Statuten Bridgeclub Culemborg

Statuten

 

VERENIGING BRIDGECLUB CULEMBORG

OPGERICHT OP ZESTIEN OKTOBER NEGENTIENHONDERD ZES EN VEERTIG.

HERZIENE STATUTEN VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 9 OKTOBER 2013

NOTARIËLE VASTSTELLING

 

 

Statuten van de vereniging Bridgeclub Culemborg

 

Naam zetel en duur

 

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub Culemborg.

2. Zij is gevestigd te Culemborg.

 

Artikel 2.

De vereniging is opgericht op zestien oktober negentienhonderd zes en veertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

 

Doelstelling

 

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van speelbijeenkomsten, het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden, het houden van cursussen en lezingen, en andere middelen die voor dit doel bevor­derlijk zijn.

 

Lidmaatschap

 

Artikel 4.

De vereniging bestaat uit gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Daarnaast kent de vereniging begunstigers (donateurs)

1.       Gewone leden zijn natuurlijke personen die deelnemen aan het verenigingsleven.

2.       Leden van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere betekenis voor de vereniging als zodanig zijn benoemd, op de wijze als hierna vermeld.

3.       Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage.

 

Artikel 5.

1.       Voor aanmelding als gewoon lid of donateur wordt verwezen naar het Huishoudelijk reglement.
a.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
b. Bij niet toelating tot lid of begunstiger door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd; voor een dergelijke benoeming is een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist.

2.       Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd en worden aan de leden bekend gemaakt.

3.       Het bestuur houdt een lijst bij met leden, begunstigers, ereleden en leden van verdienste.

 

Artikel 6.

1.       Het lidmaatschap eindigt:

  1. door het overlijden van het lid:
  2. door opzegging door het lid
  3. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
  4. door ontzetting (royement), deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  5. Bij royement door de Nederlandse Bridge Bond.

2.       Opzegging en ontzetting.

a.       Opzegging door het lid dient schriftelijk aan de secretaris of penningmeester te geschieden.

b.       Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

c.        Ontzetting uit de vereniging geschiedt eveneens door het bestuur.

d.       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

e.        Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni­ging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na­komt, en van een besluit tot ontzetting uit het lid­maat­schap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennis­ge­ving van het besluit beroep open op de algemene vergade­ring. Hij wordt daartoe ten spoe­digste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis ge­steld. Geduren­de de be­roepstermijn en hangen­de het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het ge­schorste lid het recht heeft zich in de algemene vergade­ring, waar­in het in dit lid bedoelde be­roep wordt behan­deld, te verantwoorden.

f.        Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni­gings­jaar eindigt, blijft desalniet­temin de bijdrage voor het jaar verschuldigd.

3.       Schorsing.
a. Leden die naar de mening van het bestuur hebben gehandeld in strijd met een der in artikel 8 van deze statuten omschreven verplichtingen kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur gaat tot een dergelijke maatregel niet over dan na het betrokken lid te hebben gehoord, voorzover zulks mogelijk is.
b. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering te beleggen, te houden binnen een maand na het besluit tot schorsing, welke vergadering zal besluiten tot opheffing van de schorsing, al dan niet onder door de ledenvergadering gesanctioneerde voorwaarden, dan wel tot ontzetting. Geschorste leden hebben het recht deze vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
c. Tijdens een schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitoefenen.

 

Rechten en verplichtingen van de leden

 

Artikel 7.

Gewone leden hebben het recht aan alle door de vereniging gehouden activiteiten deel te nernen, het woord te voeren in de algemene vergadering, voorstellen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen en zaken.

Leden van verdienste en ereleden hebben alle rechten en plichten van de gewone leden.

 

Artikel 8.

1.       Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en naar door de bevoegde organen genomen besluiten. Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen wanneer zij als lid van de vereniging optreden.

2.       Gewone leden en leden van verdienste zijn verplicht de contributie te betalen die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3.       Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

4.       Donateurs zijn verplicht de overeengekomen jaarlijkse bijdrage te betalen.

 

Geldmiddelen

 

Artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van gewone leden en leden van verdienste, bijdragen van donateurs en andere op rechtmatige wijze verkregen inkomsten.

 

Bestuur

 

Artikel 10.

1.         De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar.

2.         De taken van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld, waarbij tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

3.         Ieder jaar treedt in de jaarvergadering éénderde van de leden van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

4.         Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien voor de tijd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

5.         Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden - schorsing.

a.      Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergade­ring wor­den ontslagen en geschorst. Een schor­sing die niet binnen drie maanden ge­volgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

b.     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van of bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaat­schap van de vereniging.

 

 

Artikel 11.

1.       Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur: de namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de oproep tot de vergadering waarin in de vacature(s) wordt voorzien.

