Technisch reglement HWH

Download reglement:

Versie 1 oktober 2015

 

Inhoud:
I     Algemene Bepalingen (Artikel 1 t/m 8)
II    Technische Commissie (TC) (Artikel 9 t/m 13)
III   Clubcompetitie (Artikel 14 t/m 18)
IV   Indeling clubcompetitie (Artikel 19 t/m 26)
V    Mutaties tijdens de clubcompetitie (Artikel 27 t/m 33)
VI   Invallerbepalingen (Artikel 34 t/m 39)
VII Regelingen scorecorrecties (Artikel 40 t/m 45)
VIII Arbitrages en straffen (Artikel 46 t/m 50)
IX   Viertallencompetitie (Artikel 51 t/m 59)
X    Protestafhandeling en verboden biedingen (Artikel 60 t/m 61)

 

I Algemene Bepalingen

Artikel 1
Alle wedstrijden georganiseerd door of namens HWH worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (WR NBB). Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende schalen van de NBB.
 

Artikel 2
De clubavonden worden gehouden op een door de Algemene Jaarvergadering (ALV) te bepalen dag en vangen aan op een door de ALV bepaald tijdstip. Spelers behoren op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen zoals bepaald in artikel 15 WR NBB wordt bestraft conform artikel 50.
 

Artikel 3
Afschrijven geschiedt volgens een procedure die voorafgaande aan het speelseizoen door de TC bekend gemaakt wordt. Bij niet, of te laat afschrijven vervalt het speelrecht van het gehele paar en vervalt tevens de mogelijkheid tot het corrigeren van de score zoals vastgelegd in hoofdstuk VII.
 

Artikel 4
Indien van een paar één persoon afschrijft gelden voor de overgebleven persoon de rege­lingen van artikel 44.
 

Artikel 5
Systeemkaarten zijn verplicht en behoren conform artikel 6 WR NBB aan het begin van de ronde ongevraagd aan de tegenstanders te worden overhandigd.
 

Artikel 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.
 

Artikel 7
In alle gevallen waar in de tot dit hoofdstuk behorende artikelen taken zijn toebedeeld aan de Viertallen Commissie (VC) vallen deze taken aan de TC toe indien geen aparte VC in functie is.
 

Artikel 8
Ten aanzien van toepassingen van de bepalingen van dit reglement bestaat het recht van beroep bij het bestuur zoals vastgelegd in de artikelen 13 en 29 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.

 

II Technische Commissie (TC)
 

Artikel 9
Op de ALV wordt op voorstel van het bestuur een Technische Commissie benoemd die uit ten minste drie personen bestaat. Indien ook een Viertallencommissie wordt benoemd bestaat ook deze uit ten minste drie leden.
 

Artikel 10
De wedstrijdleiding van alle door HWH georganiseerde wedstrijden is, tenzij anders bepaald, in handen van de TC.
 

Artikel 11
De TC is bevoegd de wedstrijdleiding van de interne viertallencompetitie aan de VC te delegeren.
 

Artikel 12
De TC is bevoegd, voor alle door HWH georganiseerde wedstrijden die geen onderdeel uitmaken van de clubcompetitie, de wedstrijdleiding te delegeren aan een speciaal voor zo'n wedstrijd samen te stellen organisatiecomité.
 

Artikel 13
De TC bepaalt voor aanvang van de clubcompetitie met welke hulpmiddelen de berekening van de resultaten zal geschieden en welke procedures van kracht zijn met betrekking tot de vaststelling van de definitieve uitslag. De TC is verplicht deze procedures voor aanvang van de clubcompetitie te publiceren.

 

III Clubcompetitie
 

Artikel 14
De aanvang van de clubcompetitie en de wijze waarop en wanneer deze competitie wordt gespeeld wordt jaarlijks na overleg met de TC op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld.
 

Artikel 15

Promotie- en degradatieregeling.

 1. Het streven is dat het aantal paren in een groep dat degradeert of promoveert 25% (een kwart) is van het totaal aantal paren van die groep, afgerond naar beneden.
 2. Een paar kan slechts promoveren als het minstens 50% van het aantal zittingen in de vaste samenstelling heeft gespeeld.

