Wedstrijdreglement tot september 2019

 

Wedstrijdreglement Bridge Club Midden Betuwe

 

1. DE WEDSTRIJDLEIDING

De leiding en organisatie van de wedstrijden is, onder coördinatie van de voorzitter van de Technische Commissie, in handen van de wedstrijdleider. De leden dienen tijdens een wedstrijd de aanwijzingen van de wedstrijdleider op te volgen.

 

2. DE WEDSTRIJDLEIDER

De wedstrijdleiders organiseren de clubwedstrijden in opdracht van het bestuur, zoals dit in het huishoudelijk reglement en in de statuten is aangegeven. Zij hebben het recht en de plicht de wedstrijden te laten verlopen volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond. De wedstrijdleider heeft tijdens de wedstrijd, of de organisatie daarvan, de bevoegdheid bepaalde taken te delegeren, bij voorkeur aan de leden van de Technische Commissie, doch hij blijft zelf verantwoordelijk. Indien een wedstrijdleider gedurende een wedstrijd, of een gedeelte daarvan, niet aanwezig kan zijn dan wordt zijn taak volledig overgenomen door een der andere wedstrijdleiders of door een door hem aan te wijzen lid van de Technische Commissie

 

3. PROTESTEN

Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan worden geprotesteerd volgens de regeling van de Nederlands Bridge Bond, zoals deze is vastgelegd in het Protestreglement van de NBB, ingaande 1 september 1997, plus alle wijzigingen daarop voor zover deze op het moment van het eerste protest zijn gepubliceerd. Arbitrage gedurende de zitting dienen door de wedstrijdleider duidelijk aan de betrokkenen te worden verklaard, bij voorkeur door voorlezing van de van toepassing zijnde artikelen uit de meest recent verschenen Nederlandse vertaling van het Internationaal Reglement, spelregels voor wedstrijdbridge, vastgesteld door de World Bridge Federation.

 

4. WEDSTRIJDEN

Per verenigingsjaar zal, op voordracht van de Technische Commissie door het bestuur worden besloten welke wedstrijden zullen worden georganiseerd.

 

5. ENKELE BEPALINGEN VOORTVLOEIEND UIT HET REGLEMENT VAN DE NBB

a. Elke speler dient in het bezit te zijn van een systeemkaart, ingevuld volgens de normen van de NBB. Deze systeemkaart moet ongevraagd aan de tegenstanders ter inzage gegeven worden. b. Het normale speeltempo is acht spellen per uur. Voor elke eerste ronde van een zitting wordt de speeltijd met 5 minuten verlengd. De wedstrijdleider is verplicht 5 minuten voor het einde van een ronde dit te doen melden. Aan elk spel dat door tijdsoverschrijding niet uitgespeeld kan worden, kan een arbitrale score worden toegekend. c. Elk paar dat schuldig is aan het onklaar maken van een bord, kan worden gestraft met een korting van 1% van de behaalde totaalscore. d. Een paar dat zonder bericht te laat op een zitting arriveert kan geen recht laten gelden op deelname aan de betreffende zitting. e. Een paar dat verhinderd is een of meer zittingen bij te wonen is verplicht dit tijdig, voor aanvang van de betreffende zitting te melden. Bij overtreding van deze bepaling kan het paar van verdere deelname aan de lopende competitie worden uitgesloten. In gevallen waarin sprake kan zijn van overmacht wordt door het bestuur beslist.

 

6. PARENCOMPETITIE

a. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat elk paar zoveel mogelijk even vaak elk ander paar ontmoet en met elk ander paar wordt vergeleken. b. Wanneer van een paar beide spelers aanwezig zijn dienen zij samen te spelen. c. Na elke zitting wordt de voorlopige rangorde bepaald door het rekenkundig gemiddelde van de resultaten in procenten te berekenen.

d. Na het beëindigen van een serie wordt de definitieve rangorde bepaald door het rekenkundig gemiddelde van alle resultaten van elk paar. e. Een paar dat één of meer zittingen verzuimt krijgt de 1e keer 100% van het rekenkundig gemiddelde over de in de betreffende serie behaalde resultaten, de tweede keer 80% en de derde keer 60%. f. Wanneer van een paar een van beide spelers is verhinderd mag de ander met een invaller spelen. Als een invaller lid is van de Bridge Club Midden Betuwe dan geldt het behaalde resultaat met een minimale score van 47%. Als een invaller niet lid is van de Bridge Club Midden Betuwe dan geldt een maximale score van 55% en een minimale score van 47%. Een geschorst of geroyeerd lid mag niet invallen. g. Wanneer een speler voor een zitting in een hogere groep wordt geplaatst telt het daarin behaalde resultaat met een minimum van 50%. h. Wanneer een speler met een invaller in de eigen groep speelt geldt het daarin behaalde resultaat met een minimum van 47%. i. Wanneer een speler voor een zitting in een lagere groep wordt geplaatst telt het daarin behaalde resultaat met een maximum van 55% en een minimum van 47%. Indeling vindt bij voorkeur plaats in de groep van de hoogstgeplaatste. j. Wanneer twee spelers uit dezelfde groep voor een zitting een nieuw paar vormen en in de eigen groep speelt, telt het behaalde resultaat voor beide oorspronkelijke paren met een minimum van 47%. k. Wanneer een paar voor een zitting in een hogere groep wordt geplaatst telt het daarin behaalde resultaat met een minimum van 50%. l. Wanneer een paar voor een zitting in een lagere groep wordt geplaatst telt het daarin behaalde resultaat met een maximum van 55% en een minimum van 47%. m. Een paar mag twee keer per speelseizoen een competitieronde buiten mededinging  meespelen als het niet mogelijk is om 3 keer met de eigen partner te spelen. Per competitieronde mogen maximaal 2 paren buiten mededinging meedoen.  De paren die als eerste een verzoek doen om buiten mededinging te spelen, krijgen voorrang. Het verzoek moet worden gedaan nog voordat de competitieronde begint.

