Technisch Reglement 2017

Download reglement:

 

TECHNISCH REGLEMENT VAN DE BRIDGECLUB HESTIA TE ZEIST.

 

I Algemene Bepalingen

 

Art. 1

Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens Hestia worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de NBB.

 

Art. 2

De clubavonden worden gehouden op een aan het begin van het seizoen bepaalde dag en vangen aan om 19.45 precies. Om op tijd te kunnen beginnen, dient men een kwartier voor de tijd aanwezig te zijn om de gidskaart in ontvangst te nemen. Wie niet op tijd komt, kan van de wedstrijdleiding een waarschuwing krijgen. Wordt na die waarschuwing dit artikel wederom overtreden, dan kan de wedstrijdleiding, na overleg met de Technische Commissie (TC), een straf opleggen van 1 % per overtreding.

 

Art. 3

Afzegging kan geschieden op een voorafgaande speelavond op de afschrijflijsten op het publicatiebord of van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur op de speeldag, bij een daarvoor aan het begin van het seizoen te bepalen (web)adres. Afzeggingen na 16.00 uur worden niet meer verwerkt. Is vervanging dan niet meer mogelijk, dan vervalt het speelrecht voor het gehele paar en is artikel 23  van toepassing.

 

Art. 4

Wanneer van een paar een persoon afschrijft, wordt de ander geacht wel te komen.

 

Art. 5

Bij alle onderlinge wedstrijden van Hestia moeten alle vaste paren ongevraagd twee volledig ingevulde systeemkaarten ter beschikking van hun tegenspelers stellen. Deze systeemkaarten zijn het bezit van de club en moeten dan ook na iedere speelavond achtergelaten worden in het daarvoor bestemde kistje.

 

Art. 6

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Art. 7

Ten aanzien van de toepassing van de bepalingen van dit reglement bestaat het recht van beroep bij het bestuur.

 

II Technische Commissie

 

Art. 8

De TC bestaat uit tenminste drie personen die, met uitzondering van de voorzitter, door het bestuur worden benoemd.

 

Art. 9

De wedstrijdleiding van de club-en viertallen-competitie is in handen van de TC.

 

Art. 10

De TC zal na afloop van een wedstrijd de behaalde resultaten publiceren.

 

III Wedstrijdvorm

Art. 11

De clubcompetitie begint en eindigt op een door het Bestuur te bepalen datum. Het wedstrijdschema wordt door de TC opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

 

Art. 12

De competitie wordt georganiseerd volgens het NBB-rankingsysteem

De indeling voor elke competitiezitting wordt bepaald op basis van de ranking van de aanwezige paren. De ranking van een paar is de som van de rankings van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren.

 

Art. 13

 

De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 5 of 6 meest recente resultaten. Dat zijn de 5 of 6 laatste avonden die een speler aanwezig was. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten volgens vastgestelde tabellen die het scoringspercentage omzetten in rankingpunten.

 

Art.14

 

Algemeen clubkampioen wordt het paar dat aan het eind van het seizoen de

hoogste gemiddelde ranking heeft over de met elkaar behaalde rankingpunten en een voldoend aantal keren met elkaar heeft gespeeld. Bij gelijke stand beslist de hoogte van de gemiddelde parenranking aan het eind van het seizoen.

 

Art.15

Jaarlijks wordt op voordracht van de TC door het bestuur beslist welke  rankingpunten  per lijn worden gehanteerd, of er gerekend wordt met de laatste 5 of 6 meest recente zittingresultaten en wat het minimum aantal met elkaar gespeelde zittingen zal zijn  om clubkampioen te kunnen worden.

 

Art.16

Voor iedere speelavond geldt een speeltijd van 30 minuten per 4 spellen (of overeenkomstig). Deze 30 minuten zijn exclusief de wisseltijd van 2 minuten.

De tijd zal worden bijgehouden door gebruikmaking van een klok. Vijf minuten vóór het verstrijken van de speeltijd zal een signaal worden gegeven. Na het 5 minuten signaal mag niet meer met een spel worden begonnen en moet er niet gespeeld in worden gevuld.

 

 

.

 

 

 

IV. Indeling in lijnen.

 

Art. 17

De TC bepaalt elke zitting opnieuw  het aantal lijnen waarin gespeeld zal worden.

Het streven is twaalf paren per lijn.

 

Art. 18

De  verdeling van de paren over de lijnen wordt door de TC  in de volgorde van de parenranking of geschatte parenranking gemaakt. Bij de eerste zitting in het nieuwe seizoen wordt bij deze indeling rekening gehouden met de laatste resultaten van het voorafgaande seizoen en indien deze niet aanwezig zijn, met de bekende speelsterkte. Op deze indeling is beroep mogelijk bij de TC en eventueel bij het bestuur.