N.B.: als een paar, bij een serie van 5 zittingen, 2 keer in de vaste samenstelling speelt en 1 keer of vaker afwezig is i.v.m. extern viertallen behoudt het paar de mogelijkheid om te promoveren.
 

Artikel 16
Clubkampioen is het paar dat aan het eind van de clubcompetitie conform de daarvoor geldende bepalingen als winnaar wordt aangewezen. Jaarlijks stelt de TC in samenwerking met de VC ten minste twee weken voor aanvang van de clubcompetitie deze bepalingen vast en maakt deze voor aanvang van de clubcompetitie aan de leden kenbaar.
 

Artikel 17
De clubkampioen komt voor één jaar in het bezit van de wisselbeker. Deze beker blijft eigendom van HWH.
 

Artikel 18
Herinneringsprijzen worden beschikbaar gesteld volgens een door de ALV op voorstel van het bestuur vast te stellen schema. Dit schema blijft ongewijzigd van kracht tot er een nieuw schema is vastgesteld.

 

IV Indeling clubcompetitie
 

Artikel 19
De TC is verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal groepen in de parencompetitie en de grootte daarvan. Maatstaf voor de indeling van de paren in de diverse groepen is de eindstand van de voorgaande clubcompetitie.
 

Artikel 20
Vóór 15 juni voorafgaande aan het begin van de nieuwe clubcompetitie dienen verande­ringen in de samenstelling van de paren bij de TC bekend te zijn. De TC is bevoegd voor later gemelde veranderingen dispensatie te verlenen indien zulks naar haar oordeel een evenwichtige indeling van de clubcompetitie ten goede komt.
 

Artikel 21
Voor de interne viertallencompetitie geven de leden zich op als viertal. Een viertal mag uit meer dan twee paren bestaan. De TC is bevoegd deze indelingen op verzoek van leden tot aanvang van de eerste speelavond van de interne viertallen serie aan te passen.
 

Artikel 22
Spelers die niet in de clubcompetitie kunnen worden geplaatst komen op de invallerslijst.
 

Artikel 23
Nieuwe paren van buiten HWH worden in principe in de laagste groep geplaatst tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het betreffende paar indeling in een hogere groep rechtvaardigt.
 

Artikel 24
Nieuwe paren gevormd uit een speler uit de voorgaande clubcompetitie en een speler van buiten HWH worden in principe één groep lager geplaatst dan waar het HWH-lid zou zijn ingedeeld op grond van de eindstand van de voorgaande clubcompetitie tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het betreffende paar indeling in een hogere groep rechtvaardigt.
 

Artikel 25
Gaan twee HWH-leden een nieuw paar vormen, dan wordt voor het bepalen van hun plaats de helft van de door beide leden van het paar behaalde clubcompetitiepunten in de voorgaande clubcompetitie opgeteld.
 

Artikel 26
De TC maakt de indeling ten minste twee weken voor de aanvang van de clubcompetitie bekend. Op deze indeling is beroep mogelijk bij het bestuur.
 

V Mutaties tijdens de clubcompetitie

Artikel 27
Besluiten twee of meer paren binnen HWH tot een andere samenstelling van de paren, dan krijgt ieder van deze leden de helft van het aantal van de tot dan toe behaalde clubcompetitiepunten. Indeling in een groep geschiedt door de TC.
 

Artikel 28
Veranderingen zoals bedoeld in artikel 27 kunnen alleen geschieden bij het begin van een nieuwe serie en indien er nog ten minste twee series in de clubcompetitie moeten worden gespeeld.
 

Artikel 29
Elk viertal dat aan de interne viertallencompetitie deelneemt verplicht zich deze serie als viertal in ongewijzigde samenstelling uit te spelen. De TC is bevoegd hier op verzoek van een viertal wijzigingen in aan te brengen.
 

Artikel 30
Wordt een partnership gedurende de clubcompetitie beëindigd, dan verliezen beide spelers het recht op een plaats in de clubcompetitie. De TC is bevoegd een of beide spelers van het verbroken partnership al dan niet in een nieuw partnership wederom tot de clubcompetitie toe te laten. De behaalde clubcompetitiepunten worden in dat geval meegenomen.
 

