode als volgt:

 

 

Periode

eind-

stand

3 POULES

16+ paren

3 POULES

t/m 15 paren

2 POULES

20-22 p.

A

B

C

A

B

C

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

 

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3