Huishoudelijk Reglement

Download reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB MAARN

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1.

 1. Op 4 februari 1975 is opgericht de Bridgeclub Maarn.
 2. De B.C. Maarn is aangesloten bij de Nederland Bridge Bond.
 3. De B.C. Maarn is gevestigd in Maarn.

 

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus d.a.v.

 

Hoofdstuk 2. Leden

 

Artikel 3. Clubsamenstelling

De club kan bestaan uit:

 1. Ereleden en leden van verdienste.
 2. Gewone leden.
 3. Gezinsleden.
 4. Jeugdleden.
 5. Ondersteunende leden.

 

Artikel 4. Ereleden en leden van verdienste

 1. Tot ereleden en leden van verdienste kunnen door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur of van vijf gewone leden worden benoemd zij, die zich ten opzichte van de club of het bridgespel in het algemeen, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Ereleden betalen geen contributie.

   

  Artikel 5. Gewone en gezinsleden

  1. Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
  2. Gezinsleden zijn zij, die – op dezelfde wijze aangenomen als gewone leden – tot een en hetzelfde gezin behoren.

   

  Artikel 6. Jeugdleden

  Jeugdleden zijn zij, die vóór de ingang van het nieuwe verenigingsjaar de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen een verminderde clubcontributie.

   

  Artikel 7. Ondersteunende leden

  Ondersteunende leden zijn zij, die de B.C. Maarn met een jaarlijkse bijdrage steunen.

   

  Artikel 8. Voorlichting nieuwe leden

  Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement.

   

  Artikel 9. Ledenstop

  Het bestuur kan een “ledenstop” instellen wanneer de omstandigheden dit eisen.

   

   

  Artikel 10. Ontzetting van het lidmaatschap

  1. Wanneer het bestuur op eigen initiatief de ontzetting wil uitspreken of wanneer het, na het betrokken lid gehoord te hebben, oordeelt gevolg te moeten geven aan een aanvrage als bedoeld in Statuten artikel 5, lid 4, dan kan het bestuur dat lid hiervan kennis geven, onder uitnodiging als lid uit te treden. Voldoet het lid hieraan niet, dan volgt ontzetting door het bestuur.
  2. Het bedoelde lid heeft recht van beroep op de algemene vergadering. Hetzelfde recht hebben de stemgerechtigden, die de ontzetting hebben aangevraagd, indien het bestuur aan deze aanvraag geen gevolg geeft. Ter beslissing in zodanig beroep wordt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk na het ingekomen verzoek door het bestuur bijeengeroepen. De ontzetting wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. Van de uitspraak der algemene vergadering wordt aan het betrokken lid onmiddellijk kennis gegeven.
  3. Bij beëindiging van of ontzetting uit het lidmaatschap is de contributie verschuldigd van het verenigingsjaar, waarin de beëindiging of ontzetting plaatsvindt.

   

  Hoofdstuk 3. Bestuur

   

  Artikel 11. Verkiezing bestuursleden

  1. Op de jaarlijkse algemene vergadering worden de bestuursleden uit de gewone leden gekozen.
  2. Elk jaar treden circa een derde van de bestuursleden af en kunnen zich herkiesbaar stellen.
  3. Elke verkiezing is geheel vrij.
  4. Elk lid kan ondersteund door twee andere leden schriftelijk voor de aanvang van de vergadering kandidaten stellen onder overlegging van een schriftelijke bereidheidstelling van de kandidaat.
  5. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat als gekozen beschouwd.
  6. Het rooster van aftreden is als volgt:

            1e jaar secretaris en bestuurslid

            2e jaar penningmeester en vicevoorzitter

            3e jaar voorzitter en twee bestuursleden

   

  Artikel 12. Omschrijving bestuursfuncties

  1. De voorzitter leidt de vergadering en bijeenkomsten en vertegenwoordigt de vereniging zo daartoe aanleiding bestaat.
  2. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter waar en wanneer dit nodig is en is de overige bestuursleden bij hun werkzaamheden behulpzaam.
  3. De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging; van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en verricht voorts alle werkzaamheden, die volgens bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.
  4. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de verenging, doet de uitgaven, die door het bestuur zijn goedgekeurd en draagt zorg voor de financiële administratie.
  5. De overige leden zijn de voornoemde bestuursleden bij hun werkzaamheden behulpzaam en vervangen hen, waar en wanneer dit nodig of gewenst blijkt.
  6. De technische leiding berust bij een technische commissie, bestaande uit drie bestuursleden. Voor werkwijze en taakverdeling zie hoofdstuk Commissies.