Artikel 31
Krijgt een van de leden van HWH tijdens de clubcompetitie een nieuwe partner, niet zoals bedoeld in de artikelen 25 en 27, dan behoudt deze zijn plaats in de clubcompetitie.
 

 

 

 

Artikel 32
In die gevallen waarin een speler zijn partner verliest of door andere omstandigheden lang niet met deze kan spelen, heeft de speler het recht zijn deelname aan de clubcompetitie met een nieuwe partner voort te zetten, indien de vervanging binnen twee maanden plaatsvindt. Voor de termijn van twee maanden kan de TC dispensatie verlenen.
 

Artikel 33
Nieuwe paren van buiten HWH worden in principe in de laagste groep geplaatst, tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het betreffende paar indeling in een hogere groep rechtvaardigt en het belang van de clubcompetitie niet in het geding komt.
Als zo’n paar midden in het seizoen instapt krijgt het over de voorgaande series het gemiddelde aantal clubcompetitiepunten van de groep waarin zij gaan spelen.

 

VI Invallerbepalingen
 

Artikel 34
Indien van een paar één speler afwezig is regelt de TC voor de overgebleven speler zo mogelijk een invaller. De overgebleven speler heeft, voorzover de in artikel 32 genoemde procedure daartoe de mogelijkheid biedt, het recht een door de TC aangebrachte invaller niet te accepteren of een eigen invaller te kiezen.
 

Artikel 35
Indien van een paar één speler afwezig is heeft de overgebleven speler het recht zelf een invaller te kiezen mits voldaan wordt aan de terzake geldende procedures. De TC stelt ten minste twee weken voor aanvang van de clubcompetitie de geldende procedures vast.
 

Artikel 36
Indien de gekozen invaller zoals bedoeld in artikel 35 geen HWH-lid is  geldt de volgende bepaling:

Voor het vaker dan tweemaal in één serie invallen van dezelfde persoon of het vaker dan vijfmaal in één seizoen invallen met dezelfde partner is voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.
 

Artikel 37
Worden spelers van verschillende groepen tot een paar gevormd, dan speelt het paar in de hogere groep. Bij afwezigheid van één of meer paren in één of meer groepen wordt bij voorkeur met een combitafel gespeeld teneinde te voorkomen dat paren buiten hun eigen groep moeten worden geplaatst om twee of meer groepen met een oneven aantal paren te vermijden. De TC beslist in voorkomende gevallen of een combitafel wordt ingericht en of en zo ja welke paren buiten hun groep worden geplaatst.
 

Artikel 38
Aan invallers, niet deelnemende aan de clubcompetitie, kan de TC de tweede of daaropvolgende maal dat zij invallen in één serie beperkingen stellen ten aanzien van de groep waarin wordt ingevallen of de speler waarvoor wordt ingevallen. Indien voor toepassing van artikel 44 noodzakelijk zal de TC invallers een speelsterktekwalificatie toekennen.
 

Artikel 39
In de interne viertallencompetitie dient ieder viertal zelf zorg te dragen voor invallers. Invallers van buiten de club zijn toegestaan.

 

VII Regelingen Scorecorrecties
 

Artikel 40
De middelscore in een serie is het gemiddelde van de score(s) met de vaste partner en de score(s) met een invaller. Bij de scores met invaller geldt een ondergrens van 45%.

 

Artikel 41a
Een paar mag maximaal één serie ervoor kiezen om niet mee te spelen in de parencompetitie met handhaving van hun plaats in de groep waarin zij tijdens die serie gerechtigd waren te spelen. Voorwaarde is dat het paar de gehele serie niet meespeelt en dat dit geschiedt in overleg met de TC. Dit recht vervalt als het paar niet tijdig hun afwezigheid meldt, namelijk conform de geldende afschrijfprocedure.
Voor deze ene serie krijgt het paar net zoveel clubcompetitiepunten als het paar dat net niet degradeert uit de betreffende groep.

 

Artikel 41b

Clubkampioenspunten.

Alleen de series parenwedstrijden (dus niet de butler wedstrijden en interne viertallen) geven punten.

Na elke serie wordt al volgt punten gegeven:

Groep A: Plaats 1 100 punten, 2 98,  3 96 en zo verder.

Groep B: Plaats 1 81 punten, 2 79,  3 77 en zo verder.