n. Resultaten, behaald met een invaller, tellen alleen mee als het paar minimaal 3 zittingen van de betreffende serie in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld en met in acht name van het bepaalde onder b. t/m m.  

 

7. PROMOTIE EN DEGRADATIE

Na elke competitieronde vindt promotie en degradatie plaats. a. Na iedere serie promoveren/degraderen drie paren. Om het aantal paren per groep evenwichtig te houden, kan de Technische Commissie in voorkomende gevallen hiervan afwijken door een hoger of lager aantal te laten promoveren/degraderen. b. De voor promotie en degradatie geldende rangorde is gelijk aan de onder 6 genoemde. c. Een paar dat minder dan drie zittingen in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld degradeert automatisch. d. Resultaten behaald met een invaller tellen alleen mee voor promotie als het paar minimaal 3 zittingen van de betreffende serie in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld.

 

8. CLUBKAMPIOENSCHAP

a. Aan paren die in groep A spelen, alsmede die na de eerste serie naar groep A promoveren, worden plaatsingscijfers gegeven. Voor het hoogst geëindigde paar het cijfer 1, daarna oplopend met 1. b. Voor het clubkampioenschap komen alleen paren in aanmerking die in alle  series plaatsingcijfers hebben behaald. c. Clubkampioen wordt het paar dat het laagste totaal aan plaatsingscijfers behaalt. d. Bij gelijk eindigen van twee of meer paren zijn de voor de plaatsing geldende percentages beslissend. Het paar met het hoogste gemiddelde percentage is clubkampioen. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het lot.

 

9A. BUTLER COMPETITIE

Een butler competitie bestaat uit tenminste 5 zittingen.

 

9B. VIERTALLEN COMPETITIE

Een viertallen competitie bestaat uit tenminste 5 zittingen. De teams die zich hebben opgegeven voor de viertallen competitie zijn verplicht elke zitting aanwezig te zijn, dan wel voor invallers te zorgen. De invallers zijn bij voorkeur leden van de Bridge Club Midden Betuwe. Een geschorst of geroyeerd lid kan niet invallen. Een team dat niet tenminste 3 zittingen in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld wordt niet in de eindrangschikking opgenomen. Na elke zitting wordt de voorlopige rangorde bepaald door de som van de behaalde resultaten van elk viertal. De definitieve eindrangorde wordt bepaald door de som van alle 5 resultaten van elk viertal. De in artikel 5 genoemde sancties blijven onverkort van kracht met dien verstande dat voor elk procent straf een straf van 3 imps wordt toegewezen.

 

10. SLEMCOMPETITIE

Per seizoen wordt een slemcompetitie bijgehouden. De rangorde wordt bepaald door de som van de behaalde slempunten door elk paar tijdens de zittingen die meetellen voor het clubkampioenschap. De slempunten worden als volgt toegekend: voor een geboden en gemaakt groot slem: 3 punten voor een geboden en gemaakt klein slem: 1 punt Het paar dat aan het eind van het seizoen het hoogste puntentotaal heeft is winnaar. Een nieuw gevormd paar start altijd met 0 punten.

 

11. TOEPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT

De wedstrijdleider is gerechtigd na overleg met de leden van de Technische Commissie bepalingen uit dit reglement tijdelijk buiten werking te stellen, zolang dat niet in strijd is met de vigerende regelen van de NBB.

 

12. NIEUWE LEDEN EN NIEUW GEVORMDE PAREN

Wijzigingen in de samenstelling van paren dienen zo spoedig mogelijk, voor de aanvang van een competitie, gemeld te worden bij de Technische Commissie a. Nieuwe leden worden in principe in de B-groep geplaatst. Bij een uitgesproken sterk paar kan de Technische Commissie besluiten het paar in de A-groep te plaatsen, tenzij het paar zelf aangeeft in een lagere groep te willen spelen. b. Als een lid van de Bridge Club Midden Betuwe gaat spelen met een nieuw lid, dan start dit paar in de groep, die voor het desbetreffende lid van Bridge Club Midden Betuwe gold na de laatst gespeelde competitieronde, tenzij het paar zelf aangeeft in een lagere groep te willen spelen. c. Als een paar uit elkaar gaat, wordt ieder nieuw gevormd paar ingedeeld in de hoogste groep, die voor de desbetreffende leden gold na de laatst gespeelde competitieronde, tenzij het paar zelf aangeeft in een lagere groep te willen spelen.

 

13. OMISSIES

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Technische Commissie, nadat hij/zij overleg gepleegd heeft met zowel de leden van de Technische Commissie als met het bestuur. Tegen de beslissing is op normale wijze protest en beroep mogelijk.