Wedstrijdreglement BC Doorn

 

Wedstrijdreglement Bridgeclub Doorn augustus 2017

 

Algemene bepalingen
 

Art. 1

Wedstrijden, georganiseerd door de Bridgeclub Doorn, worden gespeeld volgens de spelregels voor

wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (N.B.B.)

Meesterpunten worden toegekend volgens geldende schalen van de N.B.B.

Art. 2

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de Technische Commissie (T.C.). In bijzondere omstandigheden kan de T.C., waar relevant na afstemming met het bestuur, afwijken van artikelen in het Wedstrijdreglement (WR)

Art. 3

M.b.t. de toepassing door de T.C. van de bepalingen van dit reglement bestaat het recht van beroep bij het bestuur van de club.

Een beroep moet schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.

Art. 4

De organisatie en de leiding van de wedstrijden van de club zijn in handen van de T.C.

 

Clubcompetitie
 

A. Algemeen:

Art. 5

Vóór de aanvang van het seizoen wordt aan de leden informatie verstrekt, waarin de T.C. onder meer de data van de competitiezittingen en speciale drives bekend maakt.
De wintercompetitie wordt op basis van het NBB-ClubRanking (NBB-CR) systeem gespeeld.

Art. 6

De speelavonden beginnen om 19.30 uur.

De deelnemers dienen tien minuten voor dit tijdstip aanwezig te zijn.

Art. 7

Afzegging zo snel mogelijk en uiterlijk tot 16.00 uur vóór de zitting.

De wijze waarop dit moet gebeuren staat vermeld op de website onder afmelden.

Art. 8

De T.C. is verantwoordelijk voor het geheel van (computer)taken, nodig om de door de club georganiseerde wedstrijden te laten plaatsvinden.

Art. 9

Op de zittingen van de club dienen de partnerships ongevraagd twee volledig ingevulde systeemkaarten ter beschikking van hun tegenspelers te stellen.

Deze systeemkaarten dienen volgens het standaardmodel van de N.B.B. te zijn ingevuld.

Art. 10

Tijdens een competitiezitting worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. Per ronde mag men niet meer dan 30 minuten speeltijd gebruiken. Per ronde gaat 6 minuten voor het verstrijken van de tijd voor de ronde een zoemer. Hierna mag niet meer aan een nieuw spel begonnen worden.

B. Ranking:
Art. 11

Voor elke speler wordt een ranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar (vooralsnog) zeven meest recent behaalde rankingpunten.
Bij het begin van een nieuw seizoen kent de T.C. voor elke speler een vervangende rankingwaarde toe gebaseerd op het gemiddelde van de zeven meest recent behaalde rankingpunten van het afgelopen seizoen.
Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de T.C. een vervangende rankingwaarde zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating of andere aanwijzingen
.

 

 

 

 

 

 

C. Organisatie:

Art. 12  

Wedstrijden worden gespeeld als onafhankelijke zittingen die vervolgens worden verwerkt in de competitiestand van het NBB-CR systeem. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in één of zo mogelijk meerdere (meestal twee) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn, enz. De T.C. kan om redenen afwijken van de door het NBB-CR systeem aangegeven volgorde.

Er zullen lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren worden samengesteld.
 

D. Partnerships, invallers en combiparen:

Art. 13

Een partnership bestaat uit twee of drie leden.

Art. 14

Leden die geen partner hebben, kunnen bij de T.C. om bemiddeling vragen en worden op de invallerslijst geplaatst.

Art. 15

Wijzigingen in de samenstelling van het partnership dienen vóór 15 augustus van het lopende jaar bij de T.C. bekend te zijn.
Art. 16

In het geval van een uit een driemanschap bestaand partnership wordt er steeds van uitgegaan dat twee van de drie leden op een zitting aanwezig zijn.

Wanneer van een partnership een lid afzegt of van een driemanschap twee leden afzeggen, wordt er van uitgegaan dat het overgebleven lid beschikbaar is.

Art. 17

De T.C. kan leden die op de invallerslijst staan, vragen in te vallen en zal deze zo mogelijk naar sterkte indelen.

Art. 18

Bij het samenstellen van combiparen (ten gevolge van onvolledige partnerships) hebben leden de  mogelijkheid aan de T.C. kenbaar te maken met wie zij willen samen spelen. De T.C. stelt vervolgens de overige combiparen samen in volgorde van de actuele rankingstand van de clubcompetitie. Een speler heeft bij afwezigheid van zijn partner de mogelijkheid op de speeldag telefonisch naar de combipartner te informeren.
 

F. Clubkampioenschap:
Art. 19
Het clubkampioenschap kent twee categorieën:

  1. Partnerships. In aanmerking komen alle partnerships die op de laatste meetellende competitiezitting bij de T.C. als aan elkaar gekoppeld bekend staan. Het partnership dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft behaald is clubkampioen partnerships. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van het partnership minimaal 2/3 van het totaal aantal competitiezittingen met elkaar hebben gespeeld.
  2. Individueel. De speler die het hoogste gemiddelde over de behaalde rankingpunten heeft behaald is individueel clubkampioen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet de speler minimaal 2/3 van het totaal aantal competitiezittingen) hebben gespeeld.

Art. 20

Het partnership dat clubkampioen wordt, krijgt tijdens de Dolf Swenker bokaal wedstrijd een wisselbeker uitgereikt. Op deze beker worden de namen van het winnende partnership gegraveerd. Deze bekers worden het eigendom van een partnership bij driemaal achtereenvolgende winst of bij vijfmaal winst in totaal. De clubkampioenen ontvangen tevens een attentie.

De individueel clubkampioen ontvangt een attentie.