Het aantal behaalde punten na een seizoen bepaalt de indeling voor het komende seizoen.

 

Artikel 42
De volgende bepalingen gelden als het gehele paar afwezig is:
 

 1. wegens overcompleet zijn of deelname aan bondswedstrijden: toekenning van de middelscore. Dit geldt ook bij deelname aan bondswedstrijden voor een andere club; het betreffende paar dient dit tevoren te melden bij de TC.
  N.B.: De score voor een paar waarvan één speler invalt  bij extern viertallen is: eigen middelscore met een ondergrens van 50%. De bodem van 50% geldt uitsluitend bij invallen in een HWH-viertal. Het invallende paar dient dit tevoren te melden bij de TC.

   
 2. in speciale gevallen kan de TC een score geven als hierboven.
   
 3. afwezig om andere redenen: (mits volgens de geldende bepalingen is afgemeld) eerste afwezigheid: middelscore minus 5%; tweede afwezigheid : middelscore minus 8%; derde en volgende afwezigheid: middelscore minus 10%.
  N.B.: als een paar slechts 1 keer speelt in een serie en niet degradeert, krijgt het paar dezelfde clubcompetitiepunten als het paar dat net niet degradeert uit die poule.

   
 4. als een paar afwezig is, zonder volgens de geldende bepalingen te hebben
  afgezegd, krijgt het paar 35% voor de betreffende zitting.
 5. de regeling voor een driemanschap dat afwezig of incompleet is ten gevolge van deelname aan bondswedstrijden:

Indien het derde lid van het driemanschap niet speelt op de betreffende parenavond geldt artikel 42a.

Indien het derde lid van het driemanschap op eigen verzoek wel speelt op de betreffende parenavond geldt artikel 44.

Indien het derde lid van het driemanschap op verzoek van een ander HWH-lid of van de competitieleider speelt op de betreffende parenavond geldt artikel 42a.
 

Artikel 43
De T.C. beslist welke evenementen in de zin van artikel 42 als bondswedstrijden worden aangemerkt.
 

Artikel 44
Speelt een lid van een paar met iemand die niet zijn vaste partner is, dan krijgt het paar de actuele score met een ondergrens van 45%.
 

Artikel 45
 

 1. Indien in een andere competitievorm dan indeling in groepen wordt gespeeld maakt de TC vooraf een afzonderlijke regeling bekend.
 2. Verzoeken tot correctie betreffende per abuis onjuist ingevoerde scores in de Bridgemate dienen maximaal 48 uur na bekendmaking van de uitslag bij een der leden van de TC te worden ingediend; latere verzoeken worden niet gehonoreerd.

 

VIII Arbitrages en straffen
 

Artikel 46
Conform artikel 9 WR NBB van de spelregels voor wedstrijdbridge 2007 behoort de dienstdoende arbiter onmiddellijk te worden ontboden nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid.
 

Artikel 47
Eigen arbitrage is niet toegestaan en wordt ongedaan gemaakt en bestraft.
 

Artikel 48
In afwijking van het in het WR NBB opgenomen artikel betreffende straffen bedraagt de straf 1% van het totaal van de zitting in navolgende gevallen:
a. de overtreding van de artikelen 46 en 47.
b. het niet correct tellen van de kaarten.
c. het onklaar maken van een bord.
d. het spelen van een spel tegen de verkeerde tegenstanders.
e. het niet correct afsluiten van de bridgemate aan het einde van de speelronde.

 

Artikel 49
De TC schrijft voor op welke wijze de aan tafel behaalde scores dienen te worden geregistreerd. In die gevallen waarin de voor bedoelde registratie benodigde handelingen naar het oordeel van de TC verwijtbaar onjuist en/of onvolledig zijn uitgevoerd en niet voor het einde van de speelronde zijn gecorrigeerd worden beide betrokken paren bestraft.
 

Artikel 50
In de navolgende gevallen volgt een waarschuwing:
a. het niet op tijd aanwezig zijn aan het begin van de clubavond.
b. het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde.
Elke tweede en volgende waarschuwing leidt tot straf.

