Uitnodiging ALV 27 mei 2019
Geplaatst op 12-05-2019

Het Bestuur van Bridge Club IJsselstein nodigt u uit tot het bijwonen van een Algemene

Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag 27 mei 2019 in het Fulco,

Overtoom, IJsselstein.
 
Aanvang: 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om gezellig samen te
bridgen. (ca. 20.00 uur)
 
De agenda voor deze algemene ledenvergadering is:

  • Opening en vaststelling agenda
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Vaststelling van de notulen ALV 16 oktober 2018*
  • Verslag secretaris over activiteiten en gebeurtenissen over afgelopen jaar*
  • Jaarverslag TC*
  • Lustrumfeest*
  • Zalen op de maandag
  • Benoeming commissies
  • Begroting 2019/ 2020*
  • Rondvraag en sluiting.

 
*Stukken zijn via deze link te bekijken (alleen leden).