Wedstrijdreglement

ALGEMEEN

 

1          Gebruikte afkortingen

 

NBB   Nederlandse Bridge Bond

B3R    Bridge Club 3Ruiten

ALV   Algemene Ledenvergadering

TC       Technische Commissie

OPC    Onderlinge Paren Competitie

DVC   Districts Viertallen Competitie

OVC   Onderlinge Viertallen Competitie

 

2          Wedstrijdvormen en kalender

 

Er worden in de regel meerdere competities per seizoen gespeeld.

Er wordt, bij voldoende deelname, in clubverband gespeeld in de DVC en andere door de NBB georganiseerde wedstrijden en competities voor verenigingen.

De indeling van het seizoensprogramma (waarin competitievormen en data) is een jaarlijks terugkerende activiteit die door de TC wordt uitgevoerd en die leidt tot een voorstel aan de ALV.

Meestal wordt er in een seizoen een OPC-competitie gespeeld en wordt deelgenomen aan de DVC-competitie. Hieronder zijn in aparte hoofdstukken specifieke bepalingen ten aanzien van deze wedstrijden opgenomen.

 

3          Deelname

 

Uitsluitend B3R-leden kunnen zich inschrijven voor de competities.

Uiterlijk op de laatste speeldag van ieder seizoen dient iedereen zijn/haar plannen, ten aanzien van het deelnemen aan de competities in het volgende seizoen, aan de TC bekend te maken. Bij niet, of niet tijdig, melden hiervan vervallen verworven posities in de competitie(s) en kan geen recht op deelname worden geclaimd.

 

Het is verplicht om tijdens het bieden gebruik te maken van bidding boxen; het is verplicht de biedkaarten conform de voorschriften van de NBB te hanteren.

Het spelnummer, het contract en het resultaat worden door noord in de bridgemate ingevoerd en door oost gecontroleerd.

 

Het is verplicht een volledig volgens de voorschriften van de NBB ingevulde systeemkaart aan tegenstanders te overleggen; de club stelt blanco systeemkaarten ter beschikking.

 

4          Gedragsregels

 

Alle competities- worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdreglementen van de NBB, inclusief de daarin opgenomen artikelen ten aanzien van hoffelijkheid en bridge-ethiek.

Ongerechtigheden tijdens het bieden en spelen dienen door een arbiter te worden gecorrigeerd; eventuele nadelen die ontstaan ten gevolge van het eigenmachtig uitvoeren van correcties worden niet hersteld.

Bij herhaaldelijk onsportief of onhoffelijk gedrag kan de TC het bestuur in overweging geven passende maatregelen te treffen tegen de overtreder(s).

 

5          Meesterpunten

 

Over de behaalde resultaten in de competities worden per avond meesterpunten toegekend volgens de daarvoor geldende schalen van de NBB.

 

6          Opruimen

 

Ieder lid dient na het beëindigen van een wedstrijd mee te werken aan het opruimen van de gebruikte materialen. Dit betreft het opruimen van de biddingboxen, kaarten, de kleedjes, bridgemates, tafelbladen en loopbriefjes. De TC plaatst met behulp van een aantal vrijwilligers de materialen terug in de kast van B3R.

 

7          Roken

 

In de door B3R gebruikte speelzaal mag niet worden gerookt.

 

8          Afwijkingen op de regels

 

De TC, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, beslist in niet voorziene situaties.

De TC, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, kan in het belang van de vereniging afwijken van de vastgestelde regels.

 

ONDERLINGE PAREN COMPETITIE

 

1          Indeling

 

Afhankelijk van het aantal deelnemende paren, wordt er gespeeld in meerdere lijnen. Er wordt gestreefd naar lijnen van ongeveer gelijke grootte.

 

2          Promotie en degradatie

 

Er wordt gespeeld in zogenaamde blokken van (bij voorkeur) vijf avonden.

 

Aan het eind van elk blok promoveren en degraderen per lijn in principe een gelijk aantal paren. Een paar kan alleen promoveren indien het tenminste drie keer met tenminste één van de beide partners heeft gespeeld.

Een paar dat aan de Technische Commissie laat weten een volledig blok (of langer) afwezig te zijn, wordt gedurende die periode uit de competitie gehaald. Dat betekent dat er dan uit de betreffende lijn een paar minder degradeert of uit de onderliggende lijn een paar extra promoveert. Zodra het afwezige paar terugkeert in de lijn, dan is het omgekeerde het geval.
 