2.       Tenminste tien der gewone leden, leden van verdienste en/of ereleden kunnen ook kandidaten stellen al dan niet in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten.

3.       Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend door de betrokken leden en de voorgestelde kandidaat, bij de secretaris worden ingediend, niet later dan zeven dagen voor de datum van de vergadering. lndien geen kandidaten zijn gesteld is de vergadering vrij in de benoeming. lndien geen andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten zijn gesteld, gelden deze als benoemd.

 

Artikel 12.

1.       De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2.       Het bestuur is verplicht de besluiten van de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten uit te voeren. Het is voorts belast met de handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

3.       Bij huishoudelijk reglement kunnen nade­re regels aan­gaande de vergaderin­gen van en de besluitvorming door het be­stuur worden gegeven.

4.       Het bestuur is bevoegd onder zijn verant­woordelijkheid bepaal­de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commis­sies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

 

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.

        

                Artikel 13.

1.       Het bestuur is verplicht van de vermo­gens toestand van de vereniging zodani­ge aantekeningen te houden dat daar­uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen wor­den gekend.

2.       Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behou­dens verlen­ging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ba­lans en een staat van baten en lasten, reke­ning en verant­woording over zijn in het afgelopen boek­jaar gevoerd beleid.

3.       Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoor­ding in rech­te van het bestuur vorderen.

4.       De algemene vergadering benoemt jaar­lijks uit de leden, erele­den en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onder­zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de alge­me­ne vergadering ver­slag van haar bevin­dingen uit.

5.       Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek­houdkun­dige kennis, dan kan de kascom­missie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver­schaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en beschei­den der vereniging te geven.

6.       De last van de commissie kan te allen tijde door de alge­me­ne verga­dering wor­den herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommis­sie.

7.       Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 vijf  jaren lang te bewaren.

 

Ledenvergadering

 

Artikel 14.

1.       De algemene vergadering oefent de hoogste macht uit in de vereniging.

2.       Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van een verenigingsjaar, wordt een algemene jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording be­doeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar be­doel­de com­missie;

b.de benoeming van de in artikel 14 genoemde com­mis­sie voor het vol­gen­de verenigingsjaar;

c.    voorziening in eventuele vacatures;

d.voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.       Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of op schriftelijke aanvrage bij de secretaris door tenminste tien der gewone leden, leden van verdienste en/of ereleden, zulks onder opgave van de te behandelen onderwerpen.De oproep tot een algemene vergadering, inhoudende de te behandelen onderwerpen, geschiedt tenminste veertien dagen tevoren door de secretaris; deze maakt daartoe gebruik van een eventueel verenigingsorgaan en van convocaties.

4.       De oproep tot een buitengewone algemene vergadering als hiervoor bedoeld dient zo tijdig te geschieden, dat de vergadering gehouden kan worden binnen vier weken na de aanvrage; bij gebreke daarvan hebben de aanvragers het recht zelf de vergadering bijeen te roepen middels email, website, of andere media.

5.       De leiding van de algemene vergadering berust voorzitter of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid; is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 

Toegang en Stemrecht.
 

Artikel 15.

1.         Toegang tot de algemene vergadering heb­ben de leden, ereleden en leden van ver­dienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste le­den, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 2 en geschorste bestuursleden.

2.         Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde perso­nen beslist het bestuur.

3.         Ieder lid van de vereniging dat niet ge­schorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn even­eens elk gerech­tigd tot het uitbrengen van één stem.

4.         Een lid kan slechts één ander lid schrifte­lijk machtigen na­mens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blij­ken, dat het bestuur deze vol­doende acht.

5.         Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering verte­gen­woordigen.

 

Voorzitterschap en Notulen.

 Artikel 16

1.       De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzit­ter van de vereni­ging of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één der door het bestuur aan­gewezen plaatsvervangers als voorzit­ter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voor­zit­terschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aange­wezen persoon, notulen gemaakt.
Zij die de vergadering bijeenroepen kun­nen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergade­ring.

 

                Artikel 17.

1.       Het ter algemene vergadering uitgespro­ken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is geno­men is beslissend. Hetzelf­de geldt voor de in­houd van een geno­men besluit voor zover gestemd werd over een niet schrifte­lijk vast­gelegd voorstel.

2.         Wordt echter onmiddellijk na het uitspre­ken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wan­neer de meerder­heid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stem­ming niet hoof­delijk of schriftelijk geschiedde, een stemge­rechtig­de aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stem­ming vervallen de rechtsge­volgen van de oorspronke­lijke stem­ming.

3.         Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering geno­men met volstrekte meerderheid van de gel­dig uitge­brach­te stemmen.

4.         Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge­bracht.

5.         Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol­strek­te meer­derheid heeft verkregen, heeft een tweede stem­ming, of ingeval van een bindende voor­dracht, een tweede stemming tussen de voorge­dragen kandidaten pl­aats.

