Wedstrijdreglement vanaf september 2019 concept

Download reglement:

 

WEDSTRIJDREGLEMENT concept

SEPTEMBER 2019

 

1. DE WEDSTRIJDLEIDING

De leiding en organisatie van de wedstrijden is, onder coördinatie van de voorzitter van de technische commissie, in handen van de wedstrijdleider. De leden dienen tijdens een wedstrijd de aanwijzingen van de wedstrijdleider op te volgen.

 

2. DE WEDSTRIJDLEIDER

De wedstrijdleiders organiseren de clubwedstrijden in opdracht van het bestuur, zoals dit in het huishoudelijk reglement en in de statuten is aangegeven. Zij hebben het recht en de plicht de wed- strijden te laten verlopen volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond.

De wedstrijdleider heeft tijdens de wedstrijd, of de organisatie daarvan, de bevoegdheid bepaalde taken te delegeren, bij voorkeur aan de leden van de T.C., doch hij blijft zelf verantwoordelijk.

Indien een wedstrijdleider gedurende een wedstrijd, of een gedeelte daarvan, niet aanwezig kan zijn dan wordt zijn taak volledig overgenomen door een der andere wedstrijdleiders of door een door hem aan te wijzen lid van de T.C.

 

3. PROTESTEN

Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan worden geprotesteerd volgens de regeling van de Nederlands Bridge Bond, zoals deze is vastgelegd in het Protestreglement van de NBB, ingaande 1 september 2017, plus alle wijzigingen daarop voorzover deze op het moment van het eerste protest zijn gepubliceerd.

 

Arbitrages gedurende de zitting dienen door de wedstrijdleider duidelijk aan de betrokkenen te worden verklaard, bij voorkeur door voorlezing van de van toepassing zijnde artikelen uit de meest recent verschenen Nederlandse vertaling van het Internationaal Reglement, spelregels voor wedstrijdbridge, vastgesteld door de World Bridge Federation.

 

4. WEDSTRIJDEN

Per verenigingsjaar zal, op voordracht van de Technische Commissie, door het bestuur worden besloten welke wedstrijden zullen worden georganiseerd.

 

5. enkele bepalingen voortvloeiend uit het reglement van de N.B.B.

a. Elke speler dient in het bezit te zijn van een systeemkaart, ingevuld volgens de normen van de N.B.B. Deze systeemkaart moet ongevraagd aan de tegenstanders ter inzage gegeven worden.

b. Het normale speeltempo is 4 spellen per half uur. De wedstrijdleider is verplicht 5 minuten voor het einde van een ronde dit te doen melden. Voor elk spel dat door tijdsoverschrijding niet gespeeld kan worden, kan op de bridgemate Niet Gespeeld worden ingegeven.

c. Een paar dat zonder bericht aan de wedstrijdleider te laat op een zitting arriveert, kan geen recht laten gelden op deelname aan de betreffende zitting.

d. Een paar dat verhinderd is een of meer zittingen bij te wonen is verplicht dit tijdig, d.w.z. uiterlijk 6 uur voor aanvang van de betreffende zitting, aan de wedstrijdleider of zijn vervanger te melden. Bij overtreding van deze bepaling kan het paar een waarschuwing krijgen van het bestuur. Bij herhaalde overtreding kan het bestuur een schorsing opleggen. In gevallen waarin sprake kan zijn van overmacht wordt door het bestuur beslist.

e.  Kennelijke vergissingen bij het invoeren van de score op de bridgemate mogen alleen door of met toestemming van de wedstrijdleider worden veranderd.

 

6. CLUBCOMPETITIE

a. De clubcompetitie wordt gespeeld volgens het Ranking systeem waarbij de vijf laatst behaalde resultaten van elke speler bepalend zijn voor de actuele ranking stand.

b. De uitslagen van iedere speelavond worden volgens een door de NBB aangeleverde systematiek versleuteld naar ranking punten.

c. Wanneer van een vooraf aangemeld paar beide spelers aanwezig zijn dienen zij samen te spelen.

d. Een competitie avond wordt ingedeeld conform de dan actuele ranking stand. De paren worden gelijkelijk verdeeld over het aantal groepen waarin wordt gespeeld. Van de aanwezige paren worden de hoogst geplaatste paren ingedeeld in de A-groep, vervolgens de hoogst geplaatste paren in de B-groep enz. Eventuele wachttafels worden gedurende het seizoen gelijkelijk verdeeld over de verschillende groepen.

 

7. CLUBKAMPIOENSCHAP

a. Voor het clubkampioenschap komen alle paren van BC Midden Betuwe in aanmerking die minimaal 75% van de clubavonden in het reguliere seizoen hebben meegespeeld. Afrondingen worden naar beneden gedaan. ( Dus 26,75 wordt 26 )

b. Voor het clubkampioenschap telt het rekenkundig gemiddelde van alle scores in percentages die een paar gedurende de reguliere speelavonden van het seizoen heeft behaald.

c. Als een paar meer dan 75% van de reguliere speelavonden van het seizoen heeft gespeeld in de vooraf opgegeven samenstelling, worden maximaal 4 van de laagst behaalde scores niet meegerekend.

 

8. VIERTALLEN COMPETITIE

a. Een viertallen competitie bestaat uit tenminste 5 zittingen.

b. De teams die zich hebben opgegeven voor de viertallen competitie zijn verplicht elke zitting aanwezig te zijn, dan wel voor invallers te zorgen. De invallers zijn bij voorkeur leden van de bridgeclub Midden Betuwe. Een geschorst of geroyeerd lid kan niet invallen. Een team dat niet tenminste 3 zittingen in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld wordt niet in de eindrangschikking opgenomen.

c. Na elke zitting wordt de voorlopige rangorde bepaald door de som van de behaalde resultaten van elk viertal.

d. De definitieve eindrangorde wordt bepaald door de som van alle 5 resultaten van elk viertal.

e. De in artikel 5 genoemde sancties blijven onverkort van kracht met dien verstande dat voor elk procent straf een straf van 3 imp. wordt toegewezen.

 

9. SLEMCOMPETITIE

Per seizoen wordt een slemcompetitie bijgehouden. De rangorde wordt bepaald door de som van de behaalde slempunten door elke speler tijdens de zittingen die meetellen voor het clubkampioenschap. De slempunten worden als volgt toegekend:

voor een geboden en gemaakt groot slem:  3 punten

voor een geboden en gemaakt klein slem:   1 punt

De speler die aan het eind van het seizoen het hoogste puntentotaal heeft is winnaar. Een nieuwe speler start altijd met 0 punten.

 

 

10. TOEPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT

De wedstrijdleider is gerechtigd na overleg met de leden van de T.C. bepalingen uit dit reglement tijdelijk buiten werking te stellen, zolang dat niet in strijd is met de vigerende regelen van de NBB.

 

  1. NIEUWE LEDEN EN NIEUW GEVORMDE PAREN

Wijzigingen in de samenstelling van paren dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de voorzitter van de T.C.

Een nieuw lid die met een bestaand lid gaat spelen start met het zelfde aantal ranking punten als zijn partner.

Twee nieuwe leden die samen een paar vormen starten met een aantal ranking punten dat door de  TC/wedstrijdleider wordt bepaald op basis van de ingeschatte sterkte van het paar.

 

12. OMISSIES

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de T.C., nadat hij overleg gepleegd heeft met zowel de leden van de T.C. als met het bestuur. Tegen de beslissing is op normale wijze protest en beroep mogelijk.