Statuten

Download reglement:
Statuten BC Maarn.pdf (280.07 KB)

STATUTEN BRIDGECLUB MAARN

 

Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Maarn” en is gevestigd te Maarn.

 

Artikel 2. Doel en middelen

De club heeft ten doel: het bridgespel te beoefenen en de kennis van, vaardigheid in en correctheid bij het bridgen te vermeerderen.

 1. Zij tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het houden van wekelijkse clubavonden, waarop competities en andere wedstrijden tussen haar leden onderling worden georganiseerd.
  2. Aansluiting als gewoon lid bij de Nederlandse Bridge Bond.
  3. Het deelnemen aan wedstrijden en competities georganiseerd door de Nederlandse Bridge Bond, haar districten en gewone leden (verenigingen).
  4. Het verrichten van al wat verder in het belang van het bridgen en de club wordt wenselijk geacht.

 

Artikel 3. Duur

 1. De club is opgericht op  4 februari 1975.

 

Artikel 4. Leden

 1. De club bestaat uit natuurlijke personen, t.w. gewone leden, gezinsleden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden; terwijl rechtspersonen als begunstigers(sters) kunnen toetreden.
 2. Aanmeldingen voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden.

Nieuwe leden worden door het bestuur op de eerstvolgende clubavond gemeld.

               Nadat de leden 14 dagen gelegenheid hebben gehad met redenen omklede bezwaren in te dienen,                wordt over de toelating door het bestuur beslist.

 1. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
 2. Stemgerechtigd zijn alle gewone, gezins- en jeugdleden.
 3. Bepalingen inzake het stemmen en de door de leden te betalen contributie worden geregeld door het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Schriftelijke opzegging
 2. Overlijden
 3. Wanbetaling
 4. Ontzegging door het bestuur op grond van het verrichten van handelingen of het zich schuldig maken aan gedragingen, welke de goede naam van de Bridgeclub Maarn schaden of naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede, aanvrage van tenminste een derde deel van het aantal stemgerechtigde leden.

 

Artikel 6. Algemene Vergadering

Jaarlijks wordt tenminste twee weken voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar een algemene vergadering van leden gehouden.

 

 

 

Artikel 7. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een of drie leden.
 2. De wijze van verkiezing wordt door het Huishoudelijk Reglement bepaald.
 3. De voorzitter wordt in functie gekozen. Onderling worden de andere functies verdeeld.
 4. De voorzitter met secretaris of penningmeester vertegenwoordigen de club in en buiten rechte.

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de vicevoorzitter.

 1. Alle voor de club bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend of door hen, die deze rechtens vervangen.

 

Artikel 8. Bestuurstaak

 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding, het beheer van de club, en met het nemen van alle besluiten, die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
 2. De technische leiding is in handen van een Technische Commissie, gevormd door drie personen, bestaande uit minstens één bestuurslid en bij voorkeur twee gewone leden. Taak en werkwijze worden door het Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

Artikel 9. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen bestaan uit bijdragen van de leden, vast te stellen door de Algemene Vergadering, alsmede vergoedingen voor bewezen diensten, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.
 2. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester.
 3. Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering een Kascommissie benoemd.

Samenstelling en werkwijze worden door het Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

Artikel 10. Huishoudelijk Reglement

 1. Ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is voorgeschreven en van hetgeen overigens nodig zal blijken te zijn, wordt door de Algemene Vergadering van leden met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
 2. Dit Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten.

 

Artikel 11. Wijziging der Statuten

 1. Voor wijziging dezer statuten wordt vereist, dat tenminste tweederde der ter Algemene Vergadering uitgebrachte geldige stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt.
 2. Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten op de agenda voor de Algemene Vergadering waarin zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.

 

Artikel 12. Ontbinding der Club

 1. Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk met redenen omkleed, aan het bestuur ingediend voorstel, van tenminste een derde stemgerechtigde leden van de club, kan tot ontbinding worden besloten op een tot dit doel belegde Algemene Vergadering, welke moet worden bijgewoond door meer dan de helft der stemgerechtigde leden van de club.
 2. Is dat aantal niet aanwezig, dan wordt binnen zes weken, na de eerste vergadering een tweede Algemene Vergadering uitgeschreven.
 3. Op deze vergadering kunnen wettige besluiten genomen worden, ongeacht het getal der aanwezige stemgerechtigden. Het besluit tot ontbinding kan slechts genomen worden met tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Dezelfde vergadering beslist over de eigendommen der club met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13. Slotbepaling

Ingevolge de bepalingen van artikel 8 kan het bestuur in onvoorziene gevallen beslissen.

Een lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere gepubliceerde reglementen of instructies.