   

  Artikel 13. Taak van het bestuur

  1. Het bestuur heeft tot taak de belangen van de club te behartigen overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
  2. Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording schuldig aan de algemene vergadering en geeft ten dien aanzien alle de door de algemene vergadering verlangde inlichtingen.
  3. De voorzitter met de secretaris of penningmeester vertegenwoordigen B.C. Maarn in en buiten rechte.
  4. Onder leiding van het bestuur worden de besluiten van de algemene vergadering uitgevoerd.

   

  Artikel 14. Bestuursvergaderingen

  1. Indien het bestuur uit vijf respectievelijk zeven leden bestaat, zijn de besluiten van deze vergadering slechts geldig indien drie respectievelijk vier leden aanwezig zijn.
  2. Zo vaak de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten wordt een bestuursvergadering bijeengeroepen. In ieder geval wordt binnen een maand na ieder algemene vergadering een bestuursvergadering gehouden.
  3. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.

   

  Hoofdstuk 4. Algemene Vergaderingen

   

  Artikel 15. Besluitvorming

  1. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen behoudens de uitzonderingen bedoeld in artikel 10, 11 en 12 van de Statuten en artikel 29 en 30 van het Huishoudelijk Reglement.
  2. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes, over zaken mondeling en wanneer bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats over de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen te gevolge van een gelijk aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan strekt de herstemming zich uit over de personen die een gelijk aantal stemmen vergaarden. Is ook bij een herstemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.
  3. Onder de volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Bij staken van stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn verworpen.
  5. In afwijking van het hiervoor bepaalde kunnen in de gevallen bedoeld in artikel 11 en 12 van de Statuten en artikel 29 en 30 van het Huishoudelijke Reglement beslissingen over zaken ook worden genomen bij acclamatie, wanneer geen der aanwezigen stemming verlangt.

   

  Artikel 16. Ongeldige stemming

  1. Als niet uitgebracht wordt beschouwd:
  1. Stembriefjes in blanco en onthoudingen.
  2. Stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen.
  3. Stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.
  4. Ondertekende stembriefjes.
  1. De beslissing of bovengemelde gevallen zich al dan niet voordoen, berust bij het bestuur, dat van die beslissing mededeling doet aan de vergadering.

   

  Artikel 17. Ledenvergaderingen

  1. De algemene vergaderingen worden onderscheiden in Jaarlijkse en Buitengewone. Ze zijn toegankelijk voor alle leden.
  1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden.

   

  Artikel 18. Vergaderfrequentie

  1. De buitengewone algemene vergaderingen hebben plaats:

   1. Wanneer het bestuur het wenselijk acht.
   2. Op schriftelijk verzoek van tenminste 25% van de stemgerechtigden aan het bestuur met opgave en toelichting van punten, welke zij wensen te doen behandelen. Het bestuur is verplicht binnen een maand aan zodanig verzoek gevolg te geven. Blijft het bestuur in gebreke dan hebben bedoelde leden het recht zelf een algemene vergadering uit te schrijven.
  2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden tenminste twee weken voor de aanvang van het nieuwe speelseizoen.

   

  Artikel 19. Stemmen bij volmacht

  Stemmen bij volmacht is uitsluitend mogelijk als zich dat beperkt tot hoogstens één persoon en alleen bij onveranderde, vóór de vergadering geformuleerde voorstellen.

   

  Artikel 20. Algemene vergadering

  1. De algemene vergadering wordt tenminste drie weken van tevoren aangekondigd. In spoedeisende gevallen kan door het bestuur van dit voorschrift worden afgeweken.
  2. Leden die enig voorstel door de algemene vergadering wensen te doen behandelen, zenden dit, schriftelijk ondersteund, twee weken voor de vergadering bij het bestuur in.
  3. Een week voor de vergadering moet de kandidaatstelling door het bestuur, de ingekomen voorstellen van de leden als bedoeld onder punt 2, het financieel verslag en de agenda van de vergadering aan de leden uitgestuurd worden.

   

  Artikel 21. Agenda

  De gewone orde van werkzaamheden op de jaarlijkse algemene vergadering is als volgt:

  1. Behandeling van de notulen der vorige vergadering.
  2. Mededeling van ingekomen stukken.
  3. Verslag secretaris over de werkzaamheden en toestand van de club in het afgelopen jaar.
  4. Rekening en verantwoording der inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar door de penningmeester; verslag hierover uit te brengen door de commissie van twee stemgerechtigde leden op de vorige jaarlijkse algemene vergadering benoemd (hiervan elk jaar een lid aftredend).
  5. Aanbieding van de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar.
  6. Mededeling en voorstellen bestuur.
  7. Verkiezing van leden van het bestuur.
  8. Verkiezing van leden van onder punt 4 bedoelde commissie.
  9. Rondvraag.

   

  Artikel 22. Contributie

  Op de algemene vergadering worden jaarlijks de contributies vastgesteld.

  Voor gezins- en jeugdleden is deze lager dan de contributie voor gewone leden.

  Ondersteunende leden betalen een minimum jaarlijkse contributie.