In afwijking van het in het wedstrijdreglement NBB opgenomen artikel betreffende straffen bedraagt de straf ten minste 1% van het totaal van de zitting.
Bij meer dan vijf minuten te laat aanwezig zijn of een tijdoverschrijding van meer dan vijf minuten kan de wedstrijdleider in plaats van de voornoemde waarschuwing direct tot strafoplegging besluiten.

 

IX Viertallencompetitie
 

Artikel 51
De navolgende artikelen zijn van toepassing indien HWH met één of meerdere teams deelneemt aan de bonds- en/of districtsviertallencompetitie.
 

Artikel 52
Leden die aan de viertallencompetitie willen deelnemen dienen zich vóór 1 juli bij de VC op te geven. Men verplicht zich voor de gehele competitie beschikbaar te zijn.
 

Artikel 53
De VC kiest voorafgaande aan het speelseizoen uit haar midden een lid in de functie van viertallenleider.
 

Artikel 54
De VC stelt de teams samen en wijst de aanvoerders aan. Het samenstellen van de teams geschiedt voorzover mogelijk en gewenst in samenspraak met de betrokken leden, het bestuur en de TC en vindt plaats met inachtneming van eerder behaalde resultaten.
 

Artikel 55
De VC is gerechtigd wijzigingen in de samenstelling van één of meerder teams aan te breng­en voorzover de toepasselijke bondsreglementen dit mogelijk maken en de betrokken aanvoerders unaniem met zo'n wijziging instemmen.
 

Artikel 56
De aanvoerders zijn verplicht contact op te nemen met de VC indien het team niet volledig kan spelen. De VC zal de benodigde invaller(s) aanwijzen.
 

Artikel 57
De aanvoerders zijn verplicht het gehele team tijdig volgens artikel 3 af te schrijven indien het team op een clubcompetitieavond moet spelen. Bij verzuim tijdig af te schrijven is voor alle betrokken teamleden artikel 42c van toepassing, in alle andere gevallen artikel 42a.
 

 

 

 

Artikel 58
Indien slechts één speler van een paar uit de clubcompetitie voor HWH deelneemt aan de viertallencompetitie zijn de navolgende bepalingen van toepassing indien een wedstrijd op een clubcompetitieavond wordt gespeeld.
a. De andere speler speelt niet mee op de betreffende clubavond(en) en de score voor het paar wordt bepaald volgens artikel 42a.
b. De andere speler speelt op eigen verzoek wel mee op de betreffende clubavond(en) en de score voor het paar wordt bepaald volgens artikel 44.

c. De andere speler speelt op verzoek van een ander HWH-lid of de competitieleider mee op de betreffende clubavond(en) en de score voor het paar wordt bepaald volgens artikel 42a.

De andere speler kan per avond kiezen of men de betreffende clubavond al dan niet meespeelt. Deze keuze moet uiterlijk aan het eind van de in artikel 3 genoemde periode aan de TC bekend gemaakt zijn.
Dit artikel is ook van toepassing indien één speler van een paar op een clubcompetitieavond moet invallen in de viertallencompetitie.
Voor de regels inzake driemanschappen, zie artikel 42e.

Artikel 59
Een viertallenwedstrijd mag in principe niet worden verschoven naar een avond van de clubcompetitie. De VC is gerechtigd hiervoor toch toestemming te verlenen in welk geval de score van de betrokken paren wordt bepaald conform artikel 42a.

Indien geen toestemming is verleend wordt de score van de betrokken paren bepaald conform artikel 42c.

 

X Protestafhandeling en verboden biedingen
 

Artikel 60
Is een paar het niet eens met de beslissing van de wedstrijdleider dan wordt dit medegedeeld aan de wedstrijdleider. Deze zal behulpzaam zijn bij het invullen van het protestformulier. Het protestformulier dient ook de zienswijze van het andere paar en van de wedstrijdleider te bevatten.
Het protestformulier gaat naar het Bestuur dat de TC zal verzoeken een Protestcomité van ten minste 2 leden samen te stellen.
De termijn van indiening van een protest door de protesterende partij is tot een half uur na einduitslag of een half uur na bekendmaking van de beslissing van de wedstrijdleider.

 

Artikel 61
Het is niet toegestaan gebruik te maken van biedingen of biedseries die behoren tot “Bruine Sticker Conventies” en/of “Hoogst Ongebruikelijke Methoden”.