De TC kan, bij toename/afname van het aantal paren tijdens de competitie, besluiten om door versnelde promotie/degradatie het evenwicht in de lijngrootte te herstellen.

 

3          Speeltijden

 

Elke avond begint om 19.45 uur.

Men dient zich uiterlijk om 19.35 uur aan de wedstrijdtafel te melden. Latere aanmeldingen kunnen worden geweigerd.

De speelduur bedraagt 7.5 minuten per spel, de wisseltijd bedraagt twee minuten. Vijf minuten voor het eind van elke ronde wordt door de rondeklok een waarschuwingssignaal gegeven. Het is niet toegestaan om na dat signaal nog aan een nieuw spel te beginnen. Spellen die niet zijn gespeeld dienen in de bridgemate als niet gespeeld te worden ingevoerd.

 

4          Verhindering

 

Bij verhindering van één of beide leden van het deelnemende paar kan men zelf voor invallers zorgen.

Indien dit niet mogelijk is, dan kan men zich tot uiterlijk 18.00 uur op de betreffende speelavond bij de TC afmelden.

 

5          Invallers

 

Invallers hoeven geen lid te zijn van B3R.

Invallers dienen altijd gemeld te worden bij de TC, uiterlijk op het moment van inschrijving.

Invallers dienen ongeveer van gelijke sterkte te zijn, ter beoordeling van de TC. Bij grote afwijking hiervan kan de TC deelname weigeren.

Twee “halve paren”, zogenaamde “combi-spelers”, mogen samen spelen.

Niet-leden kunnen gedurende de lopende OPC maximaal tien maal voor hetzelfde paar invallen. De TC is gerechtigd in het belang van de OPC vrijstelling van deze regel te verlenen.

Bij verhindering door overmacht voor langere tijd (minimaal een heel blok) van een lid van een paar kan de TC toestemming verlenen om gedurende die periode met een vaste vervanger te spelen. Dit dient vooraf bij de TC gemeld te worden. De invaller moet van vergelijkbare sterkte zijn als de afwezige partner, dit laatste ter beoordeling van de TC. In deze situatie is er geen sprake van invallersscore’s en zijn de normale promotie/degradatie-regels van toepassing.

 

6          Trio-regeling

 

B3R-leden kunnen gebruik maken van de zogenaamde “trio-regeling”. Men speelt dan met drie leden in een paar en alle relevante zaken zoals promoveren, degraderen en dergelijke worden aan iedere deelnemer toegekend.

 

Meesterpunten worden echter uitsluitend toegekend aan de spelers die op een avond daadwerkelijk gespeeld hebben.

 

7          Doorschuiven en "combi-tafel" bij stilzittafels

 

De TC kan in geval van “stilzittafels” in aansluitende lijnen besluiten om een paar van de lagere lijn door te schuiven naar de hogere lijn. De TC kiest hiervoor het paar dat op het betreffende moment de gecumuleerde ranglijst van het betreffende blok leidt; indien dit paar reeds eerder is doorgeschoven wordt het volgende paar gekozen. Uitzonderingen worden gemaakt voor paren die niet in de opgegeven samenstelling spelen, c.q. gespeeld hebben. In dat geval kan een volgend paar worden doorgeschoven.

 

De TC kan ook kiezen voor een “combi-tafel”. In dit geval wordt op een daarvoor gereserveerde tafel gespeeld door twee paren uit twee verschillende lijnen, waarbij de paren uit de hogere lijn in de noord/zuid-richting zitten en de paren uit de lagere lijn in de oost/west-richting.

Het is voor deze oplossing niet noodzakelijk dat deze paren in aansluitende lijnen spelen.

 

8          Vervangende score’s

 

Er zijn diverse situaties waarbij een vervangende score wordt toegekend. Dit zijn:

 

8.1       Spelen met een invaller / laten spelen door een invallend paar

De score met een invaller of door twee invallers is de werkelijk behaalde score, met een minimum van 45% en een maximum van 55%.

 

8.2       Afwezigheid (zonder clubverplichting)

De score is de gemiddelde score van de andere avonden in het blok (in de opgegeven samenstelling van het paar) met een maximum van 50%.

(Bij ontbreken van een “eigen” score wordt voorlopig 50% aangehouden.)

 

8.3       Afwezigheid met clubverplichting

(Dit is afwezigheid die reglementair is gemeld aan de TC en die resulteert uit werkzaamheden voor de vereniging of het spelen van een wedstrijd als vertegenwoordiger van de vereniging.)

