Algemene Ledenvergadering Bridgeclub IJsselstein 16 oktober 2018
Geplaatst op 8-10-2018
Het Bestuur van Bridge Club IJsselstein nodigt u uit tot het bijwonen van een Algemene
Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 16 oktober 2018 in het Fulco,
Overtoom, IJsselstein.
 
Aanvang: 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om gezellig samen te
bridgen. (ca. 20.00 uur)
 
Zoals statutair vastgelegd worden in de vergadering van mei de plannen voor het komende
seizoen voorgelegd en worden in de vergadering van oktober de financiën besproken.
 
De Agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is:
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling van de notulen Algemene Ledenvergadering 22 mei 2018*
4. Privacyverklaring (AVG) BCIJ*
5. Financiën 2017-2018*
6. Verslag kascommissie 2017-2018
7. Benoeming kascommissie 2018-2019
8. Rondvraag en sluiting.
 
* Een overzicht van de financiën 2017-2018 (resultaat boekjaar 2017-2018 BCIJ), privacyverklaring en notulen ALV
22-05-2018 zijn als bijlage toegevoegd maar zijn ook beschikbaar op het beschermde gedeelte van de site van BCIJ
(www.bcij.nl ). Leden die geen toegang hebben tot internet kunnen deze stukken opvragen.