Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Bridgeclub Hestia

 

 

Lidmaatschap

       Artikel 1

Personen die gewoon lid van bridgeclub (b.c.) Hestia wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe bestemd formulier. Het bestuur beslist over de toelating.

 

 

Rechten en plichten van leden

       Artikel 2

De leden zijn gehouden:

 1. de bepalingen van Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige Reglementen na te leven en niet in strijd daarmee te handelen.
 2. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen
 3. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

       De leden hebben het recht:

              a) tot bijwoning van de clubavonden;

              b) tot deelname aan wedstrijden en drives;

              c) tot toezending van alle publicaties van de vereniging;

              d) tot het introduceren van niet-leden, na verleende toestemming van het bestuur.

              e) op een reactie van het bestuur binnen een redelijke termijn op schriftelijke voorstellen                                                           

                  of klachten.

 

Het bestuur

       Artikel 3

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal 7 leden en wordt door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
 2. De volgende functies worden in ieder geval in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris, penningmeester, TC-voorzitter, algemeen bestuurslid.
 3. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn aftredend op de jaarvergadering.
 5. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van b.c. Hestia de woordvoerder van het bestuur. Hij/zij leidt de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de overige algemene vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen geleid door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 6. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Op de Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de gang van zaken binnen b.c. Hestia.
 7. De penningmeester houdt de kas en de boeken van de vereniging. Hij/zij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.

 

 

Vergaderingen van het bestuur

       Artikel 4

 1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten.
 2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt.

 

 

       Jaarvergadering

       Artikel 5

 1. Tot de vaste agendapunten van de in artikel 14 van de Statuten bedoelde Algemene Vergadering behoren:
 1. opening;
 2. ingekomen stukken;
 3. notulen van de vorige Algemene Vergadering;
 4. verslag van de secretaris;
 5. rekening en verantwoording van de penningmeester;
 6. verslag van de kascommissie;
 7. vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de donateurs;
 8. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
 9. benoeming van de kascommissie;
 10. verkiezing van bestuursleden;
 11. verslag van de technische commissie (TC) en bespreking van het programma voor het komende speelseizoen;
 12. verkiezing van de leden van de TC;
 13. evt. verkiezing van andere commissies;
 14. evt. rapport van andere commissies;
 15. behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;
 16. rondvraag;
 17. sluiting.   

 

 

Contributie

       Artikel 6

 1. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering.
 2. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk 2 maanden na het begin van het verenigingsjaar.

 

      

 

 

Commissies

       Artikel 7

 1. Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de Algemene Vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.
 2. Tot deze commissies behoren onder andere:
  1.  Technische Commissie
 1. De TC is gebonden te zorgen voor een goed verloop van de bridgecompetities volgens de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede aan het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond.
 2. Tot de taken van de TC behoren:
  1. het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in clubverband, de viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen de vereniging;
  2. het indelen van paren en viertallen naar sterkte in de diverse groepen;
  3. het opstellen van viertallen in externe competities;
  4. het waar nodig behulpzaam zijn bij de vorming van paren en teams voor de interne competitie;
  5. het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband;
  6. overige technische werkzaamheden.
 3. Het bestuur wordt in zijn taken terzijde gestaan door een uit tenminste drie leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. De voorzitter TC maakt deel uit van het bestuur.
 4. De voorzitter TC selecteert zijn leden en verzoekt hen tot toetreding. Het bestuur bekrachtigt de voorstellen en legt dat aan de Algemene Vergadering voor ter goedkeuring. Elk TC-lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de TC op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 5. De clubcompetitieleider zorgt voor het goed functioneren van de bridgecompetitie, controleert en berekent de uitslagen en maakt de stand op. De materiaalcommissaris verzorgt het materiaal. Voor andere specifieke taken zal de TC iemand uit haar midden aanwijzen.
 6. Alle hierboven genoemde functionarissen verstrekken de gegevens ter publicatie die op hun werkzaamheden betrekking hebben (bijv. speelschema). De voorzitter TC overlegt vóór publicatie met het bestuur. De voorzitter roept de leden van de TC in vergadering bijeen zo vaak hem of twee der andere leden dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis aan het bestuur. In de algemene vergadering is hij de woordvoerder van de TC.
 7. De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet voorstellen voor het komende speelschema.
 8. Van beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur dat, na de TC te hebben gehoord, uitspraak doet. Het bestuur kan beroepszaken delegeren aan een daartoe benoemde commissie.

 

 1.   Kascommissie

Aan de kascommissie is het financieel toezicht op het bestuur opgedragen. Deze onderzoekt de door de penningmeester opgemaakte balans en de staat van baten en lasten. Zij brengt in de Algemene Vergadering verslag uit over haar bevindingen.

De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid die door de Algemene Vergadering worden gekozen.

 1.    Naar behoefte kunnen andere commissies  worden ingesteld door de Algemene Vergadering.

 

Slotbepalingen

       Artikel 8

 1. In de reglementen van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering. Een besluit tot reglementswijziging moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 2. In alle gevallen waarin de het Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 3. De Algemene Vergadering stelt een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vast.

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 29-08-2019