  De door gewone, gezins- en jeugdleden te betalen contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

   

  Hoofdstuk 5. Financiën

   

  Artikel 23. Financieel

  1. Het financieel beleid wordt gevoerd door het bestuur.
  2. Het financieel beheer wordt gevoerd door de penningmeester.
  3. Het bestuur is voor zijn financieel beleid verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
  4. De penningmeester is persoonlijk aansprakelijk voor alle financiële middelen, welke hij onder zijn beheer heeft.
  5. De penningmeester is voor zijn financiële beheer verantwoording schuldig aan het bestuur en aan de algemene vergadering.
  6. De penningmeester doet slechts uitgaven, welke zijn goedgekeurd door het bestuur.
  7. Alleen de penningmeester verricht de uitgaven en int de aan de B.C. Maarn verschuldigde bedragen.
  8. Behalve aan zichzelf voor porti en soortgelijke kleine onkosten doet de penningmeester aan schuldeiser van de B.C. Maarn geen betaling, dan op grond van en onder overlegging van een behoorlijk bewijsstuk van het verkregen recht van de schuldeiser.
  9. Het bestuur kan de penningmeester periodiek om een financieel overzicht verzoeken.

   

  Artikel 24. Decharge

  1. Aan het eind van ieder jaar maakt de penningmeester de rekening en balans op en doet deze door het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderwerpen.
  2. Goedkeuring door de algemene vergadering van het financieel verslag strekt de penningmeester, het bestuur en de financiële commissie tot ontlasting, behoudens later gebleken valsheid in bewijsstukken.
  3. De algemene vergadering is bevoegd de goedkeuring voor de penningmeester, het bestuur en de financiële commissie afzonderlijk uit te spreken.

   

  Hoofdstuk 6. Commissies

   

  Artikel 25. Kascommissie

  1. Volgens de statuten artikel 9, lid 3 wordt jaarlijks door de algemene vergadering een kascommissie bestaande uit twee niet-bestuursleden en plaatsvervangend lid, benoemd.
  2. Om de taak van de commissie te vergemakkelijken zal slechts één lid jaarlijks aftreden.
  3. Namens de algemene vergadering oefent de kascommissie controle op het financieel beleid van het bestuur en op het financieel beheer van de penningmeester uit. Uit dien hoofde zijn alle bestuursleden verplicht aan de commissie alle gewenste inlichtingen en opgaven te verschaffen.
  4. De kascommissie brengt van haar bevindingen rapport uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en brengt de opmerkingen, waartoe de controle aanleiding geeft, ter kennis van het bestuur.
  5. Voor het uitoefenen der controle vergadert de commissie:

   1. Wanneer de penningmeester tussentijds ophoudt lid van het bestuur te zijn.
   2. Voor de controle van de balans en de exploitatierekening over het afgelopen jaar.
   3. Zo dikwijls zij dit verder nodig oordeelt.

   

  Artikel 26. Technische Commissie (Teco)

  De Teco wordt samengesteld door het bestuur en wordt op de jaarlijkse algemene vergadering aan de leden bekend gemaakt.

   

  Artikel 27. Taak Teco

  1. De taak van de Teco:

   1. Het organiseren van clubcompetitie en van andere interne wedstrijden.
   2. Het optreden als wedstrijdleiding van de door de B.C. Maarn of met haar medewerking georganiseerde wedstrijden.
   3. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speelsterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang worden geacht.
   4. Zij dient het bestuur van advies bij het vaststellen van teams die de B.C. Maarn afvaardigt; hiertoe behoort het samenstellen van paren c.q. viertallen en het aangeven van de volgorde daarvan, alsmede het aanwijzen van invallers.
   5. Zij is belast met de organisatie van de bondsactiviteiten.
  2. De Teco adviseert het bestuur in alle aangelegenheden voor wedstrijdorganisaties en wedstrijdtechniek, voor zover zij daarmee niet krachtens het vorige lid zelf belast is.
  3. Beroep tegen door het bestuur overgenomen adviezen van de Teco kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris ingediend worden. Bij weigering van een lid of leden, om de door het bestuur overgenomen adviezen van de Teco te accepteren, c.q. op te volgen, is artikel 5 punt 4 van de statuten, alsmede artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.

   

   

   

  Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

   

  Artikel 28. Slotbepaling

  In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

   

  Artikel 29. Uittreden Nederlandse Bridge Bond

  Een besluit tot uittreding uit de Nederlandse Bridge Bond kan slechts worden genomen door een algemene vergadering als bedoeld in artikel 12 der Statuten.

   

  Artikel 30. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

  1. Voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt vereist, dat tenminste 2/3 der ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt.
  2. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda voor de algemene vergadering waarin zij zullen worden behandeld zijn vermeld.

   

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 16 augustus 1978.