Rankings BC Maarn uitleg

Let op!!

De uitleg gegeven bij de NBB clubranking is niet van toepassing bij BC Maarn.

 

Rankings BC Maarn

Bij BC Maarn is het volgende van toepassing:

Uitslagen:

Getoond worden de uitslagen die tijdens het lopende seizoen zijn verwerkt voor de actuele stand in ranking en clubkampioenschap. Naast de behaalde scores zijn hier ook de toegekende rankingpunten te zien.

Bij parenwedstrijden worden de rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores. Voor partnerships die in de A lijn spelen is het aantal rankingpunten gelijk aan het score percentage.  In de B lijn levert een scoringspercentage van bijvoorbeeld 55%  48 rankingpunten op.

Als er minder dan 24 paren aanwezig zijn, wordt in een lijn gespeeld. Dan is het aantal rankingpunten gelijk aan de behaalde score.

Bij viertallen en bijzondere drives zoals de openingsdrive, kerstdrive enz.  wordt het ranking systeem niet gebruikt.

Spelerrankings:

De ranking is het gemiddelde van de getoonde resultaten behaald op de 5 meest recente zittingen waarop de speler aanwezig was. Iedere keer als er een nieuw resultaat is, vervalt het oudst  getoonde resultaat.

Zolang er  minder dan 5 resultaten beschikbaar zijn, worden de ontbrekende resultaten vervangen door een inschatting van de speelsterkte door de TC

Parenrankings:

De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers. De ranking van een driemanschap is twee derde van de som van de rankings van de drie spelers.

Lijn indeling:

De lijnindeling voor een clubavond gebeurt op basis van de actuele rankings van de op die avond aanwezige paren. ( vast of incidenteel) . Er wordt naar gestreefd om in iedere lijn een gelijk aantal paren te hebben. De aangeduide lijn indeling is een benadering. De feitelijke indeling op een avond wordt bepaald door wie al dan niet aanwezig is.

Clubkampioenschap paren:

Alle paren strijden om het clubkampioenschap paren op basis van de verdiende rankingpunten. Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moeten de spelers van een paar of driemanschap minimaal 17 keer met elkaar hebben gespeeld.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap waarbij de stand van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.