Huishoudelijk reglement

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt Bridge Club Maarssenbroek aangeduid als BCM.

LEDEN
Artikel 2
Personen die lid willen worden van BCM geven hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur beslist over het lidmaatschap en kan dit stilzwijgend accepteren of binnen een termijn van acht dagen na aanmelding weigeren. Dit wordt het kandidaat-lid schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. Alleen een door de leden bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering kan het besluit van het bestuur ongedaan maken.

RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel 3
De leden zijn gehouden:
a. de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmee te handelen;
b. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de bepalingen van de wedstrijdleider;
c. hun financiële verplichtingen jegens BCM na te komen tot het einde van het verenigingsjaar waarin zij hun lidmaatschap hebben opgezegd, tenzij het bestuur anders besluit. De leden zijn te allen tijde het resterende bedrag van de door BCM aan de Nederlandse Bridge Bond betaalde bijdrage verschuldigd.

BESTUUR
Artikel 4
Het bestuur bestaat minimaal uit drie personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 5
De leden van het bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen uit de gewone leden.
Ieder jaar treden bij toerbeurt af: één der leden van het dagelijks bestuur en/of één of twee der overige bestuursleden. Indien een bestuurslid tussentijds ophoudt deel uit te maken van het dagelijks bestuur kan het bestuur met een meerderheid van tweederde der stemmen binnen het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstkomende ALV.
Kan het bestuur niet tot overeenstemming komen dan beslist de ALV die na het bedanken van het bestuurslid wordt gehouden. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreden zou zijn geweest.
De ALV kan met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen een bestuurslid royeren.
Gegadigden voor een bestuursfunctie dienen één week voor de ALV bij de secretaris bekend te zijn.

Artikel 6
Het bestuur heeft te handelen in overeenstemming met wat voor desbetreffende functies algemeen gebruikelijk is, zulks ter beoordeling van de leden aan de hand van jaarstukken, notulen, vergaderingen e.d.

WEDSTRIJDLEIDING
Artikel 7
Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van zuiver bridge-technische aangelegenheden
terzijde gestaan door een Technische Commissie (Tecom). De Tecom bestaat uit één of
meer gediplomeerde wedstrijdleiders, zo nodig aangevuld met enkele leden.

Artikel 8
De Tecom zorgt voor:
a. een goed en regelmatig verloop van de externe wedstrijden, het regelen van invallers en het bijhouden en publiceren van standen en uitslagen;
b. het goed functioneren van de clubcompetitie en de onderlinge drives en het berekenen en publiceren van standen en uitslagen;
c. het beheer en onderhoud van het materiaal.

Artikel 9
De taak van de Tecom omvat:
a. het organiseren van de clubcompetitie en het vaststellen van de voorwaarden waaronder deze wordt gespeeld, te weten:
- het rangschikken van de paren in de diverse groepen;
- het bepalen van het aantal speelavonden en het aantal te spelen wedstrijden;
- de promotie- en degradatieregeling;
- het aanwijzen van de clubkampioen;
b. het opstellen van viertallen voor de viertallenwedstrijden in landelijk verband en voor een eventuele interne competitie;
c. het geven van richtlijnen voor drives;
d. het opstellen van spelers en het samenstellen van teams voor deelname aan wedstrijden in clubverband;
e. overige technische werkzaamheden;
f. het vastleggen van de bridge-technische aangelegenheden t.b.v. het jaarverslag;
g. registratie van meesterpunten en opgaaf daarvan aan de Nederlandse Bridge Bond;
h. optreden als materiaalcommissie.

Artikel 10
De samenstelling van de Tecom is onderhevig aan goedkeuring van het bestuur.

Artikel 11
Met betrekking tot beslissingen en maatregelen van de wedstrijdleider(s) kan ieder lid in beroep gaan bij de Tecom die - de wedstrijdleider(s) gehoord - uitspraak doet.

VERGADERINGEN
Artikel 12
Vergaderingen van bestuur en/of dagelijks bestuur kunnen op verzoek van één of meer
bestuursleden worden belegd.

Artikel 13
Eind augustus/begin september wordt de jaarlijkse ALV gehouden.
Het bestuur is bevoegd om nog ingekomen voorstellen, moties en vragen of eigen voorstellen ter vergadering op de agenda te plaatsen.

Artikel 14
Binnen een maand na de ALV komt een bijgewerkte ledenlijst ter beschikking.

Artikel 15
De leden, “slapende” leden en begunstigers zijn een contributie c.q. bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld. Dit bedrag dient vóór 1 november van het lopende jaar te worden voldaan. Bij betaling na die datum zijn administratiekosten verschuldigd.
Nieuwe leden zijn een bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 16
Wijzigingen en aanvullingen in dit Huishoudelijk Reglement geschieden door de ALV en
vereisen een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 17
Dit reglement of zijn wijzigingen treden terstond na aanneming door de ALV in werking,
tenzij in het desbetreffende besluit van de ALV een bepaalde datum, termijn of overgangsbepaling is opgenomen.

Artikel 18
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet
onder verantwoording aan de ALV.

Artikel 19
Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging van 27 augustus 2007.