                   Heeft alsdan weder niemand de volstrek­te meerderheid verkre­gen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

                   Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perso­nen op wie bij de voorafgaande stem­ming is ge­stemd, evenwel uitge­zonderd de persoon, op wie bij die vooraf­gaan­de stemming het geringste aantal stemmen is uitge­bracht.

                   Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die perso­nen bij de nieuwe stemming geen stem­men meer kunnen worden uitge­bracht.

                   Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem­men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.         Indien de stemmen staken over een voor­stel niet rakende ver­kiezing van perso­nen, dan is het verworpen.

7.         Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit­ter een schriftelijke stem­ming gewenst acht of één der stemge­rechtig­den zulks voor de stemming ver­langt. Schrif­telijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten brief­jes. Besluitvor­ming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemge­rechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.         Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de alge­mene vergade­ring.

9.         Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, kunnen geldige besluiten wor­den geno­men, mits met algemene stemmen, om­trent alle aan de orde komende on­der­werpen - dus mede een voorstel tot statu­tenwij­ziging of tot ontbinding - ook al heeft geen op­roeping plaats ge­had of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift om­trent het op­roepen en houden van ver­gaderingen of een daarmee verband houdende formali­teit niet in acht geno­men.

        

 

Commissies

 

Artikel 18.

1.       De technische kant van de vereniging wordt geleid door een technische commissie bestaande uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. De leden worden voor een terrnijn van drie jaar door de algemene vergadering benoemd. De taken van de leden van de technische commissie worden door de technische commissie vastgesteld, waarbij tenminste een voorzitter en een secretaris worden benoemd.

2.       Ieder jaar treedt in de jaarvergadering een/derde van de leden van de technische commissie af, volgens een door het bestuur op to maken rooster van aftreden. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan de technische commissie voorzien voor de tijd tot aan de eerstvolgende vergadering. Tenminste een bestuurslid is tevens lid van de technische commissie.

3.       Kandidaatstelling en benoeming van de leden van de technische commissie gaat op dezelfde wijze als vermeld in artikel 11 voor bestuursleden, met dien verstande dat voor "bestuursleden" gelezen dient te worden "leden van de technische commissie"

4.       De technische commissie heeft tot taak de technische zaken in de vereniging te regelen. Zij is verplicht de besluiten van de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten uit te voeren.

 

Artikel 19.

Het bestuur is bevoegd commissies, die het voor de goede gang van zaken nodig acht, in te stellen; het benoemt en ontslaat daarin de leden.

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 20.        

1.       De algemene vergadering kan bij Huis­houdelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introduc­tie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamhe­den van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefe­nen van het stem­recht en alle verdere onderwer­pen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.       Wijziging van het Huishoudelijk Regle­ment kan geschieden bij besluit van de alge­mene vergadering, via een schrifte­lijk voor­stel door ten minste eenderde ge­deelte van de stem­gerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het be­stuur.

3.       Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statu­ten of met de statuten en reglemen­ten van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden.

 

Wijziging van de statuten

 

Artikel 21.

1.       In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ge­bracht dan door een besluit van de algemene ver­ga­dering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge­steld. De sta­tuten zullen geen bepalingen mogen bevat­ten die onverenigbaar zijn met statu­ten en reglementen van de Neder­landse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schrif­telijke toestem­ming van de Nederlandse Bridge Bond.

2.       Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter be­hande­ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergade­ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedra­gen wijzi­ging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge­schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehou­den. Bo­ven­dien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toege­zonden.

3.       Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee­der­de van de geldig uit­ge­brachte stemmen, in een verga­de­ring waarin ten minste tweederde van de leden tegen­woor­dig of vertegen­woor­digd is. Is niet tweederde van de leden tegen­woordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergade­ring een tweede vergade­ring bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergade­ring, waar­in over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge­weest, ongeacht het aantal tegenwoor­di­ge of vertegen­woordigde leden, kan wor­den beslo­ten, mits met een meerder­heid van ten minste twee­derde van de geldig uitge­brachte stemmen.

4.       Een statutenwijziging treedt niet in wer­king dan nadat hier­van een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlij­den van de akte is ieder bestuurslid be­voegd.

 

Ontbinding van de vereniging.

 

                Artikel 21.

1.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algeme­ne ver­ga­dering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeen­komstige toepassing.

2.       Bij ontbinding van de vereniging be­noemt de algemene vergade­ring min­stens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liqui­datie voortduurt, verant­woor­ding af te leggen.

3.       Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de alge­mene ver­gadering te bepalen zodanige doel­ein­den als het meest met het doel van de vereni­ging over­eenstem­men.

 

Slotbepaling

 

Artikel 22.

In alle gevallen. waarin zowel de wet als deze Statuten en/of Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.