Verenigingsstatuten

STATUTEN

 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Bridgeclub 3 Ruiten (B3R) en is gevestigd te Harmelen.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

Artikel 2

1. De club heeft ten doel kennis van, vaardigheid in en correctheid bij het bridgen te vermeerderen.

2. Zij tracht haar doel te bereiken door:

a. het houden van wekelijkse clubavonden, waarop competities tussen haar leden onderling worden georganiseerd, mede ter verkrijging van een overzicht van de sterkte der deelnemers.

b. aansluiting als gewoon lid van de Nederlandse Bridge Bond.

c. het deelnemen aan de wedstrijden en competities, georganiseerd door de Nederlandse Bridge Bond, haar districten en gewone leden (verenigingen).

d. het verrichten van al wat verder in het belang van het bridgen en de club wenselijk wordt geacht.

 

DUUR

 

Artikel 3

De club is opgericht op 13 december 1976 voor onbepaalde tijd.

 

LEDEN

 

Artikel 4

1. De club bestaat uit natuurlijke personen, t.w. gewone leden, jeugdleden tot 25 jaar, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden; terwijl rechtspersonen als begunstigers(sters) kunnen toetreden.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden op een door het bestuur uitgegeven aanmeldingsformulier.

3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) op voorstel van het bestuur of op een voorstel van tenminste 5 leden.

4. Stemgerechtigd zijn alle gewone leden en jeugdleden.

5. Bepalingen inzake het stemmen en de door de leden te betalen contributie worden geregeld door het Huishoudelijk Reglement.

 

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door:

1. Schriftelijke opzegging

2. Overlijden

3. Wanbetaling

4. Ontzetting door het bestuur op grond van het verrichten van handelingen of het zich schuldig maken aan gedragingen welke de goede naam van B3R schaden of naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen genoemde, aanvrage van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)

 

Artikel 6

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft in alle zaken een beslissende stem. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden aan het begin van een speelseizoen.

 

BESTUUR

 

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 à 3 leden, waarvan 1 vicevoorzitter.

2. De wijze van verkiezing wordt door het Huishoudelijke Reglement bepaald.

3. De voorzitter wordt in functie gekozen. Onderling worden de andere functies verdeeld.

4. De voorzitter met secretaris of penningmeester vertegenwoordigen de club in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de vicevoorzitter.

5. Alle voor de club bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend of door hen, die deze rechtens vervangen.

 

BESTUURSTAAK

 

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding, het beheer van de club en met het nemen van alle besluiten, die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn voorbehouden.

2. De technische leiding is in handen van de Technische Commissie, gevormd door één bestuurslid en tenminste 3 leden. Taak en werkwijze worden door het Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 9

1. De geldmiddelen bestaan uit bijdragen van de leden, vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering (ALV), alsmede vergoedingen voor bewezen diensten, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.

2. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester.

3. Jaarlijks wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) een Kascommissie benoemd. Samenstelling en werkwijze wordt door het Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 10

1. Ter nadere regeling van hetgeen in deze Statuten is voorgeschreven en van hetgeen overigens nodig zal blijken te zijn, wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van leden met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

2. Dit Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten.

 

WIJZIGING DER STATUTEN

 

Artikel 11

1. Voor wijziging dezer Statuten wordt vereist, dat tenminste tweederde de ter Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgebrachte geldige stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt, met dien verstande, dat het aantal leden ter vergadering aanwezig tenminste de helft plus 1 bedraagt.

2. Wanneer het aantal aanwezigen ontoereikend is dan wel de stemmen staken, dient binnen 3 weken een nieuwe Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgeschreven te worden waarop het voorstel in ieder geval in stemming gebracht dient te worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten op de agenda voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.

 

ONTBINDING VAN DE CLUB

 

Artikel 12

1. Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk met redenen omkleed aan het bestuur ingediend voorstel, van tenminste een vierde van de stemgerechtigde leden van de club, kan tot ontbinding worden besloten op een tot dit doel belegde Algemene Leden Vergadering (ALV), welke moet worden bijgewoond door meer dan de helft der stemgerechtigde leden van de club.

2. Is dat aantal niet aanwezig, dan wordt binnen 6 weken, na de eerste vergadering een tweede Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgeschreven.

3. Op deze vergadering kunnen wettige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal der aanwezige stemgerechtigden. Het besluit tot ontbinding kan slechts genomen worden met tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. Dezelfde vergadering beslist over de eigendommen van de club en de formele afwikkeling van zaken.

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 13

Ingevolge de bepalingen van art. 8 kan het bestuur in onvoorziene gevallen beslissen. Een lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere gepubliceerde reglementen of instructies.