 

Art. 19

Leden die voor het speelseizoen geen partner hebben, krijgen er, indien mogelijk, door de TC een partner toegewezen. Gaat men hiermee niet akkoord, dan is deelname aan de clubcompetitie uitgesloten. Voornoemde leden kunnen als invaller spelen. Beschikbare invallers kunnen op de speeldag tussen 16.00 uur en 18.00 uur gevraagd worden om te komen spelen.

 

 

Art. 20

Bij het uiteenvallen van een partnership streeft men naar een oplossing binnen twee maanden

Voldoet men niet hieraan, dan verliest men zijn plaats in de clubcompetitie. De TC behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden van deze regel af te wijken.

 

 

 

 

V Invallers bepalingen

 

Art. 21

Indien een speler van een paar niet kan spelen, is het de andere speler van dat paar toegestaan met een invaller te spelen, mits er binnen de club geen geschikte partner is. Dit ter beoordeling van en in overleg met de TC of aangewezen vertegenwoordiger  van de TC.  Onder invaller wordt verstaan iemand die geen lid is van BC Hestia.

 

Art. 22

 

Het paar als genoemd in artikel 21 wordt ingedeeld conform hun ranking dan wel geschatte ranking.

 

 

 

VI Scoreregeling indien een paar geheel of gedeeltelijk afwezig is

 

 

 

Art. 23 Bij afwezigheid van een paar

 

Bij afwezigheid van een paar zonder kennisgeving vooraf ontvangt het paar  in een volgende competitiezitting een score correctie van -15%.

 

 

 

 

 

VII Meesterpunten

 

Art. 24

De door de NBB toegekende meesterpunten worden na iedere zitting automatisch bijgeschreven .

 

VIII Arbitrage en straffen

 

Art. 25

Bij iedere onregelmatigheid moet er arbitrage gevraagd worden bij dienstdoende arbiter(s).

 

Art. 26

Eigen arbitrage is niet toegestaan en wordt overeenkomstig artikel 1 ongedaan gemaakt en bestraft.

 

Art. 27

Het niet ontbieden van een arbiter bij onregelmatigheden, spelen in de verkeerde richting, het te laat aanwezig zijn en fouten gemaakt door slordigheden, zoals het niet tellen van de kaarten, verwisseling van de handen enz. worden bestraft met tenminste 1 % per geval.

 

Art. 28

Toekenning van straf in procenten:

 

  • te laat aanwezig, tenzij vooraf gemeld                                                            1%
  • spelen in verkeerde richting (contrazit)                                                           1%
  • het niet (goed) tellen van de kaarten                                                               1%
  • op verkeerde plaats gaan zitten                                                                       1%

•             foutief terugsteken van kaarten                                                                       1%

•            overschrijden van de speeltijd (na eerste waarschuwing)                             1%

•            onjuist spelnummer invullen en niet goed controleren (door oost)     1%

•            onjuist afsluiten van de bridge-mate (einde ronde/zitting)              2%

•             spel vergeten te spelen                                                                                    1%

 

Het meerdere malen maken van dezelfde fout zal per zitting met niet meer dan 2% worden bestraft.

 

Art. 29

Tot 10 minuten na de zitting kunnen zonder strafconsequenties wijzigingen op de scores worden doorgegeven. mits beide betrokken paren (of van elk paar een speler) dit gezamenlijk aan de TC melden.

Protesten tegen de gepubliceerde uitslag zijn mogelijk bij de TC tot binnen een week na publicatie

 

IX De Viertallen competitie

 

Art. 30

Hestia neemt deel aan de viertallen competitie met zoveel teams als gevormd kunnen worden uit het aantal leden dat zich beschikbaar stelt. De opgave hiervoor dient te geschieden bij de TC voor juli. Geeft men zich op dan verplicht men zich beschikbaar te zijn voor de gehele viertallencompetitie.

 

Art. 31

De TC stelt de teams samen en wijst de aanvoerders aan. Er zal bij het opstellen van de teams zoveel mogelijk inspraak gegeven worden. De teams worden eerst bekend gemaakt als de samenspraak tussen bestuur en TC is afgerond.

 

Art. 32

De TC zal bij de opstelling van de teams zoveel mogelijk rekening houden met eerder behaalde resultaten, echter alleen wanneer dit ook in het belang van de club is.

 

Art. 33

De TC zal aan het begin van het seizoen uit haar midden een lid aanwijzen die de functie krijgt van viertallenleider.

 

Art. 34

Is een speler van een team om een goede reden verhinderd, dan moet hij zich melden bij zijn aanvoerder, die contact met de viertallenleider opneemt. Deze laatste zal met de hem ten dienste staande gegevens een invaller dan wei een invallend paar aanwijzen, zodanig dat de belangen van het betreffende team maximaal gediend zijn.

 

Art. 35

De aanvoerders zijn verplicht, wanneer hun team op een clubavond een competitiewedstrijd moet spelen, dit gehele team bij het onder artikel 3 genoemde adres af te zeggen.

 

 

Concept TCreg V4 Ranking aug 2017

                                   C.J. Wisman.