De score is de gemiddelde score van de andere avonden in het blok (in de opgegeven samenstelling van het paar) met een minimum van 50%.

(Bij ontbreken van een “eigen” score wordt voorlopig 50% aangehouden.)

 

8.4       Spelen in een hogere lijn dan de lijn waarin het paar in het betreffende blok speelt

De score is de werkelijk behaalde score verhoogd met 2%.

Indien deze verhoogde score lager is dan de gemiddelde score van de andere avonden in het blok (in de opgegeven samenstelling van het paar), dan wordt dat gemiddelde toegekend.

(Bij ontbreken van een “eigen” score wordt voorlopig 50% aangehouden.)

 

In de (vergelijkbare) situatie waarin de TC besluit om twee aansluitende lijnen samen te voegen – meestal vanwege afwezigheid van veel paren – geldt eveneens dat de paren uit de lagere lijn een bonus krijgen van 2%. Dan geldt echter niet de garantie van het minimum van het eigen gemiddelde.

 

8.5       Spelen als “combi-speler” in een andere lijn

(Dit is het spelen door één van beide spelers (als invaller) met een speler uit een hogere lijn. Een gelegenheidspaar (combi-paar) dat is samengesteld uit twee spelers die in verschillende lijnen spelen, wordt op die avond in principe ingedeeld in de lijn van de hoogst-gerangschikte speler. Echter, indien een andere lijn naar het inzicht van de Technische Commissie beter bij het gelegenheidspaar past, dan kan de Technische Commissie anders beslissen.

 

De score wordt – voor beide spelers – behandeld als onder 8.1.

 

8.6      Spelen als “combi-paar” in de eigen lijn

(Dit is het spelen in de eigen lijn, van twee “halve paren”.)

De score wordt – voor beide spelers – behandeld als onder 8.1.

 

8.7       Minder spellen gespeeld

Het rekenprogramma van de NBB berekent de gemiddelde score van een blok via een “gewogen gemiddelde”. Daartoe wordt eventueel een correctie toegepast op grond van het werkelijk aantal gespeelde spellen. Indien een paar op één of meer avonden niet de volledige vierentwintig spellen heeft gespeeld, dan is de gemiddelde score over alle vijf avonden niet precies gelijk aan het gemiddelde van die vijf afzonderlijke avonden.

 

8.8       Volledig blok zonder “eigen” score's

Indien na beëindiging van een blok blijkt dat er in dat blok geen enkele zogenaamde “eigen” score behaald is,

-- dan worden eventuele invallersscore’s (en score’s die reglementair als zodanig behandeld worden) ingesteld op de werkelijke behaalde score, maar daarbij begrensd tussen 45% en 55%, en
-- dan worden eventuele afwezigheidsscore’s op 50% gezet. Dit laatste is ook van toepassing indien het volledige blok uit afwezigheidsscore’s bestaat.

 

9.         Kampioenschap

 

Naast een stand per lijn wordt een totaalklassement opgemaakt. Dit is het cumulatief van alle behaalde scores in één seizoen, vermeerderd met de bonuspunten.

Om de krachtsverschillen tussen de lijnen tot uiting te laten komen, worden per lijn, per avond, bonuspunten toegekend. De paren uit de laagste lijn krijgen geen bonuspunten, de paren uit de op één na laagste lijn krijgen één maal de bonusvoet, de paren uit de volgende lijn tweemaal.

De bonusvoet wordt jaarlijks door de TC vastgesteld aan de hand van de scoringsresultaten van het afgelopen seizoen en bedraagt momenteel zes punten.

 

Het paar dat tenminste 70% van de avonden in de opgegeven samenstelling heeft gespeeld en het hoogst in het eindklassement staat, mag zich voor één jaar clubkampioen van B3R noemen. (Bij de toepassing hiervan wordt afwezigheid ten gevolge van clubverplichtingen geteld als aanwezigheid.)

 

10.       Groepsindeling en partnerwisselingen

 

De TC beslist omtrent de groepsindeling en hanteert hierbij de eindstand van het laatste blok van het afgelopen seizoen.

Nieuwe combinaties van bestaande of nieuw aangemelde leden worden geplaatst in de lijn overeenkomend met hun niveau, ter beoordeling van de TC.

 

11.       Uitslagen en protesten

 

Scores, uitslagen en standen worden zo snel mogelijk na afloop van de avond bekendgemaakt, eerst mondeling in de speelzaal, even later zo mogelijk door publicatie op internet, anders op papier in de speelzaal.

