Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement Bridgeclub Maarn vanaf seizoen 2018

 

Artikel 1.

Wedstrijden, georganiseerd door de Bridgeclub Maarn worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 2.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie (TC).

Artikel 3.

De TC maakt in overleg met het bestuur het speelrooster voor het komende seizoen .

Artikel 4.

De wedstrijden beginnen op dinsdagavond om 20.00 uur. Iedere speler dient uiterlijk om 19.50 uur in de speelzaal aanwezig te zijn.

Artikel 5.

Bij het begin van elke speelronde leggen beide leden van een paar een correct en volledig (dus inclusief uitkomsten) ingevulde systeemkaart voor de tegenstanders op tafel.

Artikel 6.

Het speeltempo is bepaald op 30 minuten per ronde inclusief het wisselen. Na het waarschuwingssignaal van de klok ( dat nog 5 speelminuten aangeeft) mag niet meer aan een nieuw spel worden begonnen. Dat laatste spel wordt dan genoteerd als niet gespeeld.

Artikel 7.

De verantwoordelijkheid voor arbitrage berust bij de daartoe aangezochte arbiters.

Artikel 8.

Een speler is verplicht bij onregelmatigheden arbitrage te vragen.

Artikel 9.

Een deelnemer kan protesteren om herziening te verkrijgen van een beslissing, die door de arbiter is genomen. Het recht een tussenkomst van een arbiter te vragen of te protesteren tegen diens beslissing eindigt 30 minuten nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven.

Alle protesten moeten worden ingediend via de TC. De protestcommissie bestaat uit de arbiters die als speler niet zijn betrokken bij dat spel, c.q. de beslissing, waartegen het protest is gericht. De protestcommissie kan zich laten adviseren door de NBB. Wanneer blijkt dat een score fout is ingevoerd, dienen beide paren uiterlijk op donderdag een mail daarover te sturen naar de TC.

Artikel 10.

Voor elke speler worden meesterpunten geregistreerd bij de NBB .

Artikel 11.

De organisatie en de leiding van de clubcompetitie zijn in handen van de TC.

Artikel 12.

Indien een lid verhinderd is, dient hij of zij tijdig af te zeggen met inachtneming van het afzegprotocol.

Artikel 13.

Als een paar onvolledig is, kan het overblijvende lid in overleg met de TC een invaller zoeken; als eerste binnen de kring van de leden, pas daarna buiten de vereniging. Een gelegenheidspaar kan van tevoren de TC mededelen dat dit paar de te behalen score al of niet wil laten meetellen.

Artikel 14.

Nieuw gevormde paren kunnen op elk moment in de competitie worden opgenomen.

Artikel 15.

De indeling in lijnen wordt per zitting aan de hand van het “Ranking systeem” van de NBB bepaald. Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van de tabel “Parenrankings”, die is gebaseerd op de laatste 5 zittingen waarop een paar aanwezig was. Bij aanwezigheid van 20 paren of meer wordt in twee lijnen gespeeld,  bij aanwezigheid van 19 paren of minder wordt in 1 lijn gespeeld.

Artikel 16.

Het Ranking systeem wordt niet gebruikt bij viertallenwedstrijden en bij feestdrives.

Artikel 17.

In aanmerking voor het “Clubkampioenschap” komen alleen vaste partnerships.

Het vaste partnership dat het hoogste gemiddelde aantal rankingpunten heeft behaald, is clubkampioen.

Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen, moet dat partnership minimaal twee derde van de zittingen hebben gespeeld.