 

Protesten daartegen dienen uiterlijk de volgende dag om 18:00 uur gemeld te zijn aan de TC, evenals protesten tegen een arbitrale beslissing. Het is mogelijk een beroep te doen op een Protestcommissie, die een voor alle betrokken partijen bindende uitspraak doet. Een Protestcommissie wordt samengesteld wanneer dat nodig is.

 

Het voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor foutief ingetypte score’s. Die worden uitsluitend gecorrigeerd als ze binnen vijf minuten na beëindiging van de laatste speelronde zijn gemeld; latere aanmeldingen (bijvoorbeeld de volgende dag naar aanleiding van publicatie van de uitslag op internet) worden niet meer in behandeling genomen.

 

ONDERLINGE VIERTALLEN COMPETITIE

 

1          Indeling

 

Alle viertallen spelen in één groep, er is geen promotie- of degradatieregeling.

 

2          Speelschema

 

Het aantal speelavonden is afhankelijk van het aantal deelnemende viertallen en de beschikbare kalenderruimte.

Per avond worden twee wedstrijden gespeeld, elke wedstrijd bestaat uit 2 x 6 spellen.

Indien er een oneven aantal viertallen meedoet, wordt door drie viertallen een zogenaamd trio gespeeld.

Er wordt in principe een halve competitie gespeeld.

Resterende avonden worden volgens het zogenaamde Zwitserse systeem afgewerkt.

De TC kan van dit systeem afwijken.

 

3          Speeltijden

 

Elke avond begint om 19.45 uur.

Men dient zich uiterlijk om 19.35 uur aan de wedstrijdtafel te melden.

De speelduur voor 6 spellen bedraagt 45 minuten.

 

4          Verhindering

 

Ieder viertal heeft een opkomstplicht en kan zich niet afmelden.

Bij verhindering dient men zelf voor invallers te zorgen.

 

5          Invallers

 

Invallers hoeven geen lid te zijn van B3R.

Invallers dienen ongeveer van gelijke sterkte te zijn. Dit ter beoordeling van de TC. Bij ongelijke sterkte kan de TC een vervangende score geven.

Niet-leden kunnen gedurende de lopende OVC maximaal 10 wedstrijden voor hetzelfde viertal invallen. De TC is gerechtigd in het belang van de OVC vrijstelling van deze regel te verlenen.

 

6          Uitbreiding

 

Leden kunnen gebruik maken van de regeling om met vijf of zes personen een "viertal" te vormen; alle relevante zaken als meesterpunten en dergelijke worden dan aan iedere deelnemer toegekend.

 

7          Klassering

 

Over alle wedstrijden wordt een totaalklassement opgemaakt. Dit is een doorlopend cumulatief van alle behaalde scores in één seizoen.

Het viertal dat het hoogst in het eindklassement staat, mag zich voor één jaar kampioen van B3R noemen.

De diverse standen worden door de TC bijgehouden en gepubliceerd.

 

DISTRICT VIERTALLEN COMPETITIE

 

1          Inleiding

 

De DVC-competitie wordt gespeeld volgens de regels van de NBB, eventueel aangevuld door regels van het District Utrecht van de NBB. (Alle deelnemers krijgen van de NBB een "viertallenboekje" met daarin vermeld de wedstrijddatums en spelregels.) Onderstaand zijn hierop door B3R opgestelde aanvullingen. Regels van de NBB prevaleren boven die van het District Utrecht; regels van het District Utrecht boven die van B3R. Indien geen regels voorzien, dan beslist het bestuur van de vereniging.

 

2          Aanmelding

 

Aanmelding vindt plaats als team middels een door de vereniging verstrekt aanmeldingsformulier. Dit formulier dient door de captain van het team te worden ingevuld en ondertekend en vóór de op het formulier vermelde datum te worden ingeleverd bij de TC.

Incomplete, te laat ingeleverde en niet ondertekende aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

 

3          Indeling

 

Teams die zich aangemeld hebben worden door de TC volgens de richtlijnen van de NBB ingedeeld in de aan de vereniging ter beschikking staande plaatsen.

 

4          Speeldagen

 

De thuiswedstrijden van B3R worden in de regel gespeeld op maandagavond.

 

5          Boetes

 

Het bestuur kan beslissen dat boetes die door de NBB aan een team worden opgelegd en die te wijten zijn aan nalatigheid of het niet nakomen van de regels door de spelers van dat team, voor rekening van het team zijn.